سیما فایلدانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
سیما فایل
پیشنهاد ما

سوالات استخدامی نمونه سوال پیام نور پروژه کارآفرینی گزارش کارآموزی آزمون آزمایشی دانلود پاورپوینت
گزارش کارآموزی دادگستری
1 1 1 1 1
عالی
word
1397 شهریور 21
صفحات : 252
8500 تومان
خرید و دانلود

گزارش کارآموزی دادگستری


دانلود گزارش کارآموزی دادگستری در قالب نرم افزار word تعداد صفحات 252مقدمه :زدانش به اندر جهان هیچ نیست تن مرده و جان نادان یکی استبرخورداری از نعمت حیات مزیت و کمالی است که به عنوان یک واقعیت تردید نا پذیر ، موجودات زنده را بر اشیای بی جان برتری و ر...

دانلود گزارش کارآموزی دادگستری در قالب نرم افزار word تعداد صفحات 252
مقدمه :
زدانش به اندر جهان هیچ نیست تن مرده و جان نادان یکی است
برخورداری از نعمت حیات مزیت و کمالی است که به عنوان یک واقعیت تردید نا پذیر ، موجودات زنده را بر اشیای بی جان برتری و رجحان می بخشد. سهم و بهره موجودات زنده از حیات ، حدود و درجات آن در همه جانداران یکسان نیست ، بلکه جهات و جنبه های متعدد و متفاوت و نا همسانی دارد ، بالاترین درجه بهره وری از نیروی حیات به انسان تعلق دارد. بارزترین چهره های آن بصورت کمالات و کرامات خاص و هدایت فطری انسان به پایبندی به اجتماع است و مقتضای زندگی اجتماعی علی رغم وسعت و توان والای انسان همیشه باتنشها ، برخوردها و غبار آلود شدن کمالات انسانی و با ستیزه جویی ها قرین بوده است . آنچه این قسم رفتار بشری را تا کنون تعدیل و در مسیر صحیح هدایت نموده است ، آموزه های دینی و در یک کلام قانون بوده است . در واقع قانون مجموع قواعد و مقررات جهت بهتر زیستن انسان در اجتماع است. و لزوم پیروی از قانون بر همه تکلیف و واجب است. پدیده ای که از منبع وحی و هدایت تشریحی الهام و از محیط رنگ تعلق می پذیرد و در دنیای پر تحرک راه تحول و تکامل می پیماید. ابرهای جهالت و گمراهی را پشت سر می گذارد و شتابان به سوی منبع فیاض علم و معرفت قدم می نماد و هر روز با تجربه جدید پا به عرصه ظهور می گذارد و شیوه و روشهای نوین و بهتری ارائه می نماید. سیسرون بزرگترین جامعه شناس روم قدیم می گوید : قانون نتیجه فکر یک انسان یا گروهی از انسانها ست متکی بر حکمتهای ازلی جهان که امر ونهی خداوند از روی آنهاست. عقل و اندیشه قانونگذار خردمند این مصالح و حکمتها را درک می کند و نتیجه را در اختیار مردم می گذارد. سیر لزوم تبعیت از قانون نیز وجود این حکمتها و مصلحتها ست. بنابراین اگر کسی حکمتها و مصلحتها رادرک کند، تبعیت از قانون را لازم می داند. هر چند قانون مدونی در بین نباشد . مثلا عقل انسان حکم می کند که آدم کشی و خونریزی بدوخدمت به خلق خوب است . از اینجا لازم می آید که انسان از این درک و این قانون ازلی تبعیت کند. هر چند در این رابطه قانونی مدون نباشد. لذا آنچه ما باید از ان پیروی کنیم قانون ازلی مورد بحث است که پیش از ملتها و انسانها و کشورها بوده است . و قانون مدون ریشه و اسمش همین مصلحتها و حکمتهای ازلی است که خودیکی از بزرگترین مظاهر خیر و نیکی در جهان است .

انواع دفاتر دادگاه :
1- دفتر ثبت عرایض و دادخواست ها : در این دفتر مشخصات کامل پرونده های وارده ، موضع طرفین پرونده و نتیجه نهایی رسیدگی دادگاه ( پس از اتخاذ تصمیم نهایی) قید می شود و بیانگر تعداد پرونده های وارده ماهیانه و سالیانه می باشد.
2- دفتر اندیکاتور: این دفتر که از آن « دفتر راهنمای نامه های وارده و صادره » نیز نام برده می شود، دفتری است که کلیه مشخصات نامه های وارده و صادره از دادگاه و خلاصه مفاد آنها در آن قید می گردد.
3- دفتر ثبت دادنامه : در این دفتر که معروف به دفتر آمار است ، مشخصات پرونده های مختومه هر ماه به طور مسلسل تا پایان سال و نتیجه رسیدگی آنها نوشته می شود و کار کرد ماهیانه و سالیانه هر قاضی که در آن شعبه دادگاه کار کرده است و حتی قاضی تحقیق ، از این دفتر مشخص می شود.
4- دفتر اجرای احکام ( اجرائیه ): احکام صادره با قید کلیه مشخصات پرونده و طرفین آن و میزان ونوع محکومیت و نتیجه نهایی اجرای حکم در این دفتر ثبت می شود . این دفتر به دفتر « ثبت اجرایی » نیز معروف است .
5- برای خارج نشدن پرونده های اجرایی از دور رسیدگی ، وقت احتیاطی برای آنها تعیین می شود تادر همان روز از بایگانی خارج و برای ملاحظه قاضی دادگاه و صدور دستور مقتضی به نظر می رسد . همچنین برای پرونده هایی که دادگاه دستور تعیین وقت رسیدگی داده ، وقت رسیدگی تعیین و طرفین به شرح دستور دادگاه دعوت می شود و این اوقات نیز در همین دفترقید می شود . اغلب محاکم دارای یک دفتر برای تعیین اوقات رسیدگی احتیاطی هستند. ولی در بعضی از محاکم دو دفتر مجزا برای این امر در نظر گرفته اند که اقدام اخیر بهتر و منظم تر می باشد. متصدیان ایندفاتر موظفند پرونده های مربوط به هر روز را بر اساس این دفتر از بایگانی خارج کرده و به نظرقاضی دادگاه برسانند تا دستور لازم صادر نماید. چنانچه پرونده ای با صدور دستور اخیر مختومه نگردد، وقت تجدید ( احتیاطی یا رسیدگی ) ، حسب دستور دادگاه در مقابل وقت سابق تعیین و قید خواهد شد. 
7- دفتر ثبت ارجاعی :دراین دفتر نیابت های قضایی که از سایر محاکم  حوزه های قضایی دیگر ارسال و به شعبه دادگاه ارجاع گردیدهاست قید شده و پس ازانجام نیابت ، با قید نتیجه نهایی در همین دفترپرونده به مرجع معطی نیابت اعاده می گردد.
8- دفتر ارسال و مراسلات : این دفتر نشانگر ارسال وتحویل نامه ها یا پرونده ها به مراجع مختلف است که باید مشخصات کامل نامه ها و پرونده های ارسالی در این دفتر قید شود و گیرنده نامه یا پرونده بایستی اسم و سمت خود را همراه با تاریخ روز درذیل امضاء خودقید نماید. مندرجات این دفتر سندیت داشته و ازاهمیت زیادی برخوردار است . این دفتر معمولاً در دفاتر کل دادگستری ها موجود میباشد.
9- دفتر ثبت لوایح : در این دفتر ، لوایح دفاعیه یا اعتراضیة واصله از ناحیه طرفین یا وکلای آنها ثبت می شود. نام تحویل دهنده و موضع و مفاد لایحه و شماره پرونده مربوط و تعداد صفحات لایحه تقدیمی باید در این دفتر قید و شماره آن تحویل گردد.
10- دفتر ثبت تجدید نظر خواهی : ثبت تجدید نظر خواهی دردفتری که به همین منظور فراهم می شود، صورت گیرد. دراین دفتر ، تجدید نظر خواهی ها باذکر تاریخ و به ترتیب به ثبت می رسد. نام اصحاب دعوی و شماره دادنامه تجدید نظر خواسته ذکر و نتیجه آن نیز نوشته می شود ، اعم از اینکه پس از تکمیل به مرجع تجدید نظر ارسال یا بر اثر عدم تکمیل یا خارج از مهلت بودن آن قرار تجدید نظر خواهی صادر گردد. در صورت ارسال به مراجع تجدید نظر ، شماره ارسال درمقابل شماره ثبت تجدید نظر نوشته و پس از اعاده پرونده از مراجع تجدید نظر این موضوع و نتیجه آن نیز منعکس می گردد.
11- دفتر ثبت فرجامخواهی : بعضی ازآرایی که در مرحله تجدید نظر صادر می شوند ، قابل فرجام هستند.همچنین همان طور که در مادتین 367 و 368 ق.آ.د.م پیش بینی شده ، ممکن است تحت شرایطی از رأی دادگاه بدوی که قابل تجدید نظر است ، تجدید نظر خواهی نشود و مستقیماً مبادرت به فرجامخواهی شود. فلذا لازم است هم دادگاه وی وهم دادگاه تجدید نظر دفتر ثبت  فرجامخواهی داشته باشند و وظیفه ای که ماده 379 ق.آ.د.م بیان کرده به تناسب ممکن است متوجه مدیر دفتر دادگاه بدوی یا تجدید نظر باشد.                         
                                                         امضاء و مهر قاضی یا مدیر دفتر دادگاه 
 


گزارش کارآموزی دادگستری
ایمیل * موبایل *

دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
موضوع : عمومی , کار آموزی

محصولات خاص


 • pdf & doc ویژه

  نمونه سوال درس هیدرولوژی

  نمونه سوال درس هیدرولوژی

  مجموعه سوالات امتحانی هیدرولوژی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

 • pdf ویژه

  نمونه سوال درس هیدرولیک

  نمونه سوال درس هیدرولیک

  سری سوالات درس هیدرولیک کانال های باز (بدون حل)

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی شرکت نفت پاسارگاد

  دانلود سوالات استخدامی شرکت نفت پاسارگاد

  دانلود سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت پاسارگاد در سال 1394 بهمراه پاسخنامه

 • pdf ویژه

  دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی نیروی دریایی ارتش 97

  دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی نیروی دریایی ارتش 97

  این بسته شامل سوالات پرتکرار ادوار گذشته استخدامی و محتویات آن بر اساس سرفصل ها و دروس اعلام شده برای آزمون بوده و به همراه عین دفترچه آزمون و سوالات دوره های گشته آزمون استخدامی ارتش جهت دانلود قرار گرفته است

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات کامل آیین نامه راهنمایی رانندگی

  نمونه سوالات کامل آیین نامه راهنمایی رانندگی

  دانلود نمونه سوالات کامل آیین نامه راهنمایی رانندگی

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک سینا 96

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک سینا 96

  سوالات استخدامی بانک سینا را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید

 • doc ویژه

  نمونه سوال درس بناهای آبی

  نمونه سوال درس بناهای آبی

  مسائل حل شده درس بناهای آبی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

 • pdf ویژه

  نمونه سوال درس اقتصاد مهندسی

  نمونه سوال درس اقتصاد مهندسی

  نمونه سوالات درس اقتصاد مهندسی + حل تشریحی (دانشگاه امیرکبیر )

 • jpg ویژه

  نمونه سوال درس مهندسی زلزله

  نمونه سوال درس مهندسی زلزله

  5 تمرین حل شده درس مهندسی زلزله (دانشگاه امیرکبیر)

 • pdf ویژه

  دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک انصار

  دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک انصار

  دانلود نمونه سوالات عمومی وتخصصی استخدامی بانک انصار را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.

 • pdf ویژه

  دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صنعت ومعدن

  دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صنعت ومعدن

  دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صنعت ومعدن را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک مسکن

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک مسکن

  سوالات استخدامی بانک مسکن را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.بانک سوالات استخدامی بانک مسکن از جمله قدیمی ترین بانک ها است که همه ساله داوطلبان زیادی جهت شرکت در آزمون های استخدامی آن که از طریق جراید و...

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک کشاورزی

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک کشاورزی

  سوالات استخدامی بانک کشاورزی را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.بانکسوالات استخدامی بانک کشاورزی از جمله قدیمی ترین بانک ها است که همه ساله داوطلبان زیادی جهت شرکت در آزمون های استخدامی آن که از طریق جراید و اعلا

 • pdf ویژه

  دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات ایران

  دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات ایران

  سوالات استخدامی بانک صادرات ایران را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.بانک سوالات استخدامی بانک صادرات از جمله قدیمی ترین بانک ها است که همه ساله داوطلبان زیادی جهت شرکت در آزمون های استخدامی آن که از طریق جراید و

 • PDF ویژه

  سوالات آزمون استخدامی بانک ملت

  سوالات آزمون استخدامی بانک ملت

  سوالات استخدامی بانک ملت را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.بانک سوالات استخدامی بانک ملت از جمله قدیمی ترین بانک ها است که همه ساله داوطلبان زیادی جهت شرکت در آزمون های استخدامی آن که از طریق ...

 • pdf ویژه

  سوالات آزمون استخدامی رشته حقوق

  سوالات آزمون استخدامی رشته حقوق

  سوالات تخصصی استخدامی رشته حقوق

 • docx ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی پتروشیمی

  نمونه سوالات آزمون استخدامی پتروشیمی

  این محصول ویژه علاوه بر سوالات استاندارد و پرتکرار پیشنهادی سایت همیار دانشجو حاوی عین نمونه سوالات پتروشیمی ها و شرکت نفت و گاز و پالایش همراه با ذکر سال آزمون برگزار شده در کنار هر سوال می باشد. (مربوط به سال های ٨٢ و ٨٣ و ٨۴ و ٨۵ و ٨۶ و ٨٧ و ٨٩)

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات مصاحبه حضوری وزارت نیرو

  نمونه سوالات مصاحبه حضوری وزارت نیرو

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در آزمون استخدامی وزارت نیرو سال94 شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند.

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات مصاحبه حضوری بانک مرکزی

  نمونه سوالات مصاحبه حضوری بانک مرکزی

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در آزمون استخدامی بانک مرکزی سال 94 شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند.

 • docx ویژه

  نمونه سوالات ورودی دانشگاه افسری امام حسین 97

  نمونه سوالات ورودی دانشگاه افسری امام حسین 97

  سپاه جمهوری اسلامی ایران به منظور تکمیل کادر افسری خود از بین جوانان(پسر) مؤمن، متعهد و علاقمند به حرفه نظامی، از طریق برگزاری آزمون عمومی و تخصصی دانشجو جذب مینماید. همیار دانشجو جهت کمک بیشتر به هموطنان متقاضی اشتغال و کمک به پاسخگویی بهتر داوطلبین به سوالات آزمون ورودی دانشگاه افسری سپاه ...