سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
رابطه عدالت و رفتار شهروندی سازمانی در اداره آموزش و پرورش

عالی

docx 1397 مهر 20 صفحات : 1058900 تومان خرید و دانلود

رابطه عدالت و رفتار شهروندی سازمانی در اداره آموزش و پرورش

این پروژه در خصوص رابطه عدالت و رفتار شهروندی سازمانی در اداره آموزش وپرورش انجام شده است. دلالت عدالت بر رفتار شهروندی سازمانی رابطه ای است که در رصد بقاء و پایداری سازمان مدنظر قرار گرفته است. نتایج پژوهش بر این مهم دلالت داشته، رابطه و رفتار شهروندی سازمانی را تایید می نماید.

چکیده:
موضوع عدالت از دیر شمار جزء مهمترین مباحث و دغدغه های بشر و اندیشمندان علوم گوناگون بوده است. عدالت و اجرای آن یکی از نیازهای اساسی و فطری انسان است که همواره در طول تاریخ وجود آن بستری مناسب جهت توسعه جوامع انسانی فراهم کرده است عدالت حیات و بقای سیستم های اجتماعی را استمرار می بخشد و عناصر اجتماعی را در کنار یکدیگر منسجم می سازد، در حالی که بی عدالتی موجبات جدایی اضمحلال آنها را فراهم می آورد ضمن اینکه از طرف دیگر رفتار شهروندی سازمانی فراگردی است مستمر که با مشارکت افراد در تصمیمات سازمانی، توجه به افراد سازمان و موفقیت و رفاه آنان، سازمان متجلی می شود.
این پژوهش درباره رابطه عدالت و رفتار شهروندی سازمانی در اداره آموزش وپرورش شهر گرگان سال ۱۳۹۳ انجام شده است. دلالت عدالت بر رفتار شهروندی سازمانی رابطه ای است که در رصد بقاء و پایداری سازمان مدنظر قرار گرفته است. نتایج پژوهش بر این مهم دلالت داشته، رابطه و رفتار شهروندی سازمانی را تایید می نماید.
کلمات کلیدی : رفتار شهروندی سازمانی در اداره آموزش و پرورش ، دانلود پایان نامه اموزش و پرورش ، پروژه درباه اموزش و پرورش ، دانلود پروژه درباره مدیریت رفتار سازمانی ، پروژه رابطه عدالت و رفتار شهروندی
فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات پژوهش
مقدمه
تعریف مساله
اهمیت و ضرورت موضوع تحقیق
پیشینه تحقیق
اهداف پژوهش
سوالات تحقیق
فرضیات تحقیق
روش تحقیق
روش و ابزار گردآوری اطلاعات
تحقیقات میدانی
جامعه آماری و حجم نمونه
روش نمونه گیری
روش تجزیه و تحلیل داده ها
چهارچوب نظری تحقیق
محدودیت ها
تعاریف و مفاهیم واژه ها
عدالت سازمانی
مفاهیم نظری
مفاهیم عملیاتی
رفتار شهروندی سازمانی
مفاهیم نظری
مفاهیم عملیاتی
فصل دوم: ادبیات نظری پژوهش
مقدمه
تعاریف عدالت سازمانی
مطالعه عدالت در سازمانها
کانونهای عدالت سازمانی
عدالت توزیعی
عدالت رویه ای
عدالت تعاملی
اهمیت عدالت در سازمانها
رفتار شهروندی سازمانی
رفتار خلاف انتظار و ترک شغل
تعاریف رفتار شهروندی سازمانی
انواع رفتار شهروندی
رفتار شهروندی نسبت به مشتری
اهمیت دادن به مشتری یا ارباب رجوع
رفتار شهروندی نسبت به سازمان
رفتار شهروندی نسبت به خود
رفتار شهروندی نسبت به کارکنان
دادن بازخور ارشادی
ترغیب فکرهای خلاق
رفتار شهروندی نسبت به وظیفه (کار)
۲٫ ساده کردن کار
۳٫ اهل عمل بودن
۴٫ روشن کردن اهمیت کار
عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی
راهکارهایی برای افزایش رفتار شهروندی سازمانی
ابعاد رفتار شهروندی سازمانی
فرآنید رفتار شهروندی سازمانی
ابعاد رفتار شهروندی سازمانی (دیدگاه دو بعدی)
سطوح رفتار شهروندی سازمانی
مدل های رفتار شهروندی سازمانی
دیدگاه هایی در مورد کانونهای رفتار شهروندی سازمانی
رفتار شهروندی سازمانی مفهوم یک بعدی یا چند بعدی؟
الگوهای چند بعدی
دو دیدگاه درباره رفتار شهروندی سازمانی
دیدگاه های نظری عوامل موثر بر رفتار شهروندی سازمانی
پیشینه تحقیق
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
مقدمه
نوع و روش تحقیق
الف: طبقه بندی بر مبنای هدف
ب: طبقه بندی تحقیق بر مبنای روش
قلمرو مکانی و زمانی تحقیق
روش گردآوری اطلاعات
ابزار گردآوری اطلاعات
روایی و پایایی ابزار سنجش
جامعه آماری
حجم نمونه و شیوه نمونه گیری
روش تحلیل داده های آماری
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل اطلاعات
فرضیه ۱
فرضیه ۲
فرضیه ۳
فرضیه ۴
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه
توصیه ها وپیشنهادات
پرسشنامه
منابع و ماخذ
رابطه عدالت و رفتار شهروندی سازمانی در اداره آموزش و پرورش
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست