سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
گزارش کارآموزی شرکت مخابرات

عالی

docx 1395 خرداد 5 حجم : 2 مگابایت صفحات : 545000 تومان خرید و دانلود

گزارش کارآموزی شرکت مخابرات

مخابرات درواقع مبادله اخبارواطلاعات وتصویرودیتا توسط علائم قراردادی وسمعی وبصری والکتریکی ازمحلی به محل بعدی می باشد. ایرانیان نخستین مللی بودند که از چندهزار سال قبل ازمخابرات تلگرافی بااستفاده از دودوشعله درسال1101قبل ازهجرت درتصرف آتن جهت ارسا ل اخبارازآن استفاده شد. تلگراف وموس : درسال 1844اولین ارتباط تلگرافی بین واشنگتن وبا لتیموبه وسیله جریان الکتریکی درسیم مخابره شد.درایران این کاردرسال1238صورت گرفت. در سال1255علی خان فخرالدوله نخستین وزیرانتخاب شد و باعث شد تا خطوط تلگرافی درایران گسترش یابدکه مهمترین آنها خط ارتباطی آلمان-روسیه-ایران-هندبوده است. پیدایش تلفن:مخترع تلفن الکساندرگراهام بل بودکه درسال1876درشهربوستون مرکز تلفن 21مشترکه راه اندازی کرد. اولین باردرایران بین سالهای 65 -1264شمسی ارتباط تلفنی بین راه آهن تهران- ری انجام شد. درگرگان درسال1344مخابرات گرگان با2000شماره به صورت خودکارF6 نصب شد.درحالیکه قبل ازآن به صورت هندلی بود.

فصل اول : آشنایی با مکان کارآموزی 1
آشنایی با مخابرات وتاریخچه آن 2
تاریخچه شرکت مخابرات استان گلستان 4
ساختار شرکت مخابرات استان 4
محصولات تولیدی 6
فرآیند تولیدی خدماتی 6
فصل دوم: ارزیابی بخشهای مرتبط با رشته علمی کارآموز 7
اداره نگهداری و پشتیبانی فنی وسیستمهای 8
آشنایی با سوئیچ 9
سوئیچ مخابراتی چیست 9
انواع سوئیچ مخابراتی از بدو تاسیس 11
تاریخچه و مروری در روند تکامل تدریجی سوئیچهای 11
مروری برتکامل تدریجی سوئیچهای مخابرات بسته ای 13
سوئیچهای نرم افزاری 15
نقطه پایانی سوئیچهای سخت افزاری 16
آشنایی با موبایل 17
ارتباط رادیویی سیار 17
تاریخچه مخابرات سیار 17
تاریخ وقایع مهم در امر مخابرات سیار 17
سیستم های سیار در جهان 18
سلول 19
انواع آنتنها 19
نسبت C/I در سیستمهای سلولی 19
شبکه GSM 20
ساختار جغرافیایی شبکه 21
ناحیه تحت پوشش شبکه 22
کانالها 23
روشن شدن واحد سیار 28
تقاضای ثبت نام 28
فراخوانی 28
تقاضا برای برقراری مکالمه 28
بررسی ساختار شبکه GSM 29
موقعیت رشته کامپیوتر در واحد صنعتی با بررسی جزئیات
سازمانی کامپیوتر در مرکز wll 31
آشنایی با WLL 32 GSM 33
چارت سازمانی مرکز WLL 36
فلوچارت وظایف پرسنل نگهداری WLL 37
شرح انجام کار 38
شرح وظایف پرسنل کشیک BSS 39
شرح وظایف پرسنل کشیک NSS 39
بررسی عملکرد سیستم 44
تهیه گزارشات ترافیکی 45
امور جاري 46
امورآينده 46
تکنیک های رشته کامپیوتر در واحد صنعتی 47
فصل سوم : آزمون آموخته ها ، نتایج و پیشنهادات 48
نتیجه گیری 49
فرم گزارش پیشرفت کار آموزییک 50
فرم گزارش پیشرفت کار آموزیدو 51
فرم گزارش پیشرفت کار آموزیسه 52

گزارش کارآموزی شرکت مخابرات
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست