سیما فایلدانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
سیما فایل
پیشنهاد ما

سوالات استخدامی نمونه سوال پیام نور پروژه کارآفرینی گزارش کارآموزی آزمون آزمایشی دانلود پاورپوینت
مقایسۀ سرسختی روان شناختی،استرس ادراک شده
1 1 1 1 1
عالی
word
1397 مهر 18
حجم : 1 مگابایت
صفحات : 105
9900 تومان
خرید و دانلود

مقایسۀ سرسختی روان شناختی،استرس ادراک شده


دانلود پایان نامه مقایسۀ سرسختی روان شناختی،استرس ادراک شده و ترس از موفقیت در افراد درونگرا وبرون گرا در قالب نرم افزار word قابل ویراش تعداد صفحات 105

چکیده
این پژوهش به دنبال مقایسۀ سرسختی روان شناختی، استرس ادراک شده و ترس از موفقیت در افراد درونگرا و برون گرا بود. حجم نمونه پژوهش شامل 180 دانشجو بود که 90 نفر ازآنها را افراد درونگرا و 90 نفر دیگر را  افراد برونگرا تشکیل می دادند. در انتخاب افراد نمونه از روش نمونه گیری قضاوتی استفاده شد. داده ها از طریق پرسشنامه ی سرسختی روان شناختی، استرس ادراک شده؛ ترس از موفقیت و پرسشنامه شخصیت (درونگرا و برونگرا) جمع آوری شد . در تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استباطی ( t مستقل و تحلیل واریانس چند متغیره)  استفاده شد. نتایج نشان داد که :  بین نمرات خرده مقیاس های تعهد، کنترل و نیز نمره کل سرسختی در دو گروه افراد برونگرا و درونگرا تفاوت معناداری وجود دارد. اما بین نمرات خرده مقیاس چالش در دو گروه تفاوت معنی دار وجود ندارد. مقایسه میانگین های دو گروه نشان می دهد که میانگین نمرات خرده مقیاس های تعهد و کنترل و نیز نمره کل سرسختی در افراد درونگرا بالاتر از افراد برونگرا است.بین نمرات استرس ادراک شده در دو گروه افراد برونگرا و درونگرا تفاوت معناداری وجود ندارد.بین نمرات ترس از موفقیت در دو گروه افراد برونگرا و درونگرا تفاوت معناداری وجود دارد. 
واژگان کلیدی: سرسختی روانشناختی، استرس ادراک شده، ترس از موفقیت، افراد دروانگرا و برون گرا. 
 
مقدمه 
شخصیت   ساختار فرضی پیچیده ای است که به صورت های مختلف تعریف شده است.دامنه تعاریف موجود،از مفهوم فرآیندهای درونی ارگانیزم تا رفتارهای مشهودِ ناشی ازتعامل افراد در نوسان است.(فتحی آشتیانی،1388).مدی (1989)شخصیت را مجموعه ای با ثبات از تمایلات و ویژگی ها می داند که مشترکات و تفاوت های رفتاری -روان  شناختی(افکار، احساسات و اعمال ) افراد را تعیین می کند و ممکن است به آسانی به عنوان نتیجه فشارهای زیست شناختی و اجتماعی زمان، قابل درک نباشد . صفات شخصیت اولین راهنمای تشخیص وضعیت شناختی و عاطفی افر اد هستند و برنقش های عاطفی  اجتماعی و رفتارهای بین فردی یا شغلی افراد تأثیر می گذارند.)موینی هان و پترسون ،2001)
آیزنک  که از صاحبنظران حوزه شخصیت است اظهار می دارد که ابعاد شخصیت،آفریده های اتفاقی فرهنگ نیستند، بلکه ثمرة ساخت ژنتیکی و نوروفیزیولوژیکی گونة انسان هستند. اگر شخصیت مبنای زیستی  داشته باشد، در این صورت این دو فرض اساسی باید درست باشند : اولاً ابعاد اصلی شخصیت باید همگانی باشند و به فرهنگ خاصی محدود نباشند . ثانیاً باید بین افرادی که در انتهای یک بعد قرار می گیرند(مثلا" درونگرایان ) وآنهایی که در انتهای دیگرآن بعد قرار می گیرند(برای مثال برونگرایان ) تفاوت های نوروفیزیولوژیکی وجود داشته باشد.(فیست و فیست، ترجمه سیدمحمدی،1387). بر این اساس آیزنک اظهار می دارد که علت اصلی تفاوت ها بین برونگرایان ودرونگرایان، سطح انگیختگی مغزی آنها است.(آیزنک ،1997).به عبارت دقیق تر وی بر این باور است که افراد درونگرا و برونگرا در کارکرد بخشی از مغز خود، یعنی دستگاه فعا ل ساز صعودی ساخت شبکه ای  با هم تفاوت دارند.(آیزنک،1967). 

فهرست مطالب :
چکیده
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1مقدمه
1-2 بیان مسأله
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش
1-4 اهداف پژوهش
1-4-1 هدف کلی
1-4-2 اهداف جزئی
1-5 فرضیه های پژوهش
1-6 متغیرهای پژوهش
1-6-1متغیر مستقل
1-6-2متغیر وابسته
1-7 تعاریف نظری متغیرها 
1-8تعریف عملیاتی متغیرها

فصل دوم:مروری برادبیات و پیشینه پژوهش
2-1سرسختی روانشناختی
2-2تعریف سرسختی
2-3مولفه های سرسختی
2-3-1کنترل(مهار)
2-3-2تعهد
2-3-3مبارزه جویی(چالش).
2-4 مکانیزم مداخلاقی سرسختی در ارتباط بین استرس و بیماری
2-5 ویژگی های سرسختی
2-6 سرسختی و دیگر سازه های شخصیت 
2-7نظریه سرسختی 
2-8 استرس ادراک شده.
2-9 نظریات استرس
2-10 فشارهای روانی خوشایند و ناخوشایند.
2-11 انواع محرکهای فشارزای اصلی
2-12 استرس کوتاه مدت و بیماری
2-13 مولفه های آموخته شده استرس
2-13-1 یادگیری نحوه پاسخ دهی به استرس
2-13-2 عوامل اجتماعی و استرس
2-13-2-1 مثال محل کار
2-14 مولفه های شناختی استرس
2-14-1 انطباق مسئله محور و انطباق هیجان محور.
2-14-2 عوامل موقعیتی و کنترل شخصی
2-15 مولفه آموخته شده
2-16 مولفه شناختی
2-17 چندقاعده برای کنار آمدن با استرس
2-18 ترس از موفقیت.
2-19 مبانی نظری و تئوریک
2-20 درون گرایی و برون گرایی.
2-21 تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور
2-21- 1 پژوهش های داخلی
2-21-2 پژوهش های خارجی
فصل سوم:روش اجرای پژوهش
3-1 روش پژوهش
3-2 جامعه آماری 
3-3 نمونه آماری 
3-4 روش نمونه گیری
3-5 ابزار و وسایل اندازه گیری (معرفی،نمره گذاری،روایی وپایایی) .
3-5-1 پرسشنامه سرسختی کوباسا ....50
3-5-2 پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن و همکاران
3-5-3 پرسشنامه ترس از موفقیت گود 
3-5-4 پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی آیزنک
3-6 روش اجرای پژوهش 
3-7روش تجزیه و تحلیل داده ها 
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها
4-1توصیف داده ها
4-2تحلیل داده ها 
فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1 بحث و نتیجه گیری
5-2 محدودیتهای پژوهش 
5-3پیشنهادات پژوهش
منابع ومآخذ 
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع لاتین
چکیده لاتین 
پیوستها
عنوان صفحه 
پیوست 1)پرسشنامه سرسختی کوباسا
پیوست 2)پرسشنامه استرس ادراک شده(pss) کوهن و همکاران 
پیوست 3) پرسشنامه ترس از موفقیت گود
پیوست 4)پرسشنامه ویژگی های شخصیتی آیزنک
مقایسۀ سرسختی روان شناختی،استرس ادراک شده
ایمیل * موبایل *

دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

محصولات خاص


 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک صادرات ایران

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک صادرات ایران

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری استخدام بانک صادرات ایران شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام موسسه اعتباری ثامن

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام موسسه اعتباری ثامن

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری استخدامی موسسه اعتباری ثامن شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام نیروی انتظامی

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام نیروی انتظامی

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری استخدامی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری بیمه پاسارگاد

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری بیمه پاسارگاد

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری بیمه پاسارگاد شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک قرض الحسنه رسالت

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک قرض الحسنه رسالت

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری بانک قرض الحسنه رسالت شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات آزمون استخدامی متروی شیراز

  دانلود سوالات آزمون استخدامی متروی شیراز

  دانلود نمونه سوالات استخدامی سازمان متروی شیراز با بیش از 500 نمونه سوال استخدامی عمومی و تخصصی همراه با پاسخنامه ویژه آزمون استخدام سازمان قطار شهری شیراز و حومه در سال 1394

 • PDF ویژه

  سوالات استخدامی مهمانداری هواپیمایی هما

  سوالات استخدامی مهمانداری هواپیمایی هما

  دانلود سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی مهمانداری هواپیمایی هما بهمراه پاسخنامه در قالب فایل PDF مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدام مهمانداری هواپیمایی هما.

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات آزمون تصدی امر قضا

  دانلود سوالات آزمون تصدی امر قضا

  با توجه به آزمون استخدامی قوه قضاییه ، بسته ای حاوی نمونه سوالات استخدامی قوه قضاییه را آماده کرده ایم که کمک زیادی به قبولی شما در آزمون استخدامی این ارگان میباشد. قوه قضاییه برای تکمیل کادر اداری از بین داوطلبان علاقه مند و واجد شرایط در رشته های مختلف از طریق برگزاری آزمون، استخدام میکند.

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام شرکت البرز دارو

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام شرکت البرز دارو

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری شرکت البرز دارو شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام شرکت بابک مس ایرانیان

  دانلود سوالات استخدام شرکت بابک مس ایرانیان

  دانلود بسته ویژه سوالات استخدام شرکت بابک مس ایرانیان در سال 1395 بهمراه پاسخنامه در قالب نرم افزار PDF

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام بانک پاسارگاد

  دانلود سوالات استخدام بانک پاسارگاد

  دانلود مجموعه کامل سوالات عمومی و تخصصی استخدامی بانک پاسارگاد بهمراه پاسخنامه در قالب pdf

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک پاسارگاد

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک پاسارگاد

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری بانک پاسارگاد در سال 94 شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک حکمت ایرانیان

  دانلود سوالات مصاحبه حضوری استخدام بانک حکمت ایرانیان

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در مصاحبه حضوری بانک حکمت ایرانیان در سال 94 شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود نمونه سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی سال96 بهمراه پاسخنامه در قالب pdf

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدام دانشگاه علامه طباطبایی

  دانلود سوالات استخدام دانشگاه علامه طباطبایی

  دانشگاه علامه طباطبایی برای تأمین نیروی انسانی متعهد و کارآمد موردنیاز خود در چهارچوب آئین‌نامه استخدامی اعضای غیرهیئت‌علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش‌عالی و براساس مجوز مورخ 93/12/23 هیئت‌امناء دانشگاه، تعداد 25 نفر از افراد واجد شرایط را از طریق آزمون و مصاحبه عمومی و تخصصی و گزینش به‌صورت قراردادی

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام هنر آموز الکترونیک آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدام هنر آموز الکترونیک آموزش و پرورش

  دانلود بسته سوالات عمومی و اختصاصی استخدام هنر آموز الکترونیک آموزش و پرورش در قالب PDF با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 1395 همچنین در ادامه می توانید توضیحات کامل مجموعه سوالات هنر آموز الکترونیک را مشاهده نمائید

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام هنر آموز تاسیسات آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدام هنر آموز تاسیسات آموزش و پرورش

  دانلود بسته سوالات عمومی و اختصاصی استخدام هنر آموز تاسیسات آموزش و پرورش در قالب PDF با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی سازمان آموزش و پرورش در سال 1395 همچنین در ادامه می توانید توضیحات کامل مجموعه سوالات استخدام هنر آموز تاسیسات را مشاهده نمائید.

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات استخدام استاد کار کامپیوتر آموزش و پرورش 97

  دانلود سوالات استخدام استاد کار کامپیوتر آموزش و پرورش 97

  دانلود بسته سوالات عمومی و اختصاصی استخدام استاد کار کامپیوتر آموزش و پرورش در قالب فایل PDF با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه کامل این سوالات مناسب متقاضیان شرکت آزمون استخدامی سال 96 سازمان آموزش و پرورش می باشد،جهت خرید بعد از پرداخت وجه لینک دانلود نمایش داده میشود،با آرزوی موفقیت برای همه شما.97

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات آموزگار توانبخشی استثنایی استخدام آموزش و پرورش

  دانلود سوالات آموزگار توانبخشی استثنایی استخدام آموزش و پرورش

  دانلود بسته سوالات عمومی و تخصصی استخدام آموزگار توانبخشی استثنایی آموزش و پرورش در قالب فایل PDF با بهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه مناسب متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی آموزش و پرورش در سال 1397 همچنین در ادامه می توانید توضیحات کامل سوالات استخدام معلم توانبخشی را مشاهده نمائید.

 • PDF ویژه

  دانلود سوالات هنر آموز طراحی و دوخت استخدام آموزش و پرورش

  دانلود سوالات هنر آموز طراحی و دوخت استخدام آموزش و پرورش

  دانلود سوالات عمومی و تخصصی هنر آموز طراحی و دوخت آزمون استخدام آموزش و پرورش سال 97 بهمراه پاسخنامه در قالب فایل PDF مناسب متقاضیان استخدام در سازمان آموزش و پرورش ایران با آرزوی موفقیت برای تمامی شما عزیزان .