سیما فایلدانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
سیما فایل
پیشنهاد ما

سوالات استخدامی نمونه سوال پیام نور پروژه کارآفرینی گزارش کارآموزی آزمون آزمایشی دانلود پاورپوینت
شناسایی و اولویت بندی با رویکرد FMEA در صنایع سدید
1 1 1 1 1
عالی
word
1397 مهر 18
حجم : 1 مگابایت
صفحات : 120
9500 تومان
خرید و دانلود

شناسایی و اولویت بندی با رویکرد FMEA در صنایع سدید


پایان نامه شناسایی و اولویت بندی ریسک های تأمین کنندگان با رویکرد FMEA در صنایع سدید در قالب نرم افزار word قابل ویراش تعداد صفحات 120

بخشی از متن:
زنجیره تامین مجموعه ای از تسهیلات ، تامین کنندگان ، مشتریان ، محصولات و روشهای کنترل موجودی ، تامین و توزیع است . در واقع ، هدف مدیریت زنجیره تامین ، برنامه ریزی ، سازماندهی،رهبری و کنترل زنجیره به منظور تامین مواد مورد نیاز ، در زمان مورد نیاز ، برای مشتری داخلی یا خارجی است . عدم قطعیت یکی از چالش های بسیار مهم زنجیره تامین است که می تواند اهداف این زنجیره را تحت تاثیر قرار دهد و اگر بروز چنین رویدادهای ممکن الوقوع نامعلوم در زنجیره پیش بینی نشده باشد و برای مقابله با آن راهکار مناسبی اتخاذ نشود ، می تواند کل زنجیره تامین را مختل کند . این رویدادهای ممکن اوقوع نامعلوم که می تواند نتایج مثبت یا منفی بر روی اهداف زنجیره تامین داشته باشد ریسک نامیده می شود . در مدیریت ریسک زنجیره تامین هدف ارائه راهکار به منظور کاهش اثرات منفی و افزایش اثرات مثبت ریسک است . از آنجا که محصولات دفاعی ، حاصل یکپارچگی و برنامه ریزی دقیق در سطح یک زنجیره تامین پر قدرت است مدیریت ریسک زنجیره تامین از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین در این تحقیق ما برآنیم به کمک مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه های طراحی شده مهمترین ریسک های مربوط به تامین کنندگان را شناسایی و اولویت بندی کنیم .
FMEA  تکنیکی تحلیلی ومتکی برقانون (پیشگیری قبل از وقوع) است که برای شناسایی عوامل بالقوه خرابی به کار می‌رود.توجه این تکنیک بر بالا بردن ضریب امنیت و درنهایت رضایت مشتری ، از طریق پیشگیری از وقوع خرابی است FMEA ابزاری است که باکمترین ریسک،برای پیش بینی مشکلات و نقص ها در مراحل طراحی و یا توسعه فرایندها و خدمات در سازمان به کارمی رود.
1-2-  بیان مسئله
امروزه سیرتحولات پرشتاب جهانی، سازمانها را برآن داشته تا برای غلبه برشرایط نامطمئن پیرامون خود به تحقیق در زمینه مدیریت زنجیره تامین بپردازند.
تامین کنندگان بایستی قطعات و مواد را بابهترین کیفیت وکمترین هزینه تولید نمایند و توزیع کنندگان محصولات نیز باید رابطه نزدیکی با سیاستهای توسعه بازار داشته باشند.در این راستا شناسایی و مدیریت ریسکها در هر یک از اجزای زنجیره و انتخاب استراتژی مناسب در کارایی زنجیره تامین اهمیت بسیار مهمی دارد.شناسایی و مدیریت ریسکهای درون شبکه تامین و استفاده از رویکرد هماهنگ کنندهای میان سراسر اعضا زنجیره تامین برای کاهش آسیب پذیری کل زنجیره تامین،به عنوان مدیریت ریسک زنجیره تامین تعریف میشود.هدف مدیریت ریسک شناسایی موقعیتهای پرمخاطره و تهیه استراتژیی برای کاهش احتمال رخداد و اثر واقعه های پرمخاطره میباشد.به طور عمومی ریسکهای زنجیره تامین به دو دسته تقسیم می‌شوند،ریسکهای درونی که ازشبکه زنجیره تامین ناشی می‌شوند و ریسکهای خارجی که به شبکه زنجیره تامین وارد می‌شوند. ریسکهای درونی که شامل ریسک تامین ، ریسک تقاضا ،ریسک اعتبارت جاری و. میباشد.ریسکهای خارجی مانند تروریسم بین المللی،بیماریهای طبیعی مانند سارسو.. که ازتعاملات میان شبکه زنجیره تامین و محیط اطراف ناشی میشود.مدیریت ریسک با شناسایی و ارزیابی صحیح ریسک آغاز میشود و با پاسخ مناسب و به موقع به ریسکها ادامه می یابد.در واقع مدیریت ریسک کارا، آسیب پذیری شبکه را به وسیله ساختن زنجیره تامین انعطاف پذیر در برابر تغییرات کاهش می‌دهد.
تحقیقات و مطالعات محدودی در این زمینه در ایران انجام شده است. در کل باتمرکز بر روی تحقیقات سه گستره عملیاتی در این زمینه شناسایی شده است که عبارتند است : 1- تحقیقات روی فرآیندهای مدیریت ریسک و گامهای متفاوت در متدهای مدیریت ریسک زنجیره تامین 2-تحقیق بر روی ریسک در یک بخش فعالیت خاص در صنعت خاص . 3- تحقیق بر روی منابع و رویکردهای مختلف و چندگانه ریسک . هدف ما در این پژوهش تمرکز بر روی منابع و رویکردهای مختلف و چندگانه ریسک و شناسایی ریسک جهت بررسی مهمترین ریسک ها  در زنجیره تامین صنایع دفاعی است .در این تحقیق ما به بررسی مهمترین ریسکهای موجود در تامین کنندگان صنعت مذکور پرداخته و آنها را اولویت بندی شده و  در انتها راه حل های مناسب جهت مقابله با ریسک ها را ارائه شده است 


فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق                                                                           
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 2
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 3
1-4- قلمرو تحقیق 4
1-5- سوالات تحقیق 4
1-6- اهداف تحقیق 5
1-7- جامعه آماری و نمونه گیری 6
1-8- روش نمونه گیری 7
1-9- روش تحقیق 7
1-10- روش گرد آوری اطلاعات 7
1-11- ابزار گرد آوری اطلاعات 8
1-12- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 8
1-13- تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی 8
1-14- نتایج مورد انتظار پس از انجام پژوهش 9
فصل دوم :مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1-  مقدمه 11
2-2- بخش اول (زنجیره تامین) 11
2-2-1- تعاریف زنجیره تامین 11
2-2-2- تعریف مدیریت زنجیره تامین 11
2-2-3- ساختار یک زنجیره تامین 12
2-2-4- هدف مدیریت زنجیره تامین 13
2-2-5- تعریف تامین کنندگان 13
2-2-6- خلاصه از پیشینه تحقیق انجام شده 14
2-2-7- تمایز و نوآوری تحقیق حاضر با مقایسه با تحقیق های پیشین 14
2-3- بخش دوم (مدیریت ریسک) 17
2-3-1- تاربخچه مدیریت ریسک 17
2-3-2- تعاریف ریسک 17
2-3-3- انواع دسته بندی ریسک 18
2-3-4- تعریف مدیریت ریسک 19
2-3-5-اهداف مدیریت ریسک 20
2-3-6-فوائد و اهمیت مدیریت ریسک 21
2-3-7-ابزارهای مدیریت ریسک 22
2-3-8-مهمترین فازهای مدیریت ریسک 22
2-3-8-1-برنامه ریزی مدیریت ریسک 22
2-3-8-2-شناسایی ریسک 23
2-3-8-3-ارزیابی ریسک 23
2-3-8-4-کنترل و برنامه پاسخ به ریسک 24
2-3-9-مهمترین واکنش های ریسک 24
2-3-10-چرا به مدیریت ریسک نیازمندیم ؟ 25
2-3-11-مدیریت ریسک جامع 25
2-4- بخش سوم (ریسک زنجیره تامین ) 26
2-4-1 تعریف مدیریت ریسک زنجیره تامین 26
2-4-2 منابع کلی تقویت کننده ریسک های زنجیره تامین 27
2-4-3 مکانیزم کاهش ریسک وارائه پیشنهادات جهت کاهش ریسک 28
2-4-4 شناسایی ریسک های زنجیره تامین 30
2-5- بخش چهارم ارزیابی اثرات بالقوه خطا ( FMEA) 34
2-6- بخش پنجم مدل های مدیریت ریسک 36

 فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه 48
3-2- روش انجام پژوهش 48
3-2-1- مطالعات اکتشافی 48
3-2-2- مطالعات توصیفی 48
3-3- روش گردآوری اطلاعات 49
3-4- روایی ابزار اندازه¬گیری 50
3-5- پایایی ابزاراندازه¬گیری 50
3-6- جامعه¬ی آماری 51
3-7- نمونه و روش نمونه¬گیری 51
3-8- روش تجزیه وتحلیل داده¬ها وآزمون¬های آماری مورداستفاده 52
3-8-1- آمارتوصیفی 52
3-8-2- آماراستنباطی 52
3-9- فرایندکلی انجام پژوهش 52
3-10-نتیجه¬گیری 53
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-مطالعه موردی 55
4-2- ساختار تحقیق 56
4-3-شرایط و گامهای بکارگیری عملی ساختار تحقیق 56
4-3-1-شرایط و گامها برای تعریف پروژه و برنامه زمانبندی آن   57
4-3-2- شرایط و گام ها برای انتخاب اعضای تیم ریسک و تعیین گستره پروژه   57
4-3-3-شرایط و گام ها برای شناسایی ریسک ها   58
4-3-4- شرایط و گام ها برای اولویت بندی ریسک ها 58
4-3-5- شرایط و گام ها برای اولویت بندی ریسک ها 59
4-3-6- شرایط و گام ها بررسی راه کارهای ارائه شده   59
4-3-7- شرایط و گام ها برای نظارت و کنترل ریسک   59
4-3-8- شرایط و گام ها برای برگزاری جلسات منظم پیگیری و شناسایی ریسک ها جدید 60
4-3-9- شرایط و گام ها برای مستند سازی نهایی   60
4-4- پیاده سازی ریسک تامین کنندگان در صنایع سدید 60
4-5- تجزیه و تحلیل ریسک ها 63
4-5-1 احتمال وقوع ریک   64
4-5-2- شدت اثر ریسک   64
4-6- شناسایی مهمترین ریسک ها 66
4-7- برنامه پاسخ به مهمترین ریسک های شناسایی شده   67
4-8- نتیجه گیری   71
فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهادات
5-1- جمع بندی 73
5-2- نتیجه گیری 73
5-3- پیشنهادات 73
منابع و مراجع 74
پیوست ها 76
فهرست جدول‌ها
جدول (1-1) خلاصه¬ای ازپیشینه¬ی پژوهش¬های انجام شده 13
جدول (4-1) رتبه بندی احتمال وقوع ریسک 64
جدول (4-2)تاثیر وقوع ریسک زنجیره تامین بر زمان و هزینه 64
جدول (4-3) ماتریس احتمال وقوع و شدت اثر 66
جدول (4-4) دسته بندی ریسک ها 66

فهرست شکل‌ها
شکل (1-2) ساختار زنجیره تامین 12
شکل (2-2) نمودار مدیریت جامع ریسک 26
شکل (2-3) مدیریت  ریسک زنجیره تامین 27
شکل (2-4) مکانیزم کاهش ریسک 28
شکل (2-5) مدل شامپو 36
شکل (2-6) مدل آلارم 37
شکل (2-7)مدل پرما 38
شکل (2-8) مدل پی ام باک 39
شکل (2-9)مدل پی آر ام 40
شکل (2-10) مدل پریت چارد 40
شکل (2-11) مدل ویدمن 41
شکل (2-12) مدل اسمیت 42
شکل (2-13)مدل لیچ 43
شکل (2-14)مدل بوهم 44
شکل (2-15)مدل فیلری 45
شناسایی و اولویت بندی با رویکرد FMEA در صنایع سدید
ایمیل * موبایل *

دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

محصولات خاص


 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک صادرات ایران

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک صادرات ایران

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری استخدام بانک صادرات ایران شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام موسسه اعتباری ثامن

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام موسسه اعتباری ثامن

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری استخدامی موسسه اعتباری ثامن شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام نیروی انتظامی

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام نیروی انتظامی

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری بیمه پاسارگاد

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری بیمه پاسارگاد

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری بیمه پاسارگاد شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک قرض الحسنه رسالت

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک قرض الحسنه رسالت

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری بانک قرض الحسنه رسالت شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات آزمون استخدامی متروی شیراز

  دانلود سوالات آزمون استخدامی متروی شیراز

  دانلود نمونه سوالات استخدامی سازمان متروی شیراز با بیش از 500 نمونه سوال استخدامی عمومی و تخصصی همراه با پاسخنامه ویژه آزمون استخدام سازمان قطار شهری شیراز و حومه در سال 1394

 • PDF ویژه

  سوالات استخدامی مهمانداری هواپیمایی هما

  سوالات استخدامی مهمانداری هواپیمایی هما

  دانلود سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی مهمانداری هواپیمایی هما بهمراه پاسخنامه در قالب فایل PDF مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدام مهمانداری هواپیمایی هما.

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات آزمون تصدی امر قضا

  دانلود سوالات آزمون تصدی امر قضا

  با توجه به آزمون استخدامی قوه قضاییه ، بسته ای حاوی نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه را آماده کرده ایم که کمک زیادی به قبولی شما در آزمون استخدامی این ارگان میباشد. قوه قضاییه برای تکمیل کادر اداری از بین داوطلبان علاقه مند و واجد شرایط در رشته های مختلف از طریق برگزاری آزمون، استخدام میکند.

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام شرکت البرز دارو

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام شرکت البرز دارو

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری شرکت البرز دارو شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام شرکت بابک مس ایرانیان

  دانلود سوالات استخدام شرکت بابک مس ایرانیان

  دانلود بسته ویژه سوالات استخدام شرکت بابک مس ایرانیان در سال 1395 بهمراه پاسخنامه در قالب نرم افزار PDF

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام بانک پاسارگاد

  دانلود سوالات استخدام بانک پاسارگاد

  دانلود مجموعه کامل سوالات عمومی و تخصصی استخدامی بانک پاسارگاد بهمراه پاسخنامه در قالب pdf

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک پاسارگاد

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک پاسارگاد

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری بانک پاسارگاد در سال 94 شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک حکمت ایرانیان

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک حکمت ایرانیان

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری بانک حکمت ایرانیان در سال 94 شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود نمونه سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی سال96 بهمراه پاسخنامه در قالب pdf

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدام دانشگاه علامه طباطبایی

  دانلود سوالات استخدام دانشگاه علامه طباطبایی

  دانشگاه علامه طباطبایی برای تأمین نیروی انسانی متعهد و کارآمد موردنیاز خود در چهارچوب آئین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و براساس مجوز مورخ 93/12/23 هیئت‌امناء دانشگاه، تعداد 25 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون و مصاحبه عمومی و تخصصی و گزینش به‌صورت قراردادی

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام هنر آموز الکترونیک آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدام هنر آموز الکترونیک آموزش و پرورش

  دانلود بسته سوالات عمومی و اختصاصی استخدام هنر آموز الکترونیک آموزش و پرورش در قالب PDF با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 1395 همچنین در ادامه می توانید توضیحات کامل مجموعه سوالات هنر آموز الکترونیک را مشاهده نمائید

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام هنر آموز تاسیسات آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدام هنر آموز تاسیسات آموزش و پرورش

  دانلود بسته سوالات عمومی و اختصاصی استخدام هنر آموز تاسیسات آموزش و پرورش در قالب PDF با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی سازمان آموزش و پرورش در سال 1395 همچنین در ادامه می توانید توضیحات کامل مجموعه سوالات استخدام هنر آموز تاسیسات را مشاهده نمائید.

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام استاد کار کامپیوتر آموزش و پرورش 97

  دانلود سوالات استخدام استاد کار کامپیوتر آموزش و پرورش 97

  دانلود بسته سوالات عمومی و اختصاصی استخدام استاد کار کامپیوتر آموزش و پرورش در قالب فایل PDF با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه کامل این سوالات مناسب متقاضیان شرکت آزمون استخدامی سال 96 سازمان آموزش و پرورش می باشد،جهت خرید بعد از پرداخت وجه لینک دانلود نمایش داده میشود،با آرزوی موفقیت برای همه شما.97

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات آموزگار توانبخشی استثنایی استخدام آموزش و پرورش

  دانلود سوالات آموزگار توانبخشی استثنایی استخدام آموزش و پرورش

  دانلود بسته سوالات عمومی و تخصصی استخدام آموزگار توانبخشی استثنایی آموزش و پرورش در قالب فایل PDF با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 1397 همچنین در ادامه می توانید توضیحات کامل سوالات استخدام معلم توانبخشی را مشاهده نمائید.

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات هنر آموز طراحی و دوخت استخدام آموزش و پرورش

  دانلود سوالات هنر آموز طراحی و دوخت استخدام آموزش و پرورش

  دانلود سوالات عمومی و تخصصی هنر آموز طراحی و دوخت آزمون استخدام آموزش و پرورش سال 97 بهمراه پاسخنامه در قالب فایل PDF مناسب متقاضیان استخدام در سازمان آموزش و پرورش ایران با آرزوی موفقیت برای تمامی شما عزیزان .