سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
اثر استفاده از سیستم های هوش تجاری بر رضایت و عملکرد کارکنان

عالی

word 1397 مهر 18 حجم : 2 مگابایت صفحات : 1679500 تومان خرید و دانلود

اثر استفاده از سیستم های هوش تجاری بر رضایت و عملکرد کارکنان

دانلود پایان نامه کامل اثراستفاده از سیستم های هوش تجاری بر رضایت و عملکرد کارکنان در قالب نرم افزار WORD قابل ویرایش تعداد صفحات 167

مقدمه
دردنیای امروز،سازمان ها در محیطی فعالیت می کنند که این محیط روز به روز در حال تغییر و پیچیده شدن است. این سازمان ها ،خصوصی و عمومی هر روز فشار بیشتری را احساس می کنند که این امر ،آنها را وادار می کند تا برای تغییر شرایط،واکنشی سریع از خود نشان دهند و در مسیری فعالیت می کنند ،نوآور و خلاق تر شوند ،این قبیل واکنش ها و فعالیت ها ایجاب می کند که سازمان ها چابک تر شوند و بصورت مکرر در تمامی سطوح مدیریت ،تصمیمات استراتژیک، تاکتیکی و عملیاتی اتخاذ کنند که باید گفت برخی از آنها بسیار پیچیده است. از طرفی ،گرفتن چنین تصمیماتی ،نیازمند مقادیر قابل توجهی از داده ها و اطلاعات و دانش بلادرنگ و مرتبط با موضوع تصمیم گیری است. و باید گفت که پردازش تمام این داده ها و اطلاعات در چارچوب تصمیمات مورد نیاز، باید سریع و مکرراٌ در همان زمان انجام شود که این کار معمولا به برخی از پشتیبانی های مبتنی یر کامپیوتر و بهره برداری از آنها ، نیازمند است.
هوش تجاری اصطلاحی گسترده است که ابزارها ،معماری ، پایگاه داده ها ،انبارهای داده ،مدیریت عملکرد ،متدلوژی ها و قس علی هذا را در بر می گیرد که تمام این ها به صورت یکپارچه در نرم افزاری گنجانده شده اند. هدف از این نرم افزار ،توانمند ساختن مدیران کسب و کار و تحلیل گران سراسر یک سازمان در دستیابی سریع و آسان به داده ای و بعضاً بلادرنگ در بنگاه و نیز هدایت مناسب تحلل ها است. با تجزیه و تحلیل داده های گذشته و کنونی ،وضعیت ها ، معیارها، و عملکردها تصمیم گیرندگان بینشی با ارزش بدست می آورند که آنها را در اخذ تصمیمات بهتر کمک می کند . هوش تجاری قابلیت های زیادی دارد که شامل گزارش دهی  و جستجو ،تحلیل های پیچیده، داده کاوی ،پیش گویی، پیش بینی ،و...می شود. (جاوید، 1391).در این فصل به موضوعاتی همچون بیان مسئله، ضرورت و اهمیت متغیرهای تحقیق و در مجموع کلیات تحقیق پرداخته شده است.

فهرست مطالب

چکیده 
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه 
1-2- بیان مساله 
1-3- اهمیت و ضرورت انجام پژوهش 
1-4- اهداف پژوهش 
1-4-1- هدف اصلی 
1-4-2- اهداف فرعی 
1-5- سوال های پژوهش 
1-6- فرضیه های پژوهش 
1-7- تعاریف مفهومی و عملیاتی 
1-7-1- تعریف مفهومی سیستم های هوش تجاری 
1-7-2-تعریف عملیاتی سیستم های هوش تجاری 
1-7-3-تعریف مفهومی رضایت کاربر نهایی 
1-7-4- تعریف عملیاتی رضایت کاربر نهایی 
1-7-5- تعریف مفهومی عملکرد فردی 
1-7-6-تعریف عملیاتی عملکرد فردی 
1-7-7-تعریف مفهومی بهره مندی از سیستم 
1-7-8-تعریف عملیاتی بهره مندی از سیستم 
1-8-قلمرو تحقیق 
1-8-1- قلمرو موضوعی 
1-8-2- قلمرو مکانی 
1-8-3- قلمرو زمانی 
فصل دوم:مبانی نظری و پیشینه ی تحقیق
2-1- مقدمه 
2-2-نظریات مربوط به هوش تجاری 
2-3- عناصر اصلی هوش کسب و کار 
2-4- مولفه‌های هوش تجاری 
2-5- عوامل موثر بر هوش تجاری سازمانها 
2-6- هدفهای سیستمهای هوش تجاری 
2-7- مهارتهای لازم برای هوش تجاری (MARCH & JAMES, 2012)
2-8-کاربرد هوش تجاری در اهداف تجاری مختلف از قبیل 
2-9-مثالهای ملموس هوش تجاری 
2-10- هوش تجاری چطور کار می کند؟ 
2-11- قابلیتهای راه کار هوش تجاری 
2-12- در چه نوع کسب و کاری می توان از هوش تجاری بهره برد؟ 
2-13- چه افرادی در سازمان از پیاده سازی هوش تجاری بهره خواهند برد؟ 
2-14- ضرورت استفاده از هوش تجاری در سازمانها 
2-15- اجزا و مهارت های لازم برای ارتقای هوش تجاری 
2-16- اهمیت استراتژیک هوش تجاری در تصمیمات سازمان 
2-17- تکنیک‌های تسهیل تصمیم گیری هوش تجاری 
2-18- هوش تجاری و تصمیمات کلان سازمانی 
2-19- رویکرد سازمانها به هوش تجاری 
2-20- اهداف اصلی هوش تجاری 
2-21- نتایج فنی سیستمهای هوشمندی تجاری 
2-22- اهداف تجاری استفاده از هوش تجاری 
2-23- هوش تجاری و رضایتمندی مشتری 
2-24- تعریف رضایت مشتری 
2-25-دلایل افزایش اهمیت جلب رضایت مشتری 
2-26 - ارزش مشتری 
2-27- برنامه اندازه گیری رضایتمندی مشتریان 
2-28- هوش تجاری و عملکرد 
2-29- دیدگاه های سنتی و نوین در ارزیابی عملکرد 
2-30- مدل های سنتی ارزیابی عملکرد 
2-31- نقاط قوت و ضعف مدل امتیازات متوازن 
2-32- مدل های نوین ارزیابی عملکرد 
2-33- ضرورت و اهمیت ارزیابی عملکرد 
2-34- مزایای ارزیابی عملکرد 
فصل سوم:روش تحقیق
3-1- مقدمه 
3-2- فرآیند تحقیق 
3-3- روش تحقیق 
3-4- شناسایی شاخصهای تحقیق 
3-5- روایی و پایایی پرسشنامه 
3-6- جامعه آماری 
3-7- روش گردآوری اطلاعات 
3-8- ابزار جمع آوری اطلاعات 
3-9- ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات 
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده ها
4-1- مقدمه 
4-2- تحلیل توصیفی 
4-3- آمار استنباطی 
4-4- مدل‌سازی معادلات ساختاری 
4-5- نرمال بودن داده ها 
4-6- تحلیل عاملی تأییدی 
4-7- مدل اندازه گیری سازه سنجش رضایت کاربر نهایی(EUCS) 
4-7-1- مدل اندازه گیری قبل از اصلاح 
4-7-1-1- معادلات اندازه گیری سازه سنجش رضایت کاربر نهایی(EUCS) 
4-7-2- مدل اندازه گیری بعد از اصلاح 
4-7-2-1- معادلات اندازه گیری سازه سنجش رضایت کاربر نهایی(EUCS) 
4-8- مدل اندازه گیری سازه عملکرد فردی (INDP) 
4-8-1- مدل اندازه گیری قبل از اصلاح 
4-8-1-1- معادلات اندازه گیری سازه عملکرد فردی (INDP) 
4-8-2 مدل اندازه گیری بعد از اصلاح 
4-8-2-1- معادلات اندازه گیری سازه عملکرد فردی (INDP) 
4-9- نتیجه گیری از بخش مدل اندازه گیری 
4-10- مدل معادلات ساختاری پژوهش 
4-11- جمع بندی 

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه 
5-2- نتیجه گیری 
5-3- پیشنهادها 
5-4- محدودیتهای تحقیق 
ضمائم 
منابع 
ABSTRACR 


فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-1- اسپف و همکاران تفاوتهای دو دیدگاه سنتی و نوین 
جدول 4-1: توزیع فراوانی واحدهای پژوهش برحسب جنسیت 
جدول 4-2: توزیع فراوانی واحدهای پژوهش برحسب سن 
جدول 4-3: توزیع فراوانی واحدهای پژوهش برحسب وضعیت استخدام 
جدول 4-4: توزیع فراوانی واحدهای پژوهش برحسب سطح تحصیلات 
جدول 4-5 معادل انگلیسی، معادل فارسی و اختصار شاخصهای مورد استفاده در این بخش 
جدول 4-6 شناسه هر یک از ابعاد در خروجیها 
جدول 4-7 آماره آزمون و سطح معنیداری آزمون کولموگروف-اسمیرنوف 
جدول4-9 شاخصهای برازش مدل اندازه گیری 
جدول 4-10 ضرایب استاندارد، بارهای عاملی، آماره T و ضریب تعیین (R2)
جدول 4-11 ضرایب استاندارد، بارهای عاملی، آماره T و ضریب تعیین (R2) 
جدول4-12 شاخصهای برازش مدل اندازه گیری
جدول 4-13 ضرایب استاندارد، بارهای عاملی، آماره T و ضریب تعیین (R2)
جدول 4-14 ضرایب استاندارد، بارهای عاملی، آماره T و ضریب تعیین (R2) 
جدول4-15 شاخصهای برازش مدل اندازه گیری 
جدول 4-16 ضرایب استاندارد، بارهای عاملی، آماره T و ضریب تعیین (R2) 
جدول 4-17 ضرایب استاندارد، بارهای عاملی، آماره T و ضریب تعیین (R2) 
جدول4-18 شاخصهای برازش مدل اندازه گیری
جدول 4-19 ضرایب استاندارد، بارهای عاملی، آماره T و ضریب تعیین (R2)
جدول 4-20 ضرایب استاندارد، بارهای عاملی، آماره T و ضریب تعیین (R2) 
جدول4-21 شاخصهای برازش مدل ساختاری 
جدول 4-22 نتایج حاصل از ضرایب مسیر و آماره ی T 
جدول 4-23 خلاصه نتایج آزمون فرضیههای تحقیق 
جدول 5-1 خلاصه نتایج آزمون فرضیههای تحقیق 

فهرست نمودارها
عنوان صفحه
نمودار 3-1 مراحل اصلی فرآیند تحقیق 
نمودار 4- 1 نمودار فراوانی متغیر جنسیت 
نمودار 4-2 نمودار فراوانی متغیر سن 
نمودار 4- 3 نمودار فراوانی متغیر وضعیت استخدام 
نمودار 4- 4 نمودار فراوانی متغیر تحصیلات 


فهرست شکل¬ها
عنوان صفحه
شکل1-1 (مدل تحقیق- چانگ یانگ هو 2012) 
شکل 2-1 مهارتهای هوشمندی کسب و کار (الوانی، 1391)
شکل2-2- هفت شاخص عملکرد(یوسفیان، 1387، 9)
شکل2-2- ماتریس ارزیابی عملکرد (ونوس و صفاییان، 1391)
شکل2-3- هرم عملکرد(سعادت، 1392)
شکل2-4-دور نما و استراتژی درمدلBSC (حافظنیا، 1392)
شکل 2-5- نمای کلی معیارها مدل تعالی اروپا (کاتلر و آرمسترانگ، 1389)
شکل 2-6- روش ممیزی و ارتقای سیستم ارزیابی عملکرد (ونوس و صفاییان، 1391) 
شکل 2-7- مدل تحلیل ذی نفعان (ونوس و صفاییان، 1391)
شکل1-1 (مدل تحقیق- چانگ یانگ هو 2012)
شکل 4-1 تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم در حالت تخمین استاندارد 
شکل 4-2 تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم در حالت ضرایب معنی داری 
شکل 4-3 تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم در حالت تخمین استاندارد 
شکل 4-4 تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم در حالت ضرایب معنی داری 
شکل 4-5 تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم در حالت تخمین استاندارد 
شکل 4-6 تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم در حالت ضرایب معنی داری 
شکل 4-7 تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم در حالت تخمین استاندارد 
شکل 4-8 تحلیل عاملی تاییدی مرتبه دوم در حالت ضرایب معنی داری 
شکل 4-9 مدل معادلات ساختاری در حالت تخمین استاندارد
شکل 4-10 مدل معادلات ساختاری در حالت ضرایب معنی داری 
شکل 4-11 مدل معادلات ساختاری در حالت تخمین استاندارد 
شکل 4-12 مدل معادلات ساختاری در حالت ضرایب معنی داری 


اثر استفاده از سیستم های هوش تجاری بر رضایت و عملکرد کارکنان
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست