سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی

عالی

docx 1395 شهریور 23 حجم : 2 مگابایت صفحات : 504500 تومان خرید و دانلود

عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی

عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی ر این تحقیق عوامل مؤثر در پرخاشگری نوجوانان و نقش آنها در روابط اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است با توجه به اهمیت موضوع پرخاشگری مخصوصا در نوجوانان که می تواند سدی در راه تحصیل ،تربیت و حتی زندگی سالم آینده انان باشد

 

پایان نامه عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی

این پایان نامه دارای پرسشنامه می باشد 
 
چکیده1
 
فصل اول: بیان مسأله     3
 
1-1 مقدمه 4
 
1-2 بیان مسئله 5
 
1-3 اهمیت وضرورت انتخاب موضوع6
 
1-4 اهداف پژوهشی7
 
1-5 فریضه پژوهشی 8
 
فصل دوم:(پیشینه تحقیق)     9
 
2-1پیشینه تحقیق 10
 
 2-3 انواع مسائل و مشکلات نوجوانان 11
 
2-5 پیشینه تحقیق در ایران 14
 
2-7 تحقیقات انجام گرفته در خارج از ایران 17
 
2-8 تعریف واژه پرخاشگری19
 
2-9 نظریه های مربوط به پرخاشگری 20
 
فصل سوم:روش اجرای تحقیق     22
 
1-3روشهای آماری23
 
3-3 تعاریف عملیاتی متغیرها 23
 
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها     26
 
4-1 یافته های پژوهشی27
 
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری     30
 
5-1 بحث در باره یافته ها31
 
5-2 نتیجه گیری34
 
5-5 پیشنهادات 35
 
پیوست36
 
منابع 37
 
ضمایم 38
 
پرسشنامه39
 
پرسشنامه پرخاشگری آیزنک 42
 
 
 
چکیده
 
در این تحقیق عوامل مؤثر در پرخاشگری نوجوانان و نقش آنها در روابط اجتماعی مورد بررسی قرار گرفته است با توجه به اهمیت موضوع پرخاشگری مخصوصا در نوجوانان که می تواند سدی در راه تحصیل ،تربیت و حتی زندگی سالم آینده انان باشد و این که اعمال و رفتار دانش آموزان پرخاشگر موجب آزار و اذیت خود و هم دیگر دانش آموزان می شود و این مضوع در روابط اجتماعی آنها تاثیر گذار است
 
اهداف این پژوهش عبارتند از بررسی کلی نظریات ارائه شده در مورد علل پرخاشگری
 - بررسی عواملی که در پرخاشگری مؤثرند و تلاش در جهت رفع این عوامل
 - ارائهشیوه پیشگیری برای دانش آموزان که رفتار پرخاشگرانه دارند
 
جامعه آماری در این پژوهش عبارت است از کلیه دانش آموزان دفتر مقطعراهنمایی تحصیلی ناحیه 2 شهر زنجان می باشد که از میان سه مدرسه راهنمایی دخترانه 50 نفر از دانش آموزان به صورت نمونه گیری تصادفی ساده (قرعه کشی اسامی )انتخاب شده اند .ابزار گردآوری اطلاعات تست استاندارد شده آیزنک و نیز پرسشنامه محقق ساخته است که در یک نمونه آزمایشی 50 نفرهاجرا و اعتبار آن با نرم افزارهای زیر برآورد شد:
 
Alpha 9% -spss
 
روشهای آماری به کار گرفته شده تجزیه و تحلیل از آمار استنباطی مجذور کا می باشد .یافته های پژوهشی نشان می دهد که عوامل متعددی باعث بروز پرخاشگری می باشند 
 نقش خانواده یکیاز نفش های غیر قابل انکار می باشد تبعیض،رفتارهای تند و خشن و اختلاف والدین ،وضعیت اقتصادی و اجتماعی خانواده ها عوامل مهم در بروز پرخاشگری دانش آموزان می باشند مهم ترین پیشنهادات در خصوص پرخاشگری در این تحقیق دادن شخصیت مثبت و منطقی به کودکان و عدم تحقیر و تمسخر آنان بخصوص در حضور دیگران می باشد 
 
 
مقدمه
 
پرخاشگری به هر گونه رفتاری که به هدف آسیب رساند یا مجروح ساختن موجودی دیگر انجام گرفته باشد،اطلاق می شود افراد پرخاشگر غالبا تمایل خود برای آسیب رساندن به دیگران اعتراف کرده و در صورت عملی نشدن قصدشان ابراز یأس می کنندپس آنچه در این میان حائز اهمیت است قصد و نیت رفتارکننده می باشئ یعنی رفتار آسیب زا در صورتی پرخاشگری محسوب می شود که از روی قصد وعمد و به منظور صدمه زدن به دیگران انجام گرفته باشد الویت ارنفسون نقل می کند:
 
((روزی پسرش حین پخش برنامه تلویزیونی در مورد بمباران ویتنام به وسیله بمب ناپالم توسط هواپیمایی آمریکایی پرسید؟ناپالم چیست ؟ در پاسخ به او گفتم:
 
ماده شیمیایی که پوست را می سوزاند و انسان را می کشد چندی بعد متوجه شدم که چشمان پسرم پر از اشک شده است یکه خوردم که چگونه در برابر چنین صلاح آدم کشی این همه بی تفاوت برخورد کردمدر حالی که پسر کوچکم اینگونه ناراحت شده است ))روانشناسی اجتماعی نگاهی کوتاه به جهان اطراف ما نشان می دهد که عصر ما همانطور که یکی از علمای اجتماعی گفته،عصر پرخاشگری است 
 
تغیییرات بدنی در دوران بلوغ:
 
1- تغییر در اندازه بدن :نخستین تغییر مهم بدن در دوران ورود کودکی به مراحل بلوغ تغییر در قد و وزن استدر دختران این تغییر بیش از پسران است رشد وزن در دوران بلوغ به شکل چاقی و افزایش بافت های استخوانی و عضلانی انجام می گیرد 
 2- تغییر در نسبت های بدن :دومین تغییر مهم بدن در مرحله بلوغ تغییری است که در نسبت های مختلف بدن پیدا می شود 
 3- خصایص جنسی اولیه:سومین تغییر مهم دوران بلوغ رشد و تکاملخصایص جنسی اولیه دستگاه های جنسی است 
 4- خصایص جنسی ثانویه: چهارمین تغییر بدنی مهم دوران بلوغرشد و تکامل خصایص جنسی ثانویه است که عبارتند از شکل های بدنی که پسران را از دختران مشخص می کند و نقش جنسی مستقل هر کدام را تعیین می کنند و سبب می شوند که پسر و دختر نسبت به هم جذابیت پیدا کنند 
  
 
2-3 انواع مسائل و مشکلات نوجوانان
1- مشکلات مربوط به ارتباط با والدین: در این رابطه مباحثی از جمله احترام به شخصیت جوانان،ارتباط و احترام متقابل و تفاهم والدین و جوانان مورد بررسی قرار می گیرد 
 2- انتخاب شغل:در اینجا مسئله مالی مطرح است یکی از عمده ترین شاخصهای جوانی داشتن شغل استبنابراین نوجوانان نگرانی های عمده ای در زمینه آینده تحصیلی و شغلی خود دارند 
 3- نداشتن نقش و جایگاه مناسب در اجتماع نوجوانان گاهی در اکتساب موقعیتی در اجتماع و روابط با دیگران دچار مشکلت می شوند 
 4- گذراندن اوقات فراغت
 5- رعایت نکردن قانون ،انحرافات و بزهکاری،نوجوانانی که دچار رفتارضد اجتماعی می شوند هدف مشخصی ندارند و رفتارهای پرخاشگرانهو خشونت آمیز دارند 
 6- اعتیاد،رویارویی جوانان باشکست یا عدم رعایت مسائل قانونی می تواند موجب پناه آوردن جوانان به اعتیاد شود و مسائل عنوان شده هر یک به نوعی در آینده نوجوانان مؤثرند و بعضی از آن ها به علت اهمیت زیاد وقابلیت پیشگیری حائز اهمیت می باشند یکی از مسائل پرخاشگری می باشد 
 
تعریف واژه پرخاشگری
 برخی مؤلفین پرخاشگری را به رفتارهای محدود می کنند که یا قاهرانه انجام گرفته باشد یا به نحو چشمگیری چنان با رقابت صورت گرفته باشد که منجر به زیان طرف مقابل شده باشد بیشتر روانشناسان تجربی پرخاشگری را تنها در این مفهوم منفی به کار می برند 
 از نظر علمی باید گفت که پرخاشگری یک کشش یا گرایش در فرد است که به صورت زدن،کشنت و ویران کردن خود را نشان می دهد ظاهرا این امر نشان دهنده یک انقلاب در درون است و حالی از احساساتی که فرد از بازگویی آن وحشت داردرنجی در درون او شعله می کشد که قادر به رفع آن نیست و ناگزیر تلافی آن را در دیگران در می آورد اگر چه این زجر متوجه خودش نیز می شود به پیشنهاد گرداسیان باید زمانی واژه پرخاشگری را در مورد رفتاری به کار ببریم که چهار شرط زیر را داشته باشد:
 1- رفتار پرخاشگرانه از روی عمد انجام گرفته باشد 
 2- آن رفتار در وضعیت میان فردی و باعث تعارض یا رقابت مشخص گردد 
 3-شخص پرخاشگر از چنین رفتاری قصد دست یافتن به مزیت برتر،فردی را دارد که در مقابل او رفتار پرخاشگرانه داشته است 
 4-شخص یا در جهت جدال تحریک شده یا حداعلائی آن مسیر را پیمئده است
 
منابع
 
1- ارنفسون،الویت،روانشناسی اجتماعی ترجمه دکتر حسین شکرکن،تهران انتتشارات رشد 1382
 2- استوار،آنتونی،((نسل کشی و انگیزه ویرانگری در انسان))ترجمه پروین بلورچی( چاپ اول 1373)
 3- تاوریس،کارول،روانشناسی خشم ترجمه احمد نقی پور و سعید درودی،انتشارات روشنگران چاپ اول
  4- داگلاس ،جو،مشکلات رفتاری کودکان ارزیابی و چاره جویی ترجمه مهشید یاسایی(چاپ اول 1374)
 5- رجبی،صدیقه،پایان نامه((عوامل مؤثردر پرخاشگری کودکان (ابتدایی))) دانشجوی رشته روانشناسی دانشگاه پیام نور خدابنده 
 6- شعاری نژاد، علی اکبر ،(( روانشناسی رشد 2 نوجوانی بلوغ))انتشارات پیام نور
 7- کریمی، یوسف روانشناسی اجتماعی در تعلیم وتربیت ، انتشارات پیام نو ر چاپ اول1386
 8- نلسون،ریتامیکس،ایزرائل،آلن سی،اتلال های رفتاری کودکان ، ترجمه محمد تقی منش طوسی،ناشر معاونت فرهنگی آستان قدس رضوی چاپ دوم (1369)
عوامل موثر در پرخاشگری دانش آموزان مقطع راهنمایی
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست