سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود پایان نامه ارزیابی کارایی بانک با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها

عالی

docx 1397 آذر 6 صفحات : 979900 تومان خرید و دانلود

دانلود پایان نامه ارزیابی کارایی بانک با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها

دانلود پایان نامه کامل و آماده ارزیابی کارایی بانک با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها درقالب فایل WORD قابل ویرایش تعداد صفحات نود و هفت صفحه

چکیده:
مدلهای تحلیل پوششی داده ها به منظور پاسخگویی به نیازهای کاربردی سبب شده است که تحقیقات وسیعی در حوزه های علمی مختلف انجام گیرد. تحقیقات متعددی که با استفاده از این تکنیک انجام شده است، حاکی از توان قابل ملاحظه این متدولوژی در ارزیابی عملکرد و اندازه گیری بهره وری می باشد. در همین راستا این پژوهش به تبیین مدلی برای ارزیابی عملکرد  شعب بانک پاسارگاد منطقه 2 تهران با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها پرداخته است. تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع تحقیقات کاربردی محسوب می شود. همچنین از نظر نحوه گردآوری داده ها این تحقیق توصیفی و از نوع علّی-مقایسه ای می باشد. جامعه آماری این تحقیق  9 شعبه بانک پاسارگاد منطقع 2 تهران می‌باشد. انتخاب نهاده ها و ستانده ها در این تحقیق با توجه به تحقیقات مشابه، مصاحبه و نظرسنجی از کارشناسان و خبرگان انجام گرفته است. معیارهایی که به عنوان نهاده انتخاب شده اند، عبارتند از تعداد کارکنان بانک و ستانده شامل منابع سپرده و منابع تسهیلات بانک می باشد. در نهایت با توجه به تجزیه و تحلیل های انجام شده و با استفاده از نرم افزار GAMS از میان مدلهای متعدد DEA، مدل CCR نهاده گرا به منظور ارزیابی عملکرد  انتخاب شده است. نتایج نشان دادکه در هر چهار روش، شعبه های شهرآرا، مرزداران و سعادت آباد کارا تشخیص داده شده اند در حالی که شعبه آزادی و خوردین، به ترتیب فقط در الگوی BCC و DEARA کارا تشخیص داده شده اند. همچنین سطح عمومی کارایی های محاسبه شده در دو روش مذکور بالاتر از روشهای دیگر است.

فهرست مطالب:
چکیده
فصل اول: کلیات پژوهش مقدمه
1-2-بیان مساله
1-3-ضرورت و اهمیت موضوع
1-4-اهداف پژوهش
1-5-قلمرو پژوهش
1-6-سوالات تحقیق
1-7-روش تحقیق
1-8-تعاریف واژگان
فصل دوم: ادبیات موضوع
بخش اول
2-1-تاریخچه ارزیابی عملکرد
2-2-ارزیابی عملکرد
2-3-تعاریف مختلف ارزیابی عملکرد
2-4-تعریف مدیریت عملکرد
2-5-اهداف ارزابی عملکرد
2-6-مفهوم سنجش عملکرد
2-7-فرایند ارزیابی عملکرد
2-8-اصول ارزیابی عملکرد
2-9-انواع ارزیابی
2-10-مبانی طراحی سیسستم ارزیابی عملکرد
2-11-سیستم نوین ارزیابی عملکرد سازمان
2-12-مدل های ارزیابی عملکرد
2-13-مدل ها و الگوهای سیستم ارزیابی عملکرد
2-14مزایای ارزیابی عملکرد 
2-15- مخاطرات ارزیابی عملکرد نامناسب 
بخش دوم
2-1-کارایی
2-1-1-کارایی مطلق
2-1-2-کارایی نسبی
2-2-مفهوم کارایی
2-3-انواع کارایی
2-4-تحلیل نسبت در اندازه گیری کارایی
2-5-دیدگاه مختلف نسبت به بهره وری
2-6-انواع بهره وری
2-7-عوامل موثر در بهره وری
2-8-تفاوت کارایی و بهره وری
2-9-اثربخشی 
2-10-اهداف اثربخشی
بخش سوم
2-1-مقدمه
2-2-تاریخچه DEA
2-3-مفهوم DEA
2-4-هدف DEA
2-5-دو مشخصه اساسی برای الگوی تحلیل پوششی داده ها
2-6-عوامل محیطی در مدل DEA
2-7-انواع مدل های تحلیل پوششی داده ها
2-8-1 مدل پوششی BCC در ماهیت ورودی 
 2-8-3مدل کسری BCC در ماهیت ورودی 
2-8-4 مدل پوششی BCC در ماهیت خروجی
2-8-5 مدل کسری BCC در ماهیت خروجی
2-9 مدل BCC-CCR
2-9 مدل CCR-BCC
2-12مزایا و معایب تحلیل پوششی داده ها
2-13-روش DEA  و سنجش کارایی
2-14-مروری بر سوابق تحلیل پوششی داده ها 
2-15-سوابق تحقیق
فصل سوم: روش تحقیق
3-1-مقدمه
3-2-روش شناسی
3-3-جامعه آماری
4-3-روش نمونه گیری
5-3-روش جمع آوری داده ها
6-3-ابزار سنجش تحقیق
7-3-روش تجزیه و تحلیل دلده ها
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها
4-1-مقدمه
4-2-مدلCCR ورودی محور
4-3-مدل CCR ورودی-خروجی محور
4-4-مدل BCC ورودی محور
5-4-مدل DEARA
6-4-مقایسه نتایج
7-4-تحلیل نتایج
8-4-رتبه بندی شعب
فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
5-1- مقدمه 
5-2- نتیجه گیری 
5-3- مقایسه نتایج CCR و BCC 
5-4- پیشنهادهای تجربی 
5-5- پیشنهادات پژوهشی محققین آینده 
فهرست شکلها و نمودارها
فهرست جدول هادانلود پایان نامه ارزیابی کارایی بانک با استفاده از تکنیک تحلیل پوششی داده ها
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست