سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
بررسی تأثیر پاداش بر انگیزش کارکنان

عالی

doc 1397 آبان 25 حجم : 2 مگابایت صفحات : 8512500 تومان خرید و دانلود

بررسی تأثیر پاداش بر انگیزش کارکنان

دانلود پروژه و پایان نامه کامل بررسی تأثیر پاداش بر انگیزش کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان ...، در قالب فایل word و در حجم 85 صفحه، به انضمام پرسشنامه های مربوطه شامل پرسشنامه سیستم پاداش در سازمان کارافرینانه، و پرسشنامه انگیزش شغلی. بخشی از متن: بالا بردن سطح عملکرد کارکنان ...

·         توضیحات:
پایان نامه بررسی تأثیر پاداش بر انگیزش کارکنان اداره آموزش و پرورش شهرستان ...
، در قالب فایل word و در حجم 85 صفحه، به انضمام پرسشنامه های مربوطه شامل پرسشنامه سیستم پاداش در سازمان کارافرینانه، و پرسشنامه انگیزش شغلی.

بخشی از متن:

بالا بردن سطح عملکرد کارکنان یکی از اهداف زیربنایی هر سازمان در جهت تحقق استراتژیها و راهبردهای آن است. در افزایش سطح عملکرد پرسنل. عواملی همچون انگیزش (شخصی بخواهد که  کار را انجام دهد). توانایی ( بتواند کار را انجام دهد) و محیط (مواد و وسائل انجام کار را در اختیار داشته باشد). دخیل هستند و فقدان هر یک از این عوامل به عملکرد ایشان لطمه خواهد زد (مورهد و گریفین 2001) بنابراین انگیزش یکی از پایه های اصلی رفتار است که عملکرد افراد بدون آن شکل نمی گیرد.
سازمانها بر این باورند که نیروی انسانی به عنوان منبع اصلی ایجاد ارزش در سازمان و به عنوان مزیت رقابتی مطرح است. در چنین شرایطی حفظ نیروی انسانی و ایجاد انگیزه در جهت افزایش روز افزون بهره وری در کار با استفاده از مکانیسم های مختلف از جمله پاداش از اهم وظایف هر سازمان است. در این پایان نامه سعی می شود با ارائه مفهوم پاداش و انواع آن و سیستمهای مختلف پاداش ومبانی اعطاء پاداش ومدیریت پاداش گامی درجهت اشنایی با این کارکرد مهم برداشته شود.
انسان قبل ازهر عمل آگاهانه ای منظور و مقصودی دارد بر آورده شدن این منظور پاداش است که فرد در مقابل انجام آن دریافت می کند. انسان بطور طبیعی از انجام هر عملی نوعی حصول به نتیجه ای مثبت را انتظار دارد که همان پاداش نامیده می شود و انگیزه ی اصلی فعالیتهای آدمی است.
در سازمان نیز که پیکره ی اصلی آن را انسانها تشکیل می دهند برای ایجاد انگیزه جهت حصول به بهره وری بالاتر باید به این نیاز اصلی کارکنان توجه نمود. وجود سیستم پاداش مهمترین بعد افزایش بهره وری در هر سازمان است. و بدون وجود پاداش هیچ سازمانی امکان ادامه حیات نخواهد داشت. حقوق دستمزدی که فرد در پایان هر ماه دریافت می کند...


فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1مقدمه
1-2بیان مسئله
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق
1-4 مدل تحقیق
1-5 اهداف تحقیق
1-5-1 اهداف کلی
1-5-2 اهداف جزئی
1-6 فرضیه های تحقیق
1-6-1 فرضیه اصلی
1-6-2 فرضیه های فرعی
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
تعریف نظری و عملیاتی واژه ها
پاداش:
انگیزش:
بخش اول: پاداش
2-1مقدمه
2-2مفهوم شناسی و اهمیت پاداش
2-3 انواع پاداش
2-4 سیستم های پاداش
2-5 مدیریت پاداش
2-6 طراحی استراتژی های مدیریت پاداش
2-7 معیارهای پاداش
بخش دوم: انگیزش
2-8 مقدمه
2-9 نقش عوامل فردی در تمایل به ترک شغل
2-10 نقش تعهد سازمانی در تمایل به ترک شغل
2-11 نقش خشنودی شغلی در تمایل به ترک شغل
2-12 نقش فشارهای روانی ناشی از محیط کار در تمایل به ترک شغل
2-13 نقش تناسب بین ارزشهای فردی و سازمانی در تمایل به ترک شغل
2-14 نقش عدالت سازمانی در تمایل به ترک شغل
2-15 سه هدف کلیدی افراد در کار
2-16 آنچه مدیران به تنهایی می توانند انجام دهند
2-16-1موفقیت
2-16-2 برابری
2-16-3همراهی و رفاقت
2-17 چگونه مدیریت بی انگیزه می کند
بخش سوم: پیشینه تحقیقات
تحقیقات خارجی
تحقیقات داخلی
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه
3-2 روش تحقیق
3-3 جامعه آماری و حجم نمونه مورد تحقیق
3-3-1 قلمرو موضوعی
3-3-2 قلمرو زمانی
3-3-3 قلمرو مکانی
3-3 نمونه و نمونه گیری
3-4 بر آورد حجم نمونه
3-5 معرفی ابزار های جمع آوری اطلاعات
3-5-1 مصاحبه
3-5-2 پرسشنامه
3-5-2-1 معرفی پرسشنامه
2-2-6-3 چگونگی طراحی نهایی پرسشنامه
3-6 روایی (Validity ) و پایانی ( Reliability )
3-6-1 روایی / اعتبار
3-6-2 پایایی
3-7 خلاصه فصل
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه
4-2 پردازش داه ها
4-3 تجزیه و تحلیل داده ها
4-4 روش های جمع آوری اطلاعات
4-5 پردازش و تفسیر داده ها
4-5-1 کنترل کیفیت داده ها
4-5-2 تفکیک داده ها
4-5-3 پردازش داده ها
4-6 مشاهده
4-7 مصاحبه
4-8 پرسشنامه
4-9 طبقه بندی بر اساس ماهیت پرسشنامه
4-9-1 پرسشنامه باز
4-9-2 پرسشنامه بسته
4-10 تجزیه و تحلیل داده ها
جدول مورگان
4-11 تجزیه و تحلیل آماری
فرضیه اول
فرضیه دوم
فرضیه سوم
فرضیه چهارم
فرضیه پنجم
فرضیه ششم
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه
5-2 گردآوری داده ها
5-3نتیجه گیری
5-4 پیشنهادات
5-4-1 پیشنهادات برای تحقیقات بعدی
5-5 محدودیتها
5-5-1محدودیت تحقیق بررسی تأثیر پاداش بر انگیزش کارکنان
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست