سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
بررسی تاثیر افشای اطلاعات مسئولیت اجتماعی شرکتها بر عملکرد مالی و ارزش شرکتها

عالی

doc 1397 آبان 27 حجم : 1 مگابایت صفحات : 1569900 تومان خرید و دانلود

بررسی تاثیر افشای اطلاعات مسئولیت اجتماعی شرکتها بر عملکرد مالی و ارزش شرکتها

دانلود پایان نامه کامل درباره بررسی تاثیر افشای اطلاعات مسئولیت اجتماعی شرکتها بر عملکرد مالی و ارزش شرکتها در قالب نرم افزار WORD تعداد صفحات صد و پنجاه وشش صفحه قابل ویرایش

پایان نامه بررسی تاثیر افشای اطلاعات مسئولیت اجتماعی شرکتها بر عملکرد مالی و ارزش شرکتها درصنعت سیمان بورس اوراق بهادار تهران

چکیده:
هدف از این پژوهش،بررسی تأثیر افشای اطلاعات مسئولیت اجتماعی شرکتها برعملکرد مالی و ارزش شرکتها در صنعت سیمان پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. این پژوهش از روشهای کمّی با رویکردی مثبت گرایانه استفاده کرده است. موضوع مقاله مربوط به 21 شرکت سیمان فهرست شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد با یک دوره مشاهده ای از سال 1392-1385 می باشد. این پژوهش از داده های ثانویه نیز استفاده می کند که از گزارشات سالانه و صورتهای مالی شرکتهای مورد نظر استخراج شده است.
در این پژوهش شاخص افشای اطلاعات اجتماعی شامل موضوعات زیست محیطی،انرژی،منابع انسانی،بهداشت و ایمنی، آموزش،مشارکت در فعالیتهای اجتماعی،پاداش های خارجی... شرکتها می باشد و شاخص عملکرد مالی بازده دارایی (ROA)، بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)، بازده فروش (ROS) می باشد و ارزش شرکت با نسبت Tobin’s Q اندازه گیری می شود.نتایج پژوهش بیانگر این استکه افشای اطلاعات مسئولیت اجتماعی بر شاخصهای عملکرد تأثیر دارد و نیز افشای اطلاعات مسئولیت اجتماعی شرکتها بر ارزش شرکت تأثیر دارد. همچنین از بین شاخصهای عملکرد بازده دارایی (ROA) و بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) بر ارزش شرکت تأثیر دارد اما بازده فروش (ROS) بر ارزش شرکت تأثیر ندارد.


فهرست مطالب:
چکیده 
فصل اول: مقدمه و کلیات طرح تحقیق
1-1-مقدمه      
1– 2-بیان مسئله      
1-3-اهداف تحقیق      
1-3-1-هدف آرمانی      
1-3-2-هدف کلی      
1-3-3-هدف ویژه     
1-3-4-هدف کاربردی      
1-4-اهمیت موضوع تحقیق      
1-5-فرضیه های تحقیق      
1-6- قلمرو تحقیق      
1-7-روش گردآوری اطلاعات      
1-8- متغیرهای تحقیق      
1-9- مبانی نظری      
1-10-روش تجزیه و تحلیل اطلاعات      
1-11-تعریف واژگان کلیدی      
1-11-1-تعریف عملیاتی      
فصل دوم: مبانی نظری تحقیق 
2-1-مقدمه      
2-2-مسئولیت اجتماعی      
2-2-1-ایجاد ارزش بعنوان یک نتیجه استراتژیک      
2-2-2-تعهد اجتماعی تا پاسخگویی اجتماعی      
2-2-3-دلایل موافقان مسئولیت اجتماعی      
 2-2-4-دلایل مخالفان مسئولیت اجتماعی      
2-2-5-محتوا و ماهیت و رویه های گزارشگری اجتماعی      
2-2-5-1- موضوعات و مسائل مربوط به مسائل زیست محیطی      
2-2-5-2- موضوعات و مسائل مربوط به مشارکت در فعالیتهای اجتماعی      
2-2-5-3- موضوعات و مسائل مربوط به منابع انسانی      
2-2-5-4- موضوعات و مسائل مربوط به انرژی      
2-2-5-5- موضوعات و مسائل مربوط به بهداشت و ایمنی      
2-2-5-6- موضوعات و مسائل مربوط به رویه های فعالیت عادلانه    
2-2-5-7- سایر موضوعات      
2-2-6- مزایا و اثرات گزارشگری اجتماعی      
2-3-افشای اطلاعات اجتماعی      
2-3-1-افشاء      
2-3-2-هدف های افشای اطلاعات      
2-3-3-سطوح افشاء      
2-3-4-افشای داوطلبانه در مقایسه با افشای اجباری اطلاعات       
2-3-5-مخاطبین افشاء      
2-3-6-دامنه افشای اطلاعات      
2-3-7-روش های افشاء      
2-4-تئوری های افشای اطلاعات اجتماعی      
2-4-1-تئوری اقتصاد سیاسی      
2-4-2-تئوری مشروعیت      
2-4-3-تئوری ذینفعان      
2-4-3-1-شاخه اخلاقی      
2-4-3-2-شاخه مدیریتی      
2-4-3-3-اشتراک بین شاخه مدیریتی تئوری ذینفعان و تئوری مشروعیت      
2-4-4-تئوری سازمانی      
2-5-ارزیابی عملکرد      
2-5-1-مفهوم ارزیابی عملکرد و ضرورت انجام آن      
2-5-2-طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد شرکتها      
2-5-2-1-طبقه بندی معیارهای ارزیابی عملکرد مالی     
2-5-3-نرخ بازده حقوق صاحبان سهام      
2-5-4-نرخ بازده دارایی ها      
2-5-5-نرخ بازده فروش      
2-5-6-محدودیت اطلاعات حسابداری و صورتهای مالی      
2-5-6-1-واحد پولی      
2-5-6-2-ارائه صورتهای مالی برمبنای بهای تمام شده      
2-5-6-3-قبول دوره مالی و نیاز برای برآورد      
2-5-6-4-نیاز به ساده سازی چارجوبهای دشوار حسابداری      
2-5-6-5-استفاده از قضاوتها و اعمال نظرهای شخصی      
2-5-6-6-واحد غیر ثابت پول      
2-6-ارزش شرکت      
2-6-1-نسبت Q توبین        
2-6-2-محاسبه نسبت Q توبین      
2-6-3-تئوری Q توبین      
2-6-4-کاربردهای مالی شاخص Q توبین      
2-6-5- مزایا و معایب Q توبین      
2-7- پیشینه تحقیقات انجام شده
2-7=1- تحیقیقات انجام شده در داخل کشور      
2-7-2- تحقیقات انجام شده در خارج کشور      
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1-مقدمه     
3-2-روش شناسی پژوهش     
3-3-متغیرهای پژوهش و نحوه محاسبه آن     
3-4-فرآیند پژوهش     
3-5-روش و ابزار گردآوری اطلاعات     
3-6-جامعه ،نمونه آماری و روش نمونه گیری     
3-7-قلمرو تحقیق     
3-8-ماهیت و منابع داده ها     
3-9-روش و ابزار تجزیه و تحلیل اطلاعات     
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل آماری
4-1-مقدمه     
4-2-آمار توصیفی     
4-3-تحلیل ماهیت متغیرها و ویژگی های متغیرهای تحقیق     
4-4-آزمون دوربین واتسون     
4-5-تحلیل مسیر    
4-6- آزمون فرضیه ها     
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه     
5-2- بررسی یافته های تحقیق با توجه به آزمون رگرسیون     
5-3- ارائه ی پیشنهادات     
5-3-1- پیشنهادات بر مبنای یافته های تحقیق     
5-3-2- پیشنهاداتی برای تحقیقات آتی     
منابع
منابع فارسی     
منابع لاتین     
ضمائم و پیوستها 
فهرست جداول
فهرست نمودارها

بررسی تاثیر افشای اطلاعات مسئولیت اجتماعی شرکتها بر عملکرد مالی و ارزش شرکتها
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست