سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
شناسایی و اولویت بندی  با رویکرد FMEA در صنایع سدید

عالی

word 1397 مهر 18 حجم : 1 مگابایت صفحات : 1209500 تومان خرید و دانلود

شناسایی و اولویت بندی با رویکرد FMEA در صنایع سدید

پایان نامه شناسایی و اولویت بندی ریسک های تأمین کنندگان با رویکرد FMEA در صنایع سدید در قالب نرم افزار word قابل ویراش تعداد صفحات 120

بخشی از متن:
زنجیره تامین مجموعه ای از تسهیلات ، تامین کنندگان ، مشتریان ، محصولات و روشهای کنترل موجودی ، تامین و توزیع است . در واقع ، هدف مدیریت زنجیره تامین ، برنامه ریزی ، سازماندهی،رهبری و کنترل زنجیره به منظور تامین مواد مورد نیاز ، در زمان مورد نیاز ، برای مشتری داخلی یا خارجی است . عدم قطعیت یکی از چالش های بسیار مهم زنجیره تامین است که می تواند اهداف این زنجیره را تحت تاثیر قرار دهد و اگر بروز چنین رویدادهای ممکن الوقوع نامعلوم در زنجیره پیش بینی نشده باشد و برای مقابله با آن راهکار مناسبی اتخاذ نشود ، می تواند کل زنجیره تامین را مختل کند . این رویدادهای ممکن اوقوع نامعلوم که می تواند نتایج مثبت یا منفی بر روی اهداف زنجیره تامین داشته باشد ریسک نامیده می شود . در مدیریت ریسک زنجیره تامین هدف ارائه راهکار به منظور کاهش اثرات منفی و افزایش اثرات مثبت ریسک است . از آنجا که محصولات دفاعی ، حاصل یکپارچگی و برنامه ریزی دقیق در سطح یک زنجیره تامین پر قدرت است مدیریت ریسک زنجیره تامین از اهمیت خاصی برخوردار است. بنابراین در این تحقیق ما برآنیم به کمک مصاحبه با خبرگان و پرسشنامه های طراحی شده مهمترین ریسک های مربوط به تامین کنندگان را شناسایی و اولویت بندی کنیم .
FMEA  تکنیکی تحلیلی ومتکی برقانون (پیشگیری قبل از وقوع) است که برای شناسایی عوامل بالقوه خرابی به کار می‌رود.توجه این تکنیک بر بالا بردن ضریب امنیت و درنهایت رضایت مشتری ، از طریق پیشگیری از وقوع خرابی است FMEA ابزاری است که باکمترین ریسک،برای پیش بینی مشکلات و نقص ها در مراحل طراحی و یا توسعه فرایندها و خدمات در سازمان به کارمی رود.
1-2-  بیان مسئله
امروزه سیرتحولات پرشتاب جهانی، سازمانها را برآن داشته تا برای غلبه برشرایط نامطمئن پیرامون خود به تحقیق در زمینه مدیریت زنجیره تامین بپردازند.
تامین کنندگان بایستی قطعات و مواد را بابهترین کیفیت وکمترین هزینه تولید نمایند و توزیع کنندگان محصولات نیز باید رابطه نزدیکی با سیاستهای توسعه بازار داشته باشند.در این راستا شناسایی و مدیریت ریسکها در هر یک از اجزای زنجیره و انتخاب استراتژی مناسب در کارایی زنجیره تامین اهمیت بسیار مهمی دارد.شناسایی و مدیریت ریسکهای درون شبکه تامین و استفاده از رویکرد هماهنگ کنندهای میان سراسر اعضا زنجیره تامین برای کاهش آسیب پذیری کل زنجیره تامین،به عنوان مدیریت ریسک زنجیره تامین تعریف میشود.هدف مدیریت ریسک شناسایی موقعیتهای پرمخاطره و تهیه استراتژیی برای کاهش احتمال رخداد و اثر واقعه های پرمخاطره میباشد.به طور عمومی ریسکهای زنجیره تامین به دو دسته تقسیم می‌شوند،ریسکهای درونی که ازشبکه زنجیره تامین ناشی می‌شوند و ریسکهای خارجی که به شبکه زنجیره تامین وارد می‌شوند. ریسکهای درونی که شامل ریسک تامین ، ریسک تقاضا ،ریسک اعتبارت جاری و. میباشد.ریسکهای خارجی مانند تروریسم بین المللی،بیماریهای طبیعی مانند سارسو.. که ازتعاملات میان شبکه زنجیره تامین و محیط اطراف ناشی میشود.مدیریت ریسک با شناسایی و ارزیابی صحیح ریسک آغاز میشود و با پاسخ مناسب و به موقع به ریسکها ادامه می یابد.در واقع مدیریت ریسک کارا، آسیب پذیری شبکه را به وسیله ساختن زنجیره تامین انعطاف پذیر در برابر تغییرات کاهش می‌دهد.
تحقیقات و مطالعات محدودی در این زمینه در ایران انجام شده است. در کل باتمرکز بر روی تحقیقات سه گستره عملیاتی در این زمینه شناسایی شده است که عبارتند است : 1- تحقیقات روی فرآیندهای مدیریت ریسک و گامهای متفاوت در متدهای مدیریت ریسک زنجیره تامین 2-تحقیق بر روی ریسک در یک بخش فعالیت خاص در صنعت خاص . 3- تحقیق بر روی منابع و رویکردهای مختلف و چندگانه ریسک . هدف ما در این پژوهش تمرکز بر روی منابع و رویکردهای مختلف و چندگانه ریسک و شناسایی ریسک جهت بررسی مهمترین ریسک ها  در زنجیره تامین صنایع دفاعی است .در این تحقیق ما به بررسی مهمترین ریسکهای موجود در تامین کنندگان صنعت مذکور پرداخته و آنها را اولویت بندی شده و  در انتها راه حل های مناسب جهت مقابله با ریسک ها را ارائه شده است 


فهرست مطالب
فصل اول: کلیات تحقیق                                                                           
1-1- مقدمه 2
1-2- بیان مسئله 2
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق 3
1-4- قلمرو تحقیق 4
1-5- سوالات تحقیق 4
1-6- اهداف تحقیق 5
1-7- جامعه آماری و نمونه گیری 6
1-8- روش نمونه گیری 7
1-9- روش تحقیق 7
1-10- روش گرد آوری اطلاعات 7
1-11- ابزار گرد آوری اطلاعات 8
1-12- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات 8
1-13- تعریف واژه ها و اصطلاحات کلیدی 8
1-14- نتایج مورد انتظار پس از انجام پژوهش 9
فصل دوم :مروری بر ادبیات و پیشینه تحقیق
2-1-  مقدمه 11
2-2- بخش اول (زنجیره تامین) 11
2-2-1- تعاریف زنجیره تامین 11
2-2-2- تعریف مدیریت زنجیره تامین 11
2-2-3- ساختار یک زنجیره تامین 12
2-2-4- هدف مدیریت زنجیره تامین 13
2-2-5- تعریف تامین کنندگان 13
2-2-6- خلاصه از پیشینه تحقیق انجام شده 14
2-2-7- تمایز و نوآوری تحقیق حاضر با مقایسه با تحقیق های پیشین 14
2-3- بخش دوم (مدیریت ریسک) 17
2-3-1- تاربخچه مدیریت ریسک 17
2-3-2- تعاریف ریسک 17
2-3-3- انواع دسته بندی ریسک 18
2-3-4- تعریف مدیریت ریسک 19
2-3-5-اهداف مدیریت ریسک 20
2-3-6-فوائد و اهمیت مدیریت ریسک 21
2-3-7-ابزارهای مدیریت ریسک 22
2-3-8-مهمترین فازهای مدیریت ریسک 22
2-3-8-1-برنامه ریزی مدیریت ریسک 22
2-3-8-2-شناسایی ریسک 23
2-3-8-3-ارزیابی ریسک 23
2-3-8-4-کنترل و برنامه پاسخ به ریسک 24
2-3-9-مهمترین واکنش های ریسک 24
2-3-10-چرا به مدیریت ریسک نیازمندیم ؟ 25
2-3-11-مدیریت ریسک جامع 25
2-4- بخش سوم (ریسک زنجیره تامین ) 26
2-4-1 تعریف مدیریت ریسک زنجیره تامین 26
2-4-2 منابع کلی تقویت کننده ریسک های زنجیره تامین 27
2-4-3 مکانیزم کاهش ریسک وارائه پیشنهادات جهت کاهش ریسک 28
2-4-4 شناسایی ریسک های زنجیره تامین 30
2-5- بخش چهارم ارزیابی اثرات بالقوه خطا ( FMEA) 34
2-6- بخش پنجم مدل های مدیریت ریسک 36

 فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه 48
3-2- روش انجام پژوهش 48
3-2-1- مطالعات اکتشافی 48
3-2-2- مطالعات توصیفی 48
3-3- روش گردآوری اطلاعات 49
3-4- روایی ابزار اندازه¬گیری 50
3-5- پایایی ابزاراندازه¬گیری 50
3-6- جامعه¬ی آماری 51
3-7- نمونه و روش نمونه¬گیری 51
3-8- روش تجزیه وتحلیل داده¬ها وآزمون¬های آماری مورداستفاده 52
3-8-1- آمارتوصیفی 52
3-8-2- آماراستنباطی 52
3-9- فرایندکلی انجام پژوهش 52
3-10-نتیجه¬گیری 53
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-مطالعه موردی 55
4-2- ساختار تحقیق 56
4-3-شرایط و گامهای بکارگیری عملی ساختار تحقیق 56
4-3-1-شرایط و گامها برای تعریف پروژه و برنامه زمانبندی آن   57
4-3-2- شرایط و گام ها برای انتخاب اعضای تیم ریسک و تعیین گستره پروژه   57
4-3-3-شرایط و گام ها برای شناسایی ریسک ها   58
4-3-4- شرایط و گام ها برای اولویت بندی ریسک ها 58
4-3-5- شرایط و گام ها برای اولویت بندی ریسک ها 59
4-3-6- شرایط و گام ها بررسی راه کارهای ارائه شده   59
4-3-7- شرایط و گام ها برای نظارت و کنترل ریسک   59
4-3-8- شرایط و گام ها برای برگزاری جلسات منظم پیگیری و شناسایی ریسک ها جدید 60
4-3-9- شرایط و گام ها برای مستند سازی نهایی   60
4-4- پیاده سازی ریسک تامین کنندگان در صنایع سدید 60
4-5- تجزیه و تحلیل ریسک ها 63
4-5-1 احتمال وقوع ریک   64
4-5-2- شدت اثر ریسک   64
4-6- شناسایی مهمترین ریسک ها 66
4-7- برنامه پاسخ به مهمترین ریسک های شناسایی شده   67
4-8- نتیجه گیری   71
فصل پنجم : نتیجه گیری ، پیشنهادات
5-1- جمع بندی 73
5-2- نتیجه گیری 73
5-3- پیشنهادات 73
منابع و مراجع 74
پیوست ها 76
فهرست جدول‌ها
جدول (1-1) خلاصه¬ای ازپیشینه¬ی پژوهش¬های انجام شده 13
جدول (4-1) رتبه بندی احتمال وقوع ریسک 64
جدول (4-2)تاثیر وقوع ریسک زنجیره تامین بر زمان و هزینه 64
جدول (4-3) ماتریس احتمال وقوع و شدت اثر 66
جدول (4-4) دسته بندی ریسک ها 66

فهرست شکل‌ها
شکل (1-2) ساختار زنجیره تامین 12
شکل (2-2) نمودار مدیریت جامع ریسک 26
شکل (2-3) مدیریت  ریسک زنجیره تامین 27
شکل (2-4) مکانیزم کاهش ریسک 28
شکل (2-5) مدل شامپو 36
شکل (2-6) مدل آلارم 37
شکل (2-7)مدل پرما 38
شکل (2-8) مدل پی ام باک 39
شکل (2-9)مدل پی آر ام 40
شکل (2-10) مدل پریت چارد 40
شکل (2-11) مدل ویدمن 41
شکل (2-12) مدل اسمیت 42
شکل (2-13)مدل لیچ 43
شکل (2-14)مدل بوهم 44
شکل (2-15)مدل فیلری 45


شناسایی و اولویت بندی با رویکرد FMEA در صنایع سدید
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست