سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
پایان نامه بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان

عالی

docx 1395 خرداد 7 حجم : 2 مگابایت صفحات : 626000 تومان خرید و دانلود

پایان نامه بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان

سلامت هر جامعه ای وابسته به سلامت تک تک افراد آن جامعه است و این سلامت در دو جنبه باید مدنظر قرار گیرد؛ اول در جنبه ی جسمانی و دوم در جنبه ی روانی. برای تامین بهداشت جسمانی همواره توجهات خاصی در سازمانهای جامعه ما بوده است، اما از جنبه ی روانی به صورت سازمان یافته، در سالهای اخیر، توجهاتی صورت پذیرفته؛ برای بهداشت روانی جامعه نیز مسئله ی پیشگیری قبل از درمان، بهترین راه حل است و مطلوبترین آن پیشگیری نوع اولیه می باشد که درتعریف به معنی روشهای جلوگیری از ایجاد اختلالات روانی در جامعه است.

توجه : این فایل با فرمت ورد بوده و قابل ویرایش است.

این مقاله کامل است و آماده پرینت است.

 

موضوع مقاله:

بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان

 

 

فهرست مطالب

فصل اول (زمینۀ تحقیق)

مقدمه..................................................................................................................... 12

بیان مسئله............................................................................................................... 13

ضرورت و اهمیت پژوهش.................................................................................... 14

اهداف پژوهش ..................................................................................................... 16

فرضیات پژوهش................................................................................................... 18

فصل دوم (پیشینۀ تحقیق)

پیشینۀ تحقیق.......................................................................................................... 20

بخش اول: پیشینۀ نظری تحقیق.............................................................................. 20

مفهوم سلامت روانی.............................................................................................. 20

مفهوم سلامت روان از دیدگاههای مختلف........................................................... 22

سلامت روان از دیدگاه اسلام ............................................................................... 24

اهداف سلامت (بهداشت) روانی........................................................................... 24

ورزش.................................................................................................................... 26

اثرات ورزش از دیدگاه اسلام............................................................................... 27

اثرات روان شناختی ورزش (ورزش و سلامت روانی).......................................... 28

قسمتی از بیانیۀ انجمن روان شناسی (ISSP)

بخش دوم: پیشینۀ تجربی تحقیق............................................................................ 30

تحقیقات انجام شدۀ داخلی.................................................................................... 30

تحقیقات انجام شدۀ خارجی.................................................................................. 33

فصل سوم (روش پژوهش)

متغیرهای پژوهش.................................................................................................. 37

تعاریف عملیاتی متغیرها........................................................................................ 37

جامعه آماری.......................................................................................................... 37

نمونه آماری و روش نمونه گیری........................................................................... 37

ابزار پژوهش.......................................................................................................... 38

نوع تحقیق.............................................................................................................. 38

اعتباریابی ابزار....................................................................................................... 39

روشهای تجزیه و تحلیل اطلاعات.......................................................................... 39

مراحل اجرای پژوهش........................................................................................... 40

ملاحظات اخلاقی.................................................................................................. 40

فصل چهارم

1)آزمون Tگروههای مستقل................................................................................ 42

1-1) جدول........................................................................................................... 42

2-1) جدول .......................................................................................................... 42

1-1) نمودار ستونی مربوط به دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار....................... 43

2) آزمون ضریب همبستگی پیرسون..................................................................... 44

1-2) جدول........................................................................................................... 44

2-2) جدول........................................................................................................... 44

1-2) نمودار هیستوگرام مربوط به نمرات سلامت روان دانشجویان....................... 45

3) آزمون ضریب همبستگی پیرسون..................................................................... 46

1-3) جدول........................................................................................................... 46

2-3) جدول .......................................................................................................... 46

1-3) نمودار هیستوگرام مربوط به نمرات سن و سلامت روان دانشجویان............. 47

4) آزمون آنالیز واریانس یک راهه........................................................................ 48

1-4) جدول........................................................................................................... 48

2-4) جدول........................................................................................................... 48

1-4) نمودار ستونی مربوط به ترم های مختلف...................................................... 49

فصل پنجم

تحلیل یافته های فرضیه کلی................................................................................. 51

تحلیل یافته های فرضیه 1...................................................................................... 52

تحلیل یافته های فرضیه 2...................................................................................... 53

تحلیل یافته های فرضیه 3...................................................................................... 54

محدودیت ها......................................................................................................... 55

پیشنهادات.............................................................................................................. 56

منابع و مآخذ.......................................................................................................... 57

ضمائم.................................................................................................................... 59

 

چکیده:

عنوان پژوهش:بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان دختر پیام نور شهر قزوین می باشد.

جامعه آماری این پژوهش:از بین دانشجویان، 100 نفر به صورت تصادفی به عنوان نمونه انتخاب شدند.

تحقیق توصیفی- تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات در بخش پیشینۀ تحقیق به صورت کتابخانه ای و استفاده از مجلات و کتب و تبادلات داخلی و خارجی می باشد.

در این پژوهش از آزمون GHQ28گلدبرگ برای سنجش سلامت روان دانشجویان و یک آزمون محقق ساخته که تحت نظارت استاد راهنما توسط محقق تهیه شده استفاده شده است.

برای تجزیه و تحلیل اطلاعات در قسمت آمار توصیفی از جداول فراوانی، درصد، نمودار آماری، میانگین و انحراف استاندارد استفاده شده است و برای آزمون فرضیه ها از آزمون tگروههای مستقل، آزمون همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس یک راهه و نتایج حاصل از جدول فریدمن استفاده شده است.

پس از گردآوری داده ها نتایج نشان داد که:

- با احتمال 95% اطمینان میزان سلامت روان دانشجویان ورزشکار و غیرورزشکار متفاوت است. این نتیجه براساس آزمون tبرای گروههای مستقل بدست آمد.

- با احتمال 95% اطمینان دانشجویان ورزشکار از سلامت روانی بیشتری نسبت به دانشجویان غیرورزشکار برخوردار هستند. این نتیجه براساس آزمون ضریب همبستگی پیرسون بدست آمد.

- با احتمال 95% اطمینان بین سن و میزان گرایش به ورزش در دانشجویان دختر رابطه وجود ندارد. این نتیجه براساس آزمون ضریب همبستگی پیرسون بدست آمد.

- با احتمال 95% اطمینان میزان گرایش دانشجویان دختر در ترم های مختلف به ورزش متقاوت است و دانشجویان ترم های 4 و 7 تمایل بیشتری به ورزش دارند. این نتیجه براساس آزمون آنالیز واریانس یک راهه بدست آمد.

 

فصل اول

مقدمه:

سلامت هر جامعه ای وابسته به سلامت تک تک افراد آن جامعه است و این سلامت در دو جنبه باید مدنظر قرار گیرد؛ اول در جنبه ی جسمانی و دوم در جنبه ی روانی. برای تامین بهداشت جسمانی همواره توجهات خاصی در سازمانهای جامعه ما بوده است، اما از جنبه ی روانی به صورت سازمان یافته، در سالهای اخیر، توجهاتی صورت پذیرفته؛ برای بهداشت روانی جامعه نیز مسئله ی پیشگیری قبل از درمان، بهترین راه حل است و مطلوبترین آن پیشگیری نوع اولیه می باشد که درتعریف به معنی روشهای جلوگیری از ایجاد اختلالات روانی در جامعه است.

بدون شک رفتار بشر تابع تمامیت وجود اوست بدین معنی که روان تابع جسم و جسم تابع روان است؛ امروز تحقیقات نشان می دهد که ناراحتی های جسمانی، اختلالات روانی را به همراه داشته و برعکس؛ ولی نکته برجسته در تقویت قوای جسمانی، حفظ روان سالم می باشد.

از جمله عوامل مؤثر در سلامت روانی[1]، ورزش است که حتی امروزه به عنوان یک روش درمانی در درمانهای جسمانی و روانی از آن استفاده می شود. طی دهه های اخیر گرایش آدمی به سوی ورزش رشد قابل ملاحظه ای یافته است به گونه ای که فعالیت های ورزشی از ضروریات گریزناپذیر دنیای کنونی گردیده و متخصصان بر نقش حیاتی ورزش در سلامتی انسان از جنبه های گوناگون تاکید کرده اند.

بیان مسئله:

مسئلۀ مورد بررسی در تحقیق حاضر، بررسی سطح سلامت روان در بین دانشجویان دختر ورزشکار و غیرورزشکار دانشگاه پیام نور قزوین می باشد.

باتوجه به گسترش روزافزون اختلالات روانی در سطح جامعه، به خصوص دختران دانشجو که هم مادران فردا و هم آینده سازان کشورند، این پژوهش به بررسی رابطۀ سلامت روان با میزان انجام فعالیتهای ورزشی در هفته در بین دانشجویان دختر پیام نور قزوین پرداخته است.

در بیست سال گذشته توجه بسیاری به مسائل روان شناسی و روان درمانی همراه با فعالیت بدنی شده است؛ بعضی از پزشکان در مواردی مثل کم خوابی، کم کردن وزن و ضعف های عضلانی مثل کمردرد، کسب هماهنگی های عصبی و عضلانی در بعضی از انواع فلج، توان بخشی، نداشتن اشتها، داشتن اضطراب یا هیجانات روحی، بی قراری ها، افسردگی ها، احساس پوچی و بسیاری دیگر از موارد، بیمار خود را به ورزش کردن تشویق می نمایند.

نتایج تحقیقات مختلف نشان داده است که انجام انواع مختلف نرمش ها، علاوه بر فواید جسمی فراوان، بر مقابله با مشکلات عصبی و روانی نیز آثار مفیدی دارد. از طرف دیگر برای رسیدن به توسعۀ پایدار در هر جامعه ای علاوه بر برنامه ریزی، مدیریت صحیح و استفاده از فن آوری مناسب، استفاده از منابع انسانی کارآمد اهمیت بسیاری دارد. جامعه ای که نیروی انسانی سالم و شادابی داشته باشد، این امکان را خواهد داشت که در جهت توسعه ی واقعی، سریع تر گام بردارد.

ضرورت و اهمیت پژوهش:

مشکلات در زمینۀ بهداشت روان از بدو پیدایش بشر وجود داشته است و هیچ فردی از هیچ طبقۀ اقتصادی-اجتماعی خاصی در مقابل آن ها مصونیت نداشته و خطری است که بشر را مرتباً تهدید می نماید.

امروزه پیشرفت صنعت و تکنولوژی در جوامع انسانی، قدرت و ثروت را افزایش داده ولی امکان زندگی با آرامش، صلح و اطمینان از اعتدال و تناسب، کنار رفته و مشکلات عصبی، روانی و روان تنی، جانشین آن شده است. عواقب فیزیکی و روان شناختی چنین مشکلاتی، توانایی برای عملکرد در خانواده، جامعه و محل کار را مختل کرده و در بسیاری از موارد باعث از هم پاشیدگی خانواده ها، سوء مصرف مواد، خودکشی، بی کاری، فقر و انزوای اجتماعی می گردد؛ در حالی که بسیاری از این عواقب بحرانی باتوجه به مسائل مربوط به بهداشت روان و حمایت به موقع افراد، قابل پیشگیری است.

اگر به ساخت فیزیکی انسان توجه کنیم متوجه می شویم که انسان به طور فطری برای رشد و تکامل همه جانبۀ خود به انواع گوناگونی از فعالیتهای جسمانی نیاز دارد. در جوامع  مختلف امروزه از ورزش به عنوان یکی از روشهای درمانی در درمان مبتلایان به افسردگی استفاده می شود. به طوریکه نتایج ثمربخشی به همراه داشته است (نعمت اله زاده ماهانی؛ 1371). از طرف دیگر سلامت روان بر سلامت فیزیکی هم تاثیر دارد، پژوهشهای اخیر ثابت کرده اند که یک سری از اختلالهای فیزیکی و جسمی به شرایط خاص روان مرتبط هستند. مطالعات طولانی مربوط به تاثیر ورزش بر ویژگی های شخصیتی و سلامت روانی افراد نشان داده است که ورزش و تربیت بدنی نه تنها به عنوان یک فعالیت تفریحی بلکه به عنوان یک ابزار آموزشی-تربیتی، اهداف روانی-اجتماعی فراوانی را به دنبال دارد (درخشان مبارکه، 1376). هر تجربۀ حرکتی یا تغییر جسمانی، یک تغییر یا تجربۀ روانی را به دنبال دارد؛ ورزش از جمله روش های تکامل جسمانی، روانی و اجتماعی محسوب می­گردد، زیرا شرکت در فعالیتهای ورزشی، افراد را از نظر فضایی و مکانی به هم نزدیک می کند، راهها و فرصتهای بسیاری را برای ماهر شدن در اجتماع فراهم می آورد و به طور کلی یک جریان آموزشی در ابعاد فرهنگی و اجتماعی را برای فرد ایجاد می کند. همچنین ورزش در سلامت و آمادگی جسمانی، تعادل و ثبات، رشد اعتماد به نفس، تصویر بدنی و اجتماعی مثبت و تامین نیازهای دوستی، رقابت، جلب توجه، تقویت گروهی و امنیت تاثیر دارد (درخشان مبارکه، 1376).

می توان نتیجه گرفت که ورزش نقش مهمی در سلامت روانی انسانها و در نتیجه جامعه ایفا می کند (به طوریکه در سال 2002 شعار بهداشت جهانی «تحرک رمز سلامتی» عنو ان شده است)؛ همان طور که روشن است قسمتی از جامعۀ ما را دانشجویان تشکیل می دهند، لذا هر چه بیشتر بتوانیم دانشجویان را به سمت ورزش سوق دهیم به همان میزان به سلامت جامعه خود کمک نموده ایم؛ یکی از عوامل تحقق این امر انجام تحقیقات و بررسی هایی در زمینۀ تاثیرات مثبت ورزش بر سلامت روانی دانشجویان، جهت اثبات و اطلاع رسانی این مهم به ایشان و مسئولین امر می باشد.

 

پایان نامه بررسی تاثیر ورزش بر سلامت روانی دانشجویان
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست