سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
گزارش کارآموزی بیمه

عالی

docx 1395 مرداد 11 حجم : 2 مگابایت صفحات : 513500 تومان خرید و دانلود

گزارش کارآموزی بیمه

سازمان تأمین اجتماعی ایران یک سازمان بیمه گر اجتماعی است. این سازمان عمومی غیردولتی، وظیفهٔ پوشش اجباری بیمهٔ کارگران مزد، حقوق‌بگیر و پوشش اختیاری صاحبان حرفه و شغل‌های آزاد را برعهده دارد.تقی نوربخش، مدیر عامل فعلی سازمان تأمین اجتماعی است. تعهدات این سازمان برابر استانداردهای تعیین شده به وسیله سازمان بین‌المللی کار و سازمان بین‌المللی تأمین اجتماعی تنظیم شده است. مهمترین تعهدات و خدمات این سازمان بدین شرح است: مستمری بازنشستگی مستمری از کار افتادگی مستمری بازماندگان مقرری بیمه بیکاری غرامت دستمزد ایام بیماری غرامت دستمزد ایام بارداری پرداخت هزینه وسایل کمک پزشکی کمک هزینه ازدواج کمک هزینه کفن و دفن

گزارش کارآموزی بیمه

فصل اول آشنايي با مكان كارآموزي  8

آشنايي اجمالي با سازمان اجتماعي  9

اداره كل تامين اجتماعي استان  12

تعهدات وحمايتهاي شعبه   13

تعهدات كوتاه مدت  13

تعهدات بلند مدت  14

چارت سازماني شعبه و اهم وظايف هر واحد  15

رئيس شعبه   16

معاونت  16

واحد درآمد  16

مشاوره  17

واحد امور بيمه شدگان  17

واحد نامنويسي و حسابهاي انفرادي  17

واحد بازرسي  17

واحد اجرائيات  17

واحد حسابداري   17

واحد امور اداري وخدمات  18

فصل دوم:ارزيابي بخشهاي مرتبط با رشته كارآموزي  19

بانك تعهدات قانوني 20

بانك درآمد  21

بانك كارگشايي  22

حقوق ودستمزد 23

محاسبه حقوق ومزاياي كاركنان 24   

محاسبه و واكاوي در مزاياي كاركنان  25

كمك هزينه مسكن كاركنان  25

بهره وري  26

كارانه 30

كارانه موقت 34

نيم عشر اجرايي  36

كلياتي از مزايا  39

حق التضمين 39

هزينه اولاد 40

كمك هزينه عائله مند 40

اضافه كار  40

فوق العاده ايام تعطيل  40

حكم كارگزيني  41

كسورات حقوق ومزايا  42

ماليات  42

بيمه 42

جريمه غيبت 42

ثبت اسناد  45

فصل سوم:آزمون آموخته ها،پيشنهادات ونتايج   46

چگونگي پرداختها توسط واحد حسابداري  47

نرخ حق بيمه 50

ملاك محاسبه حق بيمه 50

محاسبه حق بيمه بيمه شدگان  51       

تكاليف،حقوق وارتباط اداري كارفرمايان با  سازمان تامين اجتماعي  51

مدارك لازم جهت تشكيل پرونده پيمانكاران 52

ارتباط اداري فيمابين كارفرمايان وسازمان تامين اجتماعي  55

آشنايي اجمالي با سازمان اجتماعي

به منظور اجرا و تعميم و گسترش انواع بيمه هاي اجتماعي و استقرار نظام هماهنگ متناسب با برنامه هاي تامين اجتماعي جهت تمركز وجوه درآمدهاي حاصله از وصول حق بيمه ،سرمايه گذاري و بهره برداري از آن به منظور اجراي تعهدات قانون تامين اجتماعي ،سازمان تامين اجتماعي تشكيل گرديده است.

ا ين سازمان طبق قانون فهرست نهادها و موسسات عمومي غير دولتي مصوب 19/4/73 جزء نهادهاي عمومي غير دولتي  قرار گرفته و داراي استقلال مالي و اداري است و بمنظور تحقق رسالت و اهداف خود نيازمند :سازماندهي فعاليت هاي مختلف بيمه اي و درماني و ايجاد ارتباطات سازماني و فرا سازماني است و جهت هدايت هماهنگي ونظارت  كنترل امور به لحاظ حفظ اصل استقلال آن ،اين سازمان داراي شوراي عالي بوده كه به مثابه مجع عمومي وسسات حمايتي اقتصادي عمل مي نمايد.

اعضاي اين  شورا داراي نمايندگاني از طرف دولت ،كارفرمايان و كارگران به شرح ذيل ميباشند:

الف:هفت نفر نمايندگان دولت شامل :

1-وزير بهداشت،درمان وآموزش پزشكي كه رياست شورا را به عهده دارد.

2-وزير كاروامور اجتماعي يا معاون وي.

3-وزير امور اقتصادي ودارايي ويا معاون او يا نماينده تام الاختيار وزير.

4-وزير مشاور در سازمان برنامه و بودجه يا معاون او يا نماينده تام الاختيار وزير.

5-وزير معادن وفلزات يا معاون او ويا نماينده تام الاختيار وزير.

6-وزير صنايع يا معاون او ويا نماينده تام الاختيار وزير.

7-وزير تعاون يا نماينده وي.

ب:پنج نفر نمايندگي كارفرمايان.

ج:سه نفر نمايندگان بيمه شدگان .

سازمان داراي هيات مديره مي باشد كه از نظر ساختار تشكيلاتي زير نظر شوراي عالي تامين اجتماعي قرار دارد.

اين هيات مركب از سه نفر به شرح ذيل ميباشد:

-رئيس هيات مديره كه به پيشنهاد وزير بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و تصويب هيات مديره دولت منصوب ميگردند.

-دو نفر عضو اصلي هيات ديره كه به پيشنهاد وزير بهداشت،درمان و آموزش پزشكي و تصويب هيات وزيران تعيين مي گردند.

-يك نفر عضو علي البدل هيات مديره كه به ترتيب مذكور در ورد اعضاي اصلي تعيين ميگردد.

اهم وضايف هيات ديره به شرح ذيل مي باشد :

1-پيشنهاد سياست كلي و خط مشي و برنامه هاي اجرايي سازمان به شورايعالي تامين اجتماعي.

2-تاييد آيين نامه هاي اجرايي موضوع قانون تامين اجتماعي واساسنامه تامين اجتماعي و پيشنهاد آن به مراجع ذيربط.

3-تاييد برنامه و بودجه وگزارش مالي و ترازنامه سازمان جهت تصويب شورايعالي تامين اجتماعي .

4-پيشنهاد و تشكيلات سازمان در حدود بودجه مصوب جهت تصويب شورايعالي.

5-بررسي در مورد بهره برداري وسرمايه گذاري از محل وجوه وذخاير سازمان وارائه پيشنهاد شورايعالي.

سازمان بر اساس ماده2 اساسنامه تامين اجتماعي براي اجراي وظايف خود داراي تشكيلات مركزي و واحدها وشعب نمايندگيهايي در تهران و شهرستانها مي باشد.(تامين اجتماعي)موضوع قانون تامين اجتماعي مصوب 1354حسب ماده 3 شامل موارد ذيل مي باشد:

الف:حوادث وبيماريها

ب:بارداري

ج:غرامت دستمزد

د:از كارافتادگي

ذ:بازنشستگي

و:مرگ

ومشمولين قانون از كمكهاي ازدواج وعائله مندي طبق مقررات مربوط برخوردار ميشوند.

مشمولين قانون تامين اجتماعي حسب ماده 4 عبارتند از:

  • افرادي كه بهر عنوان در مقابل دريافت مزد يا حقوق كار مي كنند.
  • صاحبان حرف و مشاغل آزاد.
  • دريافت كنندگان مستمريهاي بازنشستگي،از كارافتادگي و فوت.

انجام تعهدات ناشي از ماده 3 قانون الزام سازمان در بند الف وب بعهده بخش درمان سازمان وتعهدات بندهاي ج،د،ذ،و بعهده سازمان مي باشد.

ستاد مركزي سازمان :به عنوان يك تشكيلات هدايت كننده زير مجموعه ها و شركتهاي تحت پوشش خود برنامه ريزي كلان،ايجاد هماهنگي،كنترل عمليات و در نهايت اعمال مديريت بر مبناي هدف ، جهت رسيدن به اهداف سازمان فعاليت مي نمايد.

ستاد مركزي سازمان داراي 7 معاونت تخصصي بشرح زير ي باشد :

1-معاونت اقتصادي و برنامه ريزي

2-معاونت فرهنگي واجتماعي

3-معاونت حقوقي وامور مجلس

4-معاونت امور استانها

5-مهاونت فني ودرآمد

6-معاونت امور درمان

7-معاونت اداري ومالي

 اداره كل تامين اجتماعي استان :

فرآيندي پويا از مجموعه منابع مالي،اداري و تخصصي تامين اجتماعي مي باشد كه از يكسو به منظور معرفي سطح استان نظارت  بر حسن اجراي عمليات از طريق راهبري مجموع واحدهاي تامين اجتماعي با استفاده بهينه از منابع مالي و انساني موجود وجلب همكاري بيمه شدگان وكارفرمايان در نيل به اهداف تعيين شده در قانون تامين اجتماعي كه سياستها وبرنامه هاي كلي سازمان را با توجه به اختيارات تفويصي از سوي مديريت عامل سازمان نسبت به بازخور عمليات به ستاد مركزي سازمان و از سوي ديگر با برقراري صحيح روابط در سطح مقامات رسمي استان اقدام موثر مي نمايد.در حال حاضر29 اداره كل تامين اجتماعي تحت نظارت رئيس هيات مديره و مدير عامل سازمان ويا مقام مجاز از سوي ايشان واحدهاي اجرايي تابعه را راهبري مينمايد.

وظيفه اين ستاد نظارت كارشناسي در سطح استان مي باشد و به عنوان حلقه واسط بين ستاد مركزي و واحدهاي اجرايي محسوب برنامه هاي اجرايي را اجرا مي نمايد.

يكي از واحدهاي اجرايي در استان تهران سازمان تامين اجتماعي شعبه 3 كرج است كه درسال 1380 افتتاح شد .اين سازمان ابتدا در ميدان مادر مستقر بود ولي در حال حاضر روبروي ميدان عطار نقل مكان نموده است وداراي 52 نفر پرسنل است.

 تعهدات وحمايتهاي شعبه:

به طور كلي تعهدات سازمان به بيمه شدگان به دو نوع مختلف تقسيم مي شود :

الف:تعهدات كوتاه مدت

ب:تعهدات بلند مدت

 الف:تعهدات كوتاه مدت

مجموعه حمايتهايي كه ازسوي سازمان در خصوص بيمه شدگان در قالب تعهدات كوتاه مدت صورت مي گيرد به شرح ذيل مي باشد:

1-حمايتهاي درماني(در موارد بيماري،بارداري،حوادث)

2-غرامت دستمزد ايام بيماري

3-غرامت دستمزد ايام بارداري

4-هزينه سفر و اقامت بيمارو همراه

5-پروتزواروتز(تامين هزينه وسايل كمك پزشكي)

6-غرامت نقص عضو مقطوع

7-كمك ازدواج

8-هزينه كفن و دفن

9-مقرري بيمه بيكاري

 ب:تعهدات بلند مدت:

مجموعه حمايتهايي كه از سوي سازمان در خصوص بيمه شدگان درقالب تعهدات بلند مدت صورت مي گيردبه شر ح زير است:

  • مستمري بازنشستگي
  • مستمري از كار افتادگي كلي
  • مستمري از كار افتادگي جريي
  • مستمري بازماندگان
  • مزاياي نقدي،غير نقدي و عيدي مستمري بگيران (كمك عائله مندي كمك هزينه اولاد،عيدي)  

بانك تعهدات قانوني:

بيمه شدگاني كه حمايت هاي درماني(بيماري،بارداري،حوادث)،غرامت دستمزدايام بيماري،غرامت دستمزد ايام بارداري،پروتز،كمك ازدواج،هزينه كفن ودفن و...ومستمري بگيراني كه عيدي ميخواهند دريافت نمايندپس از مراجعه به واحدهاي مربوطه سند پرداخت كمكهاي قانوني را دريافت ميكنند و به واحد حسابداري مراجعه مي كنند.اين واحد نيز پس از كنترل اين سند از تكميل امضاءهاي آن اطمينان حاصل مي نمايد ومبلغ چك آنرا صادر ميكندورئيس حسابداري ورئيس شعبه يا معاون او آنرا امضاءمينمايند.وچك را به آنها تحويل ميدهندوسند اين پرداخت ها را به بانك تعهدات قانوني ثبت مي كنند.در پايان هر ماه پس از ثبتكارتهاي بانك مربوط به چكهاي پرداخت شده مغايرت گيري شده و گزارش پرداخت مربوط به آن اه گرفته شده و به اداره كل ارسال ميگردد.

براي ثبت هزينه هاي فوق الذكر در ستون بدهكارو چك صادره (مبلغ سند)در بستانكار ثبت مي شود.

به عنوان مثال غرامت دستمزد به اين صورت ثبت مي شود:

 

غرامت دستمزد                         ××

                           جاري 1600بانك رفاه كارگران شعبه دانش آموز              ××

بابت چكهاي صادره تعهدات قانوني

 

مدارك لازم جهت تشكيل پرونده پيمانكاران

1-واگذارندگان كار يعني كارفرمايان و پيمانكاران پس از انعقاد و قرارداد بايستي يك نسخه ازآن را به شعبه سازمان كه در محل اجراي پروژه است ارائه نمايد .

2-همكاري كارفرمايان با بازرسان تامين اجتماعي درموارد زير:

-در اختيار قرار دادن ليست حقوق،دفاتر ومدارك لازم وارائه تصويري از آنها در صورت لزوم به بازرسان .

-در صورت عدم ارائه ليست ودفاتر وغيره به بازرسان به اجزاي نقدي از 500تا 10هزار ريال محكوم خواهند شد.

3-ارسال صورت حقوق ومزايا (ليست)به سازمان:

-تسليم ليست هر ماه حداكثر تاآخرين روز ماه بعد

- تسليم ليست هر ماه حداكثر تاآخرين روزدو ماه بعد براي كارفرمايان كارگاههاي كوچك صنعتي وكارفرمايان داراي حداكثر 5نفر كارگر.

4-تسليم اظهار نامه وپرداخت حق بيمه:

-در پرداخت چكي از اظهارنامه 4 نسخه اي (تاييد وصول از طرف بانك)نسخه حسابداري شعبه،نسخه پرونده درآمد ،نسخه رسيد كارفرما

-در پرداخت هاي نقدي از اطهار نامه هاي3نسخه اي شماره مي شود(نسخه حسابداري،پرونده درآمد و كارفرما)

در ارسال ليست و اظهارنامه در شعب مكانيزه به طرق ديگر انجام مي پذيرد.

5-وظيفه قانوني كارفرمايان نسبت به بيمه شدگان :

-كسر حق بيمه سهم بيمه شده +سهم خودو پرداخت آن به سازمان

-پرداخت كمك هزينه اولاد (حق اولاد يا عائله مندي)به بيمه شده به ميزان سه برابر حداقل دستمزد روزانه براي هر فرزند وحداكثر دو فرزند بيمه شده (در صورت داشتن 720روز سابقه پرداخت حق بيمه)

-مراجعه به سازمان جهت اخذ شماره بيمه شده براي بيمه شدگان جديد الاستخدام

-انجام معافيت پزشكي بيمه شدگان قبل از استخدام

-انجام خدمات بهداشتي مربوط به محيط كار (در صورت كار با موادسمي ،اشعه وغيره)

-اقدامات لازم اوليه براي جلوگيري از تشديدوضع كارگر حادثه ديده و اعلام مراقبت طرف3روز به سازمان.

-اعلام تاريخ ترك كار بيمه شده ظرف يك هفته از تاريخ خاتمه كار

-پرداخت حق بيمه وارسال ليست به سازمان حداكثر يك ماه بعد به سازمان

6-تكاليف قانوني كارفرمايان(واگذارندگان كار)در ارتباط با قراردادهاي منعقده با اشخاص ثالث .

وظايف كليه وزارتخانه ها،موسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها وموسسات خصوصي غير دولتي و عام المنفعه در ارتباط باقراردادهاي منعقده با اشخاص حقيقي ويا حقوقي بشرح زير است.

-پيمانكار را متعهد نمايد كه كاركنان خودوهمچنين كاركنان پيمانكاران فرعي خود را نزد سازمان بيمه نمايند.

-كارفرما (واگذارنده كار)5%ناخالص كاركرد را از پيمانكار كسر ونزد خودنگه مي دارد.

-مسئول پرداخت حق بيمه و خسارت متعلقه پيمان در صورت پرداخت آخرين قسط پيمانكار بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان (كارفرمابايستي آخرين قسط پيمانكار را تا ارائه مفاصا حساب سازمان نزد خود نگه دارد.)

-ارسال يك نسخه از قرارداد به شعبه تامين اجتماعي

-كارفرمايان در قراردادهاي عمراني مكلفند كل حق بيمه مقرر را نسبت به هر وضعيت محاسبه و به تامين اجتماعي پرداخت نمايند.

-اعلام ميزان كل كاركرد،مبلغ تعديل كاركرد،تاريخ شروع و خاتمه قرارداد ومحل تامين اعتبار طرح را ضمن ارسال يك نسخه از صورت وضعيت نهايي پيمانكار به تامين اجتماعي.

-اعلام مشخصات پيمانكار و مهندس مشاور طرف قرارداد به سازمان در صورت عدم ارائه مفاصا حساب از سوي پيمانكار.

-واريزي بدهي قطعي پيمانكار كه ازطرف سازمان اعلام مي شود از محل5%سپرده و آخرين قسط پيمانكار طرف مهلت 15 روز از تاريخ ابلاغ

ب-حقوق قانوني كارفرمايان

1-اطلاع از نتيجه بازرسيهاي انجام شده توسط بازرسان تامين اجتماعي

2-اعتراض به بدهي

3-اعتراض به راي هيئت بدوي بشخيص مطالبات:

ظرف 20روز از تاريخ ابلاغ  راي هيئت با مبلغ200000 ريال ويا بيشتر

4-اخذ مفاصا حساب (واريز بدهي به حساب سپرده با حق اعتراض)

5-درخواست گزارش بازرسي از دفاتر قانوني به هزينه خود در صورت اعتراض به بدهي اعلام شده و قبل از طرح اعتراض در هيئت

6-تقاضاي بازنشتگي بيمه شدگاني كه حداقل 5سال پس از رسيدن به سن بازنشستگي مقرر در قانون به كار خود ادامه مي دهند .

 ب-ارتباط اداري فيمابين كارفرمايان وسازمان تامين اجتماعي

به طرق زير ارتباط برقرار مي گردد:

1-تشكيل پرونده و شناخت كارفرما(قبلا ذكر شد)

2-انجام بازرسي

3-ارائه ليست وپرداخت حق بيمه

4-اعلام بدهي حق بيمه (صدور اعلاميه و ابلاغ)  

5-اعتراض كارفرما(ظرف 30روز از تاريخ ابلاغ)و مطرح كردن اعتراض بايكماه پس از دريافت آن در هيئت

6-رسيدگي به اعتراض كارفرما در هيئت هاي تشخيص مطالبات (بدوي و تجديد نظر )

در هر حال عدم حضور كارفرما يانماينده او مانع رسيدگي وصدور راي نمي شود.  

 

گزارش کارآموزی بیمه
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست