سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود پروژه مالی سیستم حسابداری شهرداری ها

عالی

docx 1397 مهر 20 صفحات : 313000 تومان خرید و دانلود

دانلود پروژه مالی سیستم حسابداری شهرداری ها

دانلود پروژه مالی سیستم حسابداری شهرداری ها مخصوص رشته حسابداری و مدیریت و امور مالی و اقتصاد می باشد . تعداد صفحات سی و یک– درقالب نرم افزار word قابل ویرایش

مقدمه:
حسـابداری شهـرداریها در مقام مقایسـه با حسـابداری بازرگانی جزئی از حسابداری دولتی میبـاشد وکلـیه خصوصیـات قائل شده در کتـب و منابـع مخـتلف حسـابـداری دولتی در مورد حسابداری شهـرداریها نیز صـادق است ولی حسـابداری شهرداریهـا در مقایسـه با حسـابداری دولتـی دارای ویژگی خاص میباشد . دستگاه های اجرائی دولتی که اعتبار بودجه برنامه ای آنان از محـل اعتبار کل کشور تأمین و پرداخت میگردد ایجاد کننده تعهدات و پرداخت کنندة هزینـه های انجـام شـده خـواهنـد بود و هزینـه های انجـام شده را در دفاتر خود ثبت مینماید و درآمد دولت در دستـگاه دیگـری متمـرکـز میگـردد. در صورتیکـه در شهـرداریها حسابداری درآمـد و هزینـه در یک واحد مالـی مجتـمع و در دفـاتر منعـکس خواهـد شد و میتـوان حسـاب های درآمد شهـرداری را توأم یـا غیـرمتمـرکز و به طور جداگانه عمل نمـود.
فهرست مطالب
مقدمه:
1- روش حسـابداری
1- روش نگهـداری حسـاب
2- حسـاب اختصـاصـی
بـودجـه :
تهیـه و تنظیـم بودجه :
تصویب بودجه :
اجـرای بودجـه :
تفــریغ‎ بودجـه :
طبقـه بندی بودجـه:
فصـل دوم
تعــاریف :
حسابهای عمومی ( با مانده بدهکــار):
بانک :
تنخواه گردان :
مطالبـات از حسـاب مخصـوص :
درآمـدهای پیش بینی شـده:
پیش پرداختهـا :
مازادبودجه :
ذخیره مطالبات قابل وصـول :
درآمدها :
پیش دریافتها :
ذخیرة مطالبات مشـکوک الوصـول :
حسابهای انتظامی دارایی های ثابت:
بانک :
صنـدوق :
پیش پرداخت و علی الحسـاب :
تعریف تنخواه گــردان :
انواع تنخواه گــردان :
تنخواه گـردان حسابداری :
واگذاری تنخواه گردان حسابداری
پرداخت هزینه هااز محل تنخواه گردان حسابداری
پرداخت حقوق و دستمزد کارمندان شهرداری
فصـل سـوم
وام دریافتی و سایر منابع اعتبــار:
طریقه ثبت عملیات وام های پرداختنی در دفتر حسابداری:


دانلود پروژه مالی سیستم حسابداری شهرداری ها
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست