سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
بررسی و رتبه بندی موانع درون سازمانی تحول اداری بر اساس تکنیک AHP-Fuzzy

عالی

PDF 1397 آبان 25 حجم : 2 مگابایت صفحات : 1397900 تومان خرید و دانلود

بررسی و رتبه بندی موانع درون سازمانی تحول اداری بر اساس تکنیک AHP-Fuzzy

هدف اصلی پژوهش بررسی موانع درون سازمانی تحول اداری در بانک ملت استان مازندران براساس تکنیک AHP-Fuzzy می باشد. در این پژوهش ضریب اهمیت شاخص های ساختار سازمانی، منابع انسانی، فناوری های اداری و قوانین و مقررات با توجه به تکنیک AHP-Fuzzy مورد بررسی قرار می گیرد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه خبرگان

چکیده:
در پژوهش های سازمانی و نظریه پردازی درباره سازمان، پدیده تحول نقش محوری پیدا کرده است. از آنجایی که آینده نامطمئن است و ممکن است بر قابلیت ها، ارزش ها و توانایی های افراد تاثیر منفی بگذارد، به طور کلی اعضای یک سازمان از انجام تغییر حمایت نمی کنند مگر اینکه دلایل قانع کننده ای برای مجاب کردن آنها بر اقدام مورد نظر وجود داشته باشد. به همین منوال سازمان ها نیز گرایش شدیدی دارند که در وضعیت موجود سرمایه گذاری کنند و در مقابل تغییر برای منافع نامطمئن آینده مقاومت می کنند. (نصیری، 1382)
هدف اصلی پژوهش بررسی موانع درون سازمانی تحول اداری در بانک ملت استان مازندران براساس تکنیک AHP-Fuzzy می باشد. در این پژوهش ضریب اهمیت شاخص های ساختار سازمانی، منابع انسانی، فناوری های اداری و قوانین و مقررات با توجه به تکنیک AHP-Fuzzy مورد بررسی قرار می گیرد. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه خبرگان و مدیران ارشد بانک های ملت استان مازندران که سابقه بالای 25 سال و دارای مدرک فوق لیسانس به بالا که تعداد آنها 40 نفر می باشند. در مورد اهمیت شاخص ها منابع انسانی در رتبه اول، ساختار سازمانی در رتبه دوم، قوانین و مقررات در رتبه سوم و فناوری های اداری در رتبه چهارم اهمیت قرار دارد.

فهرست مطالب:
چکیده 
فصل اول
1-1 مقدمه
1-2 بیان مساله 
1-1 اهداف تحقیق 
1-4 اهمیت و ضرورت پژوهش 
1-5 سوالات تحقیق 
1-6 تعاریف نظری و عملیاتی متغیرهای تحقیق 
1-6-1 تعریف نظری
1-6-2 تعریف عملیاتی 
فصل دوم
2-1 مقدمه
2-2 ساختار سازمانی و ابعاد آن 
2-1 نظریه های ساختار سازمانی 
2-4 تعاریف سازمان 
2-5 عوامل موثر در طراحی ساختار سازمانی 
2-6 نگرش کلاسیک 
2-1 نگرش مبتنی بر کار و تکنولوژی 
2-8 نگرش مبتنی بر محیط سازمان 
2-3 کاهش دادن نیروی کار 
2-11 انواع ساختار سازمانی
2-11-1 ساختار سازمانی در سازمان های ادهوکراتیک  
2-11-2 ساختار سازمان های بین المللی و جهانی
2-11 شکل ساختار سازمانی در حکومت امام علی (ع)
2-12 انواع نمودار سازمانی 
2-11 انواع ساختارهای سازمانی 
2-11-1 ساختارهای سیال 
2-11-2 ساختارهای جهانی
2-11-1 بخش بندی تیمی 
2-11-4 ساختارهای شبکه ای 
2-11-5 سازمان شبدری  
2-11-6 ساختار سه بعدی 
2-14 فواید تهیه نمودار سازمانی 
2-15 منابع انسانی 
2-16 مدیریت منابع انسانی 
2-17 ظهور مدیریت استراتژیک 
2-18 مدل ها و چارچوب های مطرح در حوزه مدیریت منابع انسانی و مدیریت استراتژیک منابع انسانی 
2-18-1 مدل نقشه قلمرو مدیریت منابع انسانی دانشگاه هاروارد 
2-18-2 مدل سازگار یا جور شده مدیریت منابع انسانی میشیگان 
2-18-1 مدل مدیریت استراتژیک منابع انسانی )مدل مقایسه ای( دیوید گاست 
2-18-4 مدل مدیریت منتخب استراتژیک منابع انسانی 
2-18-5 چارچوب مدل مفهومی مدیریت استراتژیک منابع انسانی وانگدهین 
2-18-6 مدل عوامل موثر بر استراتژی ها و خط مشی های مدیریت منابع انسانی   
2-18-6 مدل چرخه منابع انسانی ویلسون  
IDRC 2-18-1 مدل آسیب شناسی عملکرد سازمانی مرکز پژوهش توسعه بین المللی
2-18-8 مدل عوامل موثر بر عملکرد سازمانی 
2-18-3 مدل تلفیقی نظام مدیریت منابع انسانی 
2-18-11 مدل کنترل مدیریت منابع انسانی دفتر حسابرسی ایالت تگزاس 
2-18-11 مدل راه حل های عملکرد دولت مرکزی کارولینای شمالی 
2-18-12 مدل کسب و کار استراتژیک منابع انسانی بانک بین المللی بارودا- هند   
2-18-11 مدل پیشنهادی- مدل جامع مدیریت استراتژیک منابع انسانی با رویکردی تلفیقی
2-13 فناوری اداری 
2-21 بافت اجتماعی و تحول فناوری اطلاعات 
2-21 قشربندی جامعه انسانی متکی بر اطلاعات 
2-22 جایگاه فرد در جامعه متکی بر اطلاعات 
2-21 تاثیر فناوری اطلاعات بر روندهای اقتصادی سازمان 
2-24 فناوری اطلاعات و گسترش پدیده جامعه جهانی 
2-25 اطلاعات و روابط متقابل اجتماعی 
2-26 تاثیر انقلاب اطلاعات بر دولت ها و سیاست گذاران آنها و ظهور دولت الکترونیک 
2-28 جامعه انسانی و دموکراسی اطلاعاتی 
2-28 تحول اداری 
2-29 تعریف تحول اداری 
2-30 هدف تحول اداری 
2-31 ضرورت تحول در نظام اداری 
2-32 تاریخچه شکل گیری تحول در نظام اداری 
2-33 اهداف تحول در نظام اداری 
2-34 محورهای تحول در نظام اداری 
2-35 نقش مدیریت در تحول اداری 
2-36 نقش منابع انسانی در تحولات سازمانی 
اسمیت، 2010
2-37 ارتقای تراز منابع انسانی 
2-38 رابطه بین توانمند سازی و تحول سازمانی 
2-39 آموزش 
2-40 پیشینه پژوهش 
الف) پیشینه پژوهش در داخل کشور 
ب) پیشینه پژوهش در خارج از کشور 
فصل سوم 
1-3 مقدمه 
2-3 روش تحقیق 
3-3 توصیف جامعهی آماری 
4-3 متغییرهای تحقیق 
4-3 ( جامعهی آماری 
5-3 ( نمونه آماری 
5-3 ابزار جمعآوری دادههای تحقیق 
7-3 روش تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات 
AHP-FUZZY-1-7-3
1-1-7-3 اعداد و مجموعه های فازی 
AHP -2-1-7-3 تعریف
3-1-7-3 تکنیک
AHP فازی بر اساس روش تحلیل توسعه ای 
تحلیل عاملی تاییدی 
شاخص برازندگی مناسب 
فصل چهارم 
1-4 مقدمه 
2-4 تدوین معیارهای ارزیابی 
تحلیل عاملی تاییدی متغیرهای تحقیق 
تحلیل عاملی تاییدی متغیرها 
3-4 محاسبه وزن گزینه های عوامل اصلی 
4-4 محاسبه وزن ساختارها با
AHP-FUZZY
فصل پنجم
1-5 مقدمه
2-5 مروری بر مساله پژوهش و بحث و مقایسه
3-5 جمع بندی نتایج حاصل از فرضیه ها یا سوالات در محاسبه امتیازها و اولویت بندی عوامل اصلی در این پژوهش نتایج زیر حاصل شد
5-5 محدودیت های تحقیق
6-5 پیشنهادات برای تحقیقات آتی
فهرست منابع
منابع فارسی
منابع لاتین
فهرست جداول و نمودارها
پرسشنامه
چکیده انگلیسی بررسی و رتبه بندی موانع درون سازمانی تحول اداری بر اساس تکنیک AHP-Fuzzy
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست