سیما فایلدانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
سیما فایل
پیشنهاد ما

سوالات استخدامی نمونه سوال پیام نور پروژه کارآفرینی گزارش کارآموزی آزمون آزمایشی دانلود پاورپوینت
بررسی مسئله بزهکاری و عوامل موثر بر آن
1 1 1 1 1
عالی
docx
1395 خرداد 9
حجم : 2 مگابایت
صفحات : 226
8000 تومان
خرید و دانلود

بررسی مسئله بزهکاری و عوامل موثر بر آن


مساله اساسي اين تحقيق در اين است که تاثير برخي علل و عوامل را بر بزهکاري افراد در کانون اصلاح و تربيت تهران مورد بررسي و سنجش قرار دهيم . و همچنين با توجه به اهميتي که بزهکاري در جوامع مختلف دارد پيگري و بررسي علل وعوامل اين موضوع در اکثر کشور ها حائز اهميت است

این فایل با فرمت WORDمی باشد و قایل ویرایش و آماده پرینت است.

توجه نمایید که این مقاله دارای پرسشنامه می باشد.

 

موضوع  : بررسی مسئله بزهکاری و عوامل موثر بر آن

 

فهرست مطالب

چکيده تحقيق3

بيان مساله3

اهميت و ضرورت تحقيق3

اهداف تحقيق4

ادبيات تحقيق 4

روش تحقيق5

نتايج تحقيق6

نتيجه گيري کلي6

پيشگفتار8

 

فصل اول

مقدمه12

بيان مساله14

سوال آغازين تحقيق16

سوالات فرعي تحقيق17

اهميت و ضرورت موضوع مورد بررسي18

شناخت علل و عوامل موثر در بزهکاري و اجتناب از آن 19

اهداف کلي تحقيق 20

ادبيات تحقيق21

بزهکار کيست23

بي هنجاري25

انواع جرايم ارتکابي اطفال و نوجوانان27

جرائمي که در اثر عدم رعايت شئونات اسلامي حادث مي گردد32

ويژگي هاي نوجوانان بزهکار34

رفتارهاي عادي  کودک37

بزهکاري جوانان و نموجوانان در جامعه39

عوامل موثر در ارتکاب جرم از سوي جوانان و نوجوانان41

ضرورت تشکيل دادگاه هاي اطفال53

منابع فصل اول64

 

فصل دوم

مباني نظري تحقيق67

چهارچوب تئوری theretical  frome  work

تئوريهای مربوط به سنجش متغير وابسته70

نظريه هاي جامعه شناسي کجروي72

نظريه ساترلند74

زيگمون فرويد ، ديويد ريزمن عامل مذهب76

نظريه افسردگي تاپير79

تئوري کولي83

تئوري هرم نيازهاي آبراهام مازلو86

مکوبي و مارتين88

دورکيم ( بيگانگي اجتماعي )90

دورکيم ( آنومي اجتماعي )92

فرضيات تحقيق95

دياگرام مدل علي براي عوامل موثر بر ميزان گرايش به بزهکاري (y)99

تعاريف نظري و عملياتي تحقيق100

منابع فصل دوم104

 

فصل سوم

مقدمه107

روش تحقيق108

وش آمايش نمونه ( جامعه آماري / شيوه نمونه گيري )109

وش  پژوهش يافته ( نوع روش تحقيق )110

روش گزينش داده ها ( ابزار جمع آوري داده ها )110

روش پردازش آمارها111

منابع فصل سوم112

 

فصل چهارم

جداول فراواني توصيف و تفسير و ترسيم نمودار114

آزمون همبستگي و جداول دو بعدي آزمون فرضيه با استفاده از روش هاي متناسب آماري165

ضريب همبستگي پيرسون (r) : مبتني بر عوامل اجتماعي166

نابع فصل چهارم173

 

فصل پنجم

يافته هاي تحقيق175

تفسير جداول دو بعدي جدول شماره 32 تاثير عوامل محيطي در بزهکاري افراد176

نتيجه گيري کلي179

عوامل اجتماعي182

عوامل اقتصادي184

استنتاج تئوريکي185

يشنهادات و راهبردها191

ديگر پيشنهادات196

محدوديتهاي تحقيق198

ضمايم و پيوست ها

منابع و ماخذ200

پرسشنامه204

زندگي نامه يک مجرم معتاد210

چکيده تحقيق

 

عنوان تحقيق

 

پيمايشي در سنجش  ميزان گرايش افراد  به بزه کاري و عوامل موثر بر آن در بين نوجوانان کانون اصلاح و تربيت تهران

 

بيان مساله

مساله اساسي اين تحقيق در اين است که تاثير برخي علل و عوامل را بر بزهکاري افراد در کانون اصلاح و تربيت تهران مورد بررسي و سنجش قرار دهيم . و همچنين با توجه به اهميتي که بزهکاري در جوامع مختلف دارد پيگري و بررسي علل وعوامل اين موضوع در اکثر کشور ها حائز اهميت است لذا در اين تحقيق سعي بر اين است تا پاره اي از علل و عواملي را که در بزهکاري افراد نقش دارند مورد مطالعه و پژوهش قرار دهيم .

 

اهميت و ضرورت تحقيق

همانطوريکه مي دانيد جامعه ي مادر حال توسعه مي باشد و براي توسعه و پيشرفت نيازمند به يک نيروي کار و متخصص که همان جوانان مي باشند نيازمنديم که آينده باگامهاي جوان ومتاثر از انديشه ها و طرز تلقي هاي ايشان رقم زده خواهد شد . ولي متاسفانه مشکلاتي چون بزهکاري و اعتياد و سرقت و غيره جوانان کشور را در ورطه هلاکت و نابودي مي کشاند و مانع پيشرفت جامعه مي گردد لذا مي بايست عوامل بزهکاري را شناخت و راههايي براي پيشگيري از آن ارائه نمود . و امکاناتي رابراي جلوگيري از اين بزهکاري مهيا و فراهم نمود .

 

اهداف تحقيق

هدف اوليه و اصلي تحقيق حاضر بررسي ميزان گرايش افراد به بزهکاري و عوامل موثر بر آن در بين نوجوانان است و در اين تحقيق با فراهم کردن زمينه آشنايي نظري با مفاهيم بزهکاري و عوامل خانوادگي و اجتماعي موثر بر بزهکاري و ارائه پيشنهاداتي در زمينه ي پيشگيري از بزهکاري مي باشد .

 

ادبيات تحقيق

بررسي اجمالي مساله بزهکاري و عوامل موثر بر آن

بزه: عبارت است از اقدام به عملي که بر خلاف موازين ، مقررات و قوانين و معيارهاي ارزشي و فرهنگي جامعه مي باشد .

بزهکار: کسي است که متهم به ارتکاب رفتار ضد اجتماعي و يا قانون شکني است ولي به علت آنکه به سن قانون ( معمولاً هجده سالگي نرسيده است ) مانند يک مجرم بزرگسال مجازات نمي شود . يا به عبارتي بزهکار کسي است که عمل او حاصل و نتيجه چندين سال نارضايتي از زندگي خانوادگي است . با توجه به اينکه در آن عامل ارث والين ناراضي و خشنود ، فقر و محيط زيست نقش موثر و تعيين کننده اي را دارند .

بزهکاري :مجموعه اي از جرمها است که در يک زمان و مکان معين به وقوع مي پيوندد . در واقع بزهکاري شناخت عاملهايي است که جرم ايجاد مي کند. يا به عبارت ديگر مطالعه اين پديده مورد بررسي قرار گيرد در حقيقت کليه پديده هاي اقتصادي ، فرهنگي ، بهداشتي ، سياسي ، مذهبي ، خانوادگي ومانند آنها رادر جامعه شامل مي شود .

 

روش تحقيق

نوع روش مورد استفاده ي اين تحقيق پيمايش مي باشد و اطلاعات به دست آمده از طريق پرسشنامه محقق ساخت جمع آوري شده است . در پرسشنامه تلاش اصلي محقق در بر گيرنده عوامل فردي وخانوادگي و اجتماعي و اقتصادي و نظارت اجتماع با ميزان بزهکاري جوانان مي باشد .

 

نتايج تحقيق

نتيجه اين تحقيق از روي آزمونها محاسبه شده و بدست آمده که تمامي فرضيه هاي موجود در تحقيق مورد تاييد واقع شدند و بين متغير مستقل و متغير وابسته رابطه معني داري وجود دارد . و نتيجه اينکه عوامل محيطي ، اجتماعي و اقتصادي هر سه به نحوي در بزهکاري افراد نقش دارند .

 

نتيجه گيري کلي

نگاهيکلي به نتايج بدست آمده نشان مي دهد که به سادگي نمي توان به ويژگي خاصي در مورد نوجوانان بزهکار اشاره نمود که آن را به عنوان ويژگي بارز افراد بزهکار مطرح نمود اما بايد اين نکته را در نظر داشت که تمامي افراد بزهکار در مقايسه با افراد غير بزهکار به مساله فقر مالي ، داشتن دوستان ناباب ، جدايي پدر و مادر اشاره نمود . و عامل بزهکاري خود را در اين مساله مي دانند . بنابراين نتيجه مي گيريم که عامل بزهکاري بيشتراز خانواده ي نا بسامان سر چشمه مي گيرند و هر چه نارسايي ومشکلي در خانواده و اجتماع باشد نوجوانان بيشتر به ورطه ي نابودي کشانيده          مي شوند . همچنين سطح تحصيلات نوجوانان بزهکار پايين تر از سطح تحصيلات نوجوانان غير بزهکار ارزيابي شده است تفاوت در ميزان سواد نشان دهنده ي نقش مهم آموزش و تعليم و تربيت در بازداري از گرايش افراد از رفتار بزهکارانه است و بررسي عوامل جمعيت شناختي در دو گروه نوجوانان عادي و بزهکار نشان مي دهد که تعداد نوجوانان که ترک تحصيل کرده اند در ميان افراد گروه بزهکار بسيار بيشتراز تعداد اين افراد در گروه نوجوانان غير بزهکار است و اين تا آگاهي کودکان و نوجوانان بزهکار رامي رساند که جامعه و دوستان و خانواده مي توانند بادادن آگاهي و تشويق نوجوانان آن را به راه راست هدايت نمايند .

 

پيش گفتار

حمد و سپاس آن يگانه آفريننده راکه ذره اي از حکمت و دانش خود را به بندگان نادان خويش کرامت فرمود تا شايد از اسارت ظلمت و تاريکي به درآيند و مسير روشن پيمايند . بزهکاري از جمله مسائل پيچيده اي است که همه جوامع با آن دست به گريبانند و با وجود تمهيدات مختلف سياستگزاران اين مسئله که از ساليان پيش وجود داشت همچنان از مسائل مهم اجتماعي است .

تربيت در هر مکان و ماني به وقوع مي پيوندد و مختص زمان و مکان خاصي مانند مدرسه نخواهند بود انسان موجودي اجتماعي بوده و بدون شک تربيت امري است که وي را براي سازگاري با اجتماع آماده مي سازد اين موجود بر اجتماع تاثير کرده و متقابلاً از اجتماع و محيط خود متاثر خواهد شد نوجوانان در محيط هاي خانواده سپس در مدرسه و در نهايت اجتماع وارد گشته و پيوسته با انسانهاي درگيرو محيط خويش در تعامل است و در اين راه پر فراز و نشيب ساخته و پرداخته مي شود و موجودي خام به انساني پيچيده تبديل مي گردد .

انسان موجودي است که در ميان دو بي نهايت قرار دارد انساني که ازيک سو مي تواند تا بي نهايت سقوط کند حتي شايسته نام حيوان نيز باشد و از سوي ديگر آنچنان مي تواند در جهت تکامل عروج کند که ملائکه نيز اجازه پاي نهادن به مقام او نداشته باشند زيرا جسمش به خاک تعلق داشته و روحش به خداوند موجودي که عالم هستي به خاطر اوست و از مسلم ترين پديده هاي جهان هستي و ليکن از ناشناخته ترين آنهاست .

هر انسان از پنج خانه براي تکامل خود بهره مي گيرد اول رحم مادر است که نيکويي آن و پيراستگي ها دراز اهميت زيادي برخوردار است . بايد پيشرفت علم به اين نکته پي مي برد که جنين همه چيز را حس نکرده و نسبت به آن واکنش نشان مي دهد . دوم خانه است که اگر سر پرستان آگاه و با ايماني      ( همچون پدر و مادر ) آن اداره کند بهشت دنيا خواهد بود . سوم مدرسه است که از آن به خانه دوم تعبير مي شود مکان مقدسي که نياز به عشق و محبت مسئولين آن دارد تا نوجوانان جذب علم گردند و راه روشن آگاهي را بيابند . چهارم اجتماع است . خانه بزرگي که به همه ما تعلق دارد . اگر اعضاي آن خود را در قبال ديگران مسئول بدانند اجتماع متعدد و يکدست و يکرنگي خواهيم داشت . که مدينه خاضله خواهد شد . پنجم جهان ابدي است که به سوي آن کماکان خواهيم شتافت . راهي که همه انسانها به طور مشترک آن طي مي نمايند و آنچه باقي خواهد ماند نام نيک است . اميد است با درک نظام هستي و اينکه انسان با چه رسالتي و در کجاي اين عالم قرار دارد با همدلي خانه و اجتماع مان را به بهشت تبديل سازيم تا گلهاي زندگي مان با طراوت و شاداب باشند و اسير و در بند نگردند و در راستاي ارضاي نياز به سوي زندگي سالم و محيطي آرام راهنمايي شوند بررسی مسئله بزهکاری و عوامل موثر بر آن
ایمیل * موبایل *

دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

محصولات خاص


 • pdf & doc ویژه

  نمونه سوال درس هیدرولوژی

  نمونه سوال درس هیدرولوژی

  مجموعه سوالات امتحانی هیدرولوژی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

 • pdf ویژه

  نمونه سوال درس هیدرولیک

  نمونه سوال درس هیدرولیک

  سری سوالات درس هیدرولیک کانال های باز (بدون حل)

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی شرکت نفت پاسارگاد

  دانلود سوالات استخدامی شرکت نفت پاسارگاد

  دانلود سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت پاسارگاد در سال 1394 بهمراه پاسخنامه

 • pdf ویژه

  دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی نیروی دریایی ارتش 97

  دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی نیروی دریایی ارتش 97

  این بسته شامل سوالات پرتکرار ادوار گذشته استخدامی و محتویات آن بر اساس سرفصل ها و دروس اعلام شده برای آزمون بوده و به همراه عین دفترچه آزمون و سوالات دوره های گشته آزمون استخدامی ارتش جهت دانلود قرار گرفته است

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات کامل آیین نامه راهنمایی رانندگی

  نمونه سوالات کامل آیین نامه راهنمایی رانندگی

  دانلود نمونه سوالات کامل آیین نامه راهنمایی رانندگی

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک سینا 96

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک سینا 96

  سوالات استخدامی بانک سینا را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید

 • doc ویژه

  نمونه سوال درس بناهای آبی

  نمونه سوال درس بناهای آبی

  مسائل حل شده درس بناهای آبی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

 • pdf ویژه

  نمونه سوال درس اقتصاد مهندسی

  نمونه سوال درس اقتصاد مهندسی

  نمونه سوالات درس اقتصاد مهندسی + حل تشریحی (دانشگاه امیرکبیر )

 • jpg ویژه

  نمونه سوال درس مهندسی زلزله

  نمونه سوال درس مهندسی زلزله

  5 تمرین حل شده درس مهندسی زلزله (دانشگاه امیرکبیر)

 • pdf ویژه

  دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک انصار

  دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک انصار

  دانلود نمونه سوالات عمومی وتخصصی استخدامی بانک انصار را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.

 • pdf ویژه

  دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صنعت ومعدن

  دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صنعت ومعدن

  دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صنعت ومعدن را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک مسکن

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک مسکن

  سوالات استخدامی بانک مسکن را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.بانک سوالات استخدامی بانک مسکن از جمله قدیمی ترین بانک ها است که همه ساله داوطلبان زیادی جهت شرکت در آزمون های استخدامی آن که از طریق جراید و...

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک کشاورزی

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک کشاورزی

  سوالات استخدامی بانک کشاورزی را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.بانکسوالات استخدامی بانک کشاورزی از جمله قدیمی ترین بانک ها است که همه ساله داوطلبان زیادی جهت شرکت در آزمون های استخدامی آن که از طریق جراید و اعلا

 • pdf ویژه

  دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات ایران

  دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات ایران

  سوالات استخدامی بانک صادرات ایران را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.بانک سوالات استخدامی بانک صادرات از جمله قدیمی ترین بانک ها است که همه ساله داوطلبان زیادی جهت شرکت در آزمون های استخدامی آن که از طریق جراید و

 • PDF ویژه

  سوالات آزمون استخدامی بانک ملت

  سوالات آزمون استخدامی بانک ملت

  سوالات استخدامی بانک ملت را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.بانک سوالات استخدامی بانک ملت از جمله قدیمی ترین بانک ها است که همه ساله داوطلبان زیادی جهت شرکت در آزمون های استخدامی آن که از طریق ...

 • pdf ویژه

  سوالات آزمون استخدامی رشته حقوق

  سوالات آزمون استخدامی رشته حقوق

  سوالات تخصصی استخدامی رشته حقوق

 • docx ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی پتروشیمی

  نمونه سوالات آزمون استخدامی پتروشیمی

  این محصول ویژه علاوه بر سوالات استاندارد و پرتکرار پیشنهادی سایت همیار دانشجو حاوی عین نمونه سوالات پتروشیمی ها و شرکت نفت و گاز و پالایش همراه با ذکر سال آزمون برگزار شده در کنار هر سوال می باشد. (مربوط به سال های ٨٢ و ٨٣ و ٨۴ و ٨۵ و ٨۶ و ٨٧ و ٨٩)

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات مصاحبه حضوری وزارت نیرو

  نمونه سوالات مصاحبه حضوری وزارت نیرو

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در آزمون استخدامی وزارت نیرو سال94 شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند.

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات مصاحبه حضوری بانک مرکزی

  نمونه سوالات مصاحبه حضوری بانک مرکزی

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در آزمون استخدامی بانک مرکزی سال 94 شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند.

 • docx ویژه

  نمونه سوالات ورودی دانشگاه افسری امام حسین 97

  نمونه سوالات ورودی دانشگاه افسری امام حسین 97

  سپاه جمهوری اسلامی ایران به منظور تکمیل کادر افسری خود از بین جوانان(پسر) مؤمن، متعهد و علاقمند به حرفه نظامی، از طریق برگزاری آزمون عمومی و تخصصی دانشجو جذب مینماید. همیار دانشجو جهت کمک بیشتر به هموطنان متقاضی اشتغال و کمک به پاسخگویی بهتر داوطلبین به سوالات آزمون ورودی دانشگاه افسری سپاه ...