سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
پروژه بررسی رابطه بین توانمندی‌های (فنی، انسانی و ادراکی) و اثر بخشی کارکنان

عالی

doc 1397 آبان 26 صفحات : 959900 تومان خرید و دانلود

پروژه بررسی رابطه بین توانمندی‌های (فنی، انسانی و ادراکی) و اثر بخشی کارکنان

دانلود پروژه و پایان نامه کامل رشته مدیریت درباره بررسی رابطه بین توانمندی‌های (فنی، انسانی و ادراکی) و اثر بخشی کارکنان بصورت فایل WORD قابل ویرایش تعداد صفحات نود و پنج صفحه

مقدمه:
ما در عصری زندگی می کنیم که اطراف ما را سازمان های مختلف فرا گفته اند و قسمت اعظم ما توسط همین سازمان ها تأمین می شود و هدایت این سازمان ها توسط مدیران صورت می گیرد. با توجه به دنیای امروزه که یک دنیای حرفه ای و تخصصی است و به عبارت دیگر آن را عصر مدیریت، دانش، فن آوری و ارتباطات و ... نامیده شده، نقش مدیران در امور راهبردی سازمان ها آشکارتر می شود. این مدیران هستند که موجبات پیشرفت و ترقی یا رکود و ورشکستگی سازمان را فراهم می سازد.
مدیریت در دنیا پیچیده امروز نقش حیاتی و اساسی دارد. آلفرد مارشال اقتصاد دادن انگلیسی می گوید: «اگر تمام سرمایه ها و ابزار تولید درجهان به یکباره نابود شوند اما علم و هنر مدیریت باقی بماند تولید و توسعه و پیشرفت همچنان ادامه خواهدداشت.» فرآیند مدیریت متضمن هماهنگ ساختن منابع انسانی و مادی به منظور دست یابی به هدف های سازمان است و تحقیق این امر به عهده مدیران است ، امروزه سازمان های بزرگ که ابعاد گسترده ای از نیازهای جوامع را پوشش می دهند بدون برخورداری از مدیران مؤثر و کارآمد قادر به ادامه حیات نمی باشند. سرعت ، قدرت عمل و انبوه بودن فرآورده ای انسانی و صنعتی نیاز به نیروهای هماهنگ کننده متفکر و فرزانه ای به نام مدیر دارد.
مدیران با انتخاب استراتژی های سازمان و تعیین اهداف قابل دسترسی موفقیت سازمان را تخمین می زنند آنها باتعیین اهداف واقعی و یافتن و ایجاد بهترین راههای دستیابی به هدف موجب می گردند تا سازمان با حداکثر درجه کارایی به اهداف خود دست یابند.

فهرست مطالب:
فصل اول: کلیات تحقیق  

1-1مقدمه
1-2  بیان مسئله
1-3 اهمیت و ضرورت  تحقیق
1-4 اهداف تحقیق
1-4-1 هدف کلی 
1-4-2 هدف جزئی
1-5 فرضیات تحقیق
1-5-1 فرضیه اهم 
1-5-2 فرضیات اخص 
1- 6 مدل مفهومی تحقیق 
1-7 قلمرو تحقیق
1-7-1 قلمرو موضوعی 
1-7-2 قلمرو زمانی 
1-7-3 قلمرو مکانی
1-8  تعریف نظری و عملیاتی واژه ها 
1-8-1 مهارت فنی 
1-8-2 مهارت انسانی 
1-8-3 مهارت ادراکی
فصل دوم: ادبیات و پیشینه تحقیق
بخش اول: مهارت های (فنی، انسانی، ادراکی)مدیران
2-1 مدیریت 
2-2 فراگرد مدیریت  
2-3 مهارت‌های سه‌گانه مدیریت 
2-3-1 مهارت فنی 
2-3-2  مهارت انسانی
2-3-2-1 مهارتهای انسانی مدیران 
2-3-2-2مهارتهای انسانی چه هستند؟
2-3-2-3چرا بر رفتار تاکید می‏شود؟  
2-3-2-3 آیا می‏توان مهارتهای انسانی را توسعه داد؟
2-3-2-4 مبانی مهارتهای انسانی کدامند؟
2-3-2-5 برای واکنشهای رودررو چگونه تعیین‏ هدف کنیم؟   
2-3-2-6 رفتار مناسب چگونه انتخاب می‏شود؟  
2-3-3  مهارت ادراکی 
بخش دوم: اثربخشی
2-4 تعریف اثربخشی
2-5 معیارها و مقیاس‌های اثربخشی سازمانی 
2-6 مدل‌های اثربخشی سازمانی  
2-7 ادغام معیارهای اثربخشی 
2-8 مفهوم اثربخشی در مدیریت
2-9 ارزیابی اثربخشی آموزش یعنی
2-10 ارزشیابی
2-11 اثربخشی منابع انسانی
2-12 هدف و ضرورت اثربخشی
بخش سوم: پیشینه تحقیقات در داخل و خارج
الف) تحقیقات انجام شده در داخل 
ب)تحقیقات انجام شده در خارج 
2-13 توانایی های مدیریتی
2-14 تاریخچه آموزش و پرورش  دهگلان
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه 
3-2 روش تحقیق
3-3 جامعه ی آماری تحقیق
3-4 نمونه و روش نمونه گیری
3-5 ابزار جمع آوری داده ها 
3-6 روایی و پایایی
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه
4-2 ویژگی های شخصیتی کارکنان
4-3 آزمون فرضیات
3-4-1 فرضیه اهم 
3-4-2 فرضیه های اخص
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1 مقدمه 
5-2 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه اهم
5-3 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه اول
5-4 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه دوم
5-5 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه سوم
5-6 پیشنهادها 
5-7-3 پیشنهادها برای تحقیقات بعدی
منابع فارسی
منابع انگلیسی
پرسشنامهپروژه بررسی رابطه بین توانمندی‌های (فنی، انسانی و ادراکی) و اثر بخشی کارکنان
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست