سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
گزارش کارآموزی حسابداری مخابرات

عالی

Word 1397 شهریور 16 حجم : 1 مگابایت صفحات : 1054900 تومان خرید و دانلود

گزارش کارآموزی حسابداری مخابرات

دانلود گزارش کارآموزی حسابداری مخابرات صورت های مالی اساسی که جهت تحقق هدف های حسابداری و گزارشگری مالی تهیه می شوند مکمل یکدیگر بوده و تهیه و ارائه ان در پایان هر دوره مالی به مراجع ذیصلاح لازم و ضروری می باشد .که این صورت ها باید براساس قوانین مالیاتی


این گزارش کارآموزی با فرمت Word بوده و قابل ویرایش است و همچنین آماده پرینت می باشد.

موضوع : گزارش کارآموزی حسابداری مخابرات

مقصود از مخابرات، انتقال و ارسال علائم و نوشته ها و تصاویر و صداها و هر گونه اطلاعات دیگر به وسیله سیم یا بی سیم ویا نور ویا هر رویه الکترو مغناطیسی می باشد.
تاریخچه مخابرات ایران
وزارت پست و تلگراف و تلفن یکی از سازمانها ی بسیارگسترده خدماتی ، فنی و تحقیقاتی و تولیدی دولت ایران است که از ادغام وزارت پست ،وزارت تلگراف و شرکت تلفن ایران به وجودامده است. این وزارتخانه با بهره گیری از نیروی دست و اندیشه هزار متخصص، کارشناس ، مهندس ، کارمند و کارگر با استفاده از دستگاه های پیچیده مکانیکی ، الکتریکی و الکترونیکی، وظایف بسیار مهم و حساسی را در قالب سازمان و تشکیلات منظم ، در جهت رسیدن به هدف های کمی و کیفی بر عهده دارد. 
وزارت تلگراف در سال 1255 خورشیدی تاسیس شد ونخستین وزیر آن علی قلی خان هدایت ملقب به مخبر الدوله بود و وزارت پست در زمان نا صر الدین شاه به سال 1258 خورشیدی تاسیس و مسئولیت آن به امین الملک سپرده شد . سی یال بعد در سال 1288 وزارت پست با وزارت تلگراف یکی شد.
شرکت تلفن ایران در سال 1284 خورشیدی تاسیس شد و تا سال 1308 با سرمایه و مدیریت شرکت خصوصی اداره می شد و وزارت فواید عامد بر آن نظارت داشت . در این سال امور تلفن به موجب تصویب نامه هیات وزیران به وزارت پست وتلگراف 
وا گذار شد و وزارت پست وتلگراف و تلفن  تا سیس شد .  پس از تشکیل وزارت پست و تلگراف و تلفن و توجه بیشتر به امور ارتباطات ، مراکز  پستی و تلگرافی  به تدریج افزایش یافت
تشکیلا ت کنونی : 
در سالهای اخیر فعالیتها ، وظایف و مسئولیتعای وزارت پست و تلگراف و تلفن بسیار زیاد شده به طوری که خدمات گسترده آن در روستاهای بسیار کم جمعیت کشور نیز راه یافته است . 
اکنون وزارت پست و تلگراف و تلفن دارای هفت شاخه معاونت ، شش دفتر و چندین مرکز و شرکت دولتی  است . 
معاونان وزیر در هفت شاخه مدیریت عبارتند از : معاون اداری و مالی ، معاون امور مخابراتی ، معاون امور پستی ، معاون طرح و برنامه ، معاون امور بین الملل، معاون حقوقی وامور مجلس و معاون آموزش، تکنولوژی و تمور شرکتها. شش دفتر وزارتی عبارتند از :
دفتر وزیر ،دفتر روابط عمومی ، دفتر ارزشیابی و بازرسی ، دفتر حراست ، دفتر گزینش و دفتر هیاتهای رسیدگی به تخلفات اداری
صورت های مالی اساسی که جهت تحقق هدف های حسابداری و گزارشگری مالی تهیه می شوند مکمل یکدیگر بوده و تهیه و ارائه ان در پایان هر دوره مالی به مراجع ذیصلاح لازم و ضروری می باشد .که این صورت ها باید براساس قوانین مالیاتی ،محاسباتی،تجاری،بودجهو سایر قوانین موضوعه مربوطه و اصول پذیرفته شده حسابداری و استانداردهای حسابرسی تهیه گردد.
نکته1 : در اجرای تحقق اصل افشای کامل، همراه با صورت های مالی اساسی یادداشت هایی ارائه خواهد شد که این یادداشت ها جزءمکمل و لاینفک صورت های مالی فوق الذکر می باشد .
نکته 2: سال مالی شرکت از فروردین ماه هر سال شروع و تا اخراسفند همان سال خاتمه می یابد به استثنای سال اول که شروع ان از تاریخ ابلاغ اساسنامه شرکت خواهد بود .
نکته 3: کلیه دفاتر شرکت در پایان اسفند ماه بسته وحساب سود و زیان و گزارش عملکرد سالانه شرکت حداکثرسه ماه پس از پایان سال مالی باید از طرف رئیس هیأت مدیره و مدیر عامل در اختیار بازرس(حسابرس)گذارده شود.
3.ترازنامه یا صورت وضعیت مالی 
ترازنامه صدور تجسمی است که وضع مالی یک موسسه رادر تاریخ معین نشان می دهد. معمولا در پایان هرماه یا دوره مالی ترازنامه تهیه میشود و بطور کلی نشان دهنده میزان بدهی ، حقوق صاحبان سرمایه و داریی صاحبان یک موسسه می باشد دارایی ها :دارایی هااز انواع منابع اقتصادی و کلیه اموال و حقوق مالی متعلق به موسسه تشکیل میشوند.       
 دارایی ها به قیمت روز نوشته نمی شوند بلکه به قیمت تمام شده در ترازنامه نشان داده میشود. 
بدهی ها: حق و حقوق افراد در خارج از سازمان نسبت به بخشی از داریی سازمان می باشد. سرمایه:حق  صاحب یا صاحبان موسسه نسبت به دارایی موسسه از مجموع بدهی ودارایی  شرکت بدست می آید.حقوق صاحبان سهام شرکت مخابرات شامل موارد زیر است
1.سرمایه :در اجرای قانون اصلاح ماده 7قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران و براساس ماده 6 اساسنامه شرکت های سهامی مخابرات استانها ،سرمایه اولیه هر یک از شرکت ها را به مبلغ یک میلیارد ریال که به یکصد سهم ده میلیون ریالی با نام تقسیم نموده که از محل اموال و دارایی های واگذاری توسط شرکت مخابرات ایران تأمین و تماما متعلق به شرکت اخیر الذکر می باشد .سرمایه شرکت در حال حاضر معادل 1,301,858,000,000ریال است که به 130185سهم تقسیم شده است. 
نکته1: طبق ماده 8اساسنامه شرکت سهامی مخابرات استانها می توانند با تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام سرمایه خود را کاهش یا افزایش دهند.
نکته2: افزایش سرمایه ازسه طریق صورت می گیرد:1- آورده نقدی 2- سود سهام 3- کمک از طرف شرکت مخابرات ایران
2.اندوخته قانونی :در اجرای ماده 135قانون محاسبات عمومی و ماده 21 اساسنامه شرکت های سهامی مخابرات استانها هیئت مدیره شرکت های فوق الذکر مکلف هستند در پایان هر سال مالی یک بیستم (5%)از سود شرکت را به عنوان اندوخته قانونی موضوع نمایند . اندوخته قانونی زمانی که به یک دهم (10%)سرمایه شرکت رسید موضوع ان منوط به تصویب مجمع عمومی صاحبان سهام خواهد بود .
3.ااندوخته سرمایه ای :اندوخته سرمایه ای به استناد مصوبه مجمع عمومی از محل سود سال 1376درحسابها منظور شده است.
4.سایر اندوخته ها : اندوخته احتیاطی و اندوخته عمومی از حقوق صاحبان سهام می باشند و ایجاد، افتتاح و عملکرد طی دوره مالی در این حسابها بایستی با کسب مجوز های لازم از طریق مجمع عمومی صاحبان سهام باشد لذا در صورت نیاز و به جهت تقویت بنیه مالی شرکت های سهامی با تصویب مجمع عمومی می توانند معادل درصدی از سود خالص تحصیل شده در طی دوره را به عنوان اندوخته احتیاطی در نظر گرفته ویا چنانکه از طریق اشخاص حقیقی یا حقوقی کمک های نقدی یا غیر نقدی صورت بگیرد انعکاس ان در صورت های مالی اساسی و در حسابها به صورت افزایش در داراییها (اعم از غیر جاری یا جاری )وافزایش در حقوق صاحبان سهام (اندوخته عمومی) خواهد بود .
5.سود (زیان )انباشته :حساب سود وزیان انباشته از سر فصل حساب های دفتری می باشد و نظر به اینکه سود و زیان انباشته یکی از اقلام تراز نامه و زیر مجموعه حقوق صاحبان سهام می باشد در پایان هر دوره مالی پس از وضع درامد و هزینه های عملیاتی ،غیر عملیاتی و اصلاح اشتباه دوره های قبل و تقسیم وتخصیص سود مانده ان در ترازنامه بصورت سود وزیان انباشته انعکاس می یابد


دانلود گزارش کارآموزی حسابداری مخابرات
گزارش کارآموزی حسابداری مرکز مخابرات


فهرست مطالب

پیشگفتار1
مقدمه2
فصل اول( آشنایی کلی با مکان کارآموزی )
بخش اول :کلیات4
تعریف مخابرات5
تاریخچه مخابرات ایران5
تشکیلا ت کنونی : 6
    تاریخچه مخابرات در استان فارس7
نوع شرکت 8
شخصیت حقوقی8
مدت شرکت8
موضوع فعالیت های شرکت  8
اساسنامه شرکت8
استفاده کنندگان صورت های مالی9
وضعیت اشتغال شرکت9
ارتباط مالی مراکز شرکت های مخابرات با توابع 10
ارکان شرکت10
مجمع عمومی شرکت10
زمان تشکیل مجمع عمومی عادی 11
زمان تشکیل مجمع عمومی فوق العاده11
وظایف و اختیارات مجمع عمومی عادی12
وظایف و اختیارات مجمع عمومی فوق العاده13
هیات مدیره شرکت13
نحوه تشکیل جلسات هیأت مدیره13
وظایف و اختیارات هیأت مدیره 14
وظایف و اختیارات رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل15
بازرسان(حسابرس)15
وظایف بازرسان16
 گزارش حسابرسان 16
هدف ها و راه بردهای شرکت     17
اهداف سال مورد گزارش18
ذخایر شرکت19
تغییر روش استهلاک 20
نرخ استهلاک گیری دارایی ها 21
صورت های مالی اسا سی 22
عناصر تشکیل دهنده صورت حساب سود وزیان25
یادداشت های همراه صورت های مالی اساسی 29
بخش دوم :نمودارهای شرکت 30
بخش سوم :چارت های سازمانی36
بخش چهارم :آشنایی با وظایف بخش های مالی شرکت44
قسمتهای مختلف حسابداری شرکت مخابرات 45
وظایف و مسئولیتها46
وظایف انباردار:49
واحد هزینه های سرمایه ای50
رویه های واحد خزانه داری50
چارت رویه های واحد خزانه و پرداخت53
واحد هزینه های جاری 54
حقوق و فوق العاده ها55
مزایای متفرقه حقوق و دستمزد56
واحد دارایی ها60
واحد ترازنامه61
واحد بایگانی 62
واحد خسارت :62
واحد اصلاح و نگهداری حسابها 62
معین حسابها  و اسناد پرداختنی غیر تجاری65
واحدبودجه   67
فصل دوم( عملیات حسابداری شرکت )
بخش اول :حسابداری شرکت71
اداره در یافت ها 72
ثبت نام تلفن 72
دائری تلفن 72
استرداد وجوه تلفن 72
تها تر کردن تلفن73
تبدیل تلفن ویژه به عادی73
صدوری ( لیست درامد)73
وصولی  مشترکین مراکز کم ظرفیت 74
وصولی مشترکین شیراز74
در آمد های شرکت 75
درآمد های اختصاصی 75
اداره پرداخت ها77
واحد انبار ها77
انواع انبارها77
واحد سرمایه ای80
واحد جاری 82
ثبت پرداخت سپرده ها و کسورات طرح های جاری و سرمایه ای82
طرح های جاری84
سایرهزینه های شرکت 85
اداره تمرکز حسابها85
خروج دارایی ثابت از جریان استفاده 86
سرقت دارایی89
ضمانتنامه ها 89
ضبط ضمانتنامه 90
پیش پرداخت 91
حسابهای شهرستان 91
بخش دوم :صورت های مالی شرکت و تائیده مدیران94
تائیدیه مدیران شرکت 98
فصل سوم(نتایج و پیشنهادات )
خلاصه و نتیجه گیری101
کلام آخر  103
انتقادات و پیشنهادات 104


گزارش کارآموزی حسابداری مخابرات
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست