سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
گزارش کارآموزی بخش فرآبری داده های سازمان تامین اجتماعی

عالی

docx 1395 مرداد 13 حجم : 1 مگابایت صفحات : 857000 تومان خرید و دانلود

گزارش کارآموزی بخش فرآبری داده های سازمان تامین اجتماعی

نظم اجتماعی از موضوعات مهم جامعه شناسی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است . حال آنکه تا حداقلی از نظم وجود نداشته باشد نمیتوان از ماهیتی به نام جامعه سخن راند و اصولا هر گونه برداشتی از جامعه مسبوق به این پیش فرض است که حداقلی از نظم وجود دارد . با وجود این بسیاری از جامعه شناسان بویژه آنهایی که سودای تغییر در سر داشته اند از کنار این مسئله به راحتی گذشته اند . در صورتی که نه هر تغییر ذاتا مطلوب و پذیرفتنی است و نه هر نظمی ماهیتا نا مطلوب و قابل نقد بلکه می توان به لحاظ نظری نظم های متفاوتی را انتزاع کرد .

بخش فرآبری داده های سازمان تامین اجتماعی

 

 فهرست مطالب :
چکیده ۱پیشگفتار ۲
فصل اول : معرفی سازمان تامین اجتماعی ۲
۱-۱ ) نقش خرده نظام تامین اجتماعی در جامعه ۲
۱-۲ ) تامین اجتماعی و فرایند شکل گیری آن ۲
۱-۳ ) عوامل موثر بر ظهور نظام تامین اجتماعی ۳
۱-۴ ) آثار مثبت تامین اجتماعی در جامعه ۷
فصل دوم : واحدهای اداره تامین اجتماعی شعبه نه ۱۴
۲-۱ ) واحد نام نویسی و حسابهای انفرادی ۱۴
۲-۲ ) واحد درآمد ۱۵
۲-۳ ) واحد اجرائیات ۱۷
۲-۴ ) واحد بازرسی ۱۸
۲-۵ ) باجه دریافت ۱۸
۲-۶ ) امور مالی ۱۹
۲-۷ ) امور اداری ۲۱
۲-۸ ) مستمری ها ۲۲
۲-۹ ) امور بیمه شده گان ۲۳
فصل سوم : سایر فعالیتهای سازمان تامین اجتماعی ۲۵
۳-۱ ) بیمه بافندگان قالی و قالیچه و گلیم و زیلو ۲۵
۳-۲ ) بازنشستگی پیش از موعد در کارهای سخت و زیان آور ۲۵
فصل چهارم : بانک اطلاعاتی اداره تامین اجتماعی شعبه نه ۲۶
۴-۱ ) توضیح در رابطه با بانک اطلاعاتی شعبه ۲۶
۴-۲ ) دلایل استفاده از فاکس پرو ۲۷
۴-۳ ) شرح محیط کاری فاکس پرو ۲۸
۴-۴ ) فرمانهای آموخته شده در طول دوره ۲۹
فصل پنجم : شبکه داخلی شعبه ۳۳
۵-۱ ) شرح شبکه داخلی شعبه ۳۳
۵-۲ ) فرمانهای آموخته شده در طول دوره ۳۷
فصل ششم : فعالیتهای سخت افزاری ۳۸
۶-۱ ) شرح فعالیتهای سخت افزاری ۳۸
۶-۲ ) نحوه نصب کارت شبکه ۳۸
فصل هفتم : ضمائم و پیوستها و جداول ۴۰
۷-۱ ) نگاهی گذرا بر عملکرد شعبه دو تهران ۴۱
۷-۲ آمار بیمه شده گان ۴۲
۷-۳ ) نمودار وضعیت پرونده های مطالباتی ۴۳
۷-۴ ) واحد مستمری ها ۴۴
۷-۵ ) واحد نام نویسی و حسابهای انفرادی ۴۵
۷-۶ ) گزارش اجرایی عملیات مرحله سوم طرح سامان سوابق بیمه شده گان ۴۶
۷-۷ ) در صد بیمه شده گان شناسایی شده و ناشناس ۴۷
۷-۸ ) آمار شاخص های مهم عملیاتی شعبه دو تهران ۴۸
۷-۹ ) آمار بیمه شده گان ۴۸
۷-۱۰ ) آمار مستمری بگیران ۴۸
۷-۱۱ ) آمار پرونده های مطالباتی ۴۸
۷-۱۲ ) آمار واحد نام نویسی ۴۸
۷-۱۳ ) آمار واحد اجرائیات ۴۸
۷-۱۴ ) آمار واحد بازرسی ۵۰
۷-۱۵ ) واحد امور بیمه شده گان ۵۱
۷-۱۶ ) واحد امور اداری ۵۲
۷-۱۷ ) واحد ساماندهی ۵۳
۷-۱۸ ) مقایسه بدهی های وصول شده و نشده واحد اجرائیات ۵۴
۷-۱۹ ) آمار تعداد بازرسی های انجام شده ۵۵
۷-۲۰ ) چارت سازمانی ۵۶
منابع……………

 

   

مقدمه

نظم اجتماعی از موضوعات مهم جامعه شناسی است که کمتر مورد توجه قرار گرفته است . حال آنکه تا حداقلی از نظم وجود نداشته باشد نمیتوان از ماهیتی به نام جامعه سخن راند و اصولا هر گونه برداشتی از جامعه مسبوق به این پیش فرض است که حداقلی از نظم وجود دارد . با وجود این بسیاری از جامعه شناسان بویژه آنهایی که سودای تغییر در سر داشته اند از کنار این مسئله به راحتی گذشته اند . در صورتی که نه هر تغییر ذاتا مطلوب و پذیرفتنی است و نه هر نظمی ماهیتا نا مطلوب و قابل نقد بلکه       می توان به لحاظ نظری نظم های متفاوتی را انتزاع کرد . از سوی دیگر هر گونه تغییری طلب نظم مطلوب است . بنابراین پرداختن به موضوع نظم اجتماعی چرایی و چگونگی محقق شدن آن عوامل تقویت کننده و تغییر دهنده نظم و ... از اهمیت بسیاری برخوردار است .

عوامل بسیاری در چگونگی نظم اجتماعی موثرند . نظام اجتماعی متشکل از خورده نظامهای بسیاری است و هر یک از این خرده نظامها نقش تنظیمی یا اختلالی در نظم اجتماعی دارند . یکی از این خرده نظامها نظام تامین اجتماعی است که من تصمیم گرفتم به دلیل نقش مهم آن در تنظیم زندگی افراد جامعه به آن وارد شده و آثار آن را در نظم اجتماعی در حد بسیار مختصر نشان دهم .

من در مدت کارآموزی در این سازمان جدا از آشنا شدن با ساختار سازمانهای دولتی و روابط کاری مرسوم بین کارمندان آنها تجربیات جدیدی در رابطه با سیستمهای شبکه و بانکهای اطلاعاتی بدست آوردم و همچنین فرصتی پیش آمد تا آموخته های قبلی خود را که بصورت تئوری خوانده بودم به طور عملی اجرا و به نقاط ضعف و قوت خود بیشتر آگاهی پیدا کنم . در زمینه سخت افزاری هم تجربیات جالبی بدست آوردم که در متن به آنها اشاره می کنم .

 پایان سخن این که تحقیق تنها به بخش کوچکی از تلاش و زحمات افراد سخت کوش و متعهد این سازمان در تحقق اهداف کلی نظام اجتماعی اشاره شده که امیدوارم کمی ها و کاستی های این نوشته را به حساب گستردگی و وسعت کارها و وظایف این سازمان بگذارید .

 

چکیده

 در تحقیق حاضر ابتدا با مقدمه ای در مورد نقش خرده نظام تامین اجتماعی در بین خرده نظامهای اجتماعی و مقایسه و تاثیر این خرده نظام بسیار مهم در جامعه توضیح داده و سپس در ادامه به شرح مختصری از فرآیند شکل گیری این خرده نظام و عوامل موثر بر ظهور آن و همچنین آثار مثبت تامین اجتماعی در جامعه پرداخته ام.

 بعد از این مقدمه و آشنایی کلی با این خرده نظام به طور مختصر و مفید به شرح وظایف و عملکرد واحد های مختلف مستقر در شعبه دو تامین اجتماعی تهران پرداخته و همچنین در مورد سیستم های کامپیوتری هر واحد و کارهای روتین کامپیوتری واحدهای مختلف با شرح منوهای آنها توضیحاتی داده شده است .

 سپس شرح مختصری در مورد بانک اطلاعاتی سازمان که با زبان فاکس پرو طراحی شده و دلایل استفاده از این زبان و نقاط قوت و ضعف آن آورده ، پس از آن توضیحاتی در مورد محیط کاری فاکس پرو و فرمانهای آموخته شده در طول این دوره و تجربیات مفیدم ذکر شده است . بعد از آن به معرفی سیستم شبکه شعبه دوم تامین اجتماعی تهران که تحت سیستم عامل ناول نت ور 5.1 تحت Dos می باشد پرداخته و نقاط قوت و ضعف این سیستم عامل اشاره کرده و به ذکر دستورات و آموخته های خویش در این مبحث پرداخته ام .

 در نهایت به فعالیت های سخت افزاری در طول این مدت در اداره مذکور انجام داده اشاره کرده و با همکاری بخش آمار سازمان گزارش کوتاهی از عملکرد واحدهای مختلف در سه ماهه اول سال87 به عنوان ضمیمه ارائه کردم.

 

پیشگفتار

در این جستار بر آنم تا جایگاه و نقش نظام تامین اجتماعی را به عنوان یکی از خورده نظامهای مهم نظام اجتماعی در نظم اجتماعی بررسی کنم و آثار تنظیمی آن را نشان دهم .

سخن گفتن در باره این که آیا نظم اجتماعی عملی است و این که چطور نظم اجتماعی امکان پذیر می شود شاید بیهوده به نظر برسد زیرا زندگی اجتماعی آشکارا وجود دارد . اما این که چگونه و چرا این زندگی نظام یافته و تداوم پیدا کرده است به هیچ وجه آشکار نیست . نظم اجتماعی از موضوعات اساسی جامعه شناسی است گر چه بسیاری از جامعه شناسان به دلایل مختلف از جمله با رویکردهای مختلف بخصوص ایدئولوژیک به طرد موضوع پرداخته اند اگر ماهیت جامعه را بوجود آمدن نوعی ((ما))ی مشترک بدانیم شرط ایجاد چنین ((ما))یی قاعده مندی و قواعد پذیری کنش های اجتماعی است. به عبارت دیگر تا حداقلی از نظم وجود نداشته باشد اساسا  نمی توان از جامعه حرف زد . بنابراین برای این که بتوان صفت جامعه را به آن منتسب کرد ( مای مشترک ) باید از حداقل هایی از نظم برخوردار باشد . اصولا سخن گفتن از تغییر اجتماعی سخن در باب چگونگی از میان بردن یک نظم و بوجود آمدن نظم مطلوب است .

در مطالعات جامعه شناختی به نظم اجتماعی بیشتر از منظر ایدئولوژیک نگریسته شده تا از منظر معرفت شناختی و وجود شناختی . به این دلیل بعضی از جامعه شناسان بخصوص جامعه شناسانی که سودای تغییر در سر داشته اند به این مفهوم توجهی نداشته یا در صدد نفی نظم موجود و ارائه الترناتیو بوده و برخوردی ایدئولوژیک با آن داشته اند .

اما نمی توان صرفا به دلیل این که سخن گفتن از نظم به نوعی طرفداری از وضعیت موجود است بحث در باب نظم را منتفی دانست چرا که نه هر تغییری ذاتا و ماهیتا خوب است و نه هر نظمی ذاتا بد بلکه می توان سخن از انواع نظمهای ممکن گفت و از دیدگاه نظری نظم های مطلوبی را انتزاع کرد . با وجود این نظم اجتماعی گر چه در نزد بسیاری از جامعه شناسان جایگاه ثانوی داشته بسیاری از جامعه شناسان بخصوص جامعه شناسان کلاسیک به نوعی در باب نظم سخن گفته اند و شاید اساسا بتوان دیدگاه بسیاری از جامعه شناسان کلاسیک را دیدگاه نظمی دانست . اما این امر در نزد این جامعه شناسان با تعابیر مختلف و متفاوت بکار رفته است .

بنابراین پرداختن به مسئله نظم پرداختن به یکی از موضوعات مهم و اساسی جامعه شناسی است که در پی پاسخ به این سوال هابز ( که بعد ها به پرسش هابزی مشهور شد ) است که چرا انسانها گرگ یکدیگر نیستند . در واقع پرداختن به مسئله نظم پاسخ گویی به این سوال است که چگونه زندگی اجتماعی نظم و قاعده می گیرد و نوعی تنظیم اجتماعی در ساختها مختلف حیات اجتماعی بوجود   می آید .

 

فصل اول : معرفی سازمان تامین اجتماعی

1-1 ) نقش خرده نظام تامین اجتماعی در جامعه

پرواضح است که در بوجود آمدن نظم اجتماعی عوامل بسیاری دخیل اند و همچنین در استمرار آن پدیده های بسیاری مدخلیت دارند . در این جستار بر آنیم تا به بررسی جایگاه و نقش نظام تامین اجتماعی در حفظ نظم اجتماعی بپردازیم . به عبارت دیگر           می خواهیم نقش تنظیمی تامین اجتماعی در نظام اجتماعی را بررسی کنیم .

1-2 ) تامین اجتماعی و فرایند شکل گیری آن

تامین اجتماعی با عنوان مجموعه از سیاستها و سازو کارها و برنامه های عمل برای حمایت از آسیب پذیران و کمک رسانی به مدد جویان اساسا پدید های مختص به عصر مدرن و دنیای صنعتی است . در دوره پیشا مدرن یا در دنیای سنت مقوله ای به نام تامین اجتماعی با سازو کارهای امروزی و با ابعاد و گستره ای وسیع چنان که در دنیای جدید وجود دارد وجود نداشته اما اگر تامین اجتماعی را نوعی حمایت اجتماعی یا دستگیری اجتماعی بدانیم نمی توان آن را صرفا ویژه دنیای جدید دانست .

به تعبیری دیگر تامین اجتماعی در بعد محتوایی آن یعنی کار ویژه هایی که انجام می دهد با کمی مسامحه می توان گفت که درتمامی نظامهای سنتی و مدرن وجود داشته است . این امر در دنیای پیشا مدرن توسط نظامهای خویشاوندی و خانوادگی و گاه حکومتها نمود می یافته اما در عصر جدید که نظامهای خویشاوندی و خانوادگی تا اندازه بسیار زیادی به دلیل پیامدهای زندگی مدرن و عوارض اجتماعی و اقتصادی مدرنیته کم رنگ شده اند به تدریج نهادهایی غیر از نهادهای یاد شده به این امر پرداخته اند و تامین اجتماعی در شکل و قالب جدید و با معنا و مفهومی به مراتب متفاوتتر و با گستره ای عام تر ظهور و بروز یافت و در نهایت دولتهای متولی آن شدند و دولتهای رفاهی بوجود آمد .

با توجه به آنچه گفته شد مقوله تامین اجتماعی به مفهوم و معنایی که امروزه از آن یاد می شود مقوله ای جدید و متعلق به عصر مدرنیته است که در یک پروسه تاریخی بوجود آمده است . در منابع و اسناد تاریخی نشانه هایی از وجود انواع همیاری ها و  کمک ها و خدمات اجتماعی در نزد ملل مختلف ذکر شده است . در این معنا همه ادیان و فرهنگها چنین تجربیاتی داشته اند و بدان توصیه کرده اند .  از نقطه نظر تاریخی چینی ها از جمله نخستین ملتهایی بودند که در باروری اصل تقسیم خطر را در سه هزار سال پیش از میلاد مسیح مورد توجه قرار دارند . در ایران باستان در حدود دو هزار و پانصد سال پیش اشکالی از کمک های نقدی و غیر نقدی به کارگران و استاد کاران ( و زنان کارگر ) به مناسبتهای مختلف وجود داشته است .

پس از ورود اسلام به ایران نیز اشکال سنتی خدمات اجتماعی و همیاری و تعاون و امداد استمرار یافت و بخصوص حمایت از گروههای آسیب پذیر و نوع دوستی و احسان و انفاق و برادری ایمانی بیش از پیش مورد تاکید قرار گرفت . این تجربه را می توان در بسیاری از نظامهای سنتی در گوشه و کنار جهان یافت و کمتر جامعه ای را می توان سراغ گرفت که به نوعی از تجربیات تامینی به مفهوم سنتی آن برخوردار نبوده باشند . با وجود این چنان که پیش تر نیز اشاره شد تامین اجتماعی در شکل و قالب امروزی خاستگاه تاریخی ا

گزارش کارآموزی بخش فرآبری داده های سازمان تامین اجتماعی
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست