سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
پایان نامه فناوری آموزش مجازی

عالی

docx 1395 شهریور 28 حجم : 2 مگابایت صفحات : 1969000 تومان خرید و دانلود

پایان نامه فناوری آموزش مجازی

دانشگاه مجازي واژه‌اي است كه براي توصيف يك طيف در حال رشد از پروژه‌ها و طرح‌ها كه داراي ليستي از مقاطع آموزش از راه دور است كه از امكانات فن آوري اطلاعات و ارتباطات براي آموزش دانشجويان استفاده مي‌كند و مدارك تحصيلي معتبر مخصوص به خود را دارد. دانشگاه مجازي به عنوان يك ديدگاه قوي و نيرومند از تحصيلات عالي ظهور و بروز پيدا كرده كه به طور ريشه‌اي از اطلاعات جديد و تكنولوژي‌هاي ارتباطات براي دوباره سازي زير ساخت تحصيلات عالي سود مي‌برد. چندي كه در اين سناريو با آن مواجه شده‌ايم يك دانشگاه بدون ديوار و بي‌انتهاست كه از محدوديت‌هاي دانشگاهي و منطقه‌اي آزاد است. اين دانشگاه بارهايي از محدوديت‌هاي منطقه‌اي و دانشگاهي به يك مؤسسه مجازي تبديل مي‌شود كه شامل دانش آموزان نيرومند با ارتباطات جهاني و يادگيرندگان و معلمان و كاركنان و فارغ التحصيلان و محققين و پشتوانه‌هاي آنها و كسانيكه از تحقيقات آنان استفاده مي‌كنند مي‌شود كه همگي در غالب مأموريت تحقيق مؤسسه به وسيله استعمال انجام مي‌شوند. تصور و خيال يكي از تشكيلات متغير و قابل انعطاف براي توليد و پخش دانش است كه اين دانشگاه به عنوان يك مؤسسه براي حل اين معضل ظاهر شده است.

پایان نامه فناوری اطلاعات و پردازش اطلاعات آموزش مجازی

این پایان نامه با فونت نازنین سایز 14 تنظیم شده است، شما میتوانید بدلخواه تغییر دهید.


مقدمه و كلیات
كلیات 
1-1- فناوری اطلاعات و پردازش اطلاعات در ذهن 
1-2- فن آوری اطلاعات و آموزش 12
1-3- مروری بر آموزش الكترونیكی 15
1-6- نسل‌های تكنولوژی اطلاعات 21
1-7- مفهوم تكنولوژی آموزشی و ابعاد آن 22
1-8- اثر بخشی تكنولوژی در آموزش 26
1-9- كامپیوتر در خدمت آموزش 28
1-10- فناوری آموزشی به كدام سو حركت می‌كند؟ 29
1-11- گرایشهای نوین در فنآوری آموزشی 30
1-12- تحول نحوة آموزش و یادگیری 33
1-13- تغییر وظیفه و كار معلم 33
1-14- كار گروهی و از بین رفتن موانع روانی تعلیم گیرندگان 35
1-15- كامپیوتر، استاد همیشه در دسترس 35
1-16- مراحل فناوری در محیط آموزشی 35
1-16-1- فناوری توزیعی (Distribution technology) 37
1-16-2- فناوری تعاملی (Interactive technology) 37
1-16-3- فناوری اشتراكی (collaborative technology) 37


2-1- مفهوم و ماهیت رویكرد تكنولوژی آموزشی 
2-2- روش پژوهش در علم و تكنولوژی آموزشی 43
2-3- تكنولوژی آموزشی، رویكردی مؤثر در رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و صنعتی 45
2-4- تكنولوژی آموزشی ، رویكردی مؤثر در توسعه كمی و كیفی نظام آموزشی عالی 48
2-5- ارزشیابی و تجدید نظر در نظام آموزش عالی با تكیه بر كاربرد علوم و تكنولوژی‌ آموزشی 52
2-6- همكاریهای‌ بین المللی و منطقه‌ای 57
2-7- تكنولوژی آموزشی، چارچوبی مؤثر در توسعه یادگیری و بهبود آموزش 60
2-8- تكنولوژی آموزشی، نیروی محركه فرآیند توسعه آموزشی 61
2-9- جهان گرایی تكنولوژی آموزشی 63
2-10- رویكردهای فناوری آموزشی 68
2-10-1 - رویكرد سنتی (فناوری اطلاعات به مثابه تكنولوژی آموزشی) 68
2-10-2- رویكردهای نوین 70


3-1- آموزش 
3-2- رئوس كار سیستم آموزشی جوامع 73
3-3- نیازهای اساسی آموزشی 74
3-4- آموزش باز 75
3-5- آموزش از راه دور و شكل گیری دانشگاه مجازی 75
3-6- آموزش از راه دور ، فرصت‌ها و چشم اندازها 78
3-7- دلایل نیاز به آموزش الكترونیكی 80
3-8- ویژگی‌ آموزش از راه دور 82
3-9- فلسفه‌های آموزش 85
3-10- تعریف آموزش الكترونیكی 87
3-11- آموزش مجازی 89
3-12- انواع آموزشهای وب – محور 91
3-12-1- مكاتبه غیر همزمان 91
3-12-2- مكاتبه همزمان 92
3-12-3- كلاس‌های برتر وب 92
3-12-4- كلاس‌های تحت مدیریت وب 93
3-12-5- توزیع دو جانبه 93
3-13- طبقه بندی پنج گانه آموزش وب – محور 93
3-14- ضرورت ایجاد آموزشهای الكترونیكی (مجازی) 96
3-15- سرویس‌های آموزش الكترونیكی 97
3-15-1- آموزش الكترونیكی برای آموزشهای شغلی 97
3-15-2- آموزش الكترونیكی در سطح دانشگاه‌ها 98
3-15-2-1- دانشگاه‌هایی كه فقط دارای سرویس آموزش از راه دور اینترنت می‌باشند: 98
3-15-2-2- دانشگاه‌های سنتی به همراه دانشگاه‌های اینترنتی 98
3-15-2-3- سیستم‌های آموزش از راه دور با همكاری دانشگاه‌های مختلف 99
3-15-3- آموزش الكترونیكی برای جستجو كنندگان كار 99
3-15-4- آموزش الكترونیكی برای عموم 100
3-15-5- آموزش الكترونیكی جهت ایجاد ارتباط بین كشورها 100
3-16- روش‌ها و ابزارهای آموزش الكترونیكی 101
3-16-1- تلویزیون آموزشی 102
3-16-2- ویدئو كنفرانس تعاملی 104
3-16-3- آموزش مبتنی بر اینترنت 106
3-16-4- آموزش مبتنی بر وب WBT 108
3-16-4-1- WWW چیست؟ (World Wide Web) 108
3-16-4-2- روند اجرایی سیستم آموزشی اینترنتی 110
3-17- مؤسسات آموزش از راه دور 112
3-17-1- مؤسسات آموزش از راه دور مستقل 113
3-17-2- مؤسسات مركب (دانشكده‌های آموزش از راه دور بصورت سازمان‌های غیر رسمی): 114
3-18-تمهیدات‌لازم‌برای استفاده از آموزش از راه دور آغاز هزاره سوم 116
3-18-1- آمادگی دانشجویان 117
3-18-2- آمادگی نظام آموزشی 118
3-18-3- آمادگی مؤسسه آموزشی 120
3-19- رسانه‌ها و مواد آموزشی در آموزش از راه دور 121
رسانه‌های مورد استفاده در آموزش از راه دور 121
3-20- محصولات آموزش الكترونیكی و امكانات آن 126
3-21- ایفا كنندگان نقش اصلی در آموزش 128
3-21-1- كاربران 128
3-21-2- استادان 128
3-21-3- كاربران و استادان 128
3-21-4- مدیران 129
3-22- ابزار آموزش الكترونیكی 129


4-1- مقدمه دانشگاه مجازی
4-2- تاریخچه دانشگاه مجازی 132
4-3- انواع دانشگاه مجازی 134
4-4- خصوصیات دانشگاه مجازی 135
4-4-1- لایه سازمانی 137
4-4-2- صدور حق تكثیر 138
4-4-3- تضمین كیفیت 138
4-4-4- لایه زیرساختاری 139
4-5- صحن دانشگاه مجازی 139
4-6- ثبت نام و پرداخت شهریه 139
4-7- پاره‌ای از مزایای دانشگاه‌های مجازی 140
4-8- مزایای استفاده از اینترنت در آموزش 141
4-8-1- مزایا برای فراگیران 141
4-8-2- مزایا برای مربیان 141
4-8-3- مزایا برای مؤسسات آموزشی 142
4-9- نقش معلم در دانشگاه مجازی 143
4-10- یادگیری و یادگیرنده در دانشگاه مجازی 146


5-1- مشكلات و موانع 
5-2- سودها برای مصرف كننده‌ها 151
5-3- چگونه محتوای آموزشی الكترونیك در سازمان شما توسعه می‌یابد؟ 151
5-4- چگونه سازمان شما خدمات آموزش الكترونیك را ارائه می‌دهد؟ 152
5-5- سازمان شما چگونه میزان موفقیت آموزش الكترونیك را اندازه می‌گیرد؟ 152
دعوت اصلی 152
5-6- تجربیات جهانی در زمینه اجرای طرح‌های آموزش الكترونیكی 152
5-7- كاربرد چند رسانه‌ای در آموزش 155
5-8- نمونه‌هایی از روشهای مبتنی بر فناوری‌های مدرن 158
نمونه عملی انجام شده در خصوص آموزش حین خدمت 158
5-9- دانشگاه مجازی چیست؟ 159
5-9-1- دانشگاه ماسا چوست MIT 160
5-9-2- دانشگاه آزاد كاتولینا Universitat oberta ole catalunya(UOC) 161
حول این سه فاكتور چهار عنصر مكمل متمركز هستند: 162
5-9-2-1- خصوصیات متمایز UOC 163
5-9-2-2- راهكارهای آموزشی در دانشكده مجازی 165
5-9-2-2-1- درس خواندن 165
5-9-2-2-2- مواد درسی 166
5-9-2-2-3- آموزش 167
5-9-2-2-4- كلاس مجازی 168
1- سؤالات 168
2- مباحثه 168
3- اعلانات 169
5-10- سیاست‌های استراتژیك فن آوری اطلاعات و جایگاه آموزش الكترونیكی در برنامه تكفا 170
5-11- كاربرد تكنولوژی آموزشی در آموزش عالی 171
5-12- آموزش الكترونیكی در ایران 174
فعالیت‌های انجام شده در زمینه آموزشهای مجازی در كشور 177
طرح جامع آموزش الكترونیكی 178
دانشگاه مجازی شریف 179
آموزش الكترونیكی در دانشگاه تهران 179
دانشگاه مجازی امیركبیر 180
دانشگاه مجازی شیراز 180
5-13- موانع رشد و انتقال تكنولوژی آموزشی به كلاس درس در دانشگاه‌ها و ارائه پیشنهاد برخورد با موانع 181
5-14- پیشنهادات 187

 

پایان نامه فناوری آموزش مجازی
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست