سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
پایان نامه تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی

عالی

doc 1397 شهریور 10 صفحات : 10240000 تومان خرید و دانلود

پایان نامه تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی

مقدمه: شناخت رو به رشدی در حوزة تجارت در رابطه با اهمیت دانش به عنوان یک منبع حیاتی برای سازمانها وجود دارد. در اقتصاد جدید، افراد و سازمانها بر نگهداری و ارتقاء سرمایة دانشی خویش جهت ابتکار و خلاقیت تأکید بسیاری دارند. مدیریت دانش اگر چه مفهومی نسبتاً قدیمی است، اما با نزدیک شدن به اواسط دهة 1980

مقدمه:
شناخت رو به رشدی در حوزة تجارت در رابطه با اهمیت دانش به عنوان یک منبع حیاتی برای سازمانها  وجود دارد. در اقتصاد جدید، افراد و سازمانها بر نگهداری و ارتقاء سرمایة دانشی خویش جهت ابتکار و خلاقیت تأکید بسیاری دارند. مدیریت دانش اگر چه مفهومی نسبتاً قدیمی است، اما با نزدیک شدن به اواسط دهة 1980 و آشکار شدن اهمیت دانش و تأثیر آن بر حفظ قدرت رقابتی در بازارهای اقتصادی مدیریت دانش اهمیت ویژه‌ای یافت. در این دهه بود که نظامهای مبتنی بر هوش مصنوعی و نظامهای هوشمند برای مدیرت دانش بکار گرفته شد و مفاهیمی چون «فراهم آوردن »، «مهندسی دانش »، «نظامهای دانش مدار » و مانند آنها رواج پیدا کرد (لطفیان و امیری، 1391). از طرفی یکی از ویژگیهای بارز سازمانهای پیشرو اعم از دولتی یا خصوصی، عملکرد مناسب به منظور دستیابی به بینش و قضاوت صحیح نسبت به کارایی و اثربخشی برنامه‌ها، فرآیندها و افراد آنهاست. با این وجود، سازمانهای متعالی در گردآوری و تحلیل اطلاعات مربوط به عملکرد متوقف نمی‌مانند، بلکه با استفاده از مدیریت عملکرد، بهسازی را هدایت کرده و استراتژیها را به طور موفقیت‌آمیزی به اقدامهایی مشخص تبدیل و ترجمه می‌کنند (پرویزراد، 1388).
فهرست:

فصل اول  کلیات تحقیق
1ـ 1) مقدمه    
1-2) عنوان و موضوع تحقیق    
1-3) بیان مسئله    
1 ـ 4) اهمیت و ضرورت تحقیق    
1 ـ 5) اهداف تحقیق    
1 ـ 7) مدل تحقیق    
1-8) سؤال اصلی و فرضیه‌های تحقیق    
1 ـ 9) تعاریف عملیاتی متغیرها و واژه‌های کلیدی    
1 ـ 10) روش تحقیق    
1 ـ 11) قلمرو تحقیق    
1-11-1) قلمرو زمانی تحقیق    
1-11-2) قلمرو موضوعی تحقیق    
1 ـ 12) جامعه و نمونة آماری تحقیق    
فصل  دوم:  بررسی مبانی نظری و پیشینه تحقیق
2-1) مقدمه    
2-2) مدیریت دانش    
2-2-1) تاریخچه و سیر تکامل مدیریت دانش    
2-2-2) تعاریف و مفاهیم مدیریت دانش    
2-2-3) اصول و راهبردهای استراتژیک مدیریت دانش    
2-2-4) مدیریت دانش در مقابل مدیریت اطلاعات    
2-2-5) مدیریت دانش بعنوان یک ابزار استراتژیک تجاری    
2-2-6) پله‌های دانش در سازمان و چرخة تکمیل آن    
2-2-7) خلق دانش    
2-2-8) اجرا و یا بکارگیری مدیریت دانش در سطوح 
2-2-10) راندمان مدیریت دانش    
2-2-11) اهمیت نیاز به مدیریت دانش برای دولت و سازمانهای دولتی    
2-2-12) مدیریت دانش به عنوان کلید استراتژیک در بخش دولتی    
2-2-14) فرایند شکل‌گیری و بسترسازی مدیریت دانش در سازمان    
2-3) عملکرد سازمانی    
2-3-1) تعاریف و مفاهیم عملکرد سازمانی    
2-3-2) مرزهای عملکرد سازمانی    
2-3-3) اهداف و رویکردهای عملکرد سازمانی    
2-3-4) الگوی سنجش عملکرد و مدیریت عملکرد سازمانی    
2-3-5) اجرای برنامه‌های بهبود عملکرد در راستای مدیریت عملکرد    
2-3-6) جهانی شدن و توسعة فنآوری اطلاعات الزامی برای بهبود عملکرد سازمانی    
2-3-7) ضرورتهای بهبود عملکرد برای سازمانها    
2-3-8) نقش هدفگذاری در ارتقاء و بهبود عملکرد سازمانی    
2-3-10) شاخصها و مؤلفه‌های اندازه‌گیری عملکرد سازمانی    
2-3-11) ضرورت، اهمیت و فرایند ارزیابی عملکرد سازمانی    
2-3-12) موانع و نارسائیهای بهبود عملکرد سازمانی    
2-3-13) اصول و ارکان عملکرد سازمانی     
2-4) پــیشینه تحقیق    
2-4-1) تحقیقات داخلی    
2-4-2) تحقیقات خارجی    
فصل  سوم  : روش شناسی تحقیق
3-1) مقدمه     
3 ـ 2) روش تحقیق    
3 ـ 3) جامعة آماری    
3 ـ 4) حجم نمونه و روش اندازه‌گیری    
3 ـ 5) ابزار جمع‌آوری اطلاعات    
3 ـ 6) روائی و پایائی ابزار سنجش    
3 ـ 7) روش تجزیه و تحلیل داده‌ها    
فصل  چهارم :  تجزیه  داده ها
4-1) مقدمه    
4-2) توصـیف آماری سؤالات توصیفی پرسشنامه    
4-3) توصـیف آماری متغیرهای تحقیق    
4-4) آزمون کولموگوروف ـ اسمیرنوف (K - S) برای تعیین طبیعی بودن توزیع نمرات    
4-5) تجـزیه و تحلیل استنباطی داده‌های آماری (آزمون فرضیه‌های تحقیق)    
فصل  پنجم:  نتیجه گیری  و پیشنهادات
5ـ 1) مقدمه    
5 ـ 2) نتیجه‌گیری    
5 ـ 3) پیشنهادها    
5-3-1) در تحقیق حاضر پیشنهادها به دو منظور ارائه می‌گردد:    
5-3-2) پیشنهاداتی برای محققان آتی    


پایان نامه تأثیر مدیریت دانش بر عملکرد سازمانی
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست