سیما فایلدانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
سیما فایل
پیشنهاد ما

سوالات استخدامی نمونه سوال پیام نور پروژه کارآفرینی گزارش کارآموزی آزمون آزمایشی دانلود پاورپوینت
رابطه تک فرزندی و اختلالات روانی
1 1 1 1 1
عالی
docx
1395 خرداد 9
حجم : 2 مگابایت
صفحات : 95
6500 تومان
خرید و دانلود

رابطه تک فرزندی و اختلالات روانی


اين تحقيق به منظور بررسي رابطه تک فرزندي با اختلالات رفتاري انجام گرديدپس از تشريح کامل اختلالات رفتاري و ذکر انواع آن، پرسشنامه راتر روي 30 کودک تک فرزند و 30 کودک غيرتک فرزند پاسخ داده شده استاين پرسشنامه، مخصوص معلمان بوده و در چند مدرس

این فایل با فرمت WORD می باشد و قایل ویرایش و آماده پرینت است
 
رابطه تک فرزندی و اختلالات روانی
 
فهرست
 
چکيده3
 
 
 
فصل اول
 
مقدمه5
 
بيان مساله7
 
اهميت پژوهش9
 
فرضيه پژوهش11
 
تعاريف عملياتي11
 
 
 
فصل دوم
 
اختلالات رفتاري13
 
تعاريف اختلالات رفتاري14
 
رفتار بهنجار18
 
برآورد درصد شيوع اختلالات رفتاري19
 
بررسي مختصري از تاريخچه و علل اختلالات رفتاري22
 
اصل فراموش شده ژنتيک28
 
ارتباط نقش سيستم ايمني با افزايش مشکلات رفتاري30
 
دسته بندي اختلالات رفتاري32
 
انواع اختلالات رفتاري موجود در هر گروه از دسته بندي هاي گروه ترويج روانپزشکي43
 
چگونگي ارتباط با والدين با فرزندان و تاثير آن بر ويژگي هاي رفتاري آنان 49
 
چگونگي بروز اختلال در رفتار از نظر رفتار گرايان54
 
روشهاي رفتار درماني59
 
اختلالات رفتاري در کودکان تک فرزند و چند فرزند شهر تهران65
 
 
 
فصل سوم
 
جامعه آماري68
 
ابزار پژوهش69
 
اعتبار پرسشنامه راتر72
 
پايايي آزمون راتر73
 
روش اجراي تحقيق74
 
روش تحليل آماري75
 
 
 
فصل چهارم
 
بحث و نتيجه گيري80
 
پيشنهادات81
 
محدوديتها82
 
منابع83
 
پيوست 86
 
پرسشنامه 87
 
پرسشنامه مشخصات مربوط به دانش آموز93
 
چکيده:
 
اين تحقيق به منظور بررسي رابطه تک فرزندي با اختلالات رفتاري انجام گرديدپس از تشريح کامل اختلالات رفتاري و ذکر انواع آن، پرسشنامه راتر روي 30 کودک تک فرزند و 30 کودک غيرتک فرزند پاسخ داده شده استاين پرسشنامه، مخصوص معلمان بوده و در چند مدرسه ابتدائي کرج به طور تصادفي توزيع شده استمعلمان برحسب آشنايي خود با انش آموزان تک فرزند و غير تک فرزند پرسشنامه ها را تکميل نموده اندآزمودنيهاي دانش آموز در اين کار پژوهش بين 7 تا 12 سال سن داشته انددر آخر پس از پايان کار و انجام محاسبات آماري از طريق روش آماري x2(مجذور کا) مشاهده شده که x2(6/06) بدست آمده بزرگتر از x2جدول (5/671) بوده استبنابراين بين تک فرزندي و اختلالات رفتاري رابطه معني داري وجود دارد وسطح معني داري آن برابر 5% p7است
 
«فصل اول»
 
«مقدمه»
 
بحث درباره رفتارهاي انسان و چگونگي بروز اختلال در آن نيازمند بررسي ديدگاهها و نظريه هاي دانشمندان مختلفي است که با تمام پيچيدگي موضوع، سعي در شناخت بشر و چشمه هاي زاياي نيازهاي او دارندعلاقه و کنجکاوي در اين زمينه پشينه اي به قدمت زندگي انسان بر کره زمين دارداما در يک صد سال اخير مطالب بسياري در اين باره به رشته تحرير در آمده است که با وجود پراکندگي فراوان، مي توان آنها را دسته بندي کرددر انجام اين مهم، در مي يابيم که هر يک از دانشمندان در نظريه خود، انسان و رفتارهاي او را از بعد خاص مورد بررسي و تحقيق قرار داده اند، و بر اساس دريافتهاي تک بعدي خويش، صبورانه سعي در توجيه و توضيح انسان و رفتارهايش کرده اند و انسان را همان چيزي معرفي کرده اند که خود شخصاً دريافته اند که مي توان گفت نظر به آنها به مثابه افرادي است که در مثال مولوي، در تاريکي،بر بخشي از بدن فيل دست کشيده و تلاش در توضيح و تعريف آن موجود بر اساس آگاهي ناقص و محدود خويش دارند، زيرا در حقيقت انسان ترکيب بسيار جالب و قابل تحسيني از جسم (بدن) ، عقل (ذهن) و معنويات (بعد الهي) است و هر يک از اينها امکانات و امتيازات بي شمار براي او به ارمغان دارد که به دنبال خود نيازها و خواسته هاي بسياري را نيز ايجاد مي کند
 
احتمالاً به کرات، اصطلاحات «مشکلات رفتاري» ، «آشفتگي هيجاني» و «بيماريهاي رواني» را شنيده ايماما هنگامي که مي خواهيم آنها را دقيقاً تجزيه و تحليل و يا تعريف کنيم، اين اصطلاحات، مبهم و کلي به نظر مي آيد و کار بسيار مشکل مي نمايد
 
اصطلاح «اختلال رفتاري» که نتيجه بارز آشفتگي هيجانياست معمولاً بشتر براي کودکاني که دچار تضاد هستند، به کار مي روداين اصطلاح، بدون آنکه تعريف شود، تقريباً از حدود 85 سال پيش، در فرهنگ ادبيات روان شناسي وارد شده استاز آن هنگام معلمان، پزشکان، روان شناسان، رستاران و افراد ديگري که به مشکلات هيجاني و رفتاري کودکا علاقه مند هستند از اين اصطلاح براي بيان مقصود خويش استفاده کرده انداما تعريف واحدي که مورد پذيرش همگان باشد، ارائه نشده است(سيف نراقي - نادري)
 
 
 
- بيان مسئله
 
به طور کلي شخصيت مستقل و واحد کودک در همان مراحل اوليه زندگي شکل مگيرديک کودک ممکن است از نظر ارثي گرايش به خصوصيات شخصيتي معيني داشته باشد اما بسته به اينکه اين تمايلات در چه محيطي، رشد يابد، شدت و ضعف آنها تفاوت مي کند(دکتر نبي جمالي)
 
وجود تعارض، ناسازگاري، اختلالات رفاري و خشونت هايي که زندگي مطلوب و امنيت اجتمتعي را مختل مي کندف يکي از مشکلات جوامع امروزي استاز عواملي که مي تواند هم به عنوان محيطي براي پيش گيري و کاهش آن تلقي گردد، مدرسه است در هر کلاس و مدرسه، دانش آموزاني وجود دارند که به دليل خصوصيات و شرايط فردي، خانوداگي و اجتماعي در پذيرش انتظارات و مقررات محيط آموزشي و انطباق دادن خود با آن و نيز در رفتار و برخورد متعادل با هم سالان و هم کلاسي هاي خود دچار مشکل مي باشنديکي از اين خصوصيات و شرايط فردي، تک فرزندي است که ممکن است عامل اصلي اين اختلال و ناسازگاري باشدالبته اين امر در حد يک فرضيه بيان شده وتحقيقات زيادي در اين زمينه صورت نگرفته استبنابراين انجام تحقيق در اين زمينه براي ياري رساندن به کودکان و نوجوانان که با اختلالات رفتاري و ناسازگاري درگيرند و عامل اصلي آن تک فرزند بودن است امري مهممي نمايد(دکتر گيتوني)
 
 
 
- اهميت پژوهش:
 
با توجه به اينکه در جوامع پيشرفته و در حال توسعه امروزي داشتن فرزند زياد چندان مطلوب نيست و تامين لوازم آسايش زندگي براي تعداد کمتري از فرزندان مقدور است، لذا والدين به داشتن يک تا سه فرزند اکتفا مي کننداين تعداد کم فرزندان، فرزند سالاري را به دنبال خواهد داشت و در بعضي موارد نيز اختلالات رفتاريبچه ها در محيط خانه به علت حمايتهاي زياد، تامين شدن بي اندازه، تجربه نکردن شکست ،لوس و بي مسئوليت بار مي آيند و در آينده اي نه چندان دور در محيط اجتماع مشکل ساز خواهند بود، هم براي خود هم براي اطرافيانبخصوص هنگاميکه در خانواده مسئله تک فرزندي وجود داشته باشد اين امر محسوس تر استوالدين به خاطر علاقه زياد به تنها فرزند زندگي خود در برخي موارد مشکلاتي را بوجود مي آورند،حمايتهاي بي مورد، نچشيدن طمع تلخ شکست هر چند کودک، تشويق و تقويت شدن به کارهاي نادرستي که انجام مي دهد و نديدن اخم والدين و آنها را به افرادي از خود راضي و نوعي مشکل افرين براي سايرين تبديل ميکند
 
براي کمک به والديني که تنها يک فرزند دارند و بررسي رابطه اين پديده با اختلالات رفتاري انجام پژوهش امري مهم مي نمايد تا راهکاري براي اين پديده رو به رشد يافت
 


رابطه تک فرزندی و اختلالات روانی
ایمیل * موبایل *

دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

محصولات خاص


 • pdf & doc ویژه

  نمونه سوال درس هیدرولوژی

  نمونه سوال درس هیدرولوژی

  مجموعه سوالات امتحانی هیدرولوژی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

 • pdf ویژه

  نمونه سوال درس هیدرولیک

  نمونه سوال درس هیدرولیک

  سری سوالات درس هیدرولیک کانال های باز (بدون حل)

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی شرکت نفت پاسارگاد

  دانلود سوالات استخدامی شرکت نفت پاسارگاد

  دانلود سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت پاسارگاد در سال 1394 بهمراه پاسخنامه

 • pdf ویژه

  دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی نیروی دریایی ارتش 97

  دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی نیروی دریایی ارتش 97

  این بسته شامل سوالات پرتکرار ادوار گذشته استخدامی و محتویات آن بر اساس سرفصل ها و دروس اعلام شده برای آزمون بوده و به همراه عین دفترچه آزمون و سوالات دوره های گشته آزمون استخدامی ارتش جهت دانلود قرار گرفته است

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات کامل آیین نامه راهنمایی رانندگی

  نمونه سوالات کامل آیین نامه راهنمایی رانندگی

  دانلود نمونه سوالات کامل آیین نامه راهنمایی رانندگی

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک سینا 96

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک سینا 96

  سوالات استخدامی بانک سینا را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید

 • doc ویژه

  نمونه سوال درس بناهای آبی

  نمونه سوال درس بناهای آبی

  مسائل حل شده درس بناهای آبی (دانشگاه صنعتی امیرکبیر)

 • pdf ویژه

  نمونه سوال درس اقتصاد مهندسی

  نمونه سوال درس اقتصاد مهندسی

  نمونه سوالات درس اقتصاد مهندسی + حل تشریحی (دانشگاه امیرکبیر )

 • jpg ویژه

  نمونه سوال درس مهندسی زلزله

  نمونه سوال درس مهندسی زلزله

  5 تمرین حل شده درس مهندسی زلزله (دانشگاه امیرکبیر)

 • pdf ویژه

  دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک انصار

  دانلود نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک انصار

  دانلود نمونه سوالات عمومی وتخصصی استخدامی بانک انصار را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.

 • pdf ویژه

  دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صنعت ومعدن

  دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صنعت ومعدن

  دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صنعت ومعدن را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک مسکن

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک مسکن

  سوالات استخدامی بانک مسکن را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.بانک سوالات استخدامی بانک مسکن از جمله قدیمی ترین بانک ها است که همه ساله داوطلبان زیادی جهت شرکت در آزمون های استخدامی آن که از طریق جراید و...

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک کشاورزی

  نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک کشاورزی

  سوالات استخدامی بانک کشاورزی را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.بانکسوالات استخدامی بانک کشاورزی از جمله قدیمی ترین بانک ها است که همه ساله داوطلبان زیادی جهت شرکت در آزمون های استخدامی آن که از طریق جراید و اعلا

 • pdf ویژه

  دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات ایران

  دانلود نمونه سوالات استخدامی بانک صادرات ایران

  سوالات استخدامی بانک صادرات ایران را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.بانک سوالات استخدامی بانک صادرات از جمله قدیمی ترین بانک ها است که همه ساله داوطلبان زیادی جهت شرکت در آزمون های استخدامی آن که از طریق جراید و

 • PDF ویژه

  سوالات آزمون استخدامی بانک ملت

  سوالات آزمون استخدامی بانک ملت

  سوالات استخدامی بانک ملت را می توانید از همیاردانشجو با بیشترین تعداد سوال و کیفیتی بی نظیر،در نظر گرفتن تمامی مواد آزمونی معرفی شده دانلود نمائید.بانک سوالات استخدامی بانک ملت از جمله قدیمی ترین بانک ها است که همه ساله داوطلبان زیادی جهت شرکت در آزمون های استخدامی آن که از طریق ...

 • pdf ویژه

  سوالات آزمون استخدامی رشته حقوق

  سوالات آزمون استخدامی رشته حقوق

  سوالات تخصصی استخدامی رشته حقوق

 • docx ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی پتروشیمی

  نمونه سوالات آزمون استخدامی پتروشیمی

  این محصول ویژه علاوه بر سوالات استاندارد و پرتکرار پیشنهادی سایت همیار دانشجو حاوی عین نمونه سوالات پتروشیمی ها و شرکت نفت و گاز و پالایش همراه با ذکر سال آزمون برگزار شده در کنار هر سوال می باشد. (مربوط به سال های ٨٢ و ٨٣ و ٨۴ و ٨۵ و ٨۶ و ٨٧ و ٨٩)

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات مصاحبه حضوری وزارت نیرو

  نمونه سوالات مصاحبه حضوری وزارت نیرو

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در آزمون استخدامی وزارت نیرو سال94 شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند.

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات مصاحبه حضوری بانک مرکزی

  نمونه سوالات مصاحبه حضوری بانک مرکزی

  تا زمانی که این فایل PDF را مطالعه نکرده اید در آزمون استخدامی بانک مرکزی سال 94 شرکت نکنید. گذراندن مصاحبه حضوری و گزینش، جزو اصلی قبولی در آزمون های استخدامی می باشد. بسیاری از کارجویان در آزمونهای علمی و تستی قبول می شوند اما از پس مصاحبه بر نمی آیند.

 • docx ویژه

  نمونه سوالات ورودی دانشگاه افسری امام حسین 97

  نمونه سوالات ورودی دانشگاه افسری امام حسین 97

  سپاه جمهوری اسلامی ایران به منظور تکمیل کادر افسری خود از بین جوانان(پسر) مؤمن، متعهد و علاقمند به حرفه نظامی، از طریق برگزاری آزمون عمومی و تخصصی دانشجو جذب مینماید. همیار دانشجو جهت کمک بیشتر به هموطنان متقاضی اشتغال و کمک به پاسخگویی بهتر داوطلبین به سوالات آزمون ورودی دانشگاه افسری سپاه ...