سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
بررسی و گرایش به برقراری ارتباط و دوستی با جنس مخالف قبل از ازدواج در سطح دانشجویان

عالی

docx 1397 آذر 2 صفحات : 609900 تومان خرید و دانلود

بررسی و گرایش به برقراری ارتباط و دوستی با جنس مخالف قبل از ازدواج در سطح دانشجویان

دانلود پروژه و پایان نامه کامل بررسی و گرایش به برقراری ارتباط و دوستی با جنس مخالف قبل از ازدواج در سطح دانشجویان بصورت فایل WORD قابل ویرایش تعداد صفحات شصت صفحه

·         چکیده :
عنوان تحقیق عبارت است از بررسی و گرایش به برقراری ارتباط و دوستی با جنس مخالف قبل از ازدواج در سطح  دانشجویان  دانشگاه پیام نور. نمونه شامل 200 نفر از دانشجویان بوده اند که توسط پرسشنامه  مورد سنجش قرار گرفته اند. پرسشنامه دارای 25 سئوال بوده است.
در تجزیه و تحلیل اطلاعات از دو  روش آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است.
در آمار توصیفی به محاسبه فراوانی، درصد، میانگینف ترسیم نمودارها و تدوین جداول پرداخته شده است. تمامی مراحل کدگذاری، ثبت داده ها محاسبات آماری بوسیله کامپیوتر از نرم افزار
SPSS انجام گرفته است.

                                                             فهرست مطالب
فصل اول:کلیات تحقیق   
1-1-مقدمه
1-2- بیان مسأله
1-3- اهمیت و ضروت مسأله
1-4- اهداف پژوهش
1-5- سئوالات تحقیق
1-6- فرضیه ی پژوهش
1-7- تعاریف نظری
1-8- تعاریف عملیات
فصل دوم:ادبیات و پیشینه تحقیق   
2-1- مقدمه
2-2- پیامدهای منفی دوستی های قبل از ازدواج
2-3- تأثیر دوستی‌های قبل از ازدواج در زندگی مشترک
2-4- آسیب های دوستی قبل ازدواج
2-4-1- وابستگی 
2-4-2- افت تحصیلی یا رکود علمی
2-4-3- اضطراب، تشویش و احساس نگرانی
2-4-3- اضطراب، تشویش و احساس نگرانی
2-4-4- فقدان شناخت درست و واقع بینانه
2-4-5- تصمیم‌ گیری نادرست برای ازدواج
2-4-6- ایجاد جو بدبینی در زندگی مشترک
2-4-7- ایجاد مشکلات روحی
2-4-8- آسیب‌های اقتصادی
2-4-9- در خطر بودن آبرو
 2-5- آثار رابطه با جنس مخالف
2-6- شرایط ارتباط با جنس مخالف
2-7- تفاوت «روابط دختر و پسر» درجامعه اسلامی و فرهنگ غربی
2-8- انواع روابط بین دختر ها و پسر ها
2-8-1- رابطه زن و شوهری
2-8-2- رابطه علمی بین زن و مرد
2-8-3- رابطه شغلی و حرفه ای
2-8-4- رابطه دوستی بین دختر و پسر
2-9- معیارهای اسلامی و اخلاقی در روابط
2-9-1- در پوشش
2-9-2- اندیشه و قلب
2-9-3- گفتار
2-9-4- رفتار
2-10- انواع برخوردهای بین دختر و پسر در جامعه امروز
2-11- مروری بر مطالعات پیشین
2-12- چهارچوب نظری تحقیق
فصل سوم:روش تحقیق   
3-1- طرح پژوهش
3-2- جامعه و نمونه آماری
3-3- روش گردآوری اطلاعات
3-4- ابزار پژوهش
3-4-1- پرسشنامه شماره 1
3-4-2- پرسشنامه شماره 2
3-5- روایی یا اعتبار پرسشنامه (
Validity)
3-6- پایائی یا اعتماد پرسشنامه (
Reliability)
3-7- روش تجزیه و تحلیل آماری
فصل چهارم:تجزیه و تحلیل داده‌ها   
4-1- تجزیه و تحلیل داده ها
4-2- آمار توصیفی 
4-3- آمار استنباطی 
فصل پنجم:نتیجه‌گیری و پیشنهادات   
5-1- نتیجه گیری
5-2- راهکارها و پیشنهادات
پرسشنامه
منابع

فهرست جداول

3-8- جدول زمان‏ بندی (Time Table)
جدول گانت برای برنامه زمانبندی انجام پایان نامه
جدول 4-1: میانگین سنی  افراد شرکت کننده در پژوهش
جدول4-2:مقایسه فراوانی  معاشرت با جنس مخالف قبل از ازدواج در بین پاسخگویان    
جدول 4-3: فراوانی تعداد سالهای تجربه دوستی قبل ازدواج
جدول 4-4: میزان درصد موافقت  با دوستی قبل ازدواج (در نمونه 80 نفری)
جدول 4-5: نتایج آزمون
ANOVA برای تاثیر سازگاری اقتصادی بر دوستی قبل ازدواج
جدول 4-6: نتایج آزمون
LSDمقایسه میانگین ها
جدول 4-7: نتایج آزمون
ANOVA برای سازگاری فرهنگی با دوستی قبل ازدواج
جدول 4-8: نتایج آزمون
LSD
جدول 4-9: نتایج آزمون
ANOVA در سازگاری مذهبی
جدول 4-10: نتایج آزمون
LSD
جدول 4-11: نتایج آزمون
ANOVA در تاثیر رابطه دوستی قبل ازدواج 
جدول 4-12: نتایج آزمون
LSD
جدول 4-13: نتایج آزمون
ANOVA در تاثیر دوستی قبل ازدواج بر پیشرفت تحصیلی 
جدول 4-14: نتایج آزمون
LSD
جدول 4-15: نتایج آزمون
ANOVA در  تاثیر رابطه دوستی قبل از ازدواج بر سلامت روان    
جدول 4-16: نتایج آزمون
LSD
جدول 4-17: نتایج آزمون
ANOVA در تاثیر رابطه دوستی قبل ازدواج بر کنش اجتماعی    
جدول 4-18: نتایج آزمون
LSD
جدول 4-19: نتایج آزمون
ANOVA در تاثیر اعتقادات دینی بر نگرش نسبت به دوستی قبل ازدواج 
جدول 4-20: نتایج آزمون
LSD 
جدول 4-21: 
جدول 4-22نتایج آزمون تعقیبی
lsd 

فهرست نمودارها

نمودار 4-1 : نمودار متغیرهای پژوهش 
نمودار 2-4: نمودار نگرش خانواده افراد بر دوستی قبل ازدواج
نمودار 3-4:نمودار تاثیر اعتقادات دینی بر دوستی قبل ازدواج بررسی و گرایش به برقراری ارتباط و دوستی با جنس مخالف قبل از ازدواج در سطح دانشجویان
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست