سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
مقایسۀ سرسختی روان شناختی،استرس ادراک شده

عالی

word 1397 مهر 18 حجم : 1 مگابایت صفحات : 1059900 تومان خرید و دانلود

مقایسۀ سرسختی روان شناختی،استرس ادراک شده

دانلود پایان نامه مقایسۀ سرسختی روان شناختی،استرس ادراک شده و ترس از موفقیت در افراد درونگرا وبرون گرا در قالب نرم افزار word قابل ویراش تعداد صفحات 105

چکیده
این پژوهش به دنبال مقایسۀ سرسختی روان شناختی، استرس ادراک شده و ترس از موفقیت در افراد درونگرا و برون گرا بود. حجم نمونه پژوهش شامل 180 دانشجو بود که 90 نفر ازآنها را افراد درونگرا و 90 نفر دیگر را  افراد برونگرا تشکیل می دادند. در انتخاب افراد نمونه از روش نمونه گیری قضاوتی استفاده شد. داده ها از طریق پرسشنامه ی سرسختی روان شناختی، استرس ادراک شده؛ ترس از موفقیت و پرسشنامه شخصیت (درونگرا و برونگرا) جمع آوری شد . در تجزیه و تحلیل داده ها از روش آمار توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و آمار استباطی ( t مستقل و تحلیل واریانس چند متغیره)  استفاده شد. نتایج نشان داد که :  بین نمرات خرده مقیاس های تعهد، کنترل و نیز نمره کل سرسختی در دو گروه افراد برونگرا و درونگرا تفاوت معناداری وجود دارد. اما بین نمرات خرده مقیاس چالش در دو گروه تفاوت معنی دار وجود ندارد. مقایسه میانگین های دو گروه نشان می دهد که میانگین نمرات خرده مقیاس های تعهد و کنترل و نیز نمره کل سرسختی در افراد درونگرا بالاتر از افراد برونگرا است.بین نمرات استرس ادراک شده در دو گروه افراد برونگرا و درونگرا تفاوت معناداری وجود ندارد.بین نمرات ترس از موفقیت در دو گروه افراد برونگرا و درونگرا تفاوت معناداری وجود دارد. 
واژگان کلیدی: سرسختی روانشناختی، استرس ادراک شده، ترس از موفقیت، افراد دروانگرا و برون گرا. 
 
مقدمه 
شخصیت   ساختار فرضی پیچیده ای است که به صورت های مختلف تعریف شده است.دامنه تعاریف موجود،از مفهوم فرآیندهای درونی ارگانیزم تا رفتارهای مشهودِ ناشی ازتعامل افراد در نوسان است.(فتحی آشتیانی،1388).مدی (1989)شخصیت را مجموعه ای با ثبات از تمایلات و ویژگی ها می داند که مشترکات و تفاوت های رفتاری -روان  شناختی(افکار، احساسات و اعمال ) افراد را تعیین می کند و ممکن است به آسانی به عنوان نتیجه فشارهای زیست شناختی و اجتماعی زمان، قابل درک نباشد . صفات شخصیت اولین راهنمای تشخیص وضعیت شناختی و عاطفی افر اد هستند و برنقش های عاطفی  اجتماعی و رفتارهای بین فردی یا شغلی افراد تأثیر می گذارند.)موینی هان و پترسون ،2001)
آیزنک  که از صاحبنظران حوزه شخصیت است اظهار می دارد که ابعاد شخصیت،آفریده های اتفاقی فرهنگ نیستند، بلکه ثمرة ساخت ژنتیکی و نوروفیزیولوژیکی گونة انسان هستند. اگر شخصیت مبنای زیستی  داشته باشد، در این صورت این دو فرض اساسی باید درست باشند : اولاً ابعاد اصلی شخصیت باید همگانی باشند و به فرهنگ خاصی محدود نباشند . ثانیاً باید بین افرادی که در انتهای یک بعد قرار می گیرند(مثلا" درونگرایان ) وآنهایی که در انتهای دیگرآن بعد قرار می گیرند(برای مثال برونگرایان ) تفاوت های نوروفیزیولوژیکی وجود داشته باشد.(فیست و فیست، ترجمه سیدمحمدی،1387). بر این اساس آیزنک اظهار می دارد که علت اصلی تفاوت ها بین برونگرایان ودرونگرایان، سطح انگیختگی مغزی آنها است.(آیزنک ،1997).به عبارت دقیق تر وی بر این باور است که افراد درونگرا و برونگرا در کارکرد بخشی از مغز خود، یعنی دستگاه فعا ل ساز صعودی ساخت شبکه ای  با هم تفاوت دارند.(آیزنک،1967). 

فهرست مطالب :
چکیده
فصل اول: کلیات پژوهش
1-1مقدمه
1-2 بیان مسأله
1-3 اهمیت و ضرورت پژوهش
1-4 اهداف پژوهش
1-4-1 هدف کلی
1-4-2 اهداف جزئی
1-5 فرضیه های پژوهش
1-6 متغیرهای پژوهش
1-6-1متغیر مستقل
1-6-2متغیر وابسته
1-7 تعاریف نظری متغیرها 
1-8تعریف عملیاتی متغیرها

فصل دوم:مروری برادبیات و پیشینه پژوهش
2-1سرسختی روانشناختی
2-2تعریف سرسختی
2-3مولفه های سرسختی
2-3-1کنترل(مهار)
2-3-2تعهد
2-3-3مبارزه جویی(چالش).
2-4 مکانیزم مداخلاقی سرسختی در ارتباط بین استرس و بیماری
2-5 ویژگی های سرسختی
2-6 سرسختی و دیگر سازه های شخصیت 
2-7نظریه سرسختی 
2-8 استرس ادراک شده.
2-9 نظریات استرس
2-10 فشارهای روانی خوشایند و ناخوشایند.
2-11 انواع محرکهای فشارزای اصلی
2-12 استرس کوتاه مدت و بیماری
2-13 مولفه های آموخته شده استرس
2-13-1 یادگیری نحوه پاسخ دهی به استرس
2-13-2 عوامل اجتماعی و استرس
2-13-2-1 مثال محل کار
2-14 مولفه های شناختی استرس
2-14-1 انطباق مسئله محور و انطباق هیجان محور.
2-14-2 عوامل موقعیتی و کنترل شخصی
2-15 مولفه آموخته شده
2-16 مولفه شناختی
2-17 چندقاعده برای کنار آمدن با استرس
2-18 ترس از موفقیت.
2-19 مبانی نظری و تئوریک
2-20 درون گرایی و برون گرایی.
2-21 تحقیقات انجام شده در خارج و داخل کشور
2-21- 1 پژوهش های داخلی
2-21-2 پژوهش های خارجی
فصل سوم:روش اجرای پژوهش
3-1 روش پژوهش
3-2 جامعه آماری 
3-3 نمونه آماری 
3-4 روش نمونه گیری
3-5 ابزار و وسایل اندازه گیری (معرفی،نمره گذاری،روایی وپایایی) .
3-5-1 پرسشنامه سرسختی کوباسا ....50
3-5-2 پرسشنامه استرس ادراک شده کوهن و همکاران
3-5-3 پرسشنامه ترس از موفقیت گود 
3-5-4 پرسشنامه ویژگیهای شخصیتی آیزنک
3-6 روش اجرای پژوهش 
3-7روش تجزیه و تحلیل داده ها 
فصل چهارم:تجزیه وتحلیل داده ها
4-1توصیف داده ها
4-2تحلیل داده ها 
فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات
5-1 بحث و نتیجه گیری
5-2 محدودیتهای پژوهش 
5-3پیشنهادات پژوهش
منابع ومآخذ 
فهرست منابع فارسی
فهرست منابع لاتین
چکیده لاتین 
پیوستها
عنوان صفحه 
پیوست 1)پرسشنامه سرسختی کوباسا
پیوست 2)پرسشنامه استرس ادراک شده(pss) کوهن و همکاران 
پیوست 3) پرسشنامه ترس از موفقیت گود
پیوست 4)پرسشنامه ویژگی های شخصیتی آیزنک


مقایسۀ سرسختی روان شناختی،استرس ادراک شده
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست