سیما فایلدانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
سیما فایل
پیشنهاد ما

سوالات استخدامی نمونه سوال پیام نور پروژه کارآفرینی گزارش کارآموزی آزمون آزمایشی دانلود پاورپوینت
بررسی تاثیر رنگها بر روی یادگیری آموزش کودکان مقطع اول ابتدایی
1 1 1 1 1
عالی
docx
1395 خرداد 7
حجم : 2 مگابایت
صفحات : 75
6000 تومان
خرید و دانلود

بررسی تاثیر رنگها بر روی یادگیری آموزش کودکان مقطع اول ابتدایی


همانطور که اکثر روان شناسان ياد آوري کرده اند ،اولين سالهاي زندگي در رشد رواني –عاطفي کودک نقش بسيار مهّم دارد واريک اريکسون معتقد است که کار اصلي شخص در جويان خردسالي غير از موارد ديگر ،يادگيري اعتماد است وبه نظر او در دوره خردسالي ،کودک ياد مي گيرد

این فایل دارای فرمت word  وآماده ی پرینت می باشد.
 
موضوع:بررسی تاثیر رنگها بر روی یادگیری  آموزش کودکان مقطع اول ابتدایی شهرستان ابهر
 
 
فهرست
 
 
چکیده
 
فصل اول:کلیات تحقیق
 
اهمیت وضرورت تحقیق
 
طرق از بین رفتن رفتار شرطی
 
قانون تاثیر و تقویت رفتار
 
تعمیم یا انتقال یادگیری
 
فصل دوم:پیشینه و ادبیات تحقیق
 
تعریف روانشناسی
 
روانشناسی رنگها به عنوان روش 
 
روانشناسی رنگهای مختلف
 
فصل سوم:روش تحقیق
 
جامعه مورد مطالعه
 
روش آماری مربوط به فرضی
 
فصل چهارم:یافته ها و تجزیه و تحلیل داده ها 
 
نمرات خام برای دو گروه دختران و پسران
 
فصل پنجم:بحث و نتیجه گیری
 
پیشنهادات و محدودیت ها
 
منابع ومآخذ
 
 
چکيده
 
 
هدف از تحقيق حاضر بررسي تأثير رنگها بر روي يادگيري کودکان مقطع اوّل دبستان شهرستان ابهر است که فرضيه هاي عنوان شده عبارتند از تأثير رنگها بر روي يادگيري در دختران وپسران داراي تفاوت است وهمين طور رنگ زمينه دريا دگيري تأثير دارد که ما بعد آماري عنوان شده عبارت از دانش آموزان مقاطع اول دبستان است که با آمار بدست آمده 540 نفر است که 50نفر به عنوان نمونه انتخاب شده وآزمون گر گردنياف رنگي برروي آنها اجرا گرديده است که نتايج بدست آمده از طريق آمار استنباطي وواريانس دو عاملي جهت فرضيه اوّل مورد سنجش قرار داده شد همين طور جهت سنجش فرضيه دوّم وتأثير رنگ متن وزمينه بر روي يادگيري از روش آمار توصيفي وبدست آوردن فراواني ودرصد آن که نتايج بدست آمده حاکي از آن است که بين تأثير رنگها برروي يادگيري دختران وپسران تفاوت وجود ندارد ودر حدود 42 درصد از دانش آموزان معتقدند که رنگ زمينه مي تواند در يادگيري تأثير گذار باشد .
 
 
فصل اول
 
کليات تحقيق
 
 
مقدمه
همانطور که اکثر روان شناسان ياد آوري کرده اند ،اولين سالهاي زندگي در رشد رواني –عاطفي کودک نقش بسيار مهّم دارد واريک اريکسون معتقد است که کار اصلي شخص در جويان خردسالي غير از موارد ديگر ،يادگيري اعتماد است وبه نظر او در دوره خردسالي ،کودک ياد مي گيرد که دنيا يا محل خوب ورضايت بخش است يا منبع ناراحتي ها وناکامي ها وهيجان هاي منفي است که از ديدگاه اريکسون اوّلين موفقيت رواني –عاطفي کودک اين است که ،بدون اضطراب وخشم شديد بپذيرد که مادرش جلو چشمش دورتر رود پذيرش واين بر اثر پيش بيني مسائل بيروني صورت مي گيرد تعداد زيادي از روان شناسان مخصوصاًآنهايي که تحت تأثير  سنت فرويدي قرار گرفته اند معتقدند که اوّلين روابط کودک براي روابط بعديامر با ديگران الگو قرار مي گيرد روان شناسان اهمّيت رشد عاطفي سالم را يادآوري کرده اند که تمام اين مسائل نشأت گرفته از يادگيري در کودکي است که مسائل عاطفي ،شناختي وحتي تأثير رنگها در اوان کودکي مي تواند ديدگاه کودک را تغيير دهد . توانايي وتأثير رنگ نيز بر روي يادگيري عمل نمادها را همراهي مي کنند که اين تواناييها مخصوصاًدر بازي کودک تجلي مي کنند ومثلاًشکل تقليد تأخيري وبازي نمادين با رنگ مورد علاقه کودک مي تواند تأثير پذيري بيشتري داشته باشد که رنگ به نوعي به روحيه ورشد شخصيت کودک مي تواند تأثير گذار باشد به طوري که رنگهاي تند مثل قرمز وآبي در يادگيري بيشتر خود را نشان مي دهند .
 
 
بيان مسئله :
 
در طول مرحله حسي –حرکتي يعني از بدو تولد تا دو سالگي کودک مخصوصاًمشغول کشف روابط بين حواس ،اعمال وپيامدهاي آنهاست که ويژگي اصلي اين مرحله ،کشف پايداري شيءاست که تأثير رنگ اشياءدر اين کشف پايداري اشياءمي تواند نقش بسزايي داشته باشد ،پايداري شيءوتثبيت رنگها در ذهن کودکان توانايي درک موجوديت يک شي‌ءبه رغم غير قابل رؤيت بودن آن که در مرحله حسي و حرکتي کودک با تحول تفکر ودر ک پايداري شيءوتأثير رنگ بر ذهنيت خود را مي تواند کم کم باور کند . وهمين طور مي تواند گفت که روانشناسي رنگ بر روي يادگيري وتأثير آن بر ذهنيت کودک مي تواند نقش مهّمي داشته باشد که به اين صورت رنگهاي اصلي به مانند قرمز وسبز وآبي مي تواند در سريع يادگرفتن نقش داشته باشد به اين شکل که کودک هميشه به دنبال دنياي رنگي براي خود مي گشته است واين تأثير هم مي تواند در سريع يادگرفتن نقش داشته باشد که حال اين رنگها به شاد بودن يا سياه بودن مي تواند تقسيم شود که هر کدام يک نقشي مي توانند داشته باشند
 
 
سئوال مسئله :
 
1.آيا رنگ زمينه ومتن در يادگيري کودکان تأثير دارد ؟
 
2.آيا در تأثير رنگها بر يادگيري دختران وپسران تفاوت وجود دارد ؟
 
اهداف تحقيق :
 
هدف از تحقيق حاضر تأثير رنگها بر يادگيري کودکان است به اين صورت که آيا رنگ آميزي در اشياءواشکال در کتابها وحتي رنگ آميزي در منزل ونوع رنگهاي استفاده شده مي تواند در يادگيري سريع کودک وآشنا شدن آن با وسايل ومحيط خانه واطراف نقش بسزايي داشته باشد و آيا محيط رنگي تأثيرش بيشتر از محيط سياه سفيد خواهد بود .
 
 
اهميت وضرورت تحقيق :
 
سازگاري هايي متعدد کودک موجب مي شود که او از مراحل مختلفي بگذرد ،مراحلي که ساخت تدريجي طرحوارتک  تازه را به همراه مي آورد اين ساخت هميشه بر اساس يک نظم قابل پيش بيني صورت مي گيرد که به عبارت ديگر ،هر چند که تجربه وآموزش مي توانند آهنگ عبور کودک از اين مراحل را تند يا کُند کنند هيچ چيزي نمي تواند نظم بنيادي آنها را بر هم بزند ويادگيري نقش بسزايي در زندگي کودکان داشته ودارند که بستگي به عوامل تازه وجديدي هستند که اين عوامل که مي تواند مهّم جلوه کند تأثير رنگها در يادگيري کودکان است اينکه آيا در به ياد سپردن بسياري از مطالب واشياءمي توان رنگ وتأثير آن را مهّم دانست اميد است با پژوهش هاي انجام شده بتوان مراحل سريع يادگيري را در بين کودکان شناخته وسعي کنيم که يادگيري براي کودکان به طور آسان وسهل انجام گيرد . که اين تحقيقات در مراکز مهد کودک وخانواده مي تواند نقش بسزايي داشته باشد .
 
 
فرضيه تحقيق :
 
1.رنگ زمينه متن در يادگيري کودکان تأثير دارد .
 
2.تأثير رنگها بر يادگيري دختران وپسران تفاوت وجود دارد .
 
 
متغيير هاي تحقيق :
 
à   رنگها ←متغيير مستقل
 
à   يادگيري ←متغيير وابسته
 
 
تعاريف عمليات واژه ها ومفاهيم :
 
 
يادگيري عبارتند از توانائي بالقوه ونسبتاًپايدار که فرد بر اثر ممارست وتمرين مي تواند به آن دست يابد وبالاخره عبارتند از نمره اي است که آزمودني از آزمون مربوط به آموزش ويادگيري بدست آورده است.
 
تأثير رنگها عبارتند از تأثير ي که رنگها بر آموزش ويادگيري کودکان مي تواند داشته باشد واينکه رنگها در آموزش وبه ياد سپردن اشياءومطالب مي تواند نقش مهمّي داشته باشد .
 
پيدايش اين آمادگي ارزش بخصوصي براي سازگاري او با محيط خواهد داشت ،زيرا بدين وسيله قادر مي شود تا بهتر با خود وديگران ارتباط برقرار کند .
 
هنگاهي که کودک رشد مي کند از اهميّت رفتار شرطي در مورد او کاسته مي شود ورفتارهايي که منجر به حل مسائل مي گردد  اهمّيت زيادتري پيدا مي کند روش اصلي که در حل مسائل به کار مي رود ،به روش آزمايش وخطا مشهور است بر اساس اين روش خود دست به عملي مي زند ،اگر به نتيجه برسد آنرا ادامه مي دهد ،واگر مرتکب اشتباهي شد از ادامه آن خودداري کرده ،سعي مي کند راه ديگري را اتخاذ نمايد .
 
بعبارت ديگر ،اگر رفتاري سبب کسب پاداش شود ،اين رفتار محکم تر مي شود وامکان ادامه آن زيادتر است ،وبالعکس اگر رفتاري پاداش آور نباشد متروک مي شود . اين را «قانون»تأثير مي نامند . دانستن اصل واصول اين قانون براي فهم رفتارهاي عادي وغير عادي افراد بشر ضروري است .
 
«يادگيري براساس آزمايش وخطا»
 
در يادگيري به وسيله آزمايش وخطا ،آموزنده ظاهراًبدون اينکه نقشه وهدفي داشته ويا اينکه از رابطه ي ميان عملي که مي کند ونتيجه ي آن ،مطلع باشد ،دست به آزمايش روشهايي مختلفي مي زند .
 
بنابراين رفتارهايي که منجر به موفقيت شود تکرار مي شود وآنهايي که با شکست روبرو گردد ادامه پيدا نمي کند . وبزودي از بين خواهد رفت وودوزت  حداقل شرايط يادگيري بوسيله ي آزمايش وخطا را به قرار زير مي پندارد .
 
 
 
 
بحث ونتيجه گيري
 
يکي از ملاحظات روان شناختي رنگ که در کابرد هنري رنگ اهميت دارد ،بررسي تأثير متقابل رنگها است جلوه يا اثر هر هر رنگ در جوار رنگ ديگر تغيير مي کند . اگر در شرايط روشنايي مناسب چند ثانيه به يک رنگ فام دار خيره مي شويم وبي درنگ بر سطحي سفيد بنگريم که شايد تمام اين مدار در کتاب درسي در يادگيري تأثير گذار باشد وهر کتابي با توجه به مضامين درسي داراي رنگ آميزي متنوعي باشد که مي تواند در يادگيري نقش مؤثري داشته باشد که در تحقيق حاضر به بررسي تأثير رنگها بر روي يادگيري در بين دانش آموزان مقطع اول دبستان شهرستان ابهر است که فرضيه هاي عنوان شده عبارتند از :تفاوت يادگيري در بين دختران وپسران از لحاظ تأثير رنگها وهمين طور آيا رنگ زمينه مي تواند تأثير در يادگيري داشته باشد که جامعه آماري عنوان شده دانش آموزان مقطع اوّل دبستان است که 540 نفر هستند که 50 نفر به عنوان نمونه انتخاب گرديده وآزمون بر روي آنها اجرا گرديده وطبق آمار ونتايج بدست‌آمده از طريق روش آماري توصيفي واستنباطي مي توان گفت که تا 42 درصد از دانش آموزان معتقدند که رنگ زمينه مي تواند تأثير گذار بر روي يادگيري باشد وهمين تفاوتي در بين دختران وپسران از لحاظ تأثير رنگها برروي يادگيري آنها مشاهده نشده است که تحقيق حاضر با تحقيق مهدوي در سال 1370که تحقيقي تحت عنوان مقايسه نوع رنگ آميزي استفاده از رنگهاي سرد وگرم در بين دختران وپسران مقطع دبستان شهرستان بروجرد انجام داده است که تحقيقات نشان مي دهد که دختران بيشتر از رنگهاي قرمز ونارنجي استفاده مي کنند وپسران از رنگهاي آبي وسبز که نتايج تحقيق تا تحقيق حاضر هماهنگ است .
 
وهمين طور تحقيق مرداني در سال 1370تحت عنوان بررسي رابطه روان شناسي رنگ وويژگيهاي شخصيتي در بين دانش آموزان حدود سني 12 ساله شهرستان جيرفت که نتايج بدست آمده حاکي از آن است که بين روان شناسي رنگ وويژگيهاي شخصيتي مانند اضطراب وافسردگي رابطه معني داري وجود دارد
 


بررسی تاثیر رنگها بر روی یادگیری آموزش کودکان مقطع اول ابتدایی
ایمیل * موبایل *

دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

محصولات خاص


 • pdf & doc ویژه

  نمونه سوال درس هیدرولوژی

  نمونه سوال درس هیدرولوژی

  مجموعه سوالات امتحانی هیدرولوژی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

 • pdf ویژه

  نمونه سوال درس هیدرولیک

  نمونه سوال درس هیدرولیک

  سری سوالات درس هیدرولیک کانال های باز (بدون حل)

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی شرکت نفت پاسارگاد

  دانلود سوالات استخدامی شرکت نفت پاسارگاد

  دانلود سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت پاسارگاد در سال 1394 بهمراه پاسخنامه

 • pdf ویژه

  دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی نیروی دریایی ارتش 97

  دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی نیروی دریایی ارتش 97

  این بسته شامل سوالات پرتکرار ادوار گذشته استخدامی و محتویات آن بر اساس سرفصل ها و دروس اعلام شده برای آزمون بوده و به همراه عین دفترچه آزمون و سوالات دوره های گشته آزمون استخدامی ارتش جهت دانلود قرار گرفته است

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات کامل آیین نامه راهنمایی رانندگی

  نمونه سوالات کامل آیین نامه راهنمایی رانندگی

  دانلود نمونه سوالات کامل آیین نامه راهنمایی رانندگی

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک سینا 96

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک سینا 96

  سوالات استخدامی بانک سینا را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید

 • doc ویژه

  نمونه سوال درس بناهای آبی

  نمونه سوال درس بناهای آبی

  مسائل حل شده درس بناهای آبی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

 • pdf ویژه

  نمونه سوال درس اقتصاد مهندسی

  نمونه سوال درس اقتصاد مهندسی

  نمونه سوالات درس اقتصاد مهندسی + حل تشریحی (دانشگاه امیرکبیر )

 • jpg ویژه

  نمونه سوال درس مهندسی زلزله

  نمونه سوال درس مهندسی زلزله

  5 تمرین حل شده درس مهندسی زلزله (دانشگاه امیرکبیر)

 • pdf ویژه

  دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک انصار

  دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک انصار

  دانلود نمونه سوالات عمومی وتخصصی استخدامی بانک انصار را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.

 • pdf ویژه

  دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صنعت ومعدن

  دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صنعت ومعدن

  دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صنعت ومعدن را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک مسکن

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک مسکن

  سوالات استخدامی بانک مسکن را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.بانک سوالات استخدامی بانک مسکن از جمله قدیمی ترین بانک ها است که همه ساله داوطلبان زیادی جهت شرکت در آزمون های استخدامی آن که از طریق جراید و...

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک کشاورزی

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک کشاورزی

  سوالات استخدامی بانک کشاورزی را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.بانکسوالات استخدامی بانک کشاورزی از جمله قدیمی ترین بانک ها است که همه ساله داوطلبان زیادی جهت شرکت در آزمون های استخدامی آن که از طریق جراید و اعلا

 • pdf ویژه

  دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات ایران

  دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات ایران

  سوالات استخدامی بانک صادرات ایران را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.بانک سوالات استخدامی بانک صادرات از جمله قدیمی ترین بانک ها است که همه ساله داوطلبان زیادی جهت شرکت در آزمون های استخدامی آن که از طریق جراید و

 • PDF ویژه

  سوالات آزمون استخدامی بانک ملت

  سوالات آزمون استخدامی بانک ملت

  سوالات استخدامی بانک ملت را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.بانک سوالات استخدامی بانک ملت از جمله قدیمی ترین بانک ها است که همه ساله داوطلبان زیادی جهت شرکت در آزمون های استخدامی آن که از طریق ...

 • pdf ویژه

  سوالات آزمون استخدامی رشته حقوق

  سوالات آزمون استخدامی رشته حقوق

  سوالات تخصصی استخدامی رشته حقوق

 • docx ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی پتروشیمی

  نمونه سوالات آزمون استخدامی پتروشیمی

  این محصول ویژه علاوه بر سوالات استاندارد و پرتکرار پیشنهادی سایت همیار دانشجو حاوی عین نمونه سوالات پتروشیمی ها و شرکت نفت و گاز و پالایش همراه با ذکر سال آزمون برگزار شده در کنار هر سوال می باشد. (مربوط به سال های ٨٢ و ٨٣ و ٨۴ و ٨۵ و ٨۶ و ٨٧ و ٨٩)

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات مصاحبه حضوری وزارت نیرو

  نمونه سوالات مصاحبه حضوری وزارت نیرو

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در آزمون استخدامی وزارت نیرو سال94 شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند.

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات مصاحبه حضوری بانک مرکزی

  نمونه سوالات مصاحبه حضوری بانک مرکزی

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در آزمون استخدامی بانک مرکزی سال 94 شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند.

 • docx ویژه

  نمونه سوالات ورودی دانشگاه افسری امام حسین 97

  نمونه سوالات ورودی دانشگاه افسری امام حسین 97

  سپاه جمهوری اسلامی ایران به منظور تکمیل کادر افسری خود از بین جوانان(پسر) مؤمن، متعهد و علاقمند به حرفه نظامی، از طریق برگزاری آزمون عمومی و تخصصی دانشجو جذب مینماید. همیار دانشجو جهت کمک بیشتر به هموطنان متقاضی اشتغال و کمک به پاسخگویی بهتر داوطلبین به سوالات آزمون ورودی دانشگاه افسری سپاه ...