سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
گزارش کارآموزی گیاه پزشکی در اداره جهاد کشاورزی

عالی

docx 1395 خرداد 4 حجم : 1 مگابایت صفحات : 353500 تومان خرید و دانلود

گزارش کارآموزی گیاه پزشکی در اداره جهاد کشاورزی

در این گزارش اطلاعات کاملی در مورد زنبور براکون ، پروانه بید خور ، دستورالعمل رهاسازي حشرات مفيد زنبورهاي تريكوگراما و براكون در مزارع گوجه فرنگي آمده است.

فهرست مطالب

عنوان                                                                                       صفحه

مراحل انجام شده در انسكتاريوم                                                                                   1

شناخت زنبور براكون و نحوه تاثير آن                                                                              1

ميزبانهاي مهم براكون براي تكثير انبوه                                                                           2

گونه هاي مهم زنبور براكون در ايران                                                                           2

نحوه پارازيت كردن زنبور براكون                                                                                2

روش پرورش و تكثير انبوه زنبور براكون                                                                       3

بيد آرد Ephestia kuhniella                                                                                4

مشخصات ظاهري                                                                                             4

زيست شناسي پروانه بيد آرد Ephestia kuhniella                                    4

پرورش و تكثير انبوه پروانه بيد آرد در آزمايشگاه                                                          5

پرورش و تكثير انبوه زنبور و پارازيتوئید براكون                                                         6

شرايط رهاسازي زنبور براكون                                                                                      7

زنبورهاي تريكوگراما                                                                                                   7

مشخصات مرفولوژيكي زنبور                                                                           7

                        1- پرورش پروانه بيد غلات                                                                  8

2- پرورش پروانه بيد آرد                                                                     9

پرورش زنبور تريكوگراما                                                                                             10

كرم ساقه خوار ذرت                                                                                                    11

زيست شناسي                                                                                                               12

 مبارزه                                                                                                                          12

دستورالعمل رهاسازي عوامل كنترل طبيعي در مزارع ذرت                                           13

5- رهاسازيهاي تداخل نسل آخر فصل                                                 15

دستورالعمل رهاسازي عوامل كنترل طبيعي در مزارع ذرت استان خوزستان                   15

دستورالعمل مبارزه بيولوژيك با كرم ساقه خوار برنج                                                    16

6- رهاسازي زنبور براي كنترل نسل اول ساقه خوار برنج                       17

7- ارزيابي هاي رهاسازي انجام شده نسل اول                                      17

8-رهاسازي زنبور براي كنترل نسل دوم كرم ساقه خوار           18        9-ارزيابي نسل دوم                                                                              18

دستورالعمل واگذاري انسكتاريوم ها و كارگاه هاي دولتي بصورت پيمان توليد در استانها و تعيين سهميه توليد زنبور تريكوگراما براي بخش خصوصي                                               19

دستورالعمل رهاسازي حشرات مفيد زنبورهاي تريكوگراما و براكون در مزارع گوجه فرنگي                                                                                                                            20

مراحل اجرائي اين برنامه به شرح ذيل خواهدبود                                                           21

توضيحات تكميلي                                                                                                        21

دستورالعمل رهاسازي عوامل كنترل طبيعي در مزارع گوجه فرنگي استان خوزستان      22

رهاسازي بر عليه نسل دوم كرم قوزه در روي پنبه و تداخل نسل                        23

دستورالعمل رهاسازي عوامل كنترل طبيعي (تريكوگراما و براكون) در مزارع سويا        24

رهاسازي زنبور براكون درمیان بوته های  سويا                                                      25

بررسي تاثير عوامل كنترل طبيعي رهاسازي شده                                                             26

مراحل انجام شده شده در كلينيك بيماري هاي گياهي شناسي با انواع محيط هاي كشت  26

محيط كشت Kings                                                                                               27

 محيط كشت پوان                                                                                                        27

تهيه ي روش محيط كشت  kings                                                                           28

تهيه ي محيط كشت نوترينت آگار NA                                                                       28

تهيه محيط كشت PDA                                                                                              28

نحوه ي ريختن محيط كشت درون بتري                                                                        29

تهيه ي سوسپانسيون باكتري                                                                                          29

تستهاي تشخيص سودوموناس                                                                                       30

تست اكسيداز                                                                                                               30

تست گرم                                                                                                                     30

تست H2O2 كاتالاز                                                                                                     31

تست H2                                                                                                                      31

تست سيب زميني                                                                                                          32

 

گزارش کارآموزی گیاه پزشکی در اداره جهاد کشاورزی
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست