سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود مقاله رابطه سرسختی با موفقیت تحصیلی در دانشجویان

عالی

docx 1397 آذر 7 صفحات : 445500 تومان خرید و دانلود

دانلود مقاله رابطه سرسختی با موفقیت تحصیلی در دانشجویان

دانلود پروژه و پایان نامه کامل و آماده رابطه سرسختی و تاب آوری با موفقیت تحصیلی در دانشجویان بصورت فایل WORD قابل ویرایش تعداد صفحات چهل و چهار صفحه

چکیده: 
مقدمه: سلامت روان، نیازی اساسی و برای بهبود کیفیت زندگی انسان امری حیاتی است . مطالعات روانشناسان نشان داده است که بین رویدادهای استرس زا و اختلالات روان شناختی، عوامل تعدیل کننده ای وجود دارد که موجب می شود رویدادهای استرس زا، اثرات متفاوتی بر افراد به جای بگذارند. تاب آوری عبارت است از توانایی سازگاری موفقیت آمیز با شرایط تهدید کننده و سرسختی نیز بعنوان یک ویژگی شخصیتی نحوه مقابله با استرس زاها را در افراد تعدیل می کند . این دو مولفه بعنوان شاخص های جایز اهمیت در سلامت روان در موفقیت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه پیام نور واحد کوهدشت مورد بررسی قرار گرفت. 
روش اجرا: طرح این تحقیق از نوع مقطعی- توصیفی است. در این تحقیق موفقیت تحصیلی به عنوان متغیر ملاک محسوب می شود و دو متغیر تاب آوری و سرسختی متغیرهای پیش بینی بودند. موفقیت تحصیلی دانشجویان بر اساس معدل دانشجویان در دو گروه با معدل بالای 15 (دانشجویان موفق) و زیر 15 (دانشجویان نا موفق) در نظر گرفته شد. 
ابزار مورد استفاده در این پژوهش شامل 3 پرسشنامه دیگر به ترتیب شامل پرسشنامه سخت رویی متعلق به کوباسا و پرسشنامه تاب آوری کونور و دیویدسون (CD-RIS  ) بود. 
نتایج: در کل نمونه های مورد بررسی، سرسختی به صورت مثبت و معناداری تاب آوری را پیش بینی می کند. در واقع، به ازای هر یک واحد تغییر در نمره ی سرسختی، نمره ی تاب آوری 39/0 تغییر می کند. 
همچنین این مطالعه نشان داد تاب آوری در افراد موفق بیشتر است (P=0.027 t=2.32). در بین دانشجویان موفق، سرسختی می تواند به صورت مثبت و معناداری تاب آوری آنان را پیش بینی کند . (B=0.39  و P<0.0001). در مورد دانشجویان نا موفق نیز وضع به این شکل است که سرسختی به صورت مثبت و معناداری تاب آوری آنان را پیش بینی می کند (B=0.15 و P<0.03). یعنی به ازای یک واحد تغییر دز نمره ی سرسختی ، 0.15 تغییر در نمره ی تاب آوری به وجود می آید. در هر دو گروه دانشجویان ، سرسختی می تواند تاب آوری را پیش بینی کند، اما بررسی مقدار شاخص هایی مانند ضریب تعیین (R^2) و ضریب استاندارد رگرسیون (β)، در دو تحلیل حاکی از آن است که در دانشجویان موفق، خودکار آمدی، به صورت قویتری تاب آوری را پیش بینی می کند. 
نتیجه گیری: یافته های این مطالعه، هم راستا با دیگر مطالعات در این زمینه، اولاً هم سویی دو عامل شخصیتی سرسختی روان شناختی و تاب آوری را به اثبات رساند. و همچنین نشان داده که این دو صفت شخصیتی هم سو با میزان موفقیت در دانشجویان بوده اند که این ویژگی می تواند به گزینش صحیح افراد در مراحل ورود به سازمانها و ادارات کمک کند تا افرادی در این سازمانها وارد شوند که تا حدود بیشتری در ارتباط با پیشرفت تحصیلی آنان بتوان پیش بینی کرد. 
کلید واژه ها: سر سختی، تاب آوری، موفقیت تحصیلی 

فهرست مطالب:
چکیده فارسی
فصل اول: کلیات تحقیق
1-1- مقدمه
1-2- بیان مسئله
1-3- اهمیت و ضرورت تحقیق
1-4- اهداف تحقیق
1-4-1- هدف کلی
1-4-2- اهداف اختصاصی تحقیق
1-5- سوالات تحقیق
1-6- فرضیات تحقیق
1-7- تعریف متغیرها
1-7-1- تعریف عملیاتی
1-7-1-1- تاب آوری
1-7-1-2- سخت رویی
1-7-1-3- پیشرفت تحصیلی
1-7-1-4- فرضیه
1-7-1-5- همبستگی
فصل دوم: پیشینه تحقیق
2-1- مبانی نظری:تعریف مفهومی
2-1-2- شخصیت
2-1-2- تاب آوری
2-2- سرسختی روانشناختی
2-3- انگیزه تحصیل
2-4- انگیزه پیشرفت
2-5- پیشینه تحقیق
2-5-1- پژوهشهای داخلی
2-5-2- پژوهش های خارجی
فصل سوم: روش تحقیق
3-1- طرح تحقیق :غیر آزمایشی- همبستگی از نوع پیش بین
3-1-1- نوع مطالعه 
3-1-2- ابزار تحقیق
3-2- نحوه توصیف و تحلیل داده ها
3-3- ملاحظات اخلاقی
فصل چهارم: کلیات تحقیق
4-1- داده های توصیفی
4-2- یافته ها در چارچوب فرضیه های تحقیق
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری
5-1- بحث و تحلیل
5-2- پیشنهادات
5-3- محدودیتها
5-4- نتیجه گیری
منابع داخلی
منابع خارجی       
ضمائم:
پرسشنامه مقیاس تاب آوری (
CD-RIS) کونور و دیویدسون
پرسشنامه مقیاس تاب آوری (
CD-RIS
)دانلود مقاله رابطه سرسختی با موفقیت تحصیلی در دانشجویان
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست