سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
بررسی رابطه بین سلامت روانی و سازگاری اجتماعی

عالی

docx 1395 تیر 8 حجم : 2 مگابایت صفحات : 977500 تومان خرید و دانلود

بررسی رابطه بین سلامت روانی و سازگاری اجتماعی

طبقه اجتماعی از مردمی که دارای قدرت، منزلت و امتیاز تقریبأ یکسانی برخوردارند،تشکیل می شود. موقعیت طبقاتی به طور تمام و کمال بر همه ی جنبه های زندگی مردم از جمله : دیدگاه های سیاسی، رفتارهای جنسی، عضویت در گروه ها،نوع غذا و انتظار از زندگی مردم اثر می گذارد. در واقع با توجه به دامنه نفوذ تفاوت های طبقاتی، می توان گفت که ارزش ها و گرایش های کودکان متأثر از موقعیت طبقاتی والدینشان است.

این فایل دارای فرمت  word  و قابل ویرایش می باشد.
 

بررسی رابطه بین سلامت روانی و سازگاری اجتماعی

 
 فصل اول:کلیات تحقیق
 مقدمه
 بیان مساله
 سوال مسئله
 هدف تحقیق
 اهمیت وضرورت تحقیق
 فرضیه های تحقیق
 متغیرهای پژوهشی
  فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
 سازگاری اجتماعی چیست؟
 تعریف سازگاری اجتماعی
 تعریف عملیاتی سازگاری اجتماعی
 سازگاری اجتماعی به عنوان یک علم
 سازگاری اجتماعی به دنبال علل رفتارهای اجتماعی است
 عوامل مؤثر بر شکل گیری رفتار اجتماعی
 چرا مطالعه ی سازگاری اجتماعی لازم است
 جامعه پذیری؛ اجتماعی شدن فرد
 شیوه های جامعه پذیری
 دو نقش اساسی جامعه پذیری
 جامعه پذیری انتظاری
 باز جامعه پذیری (دوباره اجتماعی شدن)
 عوامل یا کارگزاران جامعه پذیری
 ساز و کارهای جامعه پذیری
 طبقه اجتماعی؛ دیگر عامل جامعه پذیری
 نظریه های جامعه پذیری
 نظریه های جامعه شناختی جامعه پذیری
 نظریه خود آیینه ای کولی
 نظریه ی نقش پذیری مید
 نظریه های روان شناختی جامعه پذیری
 نظریه جامعه پذیری فروید
 نظریه شناختی رشد پیاژه
 نظریه ها در سازگاری اجتماعی
 تقلید
 تقویت
 تبادل اجتماعی
 آیا همیشه خوبیها جبران می شود؟
 تعریف بهداشت روانی
 مشکل تعریف
 مختصری درباره تاریخچه و پیشینه بهداشت روانی در ایران
 تاریخچه بهداشت و سلامت روان
 فصل سوم: تعیین روش تحقیق
 جامعه مورد مطالعه
 حجم نمونه
 ابزار جمع آوری اطلاعات
 پرسشنامه سلامت عمومی
 روش تحقیق
 روش آماری مربوط به فرضیه ها
 فصل چهارم: یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها
 مقدمه
 یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها
 فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
 بحث و نتیجه گیری :
 پیشنهادات :
 محدودیت :
 منابع و مآخذ
  
مقدمه
 
روان شناسان اجتماعی تمایل دارند بدانند که انسانها چگونه درباره یکدیگر می اندیشند و چگونه بر یکدیگر اثر می گذارند و اثر می پذیرند ، با این حال تنها ایشان نیستند که به این مسائل علاقه نشان می دهند بلکه انسان شناسان ، جامعه شناسان و حتی رمان نویسان و فیلسوفان نیز به مطالعه این گونه مسائل تمایل نشان می دهند اریکسون پس از جستجو و بررسی بسیار درباره جنبه ناخودآگاه انسان و تضادهایی که علل رفتارهای طبیعی و غیر طبیعی او را توجیه می کند که هویت و نوع تفکر به آن را مورد بررسی قرار می دهد و اینکه هویت که حاکی از تحول در امور جنسی و یافتن خود و درک از خویشتن نزد بزرگسالان و تضادهای ناخودآگاه آنان است شکل می گیرد و او اضافه می کند که تمام احساسهای ناخودآگاته که از آنها و نوجوانان نشات می گیرد یکی از ویژگی های انسان دارا بودن نیروی اندیشه است که باعث هویت است انسان به یاری اندیشه توانسته است به خودیابی برسد که این می تواند باعث هویت در جوانان شود که تفکر منطقی و یافتن آن در ذهنیت می تواند راهکاری جدید باشد و اریکسون خواسته است زندگی روزانه نوجوانان را با تمام پریشانی به اضطراب و آشفتگیهایش بازسازی کند و این نوآوری و دگر گونی در روش نگرش به نتایجی به بار آورده که ژرفترین و استوارترین اعتقادهای در واقع رشد هویت است که منجر به رسیدگی عاطفی ، جنسی ، اجتماعی و ... می شود در افراد با شخصیت های نا رسیده « من » ضعیف و شکننده است و بخشی از سازگاری اجتماعی که در دوران کودکی به وقوع می پیوندد بدان سازگاری اجتماعی می گویند و این همان شیوه ای است که کودکان ارزشها ، سوگیریهایی که در آینده با آن مواجه خواهند شد ، یاد می گیرند و همه می دانیم که موقعیتهایی نیز وجود داشته است که در آن اجتماعی شدن دوباره در تنهایی صورت گرفته است و به همین دلیل از این فرایند به طور مصیبت باری استفاده استثماری شده است .
 
سازگاری اجتماعی چیست؟
 
      سازگاری اجتماعی شاخه ای از علوم انسانی و علمی نسبتأ جوان است که بعد از پیدایی و رشد روان شناسی عمومی و جامعه شناسی به عنوان دانشی نو مطرح شده و در دانشگاههای دنیا و از جمله کشور ما تدریس می شود. این دانش تازه از راه رسیده و نوپا دیوارهای سخت و ستبری که روان شناسی و جامعه شناسی را از هم جدا می کرد فرو می ریزد و تباین فرد و جامعه را که سالیان دراز موجب استنتاج های نادرست علمی و عملی بود از میان برمی دارد و به عنوان نظمی واسطه ای میان جامعه شناسی و روان شناسی قرار می گیرد و به مطالعه فرد (رفتارها،نگرش ها، باورها و ...) در محیط اجتماعی می پردازد؛ زیرا فرد به خاطر وابستگی هایش به جامعه و پیوندهایش با گروههای مختلف اجتماعی که دارد از آنها متأثر می شود و بر آنها اثر نیز می گذارد. از این رو روان شناسی اجتماعی می تواند در جنبه های گوناگون زندگی اجتماعی مورد استفاده گیرد. 
 
طبقه اجتماعی؛ دیگر عامل جامعه پذیری
 
     طبقه اجتماعی از مردمی که دارای قدرت، منزلت و امتیاز تقریبأ یکسانی برخوردارند،تشکیل می شود. موقعیت طبقاتی به طور تمام و کمال بر همه ی جنبه های زندگی مردم از جمله : دیدگاه های سیاسی، رفتارهای جنسی، عضویت در گروه ها،نوع غذا و انتظار از زندگی مردم اثر می گذارد. در واقع با توجه به دامنه نفوذ تفاوت های طبقاتی، می توان گفت که ارزش ها و گرایش های کودکان متأثر از موقعیت طبقاتی والدینشان است.
 
ملوین کوهن (1979) جامعه شناس آمریکایی شواهدی به دست می دهد که ارتباط و پیوند بین طبقه اجتماعی و فرآیند جامعه پذیری را تأیید می کند. کوهن با 200 نفر کارگر و 200 زوج طبقه متوسط که اکثرأ فرزندی در کلاس پنم دبستان داشتند، مصاحبه کرد. او دریافت که والدین طبقه متوسط بر عکس والدین طبقه کارگر گرایش هایی چون : "به خود متکی بودن"، "استقلال داشتن" و "کنجکاو بودن" را در فرزندان خود به وجود می آورند. از سوی دیگر، والدینی که از طبقه کارگر برخاسته بودند بیشتر بر همنوایی ظاهری با قوانین تأکید می کردند و علاقمند بودند که فرزندانشان مرتب و تمیز بوده و از قوانین پیروی کنن.
 
تفاوت های طبقاتی در فرآیند جامعه پذیری به طور مستقیم وابسته به هدفها در آینده است. والدین برخاسته از طبقه کارگر معمولأ بر این باورند که موفقیت های شغلی و تداوم آن بستگی به توانایی فرزندانشان در همنوایی و اطاعت از قانون دارد. اما والدین طبقه متوسط موفقیت آینده را نتیجه جسارت و ابتکار فرزندان خود می بینند. از این رو، احساس فرزندان برخاسته از طبقه متوسط بر این است که کنترل بیشتری بر سرنوشت خود اعمال کنند.
 
«منابع و مآخذ»
 
1 ) ترور . ج . اندایت 1376- کنترل اضطراب و استرس و «روش های مقابله با اضطراب و استرس» مترجمان : احسن تو زنده جانی –نسرین کمال پور، نشر : مرندید.
2 ) کلاپلان، ویرکول سادوک . 1382. خلاصه روان پزشکی (علوم رفتاری –روان پزشکی) ترجمه : دکتر نصرت الله پورافکاری، نشر : آینده سازان –شهر آب.
3 ) کیم پالگ، آرتور جاسنگی (1381)، راهنمای کاربردی روان درمانی گروهی (ترجمه : زینب رزوان، نرگس جانزاده)، ناشر : مؤسسه انتشاراتی تیمور زاده، نشر طبیب.
 4 ) اس جی ئی، لیتدزی، جی، ئی، پاول، 1379، تشخیص و درمان اختلال های روانی بزرگسالان در روان شناسی بالینی (ترجمه، دکتر محمدرضا نیکخو و هاما یاک آوادیس یانس) نشر شابک.
 5 ) دلاور. علی (1376) روش تحقیق در روان شناسی و علوم تربیتی. تهران نشر ویرایش.
 6 ) شریفی. حسن پاشا و نجفی زند (جعفر 1375) روش های آماری در علوم رفتاری، تهران نشر دانا.
 7 ) آزاد، حسین 1377، آسیب شناسی روانی 2، تهران انتشارات بعثت.
 8 ) بیانی، احمد 1380، روش تحقیق در علوم تربیتی، انتشارات نور، تهران.
 9 ) بهاوری، محمود 1379، نقش اجتماعی افراد، انتشارات نی، تهران.
 10 ) ستوده، هدایت الله 1380 روان شناسی اجتماعی، انتشارات آوای نور، تهران.
 11 ) دلاور، علی 1381، آمار استنباطی، انتشارات رشد، تهران.
 12 ) دلاور، علی، 1379، روش تحقیق، انتشارات رشد، تهران.
 13 ) رحیمیان، حوریه بانو، 1380، روان درمانی و نشریه های مربوط به آن، انتشارات آگاه تهران.
 14 ) شفیع آبادی، عبدالله 1379، نظریه روان درمانی، انتشارات ارجمند، تهران.
 15 ) سیاسی، علی اکبر، 1380، روان شناسی شخصیت، انتشارات نور، تهران.
 16 ) ستوده، هدایت الله، 1379، آسیب شناسی اجتماعی، انتشارات نور، تهران.
 17 ) گنجی، حمزه، 1380، روان شناسی رشد، انتشارات رشد، تهران.
 18 ) منصور، محمود، 1379، روان شناسی شخصیت، انتشارات رشد، تهران.
 19 ) ولی زاده، حسین، 1378، مسائل نوجوانان و جوانان، انتشارات پیام نور، تهران.
 20 ) ونداد، علی، 1379، مسائل هویتی نوجوانان، انتشارات پیام نور، تهران. 
 
بررسی رابطه بین سلامت روانی و سازگاری اجتماعی
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست