سیما فایلدانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
سیما فایل
پیشنهاد ما

سوالات استخدامی نمونه سوال پیام نور پروژه کارآفرینی گزارش کارآموزی آزمون آزمایشی دانلود پاورپوینت
رابطه تک فرزندی و اختلالات روانی
1 1 1 1 1
عالی
docx
1395 خرداد 9
حجم : 2 مگابایت
صفحات : 95
6500 تومان
خرید و دانلود

رابطه تک فرزندی و اختلالات روانی


اين تحقيق به منظور بررسي رابطه تک فرزندي با اختلالات رفتاري انجام گرديدپس از تشريح کامل اختلالات رفتاري و ذکر انواع آن، پرسشنامه راتر روي 30 کودک تک فرزند و 30 کودک غيرتک فرزند پاسخ داده شده استاين پرسشنامه، مخصوص معلمان بوده و در چند مدرس

این فایل با فرمت WORD می باشد و قایل ویرایش و آماده پرینت است
 
رابطه تک فرزندی و اختلالات روانی
 
فهرست
 
چکيده3
 
 
 
فصل اول
 
مقدمه5
 
بيان مساله7
 
اهميت پژوهش9
 
فرضيه پژوهش11
 
تعاريف عملياتي11
 
 
 
فصل دوم
 
اختلالات رفتاري13
 
تعاريف اختلالات رفتاري14
 
رفتار بهنجار18
 
برآورد درصد شيوع اختلالات رفتاري19
 
بررسي مختصري از تاريخچه و علل اختلالات رفتاري22
 
اصل فراموش شده ژنتيک28
 
ارتباط نقش سيستم ايمني با افزايش مشکلات رفتاري30
 
دسته بندي اختلالات رفتاري32
 
انواع اختلالات رفتاري موجود در هر گروه از دسته بندي هاي گروه ترويج روانپزشکي43
 
چگونگي ارتباط با والدين با فرزندان و تاثير آن بر ويژگي هاي رفتاري آنان 49
 
چگونگي بروز اختلال در رفتار از نظر رفتار گرايان54
 
روشهاي رفتار درماني59
 
اختلالات رفتاري در کودکان تک فرزند و چند فرزند شهر تهران65
 
 
 
فصل سوم
 
جامعه آماري68
 
ابزار پژوهش69
 
اعتبار پرسشنامه راتر72
 
پايايي آزمون راتر73
 
روش اجراي تحقيق74
 
روش تحليل آماري75
 
 
 
فصل چهارم
 
بحث و نتيجه گيري80
 
پيشنهادات81
 
محدوديتها82
 
منابع83
 
پيوست 86
 
پرسشنامه 87
 
پرسشنامه مشخصات مربوط به دانش آموز93
 
چکيده:
 
اين تحقيق به منظور بررسي رابطه تک فرزندي با اختلالات رفتاري انجام گرديدپس از تشريح کامل اختلالات رفتاري و ذکر انواع آن، پرسشنامه راتر روي 30 کودک تک فرزند و 30 کودک غيرتک فرزند پاسخ داده شده استاين پرسشنامه، مخصوص معلمان بوده و در چند مدرسه ابتدائي کرج به طور تصادفي توزيع شده استمعلمان برحسب آشنايي خود با انش آموزان تک فرزند و غير تک فرزند پرسشنامه ها را تکميل نموده اندآزمودنيهاي دانش آموز در اين کار پژوهش بين 7 تا 12 سال سن داشته انددر آخر پس از پايان کار و انجام محاسبات آماري از طريق روش آماري x2(مجذور کا) مشاهده شده که x2(6/06) بدست آمده بزرگتر از x2جدول (5/671) بوده استبنابراين بين تک فرزندي و اختلالات رفتاري رابطه معني داري وجود دارد وسطح معني داري آن برابر 5% p7است
 
«فصل اول»
 
«مقدمه»
 
بحث درباره رفتارهاي انسان و چگونگي بروز اختلال در آن نيازمند بررسي ديدگاهها و نظريه هاي دانشمندان مختلفي است که با تمام پيچيدگي موضوع، سعي در شناخت بشر و چشمه هاي زاياي نيازهاي او دارندعلاقه و کنجکاوي در اين زمينه پشينه اي به قدمت زندگي انسان بر کره زمين دارداما در يک صد سال اخير مطالب بسياري در اين باره به رشته تحرير در آمده است که با وجود پراکندگي فراوان، مي توان آنها را دسته بندي کرددر انجام اين مهم، در مي يابيم که هر يک از دانشمندان در نظريه خود، انسان و رفتارهاي او را از بعد خاص مورد بررسي و تحقيق قرار داده اند، و بر اساس دريافتهاي تک بعدي خويش، صبورانه سعي در توجيه و توضيح انسان و رفتارهايش کرده اند و انسان را همان چيزي معرفي کرده اند که خود شخصاً دريافته اند که مي توان گفت نظر به آنها به مثابه افرادي است که در مثال مولوي، در تاريکي،بر بخشي از بدن فيل دست کشيده و تلاش در توضيح و تعريف آن موجود بر اساس آگاهي ناقص و محدود خويش دارند، زيرا در حقيقت انسان ترکيب بسيار جالب و قابل تحسيني از جسم (بدن) ، عقل (ذهن) و معنويات (بعد الهي) است و هر يک از اينها امکانات و امتيازات بي شمار براي او به ارمغان دارد که به دنبال خود نيازها و خواسته هاي بسياري را نيز ايجاد مي کند
 
احتمالاً به کرات، اصطلاحات «مشکلات رفتاري» ، «آشفتگي هيجاني» و «بيماريهاي رواني» را شنيده ايماما هنگامي که مي خواهيم آنها را دقيقاً تجزيه و تحليل و يا تعريف کنيم، اين اصطلاحات، مبهم و کلي به نظر مي آيد و کار بسيار مشکل مي نمايد
 
اصطلاح «اختلال رفتاري» که نتيجه بارز آشفتگي هيجانياست معمولاً بشتر براي کودکاني که دچار تضاد هستند، به کار مي روداين اصطلاح، بدون آنکه تعريف شود، تقريباً از حدود 85 سال پيش، در فرهنگ ادبيات روان شناسي وارد شده استاز آن هنگام معلمان، پزشکان، روان شناسان، رستاران و افراد ديگري که به مشکلات هيجاني و رفتاري کودکا علاقه مند هستند از اين اصطلاح براي بيان مقصود خويش استفاده کرده انداما تعريف واحدي که مورد پذيرش همگان باشد، ارائه نشده است(سيف نراقي - نادري)
 
 
 
- بيان مسئله
 
به طور کلي شخصيت مستقل و واحد کودک در همان مراحل اوليه زندگي شکل مگيرديک کودک ممکن است از نظر ارثي گرايش به خصوصيات شخصيتي معيني داشته باشد اما بسته به اينکه اين تمايلات در چه محيطي، رشد يابد، شدت و ضعف آنها تفاوت مي کند(دکتر نبي جمالي)
 
وجود تعارض، ناسازگاري، اختلالات رفاري و خشونت هايي که زندگي مطلوب و امنيت اجتمتعي را مختل مي کندف يکي از مشکلات جوامع امروزي استاز عواملي که مي تواند هم به عنوان محيطي براي پيش گيري و کاهش آن تلقي گردد، مدرسه است در هر کلاس و مدرسه، دانش آموزاني وجود دارند که به دليل خصوصيات و شرايط فردي، خانوداگي و اجتماعي در پذيرش انتظارات و مقررات محيط آموزشي و انطباق دادن خود با آن و نيز در رفتار و برخورد متعادل با هم سالان و هم کلاسي هاي خود دچار مشکل مي باشنديکي از اين خصوصيات و شرايط فردي، تک فرزندي است که ممکن است عامل اصلي اين اختلال و ناسازگاري باشدالبته اين امر در حد يک فرضيه بيان شده وتحقيقات زيادي در اين زمينه صورت نگرفته استبنابراين انجام تحقيق در اين زمينه براي ياري رساندن به کودکان و نوجوانان که با اختلالات رفتاري و ناسازگاري درگيرند و عامل اصلي آن تک فرزند بودن است امري مهممي نمايد(دکتر گيتوني)
 
 
 
- اهميت پژوهش:
 
با توجه به اينکه در جوامع پيشرفته و در حال توسعه امروزي داشتن فرزند زياد چندان مطلوب نيست و تامين لوازم آسايش زندگي براي تعداد کمتري از فرزندان مقدور است، لذا والدين به داشتن يک تا سه فرزند اکتفا مي کننداين تعداد کم فرزندان، فرزند سالاري را به دنبال خواهد داشت و در بعضي موارد نيز اختلالات رفتاريبچه ها در محيط خانه به علت حمايتهاي زياد، تامين شدن بي اندازه، تجربه نکردن شکست ،لوس و بي مسئوليت بار مي آيند و در آينده اي نه چندان دور در محيط اجتماع مشکل ساز خواهند بود، هم براي خود هم براي اطرافيانبخصوص هنگاميکه در خانواده مسئله تک فرزندي وجود داشته باشد اين امر محسوس تر استوالدين به خاطر علاقه زياد به تنها فرزند زندگي خود در برخي موارد مشکلاتي را بوجود مي آورند،حمايتهاي بي مورد، نچشيدن طمع تلخ شکست هر چند کودک، تشويق و تقويت شدن به کارهاي نادرستي که انجام مي دهد و نديدن اخم والدين و آنها را به افرادي از خود راضي و نوعي مشکل افرين براي سايرين تبديل ميکند
 
براي کمک به والديني که تنها يک فرزند دارند و بررسي رابطه اين پديده با اختلالات رفتاري انجام پژوهش امري مهم مي نمايد تا راهکاري براي اين پديده رو به رشد يافت
 


رابطه تک فرزندی و اختلالات روانی
ایمیل * موبایل *

دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

محصولات خاص


 • docx ویژه

  سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی سال96

  سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی سال96

  این محصول حاوی نمونه سوالات پر تکرار و مهم آزمون های استخدامی میباشد که با دروس اعلام شده در آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی مطابقت دارد. مطالعه این نمونه سوالات و آشنایی با نحوه طرح سوالات، شما را در قبولی در این آزمون استخدامی کمک بسزایی خواهد کرد.

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش 95

  دانلود سوالات آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش 95

 • pdf ویژه

  سوالات رشته نقشه کشی معماری سال 94 کنکور کاردانی فنی و حرفه ای

  سوالات رشته نقشه کشی معماری سال 94 کنکور کاردانی فنی و حرفه ای

 • docx ویژه

  دانلود نمونه سوال استخدامی ارتش

  دانلود نمونه سوال استخدامی ارتش

  نهادهای نظامی و انتظامی همواره جهت ارتقاء سطح کیفی و خدمت رسانی خود با برگزاری آزمون های استخدامی و جذب نیروی انسانی داوطلبان زیادی را که جویای کار و اشتغال هستند را به سمت خود می کشانند. مجموعه سوالات استخدامی ارتش که برای هر سه قوای مهم ارتش قابل دانلود و استفاده می باشد کامل ترین و یکی از محبوب ترین منابع سوال می باشدکه با افتخار خدمت شما ارائه می گردد.

 • docx ویژه

  دانلود سوالات استخدامی رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدامی رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

  دانلود دفترچه سوالات آزمون های ادوار گذشته وزارت آموزش پرورش شامل بیش از 200 سوال دروس عمومی به همراه پاسخنامه و نیز دفترچه سوالات رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی رشته کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدامی رشته کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

  دانلود دفترچه سوالات آزمون های ادوار گذشته وزارت آموزش پرورش شامل بیش از 200 سوال دروس عمومی به همراه پاسخنامه و نیز دفترچه سوالات رشته تخصصی کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

 • pdf ویژه

  نمونه سوال و دفترچه سوالات استخدامی رشته تخصصی کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش

  نمونه سوال و دفترچه سوالات استخدامی رشته تخصصی کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش

  لیست دروس و منابع آزمون کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش : مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود: (ICDL -1 فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه -2 ریاضی و آمار مقدماتی -3 زبان و ادبیات فارسی -4 معارف اسلامی -5 زبان انگلیسی عمومی -6 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی -7 هوش و توانمندی های عمومی - آزمون به صورت چهار گزینهای و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شد. - سؤالات معارف اسلامی مربوط به پیروان سایر مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی) مطابق تعالیم و احکام فقهی آنان طراحی خواهد شد. - اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سوالات محاسبه خواهد شد. تذکر مهم: سوالات حیط ههای تخصصی آزمون مشترک بر اساس دانش و مهارت های تخصصی متناسب با خوش های شغلی یا مشاغل، با هماهنگی دستگاه های اجرایی و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهیه خواهد شد.

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود نمونه سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی سال94 بهمراه پاسخنامه در قالب pdf

 • docx ویژه

  حل مسائل کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر

  حل مسائل کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر

  کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر جزو منابع کارشناسی ارشد و دکتری نیمه متمرکز مدیریت مالی محسوب می شود در این فایل به مسائل فصل ۲ الی ۸ این کتاب بصورت جامع و تشریحی پاسخ داده شده است.

 • pdf ویژه

  کتاب کدبندی و تصویرسازی واژگان ضروری تافل

  کتاب کدبندی و تصویرسازی واژگان ضروری تافل

  تافل (به انگلیسی: TOEFL) که برگرفته از سرواژگان Test of English as a Foreign Language به معنای آزمون انگلیسی به عنوان زبان بیگانه است، آزمونی است که میزان توانایی افراد را در زمینهٔ برقراری ارتباط به زبان انگلیسی در سطح دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی می‌سنجد. این آزمون توسط مؤسسه ای‌تی‌اس (ETS) در دو نوع کاغذی و اینترنتی برگزار می‌شود و در بیش از نه هزار دانشگاه و مؤسسه از بیش از یکصدو سی کشور جهان مورد پذیرش قرار می‌گیرد. تافل اولین بار در سال ۱۹۶۴ برگزار شد و پس از آن تا کنون نزدیک به ۲۰ میلیون نفر در این آزمون شرکت کرده‌اند

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

  نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

  دانلود بسته ویژه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش مجموعه ی زیر شامل سوالات عمومی ، تخصصی و دفترچه های آزمونهای برگزار شده ۳ دوره قبلی آموزش و پرورش میباشد ، فرمت سوالات بصورت فایل PDF می باشد، تمامی سوالات بهمراه پاسخنامه هستند این سوالات مناسب متقاضیان استخدام اداره آموزش و پرورش می باشد.

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی

  نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی

  20 مجموعه نمونه سوال آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی همراه با پاسخنامه ویرایش جدید سال