سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
بررسی خلاقیت در افراد درونگرا و برونگرا

عالی

docx 1395 مرداد 16 حجم : 2 مگابایت صفحات : 805500 تومان خرید و دانلود

بررسی خلاقیت در افراد درونگرا و برونگرا

بررسی خلاقیت در افراد درونگرا و برونگرا تعریف عملیاتی خلاقیت تعریف نظری شخصیت تعریف نظری برون گرایی تعریف نظری درون گرایی تعریف عملیاتی درون گرایی پایه های زیست شناختی برون گرایی درون گرایی پایه های فیزیولوژیکی درون گرایی برون گرایی نظریه ویلیام جیمز درمورد خلاقیت سرهربرک دید معتقد است که تخریب و خلاقیت دو نیروی متفاوتی هستند که اجزای تشکله ذهن را تشکیل می دهند و خلاقیت بعنوان یک دانش طبقه بندی شده تعریف شده است و به عبارتی خلاقیت جوهر مجردی است که در تمام اشخاص غیر از بیماران روانی با یک نسبت معین یافت می شود

پایان نامه بررسی خلاقیت در افراد درونگرا و برونگرا

فهرست
فصل اول 5
مقدمه 6
بیان مسئله 8
هدف پژوهش 8
ضرورت و اهمیت تحقیق 8
فرضیه تحقیق 9
تعریف مفاهیم و اصطلاحات 9
تعریف عملیاتی خلاقیت 9
تعریف نظری شخصیت 9
تعریف نظری برون گرایی 10
تعریف نظری درون گرایی 10
تعریف عملیاتی درون گرایی 10
فصل دوم 11
تعاریف و مفاهیم شخصیت 12
عوامل تعیین کننده شخصیت 15
نظریه های شخصیت و اهمیت مطالعه آن 15
درون گرایی و برون گرایی 16
نظام مقوله ای در طبقه بندی شخصیت 17
نظریه ابعادی وونت درباره شخصیت 18
نظریه های تیپ شناسی کرچمر ، شلدن (1925 ,1954 ) 18
نظریه تیپ شناسی اوتوگراوس 20
نظریه مبتنی بر تحلیل عوامل کتل درباره شخصیت 21
نظریه یونگ 23
نظریه آنیرینک 27
درون گرایان 28
برون گرایان 29
برخی دیگر از تفاوتهای درون گرایان با برون گرایان 30
نکته مهم 32
پایه های زیست شناختی برون گرایی – درون گرایی 32
پایه های فیزیولوژیکی درون گرایی – برون گرایی 34
خلاقیت 37
مفهوم خلاقیت 43
فرایند خلاقیت 46
همبستگی هوش و خلاقیت 48
ویژگی افراد خلاق 49
عناصر خلاقیت 52
عوامل شکوفایی خلاقیت 53
عوامل بازدارنده خلاقیت 55
تعاریف خلاقیت 56
نظر اسکاتل درمورد خلاقیت 60
نظریه ویلیام جیمز درمورد خلاقیت 61
فصل سوم 63
جامعه تحقیق 63
نمونه تحقیق 63
چگونگی نمونه برداری 63
ابزار تحقیق 63
پیشینه آزمون 64
روش آماری 65
روش جمع آوری داده ها 65
فصل چهارم 67
تجزیه و تحلیل آماری 67
نتیجه گیری کلی 75
فصل پنجم 76
بحث و نتیجه گیری 76
منابع فارسی و غیر فارسی 81

 

 

فصل اول

مقدمه

آیا از بین چند عنوان تحقیقی که تابحال نظاره گر آن بوده اید متوجه موضوعی به نام خلاقیت شده اید ؟

ممکن است قدری سوال برانگیز باشد اما به خلاقیت کمتر از سایر موضوعات در تحقیقات نگاه می شود و این در حالی است که قدمت این موضوع تا آنجا که محقق اطلاع دارد به دوران افلاطون حتی بیشتر به آفرینش بر می گردد.

خلاقیت موضوعی نا آشنا برای ما نیست به تعبیری خلاقیت همان ابداع جهان و خلق انسان است و این زیباترین وصفی است که از قرآن کریم می توان به امانت گرفت .(قاسم زاده 1368 )

کشف استعداد ها و رفتارهای خلاق در افراد همواه یکی از آرزوهای بشر در همه زمانها بوده است.

سرهربرک دید معتقد است که تخریب و خلاقیت دو نیروی متفاوتی هستند که اجزای تشکله ذهن را تشکیل می دهند و خلاقیت بعنوان یک دانش طبقه بندی شده تعریف شده است و به عبارتی خلاقیت جوهر مجردی است که در تمام اشخاص غیر از بیماران روانی با یک نسبت معین یافت می شود .(قاسم زاده به نقل از تورسن 1372)

از طرف دیگر شخصیت واژه ای است که اغلب هنگام توصیف خود و دیگران از آن به کار می بریم و همگی معتقدیم که معنی آن را می دانیم .

شاید واقعا چنین باشد یک روان شناس پیشنهاد می کند اگر زمانی که واژه " من" را به کار می بریم مقصود خود را از آن بدانیم می توانیم نظریه خوبی درباره معنی شخصیت داشته باشیم هنگامی که واژه" من" را به کار می بریم در اصل همه چیز را درباره خودمان جمع بندی می کنیم تمایلات ، محاسن ، ترس ها و قوت ها و ضعفمان .

واژه " من" همان چیزی است که شمارا به عنوان یک فرد ،فردی مجزا از دیگران تعریف می کند.(دوان شوکر ،1994).

به عبارتی تعریف ما از شخصیت امکان دارد اندیشه منحصر به فرد بودن انسان را در بر گیرد . ما بین افراد شباهتهایی را می بینیم ، ولی احساس می کنیم که هر یک ویژگی هایی خاص داریم که مارا از دیگران متمایز می نماید .

بنابراین پیشنهاد می کنیم که شخصیت ممکن است عبارت باشد از مجموعه ای از ویژگی های منحصر به فرد و با دوام که دریامنبع به موقعیتهای متفاوت ممکن است تغییر یابد .(شوکر 1994).

یکی از متداولترین طبقه بندیهایی که روانشناسان به کار می بندند دو تیپ «درونگرا» و «برونگرا » می باشد که برای اولین بار توسط یکی از پزشکان معروف به نام «کارل یونگ » به کار رفت .(نرمال.ل.،ن 1364 ، 517).


بیان مسئله

بررسی خلاقیت در افراد درون گرا و برون گرا

هدف پژوهش

این پژوهش قصد دارد که خلاقیت را در افراد «درون گرا » و « برون گرا » مورد بررسی قرار دهد .

ضرورت و اهمیت تحقیق

بعلت مواجه جوامع بشری با مسائل پیچیده فزاینده وابستگی متقابل بین کشورها و تحلیل رفتن منابع طبیعی ، سرعت فزاینده تغییرات ، نیاز به ابداع و خلاقیت اجتناب ناپذیر است .

از سویی نیاز به یافتن تصویری هر چه جامع تر و دقیق تر از آینده برای هر جامعه از ضروریات است لذا هر جامعه ای برای دستیابی به بقاء و توسعه یافتن می بایست حوزه استعدادهای درخشان را در کانون توجه قرار دهد. (تورنس 1372 )

نیروی خلاقی که در تعداد معدودی از افراد بشر نهاده شده است انجام دهد.

اگر جامعه در حداکثر بهره گیری از این تنها موهبت بشری توفیق نیابد و یا بدتر از آن اگر به خطا عزم سرکوب آنرا نماید آن وقت است که بشر حق مادرزایی خود یعنی اشرف مخلوقات بودن را از دست می دهد و در عوض محکوم به این خواهد بود که در سینه اش کمترین نوع مخلوقات باشد .( مهدی زاده ، رضوانی 1369 ).

از طرفی دیگر شخصیت را شاید بتوان اساسی ترین موضوع علم روان شناسی دانست ، زیرا محور اساسی بحث در زمینه هایی مانند یاد گیری ، انگیزه ، ادراک ، تفکر ، عواطف و احساسات ، هوش و مواردی از این قبیل دانست .

به عبارتی موارد فوق الذکر اجزاء تشکیل دهنده شخصیت به حساب می آیند .

بنابراین حتی مطالعه بیماریهای روانی و به خصوص بیماریهای روان کنشی_که از دیدگاه روان شناسان شامل اکثر پیکوزها مانند اسکیزوفرنیا ، پیکوزهای عاطفی ، تمام نورزها و تمام اختلالات شخصیتی و منشی ، رفتارهای ضد اجتماعی ، ضد اخلاقی ، اعتیاد و انحرافها می شود _ را می توان جزء امراض شخصیت دانست ( شاملو ، سعیر 368 )

انجام چنین پژوهشی از این جهت از اهمیت برخوردار است که می تواند به افراد کمک کند تا رفتارهای خلاق و استعدادهای درخشانی که شخصاً از آن برخوردارند ( با توجه به تیپ شخصیتی شان ) با عمق بیشتر مورد بررسی قرار داد ه و اصول آن را در زندگی روزمره به کار گیرد و از طرف دیگر آگاهی از ارتباط بین خلاقیت و تیپ شخصیتی موجب آن می گردد که به سوی رشد و شکوفایی سوق یابد .

بحث و نتیجه گیری

در تحقیق حاضر سعی بر این بود که نشان داده شود که خلاقیت افراد درون گرا نسبت به افراد برون گرا بیشتر است و موضوع تحقیق عبارت بود از بررسی خلاقیت در افراد درون گرا و برون گرا .

سپس فایده و اهمیت تحقیق توضیح داده شد ، متغیرهای مورد بررسی ( خلاقیت ، ویژگی های افراد درونگرا و برونگرا ) نیز تعریف شدند پس از آن به پیشینه پژوهش ، انواع نظریه های مربوط به خلاقیت و شخصیت و تحقیقات انجام شده پرداخته شد .

جامعه مورد نظر در تحقیق حاضر عبارت است از دانش آموزان دختر 12 تا 14 ساله که شامل 120 نفری باشند و از روش نمونه گیری در دسترس استفاده شده است ابزار تحقیق در پژوهش حاضر عبارت است از تست درون گرایی و برون گرایی آینزنک( EPI) تست خلاقیت که برای گروه نمونه اجرا گردید.

سپس بر اساس نمرات کسب شده در تست درون گرایی و برون گرایی آیزنگ ، آزمودنیها به دو گروه درون گرا و برون گرا تقسیم شدند.

سپس روی هر دو گروه تست خلاقیت اجرا گردید سپس بین نمراتی که هر یک از گروهها از تست های اجرا شده کسب کرده بودند

همبستگی پیرسون محاسبه گردید و در نتیجه تجربه و تحلیل آماری مشخص شد که بین خلاقیت و ویژگی های شخصیتی افراد درون گرا و خلاقیت با ویژگی های شخصیتی افراد برون گرا همبستگی متوسطی وجود دارد

ولی بین خلاقیت با ویژگی شخصیتی افراد درون گرا همبستگی بیشتری وجود دارد که در نتیجه فرضیه تحقیق مورد تأیید قرار گرفت .

منابع فارسی و غیر فارسی

1-حسین ابراهیمی مقدم 1384 فورد پسیکو لوژی نشر ساوالان

2-یوسف کریمی 1384 روانشناسی شخصیت نشر ویرایش

3-علی اکبر سیف 1368 روانشناسی پرورش ( روانشناسی یادگیری و آموزش ) انتشارات آگاه

4-علی شریعتمداری 1364 روانشناسی تربیتی انتشارات امیر کبیر

5-میر محمد عباس زاده 1372 آشنایی با تعلیم و تربیت کودکان تیزهوش انتشارات جهاد دانشگاهی

6-آنیرنک ، هانس ، یورگن 1377 واقعیت خیال در روانشناسی ترجمه براهنی ، محمد تقی ، گامان ، نیستان ، انتشارات رشد

7-روز نهان ، دیوید ال وسکیفمن ، مارتین ای پی 1379 آسیب شناسی روانی ترجمه سید یحیی محمدی نشر ساوالان

8-شوکز ، دوان و شوتز ، سیدنی من 1379 نظریه های شخصیت ترجمه سید یحیی محمدی نشر ویرایش

9-نسیت ، جس ونسیت ، گریگور جی 1384 ترجمه یحیی سید محمدی نشر روان

10-هالجین پی وریچارد ، ویتبورن ، سوزان کراس 1385 آسیب شناسی روانی ترجمه یحیی سید محمدی نشر روان .

11-اس کارور ، چارنر وشی یر ، مایکل اف 1375 نظریه های شخصیت ترجمه احمد رضوانی نشر آستان قدس رضوی

12-تورنس ، پال 1375 خلاقیت ترجمه حسن قاسم زاده انتشارات دنیای نو

13-تورنس ، پال 1372 استعدادها و مهارتهای خلاقیت در راه های آموزش و پرورش آنها ترجمه حسن قاسم زاده انتشارات دنیای نو

14-شل کراس ، دوریس جی 1370 آموزش رفتار انتشارات قدس رضوی

15-سوری جی 1367 انگیزش و هیجان ترجمه براهنی انتشارات چهره

16-کالاگر ، جیمز 1372 آموزش کودکان تیز هوش ترجمه مجید مهدی زاده انتشارات صفا .

بررسی خلاقیت در افراد درونگرا و برونگرا
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست