سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت سرمایه فکری

عالی

docx 1397 آذر 6 حجم : 1 مگابایت صفحات : 13015500 تومان خرید و دانلود

شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت سرمایه فکری

دانلود پایان نامه کامل و آماده شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت سرمایه فکری در قالب نرم افزار word قابل ویرایش تعداد صفحات صد و سی صفحه

چکیده:
امروزه ضرورت توسعه‌ و مدیریت سرمایه‌ی فکری، به یک الزام جدی در سطح کلان ملی و در عرصه‌ی کسب و کار تبدیل شده ‌و با حرکت به سمت اقتصاد دانش‌پایه منجر به تغییر پارادایم حاکم اقتصاد صنعتی شده‌است. هدف از پژوهش حاضر شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت سرمایه فکری در بانک تجارت شهرستان زاهدان می‌باشد. برای گردآوری اطلاعات این پژوهش از تحقیقات میدانی و پرسشنامه که استخراج شده از پرسشنامه اصلی بوده، استفاده شده است، روایی و پایایی پرسشنامه نیز مورد تایید می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه مدیران و خبرگان بانک تجارت می‌باشد که همه¬ی آنها مورد مطالعه قرارگرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل سلسله مراتبی استفاده گردیده است که برای این منظور نرم‌افزار Exprt choice کاربرد دارد.یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که از بین سه مولفه اصلی، سرمایه انسانی در اولویت اول قرار دارد یعنی باید بیشتر در این حوزه سرمایه‌گذاری شود و سرمایه ساختاری در اولویت آخر قرار گرفت. از بین کلیه شاخص‌های شناسایی شده نیز، توانایی‌ها و دانش و مهارت در اولویت اول و شرایط مشترک در اولویت آخر قرار گرفتند.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول : کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
1-2- بیان مسئله
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
1-4- چارچوب نظری
1-5- اهداف تحقیق
1-6- سوالات تحقیق
1- 7- روش تحقیق
1-8- روش گردآوری اطلاعات و داده ها
1- 9- جامعه آماری
1-10- روش نمونه گیری
1- 11- قلمرو تحقیق
قلمرو زمانی:
قلمرو مکانی:
1-12- روش‌ها و ابزار تجزیه و تحلیل داده‏ها
1-13- نوآوری تحقیق
1-14- تعاریف نظری و عملیاتی واژگان
الف) تعاریف نظری 
ب) تعریف عملیاتی واژه‌ها
خلاصه فصل
 فصل دوم: ادبیات تحقیق
2-1- ادبیات مربوط به سرمایه فکری
2-1-1- معرفی سرمایه فکری
2-1-2- تعاریف ارائه شده از سرمایه فکری
2-1-3- جایگاه سرمایه فکری در میان جنبش‌های مختلف
2-1-4- اندازه‌گیری و گزارش‌دهی سرمایه فکری
2-1-5- سازماندهی سرمایه فکری
2-1-6- مروری اجمالی بر تحقیقات تجربی سرمایه فکری درسطح ملی و بین المللی
2-1-7- معرفی مدل‌های مختلف سرمایه فکری
2-1-7-1- مدل ادوینسون و مالون
2-1-7-2- مدل بروکینگ
2-1-7-3- مدل روس و همکاران
2-1-7-4- مدل استیوارت
2-1-7-5- مدل سالیوان
2-1-7-6- مدل بونفرر
2-1-7-8- مدل بنتیس
2-1-7-9- مدل هانس و لاواندال
2-1-7-10- مدل لین
2-1-8-  ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل‌های ارائه شده
2-1-8-1- ابعاد سرمایه فکری براساس مدل ادوینسون و مالون
2-1-8-2- ابعاد سرمایه فکری براساس مدل بروکینگ
2-1-8-3-  ابعاد سرمایه فکری براساس مدل روس و همکاران
2-1-8-4- ابعاد سرمایه فکری براساس مدل استیوارت
2-1-8-5- ابعاد سرمایه فکری براساس مدل سالیوان
2-1-8-6- ابعاد سرمایه فکری براساس مدل بونفرر
2-1-8-7- ابعاد سرمایه فکری بر اساس مدل بنتیس
2-1-8-8- ابعاد سرمایه فکری براساس مدل هانس و لاواندال
2-1-8-9- ابعاد سرمایه فکری براساس مدل لین
2-1-9- انتخاب مدل مورد استفاده و دلیل انتخاب
2-1-10- پیشینه پژوهش
2-1-11- مدل مفهومی تحقیق
تاریخچه بانک تجارت
خلاصه فصل دوم
فصل سوم: روش شناسی تحقیق
3-1- مقدمه
3-2- روش تحقیق
3-2-1- تحقیق از لحاظ هدف
3-2-2- تحقیق از لحاظ ماهیت و روش
3-3- جامعه آماری
3-4- نمونه آماری
3-5- مراحل انجام تحقیق
3-6- روش و ابزار گردآوری اطلاعات
3-6-1- مطالعات کتابخانه‌ای
3-6-2- پرسشنامه
3-7- مدل تحلیلی تحقیق
3-8- روایی و پایایی ابزار سنجش
3-8-1 روایی پرسشنامه
3-8-2- پایایی پرسشنامه
3-9- فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)
3-10- اصول فرایند تحلیل سلسله مراتبی
3-11- مراحل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی
3-12- معرفی نرم افزار Expert choice
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها
4-1- مقدمه
4-2- بخش اول: آمارتوصیفی
4-2-1- جداول و نمودارهای شاخص‌های جمعیت شناختی
4-2-1-1- جنسیت
4-2-1-2- سن
4-2-1-3- تحصیلات
4-2-1-4- سابقه خدمت
4-2-2- آمار توصیفی مربوط به مولفه‌ها و زیر مولفه‌های شناسایی شده
4-3- بخش ‌دوم: آمار استنباطی و تحلیل داده‌ها
4-3-1- نتایج رتبه‌بندی معیارها و زیرمعیارهای موثر بر مدیریت موفق سرمایه فکری
4-3-2- رتبه بندی ابعاد سه‌گانه مدیریت موفق سرمایه فکری در بانک تجارت
4-3-3- رتبه‌بندی شاخص‌های مربوط به هرکدام از ابعاد موثر بر مدیریت موفق سرمایه‌فکری
4-3-3-1- رتبه‌بندی شاخص‌های مربوط به بعد سرمایه انسانی
4-3-3-2- رتبه‌بندی شاخص‌های مربوط به بعد سرمایه ساختاری
4-3-3-3- رتبه‌بندی شاخص‌های مربوط به بعد سرمایه رابطه‌ای
4-3-3-4-  مقایسه شاخص‌های عوامل اصلی از نظر مدیران،  کارکنان و خبر‌گان
خلاصه فصل
فصل پنجم: نتیجه‌گیری و پیشنهادها
5-1- مقدمه
5-2- خلاصه یافته‌های پژوهش
5-2-1- پاسخ به سوالات تحقیق
5-3- پیشنهادها
5-3-1- پیشنهاد‌ها با توجه به سوالات اصلی تحقیق
5-3-2- پیشنهاد به پژوهشگران آینده
5-4- محدودیت‌های پژوهش
منابع و مآخذ
پیوست ها

مشاهده فیلم پایان نامه شناسایی و اولیت بندی عوامل موثر بر مدیریت سرمایه فکری:شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر بر مدیریت سرمایه فکری
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست