سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
پایان نامه بررسی جغرافیایی مواد مخدر در کلان شهر تهران

عالی

docx 1395 مرداد 15 حجم : 7 مگابایت صفحات : 1055000 تومان خرید و دانلود

پایان نامه بررسی جغرافیایی مواد مخدر در کلان شهر تهران

یکی از مسائلی که امنیت جامعه را با خطر مواجه می کند، بروز جرایم مختلف از جمله مواد مخدر است. این معضل پس از شیوع و رواج یافتن در یک کشور در داخل شهرها نیز رسوخ نموده و امنیت شهری و جامعه را تهدید می کند. پژوهش حاضر به منظور و با هدف «بررسی جغرافیایی پدیده مواد مخدر در کلان شهر تهران»

 

بررسی جغرافیایی مواد مخدر در کلان شهر تهران

 

فهرست مطالب

 

چکیده

فصل اول - مقدمه

بیان مسئله......................................................................................................  3

سوالات تحقیق.......................................................................................................  5

فرضیه های تحقیق...............................................................................................  6

اهمیت و ضرورت تحقیق..............................................................................    6

اهداف تحقیق.................................................................................................... 7

روش تحقیق....................................................................................................... 8

ساختار تحقیق...................................................................................................... 7

روش گردآوری اطلاعات......................................................................................... 8

فصل دوم- پیشینه تحقیق

رابطه جغرافیا با محیط......................................................................................... 10 

بخش اول-چارچوب نظری .....................................................................................  11

نظریه های فشارهای ساختاری ................................................................................  11

نظریه انتقال فرهنگی.................................................................................................14

نظریه شخصیت پسیکوپات و سوسیویات......................................................................14

تئوری دورکیم..........................................................................................................15

مکتب محیط اجتماعی و فرهنگی......................................................................................  15

تئوری ادوین ساترلند...................................................................................................... 15

نظریه مرتن..............................................................................................................  16

نظریهآنومی و مصرف مواد مخدر.................................................................................. 16

مدل سازگاری....................................................................................................20

کنش متقابل نمادین یا نظریه برچست زنی......................................................................21

رویکرد خرده فرهنگ‌ها و مصرف مواد مخدر..................................................................26

تاریخچه حاشیه نشینی.................................................................................................28

مفهوم حاشیه نشینی...................................................................................................... 29

علل عمده پیدایش حاشیه نشینی.......................................................................................  30

اوصاف عمومی مناطق حاشیه نشینی ..................................................................... 31

چگونگی فرم گرفتن زندگی در حاشیه شهر..................................................................... 32

تأثیر حاشیه‌نشین‌ها برای تهدید امنیت اجتماعی...............................................................  33

جهات تاثیر گذار محیط زندگی بر ارتکاب جرایم............................................................. 34

راهکارهای مناسب برای جلوگیری از گسترش حاشیه نشینی................................................ 35

بخش دوم- مواد مخدر....................................................................................................38

تعریف مواد مخدر.................................................................................................. 38

تاریخچه مواد مخدر در ایران.........................................................39

انواع مواد مخدر..........................................................................................44

طریقه های مصرف مواد مخدر................................................................................... 46

داروهای مخدر و شبهمخدر..................................................................................  47

علائم مصرف مخدرها.........................................................................................48

شیشه یا کریستال...........................................................................................................49

نوجوانان و جوانان و و یژگیهای آنان........................................................................54

شخصیت و رابطه آن با اعتیاد ................................................................................54

تحقیقات انجام شده در خارج از کشور............................................................................. 55

تحقیقات انجام شده در ایران....................................................................................... 56 

فصل سوم – تاریخچه و نقشه مناطق تهران

تاریخچه شهر تهران................................................................................................58

وضعیت جغرافیایی شهر تهران.....................................................................................  59

تبدیل تهران به یک کلان شهر بزرگ..................................................................  61

جمعیت تهران...................................................................................................  65

تهران پس از انقلاب ................................................................................................ 66

رشد سریع تهران...................................................................................................... 68

پیدایش جرم درتهران.............................................................................................. 71

 جمعیت تهران.............................................................................  73

میزان مصرف مواد مخدر..........................................................................................  74

قیمت مواد مخدر.................................................................................................  74

منطقه خاک سفید.................................................................................................... 77

منطقه فرحزاد .................................................................................................79

منطقه شهرک غرب................................................................................................... 81

منطقه 5..............................................................................................................83

منطقه 7 ............................................................................................................85

منطقه 8 ........................................................................................................87

منطقه 9...............................................................................................89

منطقه 10 ................................................................................................91

منطقه 11 ...................................................................................................93

منطقه 12....................................................................................................... ...... ...95

منطقه13 .............................................................................................. 97

منطقه 15....................................................................................99

منطقه17........................................................................................................101

منطقه 20....................................................................................................103

منطقه 21 ...........................................................................................................105

 فصل چهارم- تحلیل داده ها

مقدمه.........................................................................................................106

فصل پنجم – نتیجه گیری

نتیجه گیری یافته ها ....................................................................................... 117

محدودیت ها........................................................................................................... 121

پیشنهادات............................................................................................................... 122

منابع............................................................................................................ 124

 

فهرست جداول و نمودار

جدول4- 1-تعداد توزیع کنندگان مواد مخدر در شهر تهران............................................   107

جدول 4-2: درصد فراوانی سن توزیع کنندگان موادمخدر درشهر تهران...........................109        

   جدول 4- 3: میزان مصرف مواد در سنین مختلف.............................................110

جدول 4- 3: مصرف شیشه در تهران ..............................................................112

جدول 4-4 : قیمت مواد مصرفی در تهران...................................................................114

نمودار4-1: سن توزیع کنندگان................................................................................... 108

نمودار 4-2: میزان مصرف مواد..........................................................................111

نمودار 4-3: درصد مصرف کنندگان شیشه.................................................................. 115

چکیده

یکی از مسائلی که امنیت جامعه را با خطر مواجه می کند، بروز جرایم مختلف از جمله مواد مخدر است. این معضل پس از شیوع و رواج یافتن در یک کشور در داخل شهرها نیز رسوخ نموده و امنیت شهری و جامعه را تهدید می کند. پژوهش حاضر به منظور و با هدف«بررسی جغرافیایی پدیده مواد مخدر در کلان شهر تهران» به روش توصیفی- تحلیلی، به شناسایی نقاط و محلات مهم بروز جرم در مورد پدیده مواد مخدر، انجام شده است. در این راستا سه فرضیه مطرح شده است، مبنی بر این که :1- مناطق حاشیه ای شهر تهران از مهمترین کانون های توزیع و مصرف مواد مخدر به شمار می روند.2-موقعیت مکانی برخی مناطق شهر تهران در بروز جرائم ناشی از مواد مخدر تأثیر گذارند.3-نیروی انتظامی، در رابطه با برقراری امنیت و مبارزه با مواد مخدر، کنترل هماهنگ دارد. برای بدست آوردن اطلاعات و آمار مربوط به پدیده مواد مخدر از آمار حاصله از اطلاعات پلیس مبارزه با مواد مخدر در شهر تهران و دیدن فضاها و معتادانی که به طور محسوس در جامعه وجود دارد، استفاده شده است. و به دلیل گستردگی این پدیده در سطح شهر، نقاط مهم جرم خیز مواد مخدر، گزینش شده و مورد بررسی واقع شده است. مناطق مورد نظر در پژوهش بدین شرح می باشند: منطقه 4(محله خاک سفید)، منطقه 5 به طور کلی و منطقه شهرک غرب، مناطق 7 ، 8، 9 ، 10 ، 11 ، 12 ، 13 ،15 ، 17 ، 20، و 21.  نتایج بدست آمده سه فرضیه تحقیق را تأیید می نماید و چنین حاصل شده است: بافت های فرسوده و قدیمی، حاشیه نشینی شهری و حاشیه نشینی در محدوده شهر، بافت های جدید و جدید الاحداث، مهاجرت های بی رویه، در بروز پدیده مواد مخدر تأثیر دارد و محیط جغرافیایی با جرم(مواد مخدر) رابطه دارد. همچنین عملکرد شدید نیروی پلیس، با کنترل پدیده مواد مخدر هماهنگی داشته، ولیکن به دلیل افزایش روزافزون معتادان و گرایش به این پدیده، هنوز آمار زیادی معتاد و توزیع کننده در شهر تهران وجود دارد.

مقدمه

      یکی از مسائلی که امنیت جامعه را با خطر مواجه می کند، بروز جرایم مختلف از جمله مواد مخدر است.مواد مخدر تأثیر عمیقی بر تمامی افراد و جوامع سراسر جهان دارد. در بعد فردی، مواد مخدر سلامت، زندگی و امنیت افراد را با خطر روبرو کرده است. در بعد ملی، رابطه مواد مخدر با جرایم باعث بروز مناقشات، معضلات اجتماعی، تضعیف دولتها و عقب ماندگی کشورها شده است. کشورهای فقیر به شدت در برابر مواد مخدر آسیب پذیر بوده و نیازمند کمک هستند، زیرا آنها فاقد منابع کافی برای مقابله با چرخه جرم و جنایت می باشند. با ورود به دومین قرن کنترل جهانی مواد مخدر، دولتها و ملتها همچنان با گسترش و پیچیدگی معضلات ناشی از سوء مصرف و قاچاق این پدیده مواجه اند. بدون تردید نیمه دوم قرن بیستم شاهد همه گیری مصرف مواد مخدر بوده است. اگر چه آمار موجود به گونه ای نیست که بتوان این وضعیت را دقیقا«همه گیری» نامید، اما پر واضح است که مصرف مواد مخدر غیر قانونی از نیمه دوم قرن بیستم افزایش یافته استامروزه معضل تولید و قاچاق مواد مخدر و اعتیاد از پدیده های شوم کشورها محسوب شده و تواناییهای اقتصادی، ظرفیتهای امنیتی و انتظامی بسیاری را به خود معطوف داشته و جنبه های فراملی به خود گرفته است. این معضل پس از شیوع و رواج یافتن در یک کشور در داخل شهرها نیز رسوخ نموده و امنیت شهری و جامعه را تهدید می نماید. اما آنچه مسلم است علاوه بر جهانی شدن پدیده مواد مخدر ، گسترش آن در داخل شهرها به عوامل و متغیرهای زیادی بستگی دارد، از آن جمله: فرهنگ و بینش مردم شهر، وضعیت اقتصادی، جغرافیا و مکان محلات ، بیکاری افراد و بسیاری عوامل دیگر. در این مورد ویژگی های مکانی می تواند عامل مهم و تأثیرگذار بر روند تولید، توزیع و مصرف این مواد باشد. با توجه به اینکه جغرافیا با فعالیتهای انسانی سر و کار دارد، بنابراین بررسی جغرافیایی پدیده مواد مخدر در کلان شهر تهران می تواند تا حدودی به علل و عوامل گسترش این پدیده کمک کرده و از دیدگاه علمی به ارائه راهکارهای مناسب مقابله با این معضل اجتماعی بپردازد.

با توجه به گسترش پدیده مواد مخدر در شهر تهران و رابطه این پدیده با جغرافیای محیطی شهر در این پایان نامه سعی برآن شده است تا به بررسی پدیده مواد مخدر در کلان شهر تهران پرداخته شود و در این راستا بررسی امنیت جامعه با توجه به عملکرد نیروی انتظامی از مهمترین اهداف تحقیق حاضر خواهد بود. 

بیان مسئله

        بدون شک رابطه ای منطقی بین پدیده مواد مخدر با شرایط و ویژگی های جغرافیایی شهرها وجود دارد. از آنجاییکه وظیفه دانش جغرافیا درک رابطه میان پدیده های اجتماعی با عوامل طبیعی است، بنابراین پدیده مواد مخدر را می توان به عنوان یک موضوع جغرافیایی مورد بررسی و مطالعه ی علمی قرار داد.در دنیای امروز از جنبه سیاسی و امنیتی به جغرافیا نگریسته شده و کشورها سعی دارند از مقوله جغرافیا در راستای ارتقای امنیت عمومی، مقابله با انحرافات اجتماعی و توسعه ملی نهایت استفاده را ببرند. جغرافیا به دو حوزه مهم و اساسی یعنی مطالعه محیط و مکان پرداخته و به جغرافیای انسانی و طبیعی تقسیم می‌شود. با توجه به بروز جرم‌های بسیار از جمله مواد مخدر در سطح شهر تهران و گسترده بودن محیط جغرافیایی تهران، پدیده مواد مخدر شکل گسترده و وسیعی به خود گرفته که نیازمند اتخاذ سیاستهای امنیتی حساس‌تری می‌باشد که مبارزه با آن توجه بیشتر نیروی انتظامی را در راستای برقراری امنیت شهر تهران به خود جلب می‌کند و محیط جامعه نیازمند برقراری امنیت درسطح شهر تهران می‌باشد.

  رشد سریع شهر نشینی در کشورهای در حال توسعه، موجب مشکلات اجتماعی حادی شده است. تهران که در ابتدا شهری کوچک با چند دروازه و محله مشخص و محدود بود، امروزه به یکی از کلان شهرهای جهان تبدیل شده که با افزایش مهاجرتهای بی رویه روزافزون، در آینده ایی نه چندان دور با انفجار جمعیتی مواجه خواهد شد. هر چند که اکنون نیز این پدیده تا حدی به وقوع پیوسته و فشار ناشی از افزایش جمعیت، گرانی و مسکن، بسیاری را به محلات و شهرکهای اطراف کشانده است. حاشیه نشینی از جمله عواملی است که به دلیل فقر اقتصادی و عدم دسترسی مهاجران به مشاغل اقتصاد شهری، تأثیر بر بوجود آمدن مشاغل کاذب، بروز جرم و خلاف گشته است و بسیاری از این محلات یا مخفیگاه انواع فعالیتهای غیرقانونی است یا منشاء بروز معضلاتی از جمله و مهمتر مواد مخدر می باشد. مواد مخدر در مقایسه با سایر جرایم می تواند عامل فریبنده ایی برای بدست آوردن درآمد بیشتر بوده و افراد زیادی را تحت شمول قرار دهد. اما آنچه مسلم است، در محلات حاشیه نشین این پدیده علاوه بر علنی بودن بین افراد در سطح کوچکی انجام می شود، چرا که این محلات همواره مورد توجه و بازرسی مأموران ناجا می باشد. باندهای بزرگ و مخوف این عامل همواره در سطح شهر پخش بوده و با رعایت ظاهری بس گمراه کننده و حتی آبرومند به فعالیت خود ادامه می دهند. پس به طور یقین نمی توان گفت که حاشیه نشینی کانون پدیده مواد مخدر است، حاشیه نشینان آلوده این معضل هستند. نه آلوده کننده. با توجه به این مهم این تحقیق درصدد بررسی پدیده مواد مخدر در سطح شهر تهران می باشد و به دنبال پاسخ یافتن به این سؤال اساسی است که آیا معضل مواد مخدر در تمامی شهر تهران شیوع و گسترش دارد؟ چه نوع موادی در محلات مختلف استعمال و رد و بدل می گردد و جغرافیای محیطی آن محل چه رابطه ایی با این پدیده دارد؟ و عملکرد نیروی انتظامی برای برچیدن این معضل چگونه بوده است؟

 

پرسش های  تحقیق:

1.                  آیا مناطق حاشیه ای شهر تهران از مهمترین کانون های توزیع و مصرف مواد مخدر به شمار می روند؟

2.                  آیا موقعیت مکانی برخی مناطق شهر تهران در بروز جرائم ناشی از مواد مخدر تأثیر می گذارند؟

3.                  آیا نیروی انتظامی، در رابطه با برقراری امنیت و مبارزه با مواد مخدر، کنترل هماهنگ دارد؟

فرضیه های تحقیق:

1.                 مناطق حاشیه ای شهر تهران از مهمترین کانون های توزیع و مصرف مواد مخدر به شمار می روند.

2.                 موقعیت مکانی برخی مناطق شهر تهران در بروز جرائم ناشی از مواد مخدر تأثیر گذارند.

3.                 نیروی انتظامی، در رابطه با برقراری امنیت و مبارزه با مواد مخدر، کنترل هماهنگ دارد.

 

پایان نامه بررسی جغرافیایی مواد مخدر در کلان شهر تهران
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست