سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
پایان نامه دی الکتریک و الکترو استاتیک

عالی

docx 1395 شهریور 28 حجم : 1 مگابایت صفحات : 504500 تومان خرید و دانلود

پایان نامه دی الکتریک و الکترو استاتیک

دی الکتریک یک عایق الکتریکی است که با اعمال میدان الکتریکی، می‌تواند قطبی شود. دی الکتریک‌های ایده‌آل دارای بارهای آزاد نیستند. هنگامی که یک جسم دی الکتریک در یک میدان الکتریکی خارجی قرار می‌گیرد، بارهای آزاد القائی که در هادی‌ها به سوی سطح حرکت کرده و چگالی بار و میدان الکتریکی داخلی را صفر می‌کردند، وجود ندارند. اما چون دی الکتریک‌ها شامل بارهای مقید هستند نمی‌توانیم نتیجه بگیریم که تأثیری بر میدان الکتریکی قرار گرفته در آن ندارند

پایان نامه دی الکتریک و الکترو استاتیک

این پایان نامه با فونت نازنین سایز 14 تنظیم شده است، شما میتوانید بدلخواه تغییر دهید.

مقدمه
فصل اول :
( 1 ـ 1 ) تعریف دی الكتریك
( 1 ـ 2 ) الكترو استاتیك
فصل دوم :
( 2 ـ 1 ) پلاریزاسیون دی الكترویكها
( 2 ـ 2 ) قابلیت پلاریزاسیون اتمی
( 2 ـ 3 ) جامدات یونی
( 2 ـ 4 ) قابلیت قطبی شدن وابسته به فركانس
( 2 ـ 5 ) ثابتهای اپتیكی فلزات
فصل سوم :
( 3 ـ 1 ) گذردهی فضای آزاد
( 3 ـ 2 ) گذردهی مختلط
( 3 ـ 3 ) اندازه گیری گذردهی
( 1 ـ 3 ـ 3 ) گذردهی نسبی de
( 2 ـ 3 ـ 3 ) اندازه گیری با استفاده از پل
( 3 ـ 3 ـ 3 ) سلولهای اندازه گیری
( 4 ـ 3 ـ 3 ) روشهای مدار تشدید
( 5 ـ 3 ـ 3 ) اندازه گیریهای خط انتقال
( 6 ـ 3 ـ 3 ـ ) اندازه گیریهای میكرو موج
فصل چهارم :
( 4 ـ 1 ) قطبش پذیری
( 1 ـ 4 ـ 1 ) قطبش پذیری نوری
( 2 ـ 4 ـ 1 ) قطبش پذیری مولكولی
( 3 ـ 4 ـ 1 ) قطبش پذیری بین لایه ای
( 4 ـ 2 ) دسته بندی دی الكتریكها
( 4 ـ 3 ) مشكلات نظریه دی الكتریكها
فصل پنجم :
( 5 ـ 1 ) شكست دی الكتریكی
( 5 ـ 2 ) الكترونها در عایقها
( 5 ـ 3 ) سازو كار شكست
( 5 ـ 4 ) انواع سازو كارهای اساسی شكست در جامدات دی الكتریك
( 1 ـ 5 ـ 4 ) شكست ذاتی
( 2 ـ 5 ـ 4 ) شكست حرارتی
(3 ـ 5 ـ 4 ) شكست تخلیه ای
( 5 ـ 5 ) شكست در مایعهای دی الكتریك
( 5 ـ 6 ) قدرت دی الكترویكی
( 1 ـ 5 ـ 6 ) عوامل مؤثر بر قدرت دی الكتریكی برای بلور خالص
فصل ششم :
( 6 ـ 1 ) پیرو الكتریسیته
( 6 ـ 2 ) پیزو الكتریسیته
( 6 ـ 3 ) فرو الكتریكها
( 1 ـ 6 ـ 3 ) طبقه بندی فرو الكتریكها

مقدمه

از زمانيكه آزمايشهاي ابتدايي روي الكتريسيته ساكن جهت منزوي كردن بار الكتريكي ساكن توسط مواد دي الكتريكي كه بار را به خارج هدايت نمي كنند ، صورت گرفته ، لزوم مطالعه مواد دي الكتريكي با توجه به نياز عملي به عايقها احساس گرديد . كهربا ، موم ، شيشه از جمله اولين مواد عايقي بودند كه كاربرد عملي داشتند . با ظهور جريان الكتريكي خواص اين مواد بايد بيشتر ، مطالعه مي شد تا براي مقاصد كاربردي مورد استفاده واقع شده و عكس العمل آنها نسبت به اعمال يك ميدان ، معين و مشخص گردد . خواص عايقي در ماده را مي توان به قدرت دي الكتريكي تعريف كرد .

از همان آغاز شناخت الكترو استاتيك توانايي مواد دي الكتريك در افزايش ذخيرة‌ باريك خازن شناخته شده بود . كاربرهاي جريان الكتريكي فركانس بالا در ارتباط با راديو ، تقاضاها را براي خازنهاي ظرفيت بالا ، قدرت شكست بالا و ابعاد كوچك افزايش داد . براي رسيدن به اين خواسته ها مواد در الكتريك زيادي آزمايش بر حسب قدرت دي الكتريك و گذردهي با توجه به كاربردشان در اين حوزه رده بندي شدند و تقاضا براي مواد بهتر افزايش يافت . در موفقيت آميز بودن هر نوع جستجو براي مواد جديد يا بهبود آنها در حوزة بخصوصي ، اطلاع از سازوگار اساسي كه در ارتباط با ويژگيهاي به خصوص آنهاست ، شرط اساسي است . اين كار نظريه دي الكتريك است كه با محاسبة رفتارها كروسكوپي بر حسب ساختمان مولكولي و اتمي ، ما را به اين آگاهيها مي رساند .

يك نظرية كامل، كه  رفتار دي الكتريكي هر نوع ماده اي را در بر داشته باشد كار بينهايت دشوار است و احتمالاً هر گز امكان پذير نيست . با وجود اين « مدلهاي » نظريه دي الكتريكهاي كاربردي بر حسب فرضيات ساده شدة مجهزي بنا شده اند . با بكار بردن اين مدلهاي نظري ، خواص معيني كه  با تغييرات پارامتريهايي كه با آزمايش مي توانند بررسي شوند ، پيش بيني مي شود . ميزان ساختمان اتمي يا مولكولي ماده بنا شده است ، موفق باشند مي تواند دانش لازم را جهت جستجو در محيطهاي الكتريكي مختلف مورد استفاده قرار گيرد . افزون بر اين ممكن است خواصي كه  تاكنون توسط آزمايش مشاهده نشده اند پيش بيني شوند . بعنوان مثال در قرن نوزدهم ، نظريه هاي رفتار دي الكتريك ، امكان قطبش خود به خودي يا « فرو الكتريسيته » را پيش بيني كردند .در صورتكيه تا سال 1935 اولين مادة فرو الكتريك كشف نشده بود .

بطور خلاصه براي درك كامل رفتار دي الكتريك به دانسته هاي نظري قبلي در جهت شروع بحث كاربرد عملي ، درك توسعه هاي جديد و محاسبة خواص غير عادي ماده مورد نياز است جهت فراهم كردن مبناي لازم براي بررسي مدلهاي نظري ، به واكنش نظريه الكترو ا ستاتيكي و آگاهي از اندازه گيري و پارامترهاي ماكروسكوپي نيازمنديم . در ابتدا نظرية الكترو استاتيك را مورد بررسي قرار مي دهيم .

سپس پلاريزاسيون در دي الكتريكها و قابليت پلاريزاسيون و جامدات دي الكتريك يوني را بررسي مي كنيم . بعد از آن به بررسي گذردهي و  انواع آن پرداخته و سپس انواع قطبش پذيري شكست در مايعات دي الكتريك پرداخته و در آخر  حالتهاي خاصي را كه به براي دي الكتريكها رخ مي دهد بررسي مي كنيم .

 

فصل اول :

 ( 1 ـ 1 )  تعريف دي الكتريك :

وقتي عايقي را در يك ميدان الكتريكي با شدت معمولي وارد كنيم ، الكترونها در داخل ماده در ابعاد اتمي و يا مولكولي مقيد مي ماند . بنابراين ميدان
مي تواند توزبع بارهاي اتمي را تغيير داده ابعاد و آثار قطبي شدن كه باعث تغييرات اساسي در ميدان الكتريكي در ابعاد ماكروسكوپيك است بوجود

آورد . عايقهايي را كه خاصيت قطبي شدن از خود نشان مي دهد ، دي الكتريك مي ناميم .

( 1 ـ 2 ) نظرية الكترو استاتيك :

قانون كوبن ؛ نيروي ربايشي يا رانشي بين دو ذرة باردار  و  به فاصله r را نيروي الكتريكي مي ناميم  ، كه به كمك قانون كوبن مي توان اندازه نيروي الكتريكي بين دو ذرة باردار را محاسبه كرد .

پایان نامه دی الکتریک و الکترو استاتیک
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست