سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
بررسی عوامل اجتماعی موثر بر جامعه پذیری دانش آموزان - در حجم 69 صفحه

عالی

docx 1397 شهریور 11 صفحات : 695500 تومان خرید و دانلود

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر جامعه پذیری دانش آموزان - در حجم 69 صفحه

هدف اصلی نهادهای جامعه پذیری،اجتماعی کردن یا آماده ساختن دانش آموزان برای حضور موثر در جامعه و درک به موقع و هماهنگ ساخت ها،کارکردها و فرهنگ جامعه جهت نشان دادن عملکرد معقول اعم از واکنش ها،رفتا یا کنش در جهت رفع نیازها و رسیدن به اهداف جمعی است

اهمیت و ضرورت انجام تحقیق :
هدف اصلی نهادهای جامعه پذیری،اجتماعی کردن یا آماده ساختن دانش آموزان  برای حضور موثر در جامعه و درک به موقع و هماهنگ ساخت ها،کارکردها و فرهنگ جامعه جهت نشان دادن عملکرد معقول اعم از واکنش ها،رفتا یا کنش در جهت رفع نیازها و رسیدن به اهداف جمعی است.نظام جامعه پذیری و فرهنگ ارتباط دو سویه ای با هم دارند،بدیهی است که نمادها و ارزش های نظام جامعه پذیری از طریق نظام فرهنگی تامین می گردد و از سوی دیگر نظام جامعه پذیری به انتقال و ماندگاری ارزش ها ،هنجارها و آداب و رسوم جامعه یاری می رساند و همچنین این رفتارها و باورهای فرهنگی از زمینه های متفاوتی تاثیر می پذیرند.در جامعه ای چون کشور ما از یک سو و به تبع آن  شهر ارومیه از سوی دیگر،نظام جامعه پذیری تحت تاثیر شرایط جهانی،ملی،مذهبی و قومی- محلی می باشد.اگر نهادهای  متولی جامعه پذیری دچار نوعی روزمرگی و فعالیت های متعارض گردند ؛ارزش ها و رفتار های متعارض ناشی از این کانون های متعدد می تواند به بحران هویتی و رفتاری بیانجامد.همانطور که می دانیم از طریق جامعه پذیری،هویت ملی یک کشور به نسل های بعدی آن منتقل می شود تا این هویت دچار تغییر و تحولی غیر از آنچه که در روند طبیعی حاصل می شود نگردد .در جامعه امروز ایران علی الخصوص شهر ارومیه نیز بحث جامعه پذیری با توجه به درصد جمعیت بالای جوانان شهروند نسبت به کل جمعیت شهروندان مساله ای مهم است.به نظر می رسد ،این لزوم توجه زمانی دارای اهمیت دو چندانی می شود که پدیده های نوین و جدیدی چون جهانی شدن،ماهواره و گسترش ارتباطات جامعه را سخت تحت تاثیر خود قرار داده است.لذا بر این اساس ،مدیریت فرهنگی – اجتماعی جامعه می بایست توجه لازم را به ماهیت و جایگاه نظام جامعه پذیری در توسعه فرهنگی- اجتماعی داشته باشد.همچنین اگر نهاد های جامعه پذیری در بحث اجتماعی شدن با یکدیگر هماهنگی و همکاری نداشته باشند و انجام کامل و درست فرآیند اجتماعی شدن را نتوانند تضمین کنند،آن موقع آسیب ها و ناهنجاری هایی که عمدتا از تخطی از قراردادها و فرهنگ جامعه پدید می آید در رفتارهای افراد ضد اجتماع یا زیر پا گذارندگان قواعد اجتماعی ظاهر می شود.توجه برنامه ریزی اجتماعی به این نهادها و موارد و تشخیص به موقع اشتباهات احتمالی در عملکردها می تواند از میزان نا هنجاری های آینده جامعه تا حد زیادی بکاهد.با عنایت به مطالب فوق ملاحظه می گردد که جامعه پذیری و شیوه های درست آن در بین جوانان نقش اساسی دارد.جا دارد مسئولین و نهادهای فرهنگی پیشقدم تر از سایر نهادها و سازمان ها در این راستا عمل نمایند.لذا در راستای عملی انجام تحقیقات علمی که این پژوهش نوعی از آن در سطح یک شهر است ضرورت دارد.

1-3-اهداف تحقیق
الف)هدف کلی :
تعیین نقش عوامل اجتماعی موثر بر جامعه پذیری دانش آموزان دختر مقطع راهنمایی شهر ارومیه
ب)اهداف اختصاصی :
1- تعیین نقش روابط اجتماعی اعضای  خانواده در جامعه پذیری دانش آموزان دختر
2- تعیین نقش گروه همسالان در جامعه پذیری دانش آموزان دختر
3- تعیین نقش پایگاه اجتماعی-اقتصادی خانواده دانش آموزان  در جامعه پذیری آنان
4- تعیین نقش وسایل ارتباط جمعی در جامعه پذیری دانش آموزان
فرضیه های تحقیق :
1-بین نقش روابط اجتماعی اعضای خانواده و جامعه پذیری دانش آموزان دختر رابطه وجود دارد.
2- بین میزان تاثیر گروه همسالان و جامعه پذیری دانش آموزان دختر  رابطه وجود دارد.
3-جامعه پذیری دانش آموزان  دختر  با توجه به پایگاه اجتماعی-اقتصادی خانواده آنها متفاوت است.
4- بین میزان استفاده از وسایل ارتباط جمعی و جامعه پذیری دانش آموزان دختر  رابطه وجود دارد.
تعریف نظری و عملیاتی متغیرها :

متغیر وابسته
جامعه پذیری:
جامعه پذیری همنوایی فرد است با هنجارهای گروهی و هر یک از اعضای جدید گروه به حکم جامعه پذیری رفتار خود را موافق مقتضیات گروه در می آورد و دانسته یا نادانسته راه و رسم زندگی گروهی را می پذیرد.این جریان از طریق کنش متقابل اجتماعی صورت می پذیرد و مردم به وسیله آن شخصیت خود را به دست آورده و شیوه زندگی جامعه خود را می آموزند.جامعه پذیری فرد را به آموختن هنجارها،ارزش ها،زبان ها،مهارت ها،عقاید و الگوهای فکر و عمل که همگی برای زندگی اجتماعی ضروری می باشد ،قادر می سازد(رابرتسون،112:1373).
در تعریف عملیاتی این متغیر از مفاهیمی همچون مشارکت در جامعه، تشریک مساعی با دیگران، رشد طبیعی جنسی،فراگیری مهر و عطوفت خانوادگی،فراگیری ارزش های دینی،فراگیری آداب و رسوم جامعه،فراگیری قانون و مقررات اجتماعی، درونی شدن ارزش ها، استقلال،احساس هویت،مسئولیت پذیری،اعتماد به نفس استفاده خواهد شد.
مقیاس سنجش این متغیر فاصله ای می باشد.

متغیرهای مستقل:
1- روابط اجتماعی اعضای خانواده:
روابط اجتماعی اعضای خانواده در سطح نظری از دو جنبه قابل تعریف است.یکی از بعد داخلی نظام خانواده که ایجاد مهر و عطوفت بین اعضای خانواده از جمله موارد اساسی است و دیگر جنبه خارج از نظام خانواده نظیر معاشرت ها و مناسباتی که در بیرون از منزل صورت می گیرد(آقابخشی،162:1378).
در تعریف عملیاتی این متغیر  راحتی و امنیتی که اعضای خانواده در کنار یکدیگر احساس می کنند از مهمترین موارد در سطح روابط اجتماعی بیرون از محیط منزل است(آقابخشی،162:1378).روابط  اجتماعی اعضای خانواده معمولا بر اساس احترام متقابل است.میزان با هم بودن اعضای خانواده به حدی است که فرصت صحبت کردن و ارتباطات مشترک مهیاست و فرزندان در ارتباط با والدین دچار مشکل نیستند(آقابخشی،163:1378).
مقیاس سنجش این متغیر فاصله ای می باشد.
2-گروه همسالان:
گروهی متشکل از افرادی از نظر سنی و خواستی بالنسبه مشابه .امروزه توجه به گروه همسالان از آن رو مورد نظر است که در بسیاری از موارد ،جوانان الگوهای خود را نه از والدین و مراجع رسمی ،بلکه از گروه های همسالان کسب می کنند.
در تعریف عملیاتی این متغیر از مفاهیمی چون،دوستان هم سن وسال در محله ،مدرسه و دانشگاه استفاده خواهد شد.
مقیاس سنجش این متغیر اسمی می باشد.
3- پایگاه اجتماعی –اقتصادی خانواده :
پایگاه اجتماعی وضعی است که یک شخص یا گروه در یک نظام اجتماعی در برابر دیگران می یابد.پایگاه اجتماعی را شماری از عوامل تشکیل می دهند که در هر مورد تنوع می پذیرند،نظیر شغل،مالکیت ارضی، درآمد، قدرت و تعلق قومی.
پایگاه اقتصادی که مشخصه آن ماهیت درآمد و حجم آن است ،تنها یک بعد از پایگاه اجتماعی را می رساند(ساروخانی،381:1367).
در تعریف عملیاتی این متغیر از مفاهیم زیر استفاده خواهد شد.
1-میزان و نوع تحصیلات والدین 2- شغل والدین 3- ثروت والدین 4- نوع منزل مسکونی  5- منطقه سکونت 6- بعد خانوار 7- خصوصیات بیولوژیکی

مقیاس سنجش این متغیر رتبه ای می باشد.
4- وسایل ارتباط جمعی :
این اصطلاح که در اصل انگلیسی است ،مجموع فنون،ابزار و وسایلی را می رساند که از توانایی انتقال پیام های ارتباطی حسی و یا اندیشه ای در یک زمان به شماری بسیار از افراد و مخصوصا در فواصل زیاد برخوردارند،شاخص این وسایل ،ارتباط آنان با جمع است. وسایل ارتباط جمعی به دو نوع مکتوب و غیر مکتوب تقسیم می شوند. امروزه  رادیو،تلویزیون،سینما،مطبوعات دارای تیراژ زیاد،اینترنت و صفحات موسیقی وسایل ارتباطی با تاثیری بسیار را تشکیل می دهند(ساروخانی،219:1367).
در تعریف عملیاتی این متغیر از مفاهیمی چون نقش رادیو،نقش تلویزیون،نقش ماهواره،نقش اینترنت،نقش صفحات موسیقی،نقش کتاب،نقش روزنامه،نقش مجلات و نقش سینما و... استفاده خواهد شد.
مقیاس سنجش این متغیر فاصله ای می باشد.
فصل دوم
مبانی نظری و تئوریک تحقیق
2-1-مفهوم جامعه پذیری :
آلن بیرو  در فرهنگ علوم اجتماعی ،جامعه پذیری را اینگونه تعریف می کند: «فرآیندی که بر پایه آن ،مجموعه حیات و فعالیت های انسانی در شبکه وابستگی های متقابل اجتماعی جای می یابند.از نظر او جامعه پذیری فرآیندی است روانی – اجتماعی که بر پایه آن شخصیت پایه تحت تاثیر محیط،خصوصا نهادهای تربیتی،خانوادگی و دینی شکل می یابد»(بیرو،99:1370).گی روشه جامعه شناس فرانسوی آن را فرآیندی می داند که به برکت آن ،شخص در طول حیات خویش تمامی عتاصر اجتماعی – فرهنگی محیط خود را فرا گرفته،درونی می کند و تحت تاثیر تجارب و عوامل اجتماعی معنادار با ساخت شخصیت خود یگانه می سازد،تا خود را با محیط اجتماعی ای که باید در آن زیست نماید،تطبیق دهد(زنجانی زاده،1374).هنری مندراس  و ژرژ گورویچ  آن را مکانیزم اخذ هنجارها ،ارزش ها و اعتقادات اجتماعی می دانند(مندراس و گورویچ،55:1371).بروس کوئن  در کتاب مبانی جامعه شناسی،تعریفی مختصر و جامع از آن را ارائه می دهد: «جامعه پذیری فرآیندی است که به انسان راه های زندگی کردن در جامعه را می آموزد،و به انسان شخصیت می دهد و ظرفیت های او را در جهت انجام وظایف فردی به عنوان عضو جامعه توسعه می بخشد(کوئن،101:1387).بررسی عوامل اجتماعی موثر بر جامعه پذیری دانش آموزان - در حجم 69 صفحه
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست