سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود مقاله اثر تغییر پارامترها برپایداری دینامیکی و تداخل pss ها

عالی

docx 1396 اسفند 2 حجم : 3 مگابایت صفحات : 1539000 تومان خرید و دانلود

دانلود مقاله اثر تغییر پارامترها برپایداری دینامیکی و تداخل pss ها

چکیده : توسعه شبکه های قدرت نوسانات خود به خودی با فرکانس کم را، در سیستم به همراه داشته است. بروز اغتشاش هایی نسبتاً کوچک و ناگهانی در شبکه باعث بوجود آمدن چنین نوساناتی در سیستم می شود. در حالت عادی این نوسانات بسرعت میرا شده و دامنه نوسانات از ...

دانلود مقاله اثر تغییرپارامترها برپایداری دینامیکی

و تداخل pssها

 

 

 

چکیده 

 مقدمه 
 پیشگفتار 4
 رئوس مطالب 7
 تاریخچه 9
پایداری دینامیکی سیستم های قدرت
 پایداری دینامیکی سیستم های قدرت 16
 نوسانات با فرکانس کم در سیستم های قدرت 17
 مدلسازی سیستمهای قدرت تک ماشینه 18
طراحی پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) 23
 مدلسازی سیستم قدرت چند ماشینه 27
 کنترل مقاوم 
کنترل مقاوم 30
 مسئله کنترل مقاوم 31
مدل سیستم 31
 عدم قطعیت در مدلسازی 32
تاریخچه کنترل مقاوم 37
 سیر پیشرفت تئوری 37
 معرفی شاخه های کنترل مقاوم 39
 طراحی کنترل کننده های مقاوم برای خانواده ای از توابع انتقال 45
 بیان مسئله 45
 تعاریف و مقدمات 46
-‌‌‌تبدیل مسئله پایدارپذیری مقاوم به‌یک مسئله Nevanlinna–Pick 50
 طراحی کنترل کننده 53
 پایدار سازی مقاوم سیستم های بازه ای 55
 مقدمه و تعاریف لازم 55
 پایداری مقاوم سیستم های بازه ای 59
 طراحی پایدار کننده های مقاوم مرتبه بالا 64
 طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت
طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت 67
 طراحی پایدار کننده های مقاوم به روش Nevanlinna – Pick 69
برای سیستم های قدرت تک ماشینه 69
مدل سیستم 69
طرح یک مثال 71
 طراحی پایدار کننده مقاوم به روش Nevanlinna – Pick 73
 بررسی نتایج 77
نقدی بر مقاله 78
بررسی پایداری دینامیکی یک سیستم قدرت چند ماشینه 83
 مدل فضای حالت سیستم های قدرت چند ماشینه 83
 مشخصات یک سیستم چند ماشینه 86
طراحی پایدار کننده های سیستم قدرت 90
 پاسخ سیستم به ورودی پله 93
 طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت چند ماشینه 95
 اثر تغییر پارامترهای بر پایداری دینامیکی 95
 مدلسازی تغییر پارامترها به کمک سیستم های بازه ای 101
پایدارسازی مجموعه‌ای ازتوابع انتقال به کمک تکنیک‌های‌بهینه سازی 105
 استفاده از روش Kharitonov در پایدار سازی مقاوم 106
استفاده از یک شرط کافی در پایدار سازی مقاوم 110
 طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم قدرت چندماشینه (2) 110
 جمع بندی مطالب 110
طراحی پایدار کننده های‌مقاوم بر اساس مجموعه‌ای از نقاط کار 111
مقایسه عملکرد PSS کلاسیک با کنترل کننده های جدید 113
 نتیجه گیری 115
استفاده از ورش طراحی جدید در حل چند مسئله
استفاده از ورش طراحی جدید در حل چند مسئله 121
طراحی PSS‌های مقاوم به منظور هماهنگ سازی PSS  ها 122
 تداخل PSS‌ها 122
 بررسی مسئله تداخل PSS‌ها در یک سیستم قدرت سه ماشینه 124
استفاده از روش طراحی بر اساس چند نقطه کار در هماهنگ 126
انتخاب مجموعه مدلهای طراحی 127
-‌مقایسه‌عملکرد دو نوع پایدار کننده به کمک شبیه سازی کامپیوتری 130
 طراحی کنترل کننده های بهینه (  فیدبک حالت ) قابل اطمینان برای سیستم قدرت 132
 5-3-1) طراحی کننده فیدبک حالت بهینه 132
تنظیم کننده  های خطی 133
کاربرد کنترل بهینه در پایدار سازی سیستم های قدرت چند ماشینه 134
طراحی کنترل بهینه بر اساس مجموعه‌ای از مدلهای سیستم 136
پاسخ سیستم به ورودی پله 140
بیان نتایج
 بیان نتایج 144
 پیشنهاد برای تحقیقات بیشتر 147
مراجع 148
ضمیمه الف – معادلات دینامیکی ماشین سنکرون 154
ضمیمه ب – ضرایب K1 تا K6 156
ضمیمه پ – برنامه ریزی غیر خطی 158
 
 
 
مقدمه 
 
این پایدار کننده ها بر اساس مدل تک ماشین – شین بینهایتِ سیستم در یک نقطه کار مشخص طراحی می شوند. بنابراین ممکن است با تغییر پارامترها و یا تغیر نقطه کار شبکه، پایداری سیستم در نقطه کار جدید تهدید شود.
موضوع این طراحی پایدار کننده های مقاوم برای سیستم های قدرت است، به قسمی که پایداری سیستم در محدوده وسیعی از تغییر پارامترها و تغییر شرایط نقطه کار تضمین شود. در این راستا ابتدا به مطالعه اثر تغییر پارامترهای بر پایداری 
سیستم های قدرت تک ماشینه و چند ماشینه پرداخته می شود. سپس دو روش طراحی کنترل کننده های مقاوم تشریح شده، و در مسئله مورد مطالعه به کار گرفته می شوند. سرانجام ضمن نقد و بررسی این روش ها، یک روش جدید برای طراحی PSS ارائه می شود. در این روش مسئله طراحی پایدار کننده مقاوم به مسئله پایدار کردن 
مجموعه ای از مدلهای سیستم در نقاط کار مختلف تبدیل می شود. این مسئله نیز به یک مسئله استاندارد بهینه سازی تبدیل شده و با استفاده از روش های برنامه ریزی غیر خطی حل می گردد. سرانجام کارایی روش فوق در طراحی پایدار کننده های مقاوم برای یک سیستم قدرت چند ماشینه در دو مسئله مختلف (اثر تغییر پارامترها بر پایداری دینامیکی و تداخل PSS ها) تحقیق شده و برتری آن بر روش کلاسیک به اثبات می رسد.
 
 
 پیشگفتار: 
افزایش روز افزون مصرف انرژی الکتریکی، توسعه سیستم های قدرت را بدنبال داشته است بطوریکه امروزه برخی از سیستم های قدرت در جغرافیایی به وسعت یک قاره گسترده شده اند. به موازات این توسعه که با مزایای متعددی همراه است، در شاخه دینامیک سیستم های قدرت نیز مانند سایر شاخه ها مسائل جدیدی مطرح شده است. از جمله این مسائل می توان به پدیده نوسانات با فرکانس کم، تشدید زیر سنکرون (SSR)، و سقوط ولتاژ اشاره کرد.
پدیده نوسانات با فرکانس کم در این میان از اهمیت ویژه ای برخوردار است و در بحث پایداری دینامیکی سیستم های قدرت مورد توجه قرار می گیرد. بروز 
اغتشاش های مختلف در شبکه، انحراف سیستم از نقطه تعادل پایدار را به دنبال دارد، در چنین وضعیتی به شرط اینکه سنکرونیزم شبکه از دست نرود، سیستم با نوسانات فرکانس کم به نقطه تعادل جدید نزدیک می شود. هنگامی که یک ژنراتور به تنهایی کار می کند، نوسانات با فرکانس کم به دلیل میرایی ذاتی به شکل نسبتاً قابل قبولی میرا می شوند. اما کاربرد برخی از المان ها مانند تحریک کننده های سریع، با اثر دینامیک قسمت های مختلف شبکه ممکن است باعث تزریق میرایی منفی به شبکه شود، به طوریکه نوسانات فرکانس کم شبکه به شکل مطلوبی میرا نشده و یا حتی از میرایی منفی برخوردار شوند. بدیهی است افزایش میرایی مودهای الکترومکانیکی سیستم در چنین وضعیتی می تواند به عنوان یک راه حل مورد استفاده قرار گیرد. بر این اساس پایدار کننده های سیستم قدرت (PSS) بر اساس مدل تک ماشین – شین بینهایت طراحی شده و در محدوده وسیعی به کار گرفته می شوند. از دید تئوری کنترل، پایدار کننده های فوق در واقع یک کنترل کننده کلاسیک با تقدیم فاز  می باشد که بر اساس مدل خطی سیستم در یک نقطه کار مشخص طراحی می شوند.
دانلود مقاله اثر تغییر پارامترها برپایداری دینامیکی و تداخل pss ها
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست