سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
پیشگیری از رفتارهای نادرست دانش آموزان در کلاس

عالی

doc 1397 آبان 26 صفحات : 193000 تومان خرید و دانلود

پیشگیری از رفتارهای نادرست دانش آموزان در کلاس

دانلود اقدام پژوهی و تجربیات مدون آموزشی درباره پیشگیری از رفتارهای نادرست و نامطلوب دانش آموزان در کلاس بصورت فایل WORD تعداد صفحات نوزده صفحه

فهرست مطالب
چکیده 
مقدمه 
اهداف 
توصیف وضعیت موجود
گردآوری اطلاعات ( شواهد اول )
تجزیه و تحلیل داده ها
خلاصه یافته های اولیه
چگونگی ایجادراه حلها
گردآوری اطلاعات ( شواهد دوم )
نتیجه گیری
منابع و پیشینه‌های مورد استفاده

چکیده
توانایی اداره وهدایت کلاس،بخش مهمی ازکار هرمعلم وکلاس ونیزبسترمناسبی برای یادگیری است.به نظر میرسدمعلم برای اداره مطلوب ومنظم کلاس درس به دومهارت احتیاج دارد:یکی،برقراری ارتباط موثرومثبت بادانش آموزان ودیگری،مدیریت کلاس.
این مدیریت باعث تسهیل امراموزش وکاهش رفتارهای نامطلوب دردانش اموزان می شود.برای کمک به معلمان برای ایجادجوی آرام ومطلوب درکلاس،چهارراهبرد پیشنهادمیشود:
الف)پیشگیری ازرفتارهای نامطلوب دانش آموزان درکلاس،
ب)برقراری ارتباط موثرومثبت بادانش آموزان ،
ج)استفاده ازروش یادگیری مشارکتی درکلاس 
د)فراهم کردن جومثبت ومطلوب برای یادگیری وآموزش.
 واژگان کلیدی : دانش آموزان – رفتار مطلوب – ارتباط موثر


مقدمه
کلاس درس محیطی است که دران برقراری ارتباط ومدیریت پیچیده است وگاهی حوادث غیرقابل پیش بینی اتفاق می افتدکه باانهاروبرو می شود.بنابراین توجه ویژه معلم به مسایلی که موجب قطع توجه وارتباط اموزش درکلاس می شود،لازم است.
بدیهی است،دانش آموزان نیازهایی دارندکه معلمان بایدبه آنهاتوجه کنندولی ممکن است گستاخی یک دانش آموز وبی توجهی معلم به آن،باعث شودکه دانش آموزان دیگرفکرکنندکه معلم توانایی اداره کلاس راندارد،بخصوص اگراین بی توجهی ها تکرار شود،ممکن است به افزایش بروز رفتارهای نامطلوب دردانش آموزان کمک کند.
بنابراین اگرمعلم احساس کندکه گرایشهای مختلف رفتاری درکلاس وجوددارد،بایدسعی کند ماهیت عمومی آنها رابشناسد.
اوبایدبرای مواجهه بابعضی رفتارهای نامطلوب دانش آموزان وپیشگیری ازآنها آماده شود،درتغییررفتارونگرش آنها تلاش نمایدودرباره تاثیرتصمیم گیریهای درازمدت خود دوراندیشی کند.پیشگیری از رفتارهای نادرست دانش آموزان در کلاس
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست