سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود پایان نامه کامل بررسی تأثیر اینترنت بر روابط خانوادگی و اجتماعی جوانان و دانشجویان

عالی

doc 1397 آذر 7 حجم : 1 مگابایت صفحات : 1633900 تومان خرید و دانلود

دانلود پایان نامه کامل بررسی تأثیر اینترنت بر روابط خانوادگی و اجتماعی جوانان و دانشجویان

دانلود پایان نامه بررسی تأثیر اینترنت بر روابط خانوادگی و اجتماعی جوانان دانشجویان دانشگاه، در قالب فایل word و در حجم 163 صفحه، به همراه پرسشنامه مربوطه. چکیده: کاربرد رسانه های چند گانه ای چون اینترنت و جذابیت های این رسانه های جهانی، نشانگر اهمیت و جایگاه ویژه...

چکیده:

کاربرد رسانه های چند گانه ای چون اینترنت و جذابیت های این رسانه های جهانی، نشانگر اهمیت و جایگاه ویژه آن می‌باشد امروزه اینترنت جایگاه ویژه ای در ساختار زندگی خانواده ها پیدا کرده است. حضور این رسانه و به طور کلی رایانه شخصی، ارتباطات خانوادگی را دستخوش تغییر نموده است. استفاده از اینترنت فعالیتی زمان بر است که مدت تعامل افراد خانواده با یکدیگر را کاهش می‌دهند. در این میان، جوانان به واسطه ی فراغتی که دارند، نسبت به بزرگسالان، مدت زمان بیشتری را به اینترنت اختصاص می‌دهند. 

مهم ترین هدف این تحقیق، شناخت تأثیر اینترنت بر روابط خانوادگی و اجتماعی جوانان بوده است. جامعه آماری این تحقیق کل دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشگاه پیام نور ....  در سال تحصیلی1391-1390بوده اند که تعداد آن ها 3507 دانشجو می‌باشد. این تحقیق به روش پیمایشی انجام شده و تکنیک گردآوری اطلاعات، پرسشنامه بوده است. در این تحقیق بر اساس فرمول کوکران 346 نفر به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیده و جهت انتخاب نمونه از روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای استفاده شده است.

نتایج فرضیات این تحقیق نشان می‌دهد که بین میزان استفاده از اینترنت بین دو گروه زنان و مردان و بی اعتمادی والدین و فعالیت های روزانه و ارتباطات چهره به چهره وکناره گیری اجتماعی وفعالیت های اوقات فراغت وگریزازمشکلات رابطه وجود دارد، اما بین میزان استفاده از اینترنت و تحصیلات والدین وپایگاه اقتصادی وفعالیت اجتماعی کاربران رابطه وجود ندارد. همچنین بیش از 54 درصد از پاسخگویان مؤنث بوده اند.80 درصد از تعداد 346 نفر نمونه دارای کامپیوتر می‌باشند و در مجموع بیش از 76 درصد از این پاسخگویان مجرد و حدود86 درصد دارای مدرک کارشناسی می باشند.

 فهرست مطالب:

چکیده

فصل اول: کلیات پژوهش 

مقدمه 

1-1-بیان مسئله 

1-2-اهمیت و ضرورت تحقیق 

1-3-اهداف تحقیق 

1-3-1-هدف کلی 

1-3-2- اهداف جزئی 

1-4-کاربرد نتایج تحقیق 

فصل دوم: ادبیات تحقیق

مقدمه

2-1-مبنای نظری 

2-1-1-اینترنت 

2-1-1-1-تاریخچه اینترنت 

2-1-1-2-تعاریفی از اینترنت 

2-1-1-3- تفاوت اینترنت و دیگر وسایل ارتباطی 

2-1-1-4-ویژگی های محیط های تعاملی اینترنت 

2-1-1-5- اینترنت به عنوان رسانه 

2-1-1-6- رسانه های جمعی 

2-1-1-7- اهمیت وسایل ارتباط جمعی 

2-1-1-8- ویژگی وسایل ارتباط جمعی 

2-1-1-9- نقش ها و وظایف وسایل ارتباط جمعی 

2-1-1-9-1-نقش های تفریحی 

2-1-1-9-2-نقش های خبری 

2-1-1-9-3-نقش های همگن سازی 

2-1-1-9-4-نقش های آگاه سازی 

2-1-1-9-5-احساس تعلق اجتماعی 

2-1-1-10-قدرت رسانه های جمعی 

2-1-1-11- محیط پیرامون واثر رسانه ها 

2-1-1-12-تأثیرات فکری رسانه ها 

2-1-1-13-عمل رسانه ها بر روی نقش های روانی 

2-1-1-14-آمار میزان استفاده از 

2-1-1-14-1-آمار استفاده از اینترنت درجهان 

2-1-1-14-2- آمار استفاده از اینترنت در خاورمیانه 

2-1-1-14-3-آمار استفاده از اینترنت درایران 

2-1-1-15-نوع کاربری ها در ایران 

2-1-1-16-فرهنگ اینترنت 

2-1-1-16-1-فرهنگ فن -شایسته سالارانه 

2-1-1-16-2-فرهنگ هکرها 

2-1- 1-16-3-فرهنگ اجتماع کنندگان مجازی 

2-1-1-16-4-فرهنگ کارآفرینی 

2-1-1-17-اهمیت اینترنت در دنیای امروز 

2-1-1-18-خانواده،اینترنت و جوانان 

2-1-1-18-1-اینترنت و خانواده 

2-1-1-18-2-اینترنت و هویت جوانان 

2-1-1-18-3-تأثیر اینترنت بر فرهنگ جوانان 

2-1-1-19-هویت فرهنگی در محاصره تصاویر اخلاقی 

2-1-1-20-جوانان و پدیده اعتیاد به اینترنت 

2-1-1-20-1- نظریه پویایی روانی شخصیت 

2-1-1-20-2- مبنای رفتاری 

2-1-1-20-3- فرآیندهای بیولوژیکی 

2-1-1-20-4-تبیین شناختی -رفتاری 

2-1-1-20-5-عوامل اجتماعی 

2-1-1-21-تهدیدات و آزارهای اینترنتی 

2-1-1-22-چت، دوستیابی و عشق های مجازی در اینترنت 

2-1-1-23-بازی، خرید و سرگرمی ‌در اینترنت 

2-1-1-24-اینترنت و سلطه 

2-1-1-25-امپریالیسم مجازی 

2-1-1-26-آثار این شکاف 

2-1-2-روابط اجتماعی وخانوادگی 

2-1-2-1-خانواده 

2-1-2-2- پیوند عاطفی 

2-1-2-3-آسیب های خانواده 

2-1-2-4-فضاهای الکترونیکی و فردگرایی 

2-1-2-5-فردگرایی 

2-1-2-6-جمع گرایی 

2-1-2-7-تولد اجتماعی 

2-1-2-8-اهمیت ارتباط در زندگی اجتماعی 

2-2-نظریات مربوط به تأثیر رسانه ها بر روابط خانوادگی اجتماعی 

2-2-1-نظریه اینترنت و تحلیل شبکه 

2-2-2- ژان کلوتیه 

2-2-3- فردیناند تونیس 

2-2-4- مارشال مک لوهان 

2-2-5- نظریه وابستگی مخاطبان 

2-2-6- دیوید رایزمن 

2-2-7-نظریه موزاییکی 

2-2-8- نظریه شکاف آگاهی 

2-2-9-جودیت بلاو 

2-3-پیشینه ی تحقیق

2-3-1-پیشینه ی داخلی

2-3-2-پیشینه ی خارجی

2-4-چهارچوب نظری تحقیق 

2-5-مدل تجربی تحقیق 

2-6-فرضیه های تحقیق...

2-7-ارتباط فرضیات ونظریات تحقیق 

2-8-تعریف مفاهیم و متغیرها 

فصل سوم: روش تحقیق

مقدمه.

3-1-روش تحقیق 

3-2- جامعه آماری 

3-3-شیوه نمونه گیری وحجم نمونه 

3-4-توزیع جامعه آماری دانشجویان دانشگاه پیام نوربروجن

3-5-بررسی پرسشنامه

3-6-شیوه های ابزارهای گردآوری داده ها

3-7-تعیین روایی پرسشنامه

3-8-تعیین پایایی پرسشنامه 

3-9-فنون تجزیه وتحلیل داده ها

3-10-ضریب همبستگی

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها

مقدمه

4-1-آمار توصیفی

4-1-1-سن. 

4-1-2-جنس

4-1-3-وضعیت تأهل

4-1-4-سطح تحصیلات

4-1-5-منزلت شغلی

4-1-6-مدرک تحصیلی

4-1-6-1- مدرک تحصیلی پدر

4-1-6-2- مدرک تحصیلی مادر

4-1-7-میزان درآمد ماهیانه خانواده

4-1-8-دسترسی به کامپیوتر

4-1-9-ساعات استفاده ازاینترنت

4-2-آماراستنباطی

4-2-1-آزمون فرضیات

4-2-1-1-آزمون فرضیه اول

4-2-1-2- آزمون فرضیه دوم

4-2-1-3- آزمون فرضیه سوم

4-2-1-4- آزمون فرضیه چهارم

4-2-1-5- آزمون فرضیه پنجم

4-2-1-6- آزمون فرضیه ششم

4-2-1-7- آزمون فرضیه هفتم

4-2-1-8- آزمون فرضیه هشتم

4-2-1-9- آزمون فرضیه نهم

دانلود پایان نامه کامل بررسی تأثیر اینترنت بر روابط خانوادگی و اجتماعی جوانان و دانشجویان
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست