سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
پایان نامه بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه

عالی

docx 1395 مهر 3 حجم : 3 مگابایت صفحات : 1325000 تومان خرید و دانلود

پایان نامه بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه

با توجه به نقش بودجه در سازمانها و ادارات، دولتها در صدد اصلاح نظام بودجه ریزی برآمدند و در نهایت از بودجه ریزی عملیاتی استفاده نموده ولی در عمل برای پیاده سازی این سیستم بودجه بندی با موانع و مشکلاتی رو به رو گردیده‌اند. این تحقیق سعی می‌نماید در مرحله اول موانع و مشکلات موجود و تأثیر گذار بر بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد را شناسایی نموده و در مرحله بعد این موانع و مشکلات را اولویت بندی و در نهایت پیشنهاداتی را در جهت کاهش موانع پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی ارائه نماید.

پایان نامه بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه

پیشگفتار 1

فصل اول:کلیات تحقیق 

1-1 مقدمه 4

1-2 بیان مسئله 4

1-3ضروریت و اهمیت تحقیق 6

 1-4اهداف تحقیق 7         

1-5فرضیه های تحقیق 7

 1-6متغیرهای تحقیق 8

1-7روش تحقیق 8

1-8ابزار گردآوری داده های تحقیق 9

1-9جامعه آماری و نمونه گیری 9

1-10روش تجزیه و تحلیل داده ها 9

1-11قلمرو تحقیق 10

1-12تعاریف عملیاتی 10

1-13محدودیتهای تحقیق 14

 1-14جمع‌بندی و نتیجه‌گیری 14 

فصل دوم:پیشینه تحقیق 

2-1 مقدمه 16

2-2بودجه بندی و انواع روشهای بودجه بندی 17

2-2-1-تعاریف بودجه 17

2-2-2-مقاصد بودجه بندی 18

 2-2-3-وظایف بودجه بندی 18       

2-2-4-روشهای بودجه بندی 19

2-2-5-اساس بودجه بندی عملیاتی 24

2-2-6-تفاوت بین بودجه برنامه ای و عملیاتی 25

2-2-7-معایب و مزایای روش بودجه عملیاتی و سنتی 25

2-3 عوامل بودجه بندی 26

 2-3-1-عوامل محیطی 27

2-3-2-عوامل فنی-فرایندی 31

 2-3-3-عوامل انسانی 37

2-4مبانی نظری بودجه عملیاتی 42

2-4-1-طرز تنظیم بودجه عملیاتی 42

2-4-2-چرا بودجه عملیاتی 44

 2-4-3-بازدهی بودجه بندی عملیاتی 45

 2-4-4-تجربه برخی از کشورها در اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی 46

2-4-4-1-کانادا 46

2-4-4-2-انگلیس 48

 2-4-4-3-امریکا 50

2-4-4-4-ایرلند 54

2-4-4-5  هلند 56

2-4-5-مزایای بودجه بندی عملیاتی 57

2-4-6-بودجه بندی عملیاتی در بنگاههای فدرال 58

2-4-7-تجربیات بودجه بندی عملیاتی در کالیفرنیا 60

2-4-8-تحقیقات انجام شده در ایران وخارج 60

 2-5 نتایج و جمع‌بندی    70

فصل سوم: روش تحقیق 

 3-1مقدمه 74

3-2روش تحقیق 74

3-3اهداف تحقیق 75

3-4فرضیه های تحقیق 75

3-5متغیرهای تحقیق 76

 3-6جامعه آماری 77

3-7 نمونه‌گیری 77

 3-8روش گردآوری اطلاعات 79

3-9روایی 80

 3-10پایایی 81       

 3-11- روش آزمون فرضیه ها 82

 3-12 خلاصه و جمع‌بندی 85

فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده ها 

4-1 مقدمه 87

 4-2نتایج توصیفی سؤالات عمومی پرسشنامه 87

4-3-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه اصلی 91

4-4- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی اول 92

4-5-نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی دوم 95

4-6- نتایج تجزیه و تحلیل آزمون فرضیه فرعی سوم 98

4-7 نتیجه فصل 105

فصل پنجم:نتیجه گیری و پیشنهادات 

 5-1نتیجه گیری کلی    107

 5-2پیشنهادها 109

چکیده

 با توجه به نقش بودجه در سازمانها و ادارات، دولتها در صدد اصلاح نظام بودجه ریزی برآمدند و در نهایت از بودجه ریزی عملیاتی استفاده نموده ولی در عمل برای پیاده سازی این سیستم بودجه بندی با موانع و مشکلاتی رو به رو گردیده‌اند این تحقیق سعی می‌نماید در مرحله اول موانع و مشکلات موجود و تأثیر گذار بر بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد را شناسایی نموده و در مرحله بعد این موانع و مشکلات را اولویت بندی و در نهایت پیشنهاداتی را در جهت کاهش موانع پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی ارائه نماید داده‌های این پژوهش با استفاده از پرسشنامه های که بین کارمندان بانک توزیع شده، جمع‌آوری گردیده‌است پس از آن با تجزیه و تحلیل اطلاعات از طریق آزمون فریدمن و کروسکال والیس فرضیات تحقیق آزمون شده است نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که عوامل مدیریتی بر مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثیر معنادار دارد به عبارت دیگر برای اجرای موفق بودجه بندی عملیاتی باید به عوامل مدیریتی که شامل عامل انسانی، عامل فنی و فرایندی و عامل محیطی است توجه نمود

مقدمه

استفاده از یک سیستم بودجه ریزی مناسب می تواند بسیار مؤثر باشد و بودجه ریزی عملیاتی نوعی سیستم بودجه ریزی است که بر رابطه بین هزینه های انجام شده و نتایج تأکید دارد ولی اجرای نظام بودجه ریزی عملیاتی همواره با مشکلاتی روبرو خواهد بود ما در این تحقیق سعی می‌کنیم موانع و مشکلات بودجه ریزی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد را بررسی کنیم و راه‌حلهایی را برای رفع این مشکلات ارائه دهیم

1-2- بیان مسئله:

    بودجه یکی از پدیده های بسیار مهم در مدیریت امروزی است که شامل ابعاد گوناگون سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، فنی و مدیریتی است مسئله اصلی در نظام بودجه ریزی کارآیی نظام مربوط می باشد بدین معنی که براساس اطلاعات موجود برگرفته از عملکرد سیستم جاری به چگونگی کارآیی و اثربخشی سیستم پی برده شود،منابع مورد نیاز اجرای برنامه ها شناسایی شود و در نهایت معیارهای سنجش و نظارت و کنترل بدست آید

    در کشور ما بررسی برخی شاخص های بودجه ای که نشاندهنده عدم توفیق مدیران مالی دولت در دستیابی به اهداف خود و هم چنین بی انضباطی های مالی موجب گردید که معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی را بر آن دارد که اصلاح نظام بودجه ریزی را کشور از سال 1380 در دستور کار خود قرار دهد و اصلاحاتی را با هدف پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی براساس قیمت تمام شده بعنوان جایگزین بودجه ریزی سنتی در ایران آغاز کند با این وجود به رغم این تاکیدات و تلاشهای صورت گرفته آنچه که در عمل اتفاق افتاد صرفاً به تغییر طبقه بندی اقلام درآمدی و هزینه ای خلاصه شد

    با توجه به مطالبی که بیان گردید می توان دریافت که ضرورت توجه به موانع پیاده سازی
 بودجه ریزی عملیاتی در دستگاههای اجرایی از اهمیت خاصی برخوردار می باشد و در این تحقیق به همین موضوع پرداخته شده است و بودجه بانکهای سپه استان یزد که توسط مدیران و معاونین تهیه می گردد به صورت موردی بررسی گردیده و سعی گردیده تا مهمترین عواملی که مربوط به مشکلات پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی می باشند مورد بررسی و مطالعه قرار گیرند و همچنین راه کارهایی جهت کاهش موانع ارائه گردد بنابراین سوال اصلی در این تحقیق این است که آیا عوامل مدیریتی بر مشکلات پیاده سازﻯ بودجه ریزی عملیاتی تاثیر معنادار دارد؟ و کدامیک از عوامل مدیریتی بر پیاده سازی بودجه ریزی عملیاتی تاثیر معنادار دارند؟ و همچنین این تحقیق درصدد است که اثبات نماید هر یک از عوامل محیطی، انسانی، و فرآیندی چه میزان تاثیر داشته و آیا عدم وجود هر کدام مانع اجرای موثر بودجه ریزی عملیاتی دربانکهای سپه استان یزد می گردد؟

1-3- ضرورت و اهمیت تحقیق:

    اداره یک واحد تجاری در شرایط اقتصادی پویای امروز و وظیفه ای پیچیده و دشوار است مدیران حرفه ای، هر مرحله از عملیات واحد خود را از قبل به دقت طرح ریزی نموده و با اعمال روشهای کنترل از اجرای دقیق و بموقع آن اطمینان حاصل می کنند بودجه بندی رکن اساسی فرآیند برنامه ریزی و کنترل مدیریت به شمار میرود

    نظام بودجه ریزی مناسب موجب افزایش بهبود همآهنگی و ارتباط می گردد و چارچوبی مناسب برای کنترل، اندازه گیری و ارزیابی عملکرد پرسنل فراهم آورده و فعالیت های واحد را در جهت اهداف سازمان هدایت می کند(سعادت، 1380)

    نظام بودجه ریزی عملیاتی به دنبال ایجاد پیوند میان شاخص های عملکرد و تخصیص منابع است اگر چه چنین پیوندهایی اغلب ضعیف هستند، ولی می تواند سیاستگذاری بودجه ای را تسهیل و نظارت قانونگذاران بر نتایج و دستاوردهای مرتبط با مخارج عمومی را افزایش دهد همچنین با تجهیز نمودن بودجه ریزان به اطلاعات بهتر درباره نتایج هر برنامه و کل برنامه های دولت که برای نیل به اهداف مشخصی به کار می روند، توانایی آنها را در ارزیابی درخواست های مختلف بودجه ای دستگاههای اجرایی، افزایش می دهد و این کار باعث افزایش پاسخگوئی عمومی و بهبود در تخصیص منابع می گردد (سعادت، 1380)

    از طرف دیگر در چارچوب چنین شیوه ای مشارکت با سیاستگذاران، مدیران و حتی شهروندان در غالب برنامه های راهبردی ، صورت می گیرد شناسایی ارتباط میان برنامه ریزی راهبردی و تخصیص منابع، با توجه به افق های بلند مدت از اهداف دیگر بودجه ریزی عملیاتی تلقی می شود

    اندیشه ای که در ورای بودجه ریزی عملیاتی قراردارد این است که سیاستگذاران، تصمیمات مالی برنامه ها را به گونه ای عینی و بر مبنای کارآیی و اثر بخشی استوار سازند همچنین منابع مالی مورد نیاز برنامه ها شناسایی و معیارهای سنجش وکنترل نتیجه ها در مقایسه با برنامه را بدست آورند،در نتیجه هم آنها و هم مردم می توانند درباره عملکرد دولت قضاوت روشنتری داشته باشند در واقع بودجه ریزی عملیاتی، با مرتبط ساختن تصمیمات بودجه ای و عملکرد دولت، پاسخگویی دولت در مقابل قانونگذاران و مردم را تقویت می کند و می توان بطور خلاصه عنوان نمود که انضباط جای هرج و مرج، مصالح عمومی جای منافع شخصی، برنامه ها جای سلیقه فردی را بگیرد (یانک، 2003)

1-4-اهداف تحقیق:

    بطور کلی اهداف این تحقیق با توجه به اهمیت موضوع و بیان مسئله به شرح زیر می باشد:

  • شناسایی موانع و تنگناهای موجود و تاثیرگذار بر بودجه ریزی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد
  • اولویت بندی هر یک از عوامل شناسایی شده و تأثیر در پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی
  • ارائه راهکارهای لازم جهت کاهش موانع پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد

1-5- فرضیه های تحقیق:

    با توجه به بیان مسئله و اهداف تحقیق فرضیه های زیر مطرح می گردد تا براساس آنها اطلاعات جمع آوری و نسبت به تائید یا رد فرضیه ها اقدام گردد

    فرضیه اصلی:

عوامل مدیریتی بر پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثیر معناداری دارد

    فرضیه های فرعی:

1- عامل انسانی بر پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثیر معناداری دارد

2- عامل فنی و فرایندی بر پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثیر معناداری دارد

3- عامل محیطی بر پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی تأثیر معناداری دارد

1-6- متغیرهای تحقیق:

    در این تحقیق " عوامل مدیریتی " با سه عامل " عامل محیطی، عامل فنی و فرآیندی و عامل انسانی" از طریق سئوالات پرسشنامه اندازه گیری می شود همچنین" مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی" متغییر وابسته که از طریق آزمون رتبه ای طیف لیکرت اندازه گیری      می شود

1-7- روش تحقیق:

    این تحقیق در دو بخش مجزا تدوین و تنظیم شده است که بخش اول از روش مطالعات اسنادی و کتابخانه ای برای تدوین مباحث درج شده است بخش دوم تحقیق از روش پیمایشی و همبستگی استفاده گردیده است هم چنین تلاش شده ضمن توصیف عینی، واقعی و منظم مسائل مورد بررسی، فرضیات تحقیق از طریق آزمونهای آماری مورد سنجش قرار  دهیم

1-8- ابزار گردآوری داده های تحقیق:

با توجه به اینکه این پژوهش به بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه استان یزد می پردازد لذا مهمترین ابزار جمع آوری اطلاعات عبارتند از:

 منابع کتابخانه ای:

در این تحقیق برای تدوین مبانی نظری و بخشهای تئوری از کتب و نشریات و مقالات فارسی و خارجی موجود در سایت اینترنتی و همچنینی کتابخانه سازمان راهبردهای مدیریت و برنامه‌ریزی دفتر پژوهش مجلس استفاده گردیده است

پرسشنامه :

از طریق پرسشنامه هایی که به این منظور تهیه شده است و در اختیار مدیران و معاونین و کارشناسان بانکهای سپه استان یزد قرار گرفته است

1-9- جامعه آماری و نمونه گیری:

    جامعه آماری کلیه مدیران و معاونین بانکهای سپه استان یزد می باشند که به نوعی با بودجه سازمان سروکار داشته اند در این تحقیق از کل جامعه آماری که 70  نفر از خبرگان (مدیران و معاونین و کارشناسان) هستند نمونه‌گیری کرده و حجم نمونه به دست آمده 59 نفر است 

1-10- روش تجزیه و تحلیل داده ها:

    به منظور بررسی آماری و تجزیه و تحلیل داده های بدست آمده از روش آمار توصیفی (اعلام فراوانی، درصد فراوانی نسبی)، استفاده گردیده و همچنین برای تائید یا رد فرضیه‌ها از آزمون فریدمن و برای آزمون رابطه بین تجربه،تحصیلات و رشته با عوامل مدیریتی نیز از آزمون کروسکال والیس استفاده شده است و در پردازش اطلاعات نیز از نرم افزار SPSS  بهره گرفته شده است

1-11- قلمرو تحقیق:

با توجه به موضوع پژوهش قلمرو تحقیق بشرح زیر می باشد:

قلمرو موضوعی: بودجه (به ویژه بودجه ریزی عملیاتی)

قلمرو سازمانی: بانکهای سپه استان یزد

قلمرو زمانی: 1386

بودجه بندی عملیاتی:

عبارتست از برنامه سالانه به همراه بودجه سالانه که رابطه میان میزان وجوه تخصص یافته ها به هر برنامه و نتایج به دست آمده از آن برنامه را نشان می دهد (پناهی، 1384)

مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی:

عوامل یا دلایلی است که باعث عدم اجرای صحیح بودجه بندی عملیاتی می گردند

عوامل محیطی:

در این تحقیق اشاره به عواملی نظیر عوامل سیاسی، پشتیبانی دولت از بودجه با ایجاد الزامات قانونی و پاسخگویی سازمانها در مقابل جامعه دارد که بعلت متغیر بودن شرایط سیاسی و فقدان پشتیبانی دولت از بودجه با ایجاد الزامات قانونی و همچنین فقدان پاسخگویی سازمانها در مقابل جامعه باعث عدم اجرای صحیح بودجه بندی عملیاتی می گردد (پناهی، 1384)

 عوامل سیاسی:

به عواملی از قبیل نوع نظام و شرایط سیاسی، عدم توافق و هماهنگی قوه مقننه با قوه مجریه اطلاق می شود که متغیر بودن شرایط سیاسی و توافق و هماهنگی قوه مقننه با قوه مجریه باعث عدم اجرای صحیح بودجه بندی عملیاتی می گردد (پناهی، 1384)

 پشتیبانی دولت از بودجه با ایجاد الزامات قانونی در بودجه:

ساده سازی هر چه بیشتر رویه های قانونی و حذف مقررات دست و پاگیر باعث اجرای موفق بودجه‌ریزی عملیاتی می‌گردد بنابراین قوانین و مقررات دست و پاگیر باعث عدم اجرای صحیح بودجه بندی عملیاتی می گردد (مزیدی، 1385)

 پاسخگویی سازمانها در مقابل جامعه:

 الزام سازمان به پاسخگویی به منظور ارائه دلایل منطقی در مورد اعمالی که انجام داده است فقدان پاسخگویی سازمانها در مقابل جامعه باعث عدم اجرای صحیح بندی عملیاتی می گردد (باباجانی، 1382)

عوامل فنی و فرآیندی:

در این تحقیق اشاره به عواملی نظیر برنامه ریزی استراتژیک، تعیین شاخص در بودجه، اعتبار شاخص در بودجه بندی و تغییر متناسب سیستم حسابداری و گزارشگری دارد فقدان این عوامل باعث عدم اجرای صحیح بودجه بندی عملیاتی می گردد

برنامه ریزی استراتژیک:

فرآیندی است که در جهت تجهیز منابع انسانی و وحدت بخشیدن به تلاشهای آنان برای نیل به اهداف و رسالتهای بلند مدت با توجه به به امکانات و محدودیتهای درونی و بیرونی فقدان برنامه ریزی استراتژیک باعث عدم اجرای صحیح بودجه بندی عملیاتی می گردد (قاسمی، 1382)

 تعیین شاخص در بودجه:

مجموعه ای از استانداردها و راهبردها یا مقیاسها است که عملکرد بوسیله آنها بصورت واضح و رضایت بخشی معنی می شود فقدان شاخصها در بودجه بندی باعث عدم اجرای صحیح بودجه‌بندی عملیاتی می گردد (پناهی، 1384)

 اعتبار شاخص در بودجه:

 شاخصی که مفهوم یا ساختار را می سنجد و مقیاس درستی برای آنچه که جهت سنجش مورد نظر قرار می گیرد فقدان اعتبار شاخصها در بودجه بندی باعث عدم اجرای صحیح بودجه بندی عملیاتی می گردد (پناهی، 1384)

 تغییر متناسب سیستم حسابداری و گزارشگری

استفاده از سیستم حسابداری براساس قیمت تمام شده و کاربرد ثبت حسابداری تعهدی به منظور تعیین هزینه های واقعی برنامه و فعالیتها فقدان تغییر سیستم حسابداری براساس قیمت تمام شده و ثبت حسابداری تعهدی باعث عدم اجرای صحیح بودجه بندی عملیاتی می گردد (مزیدی، 1385) 

عوامل انسانی:

آموزش:

 تعداد ساعتهای آموزش هر فرد در سال می باشد که نبود آموزش باعث عدم اجرای صحیح بودجه بندی عملیاتی می گردد (سعادت، 1380)

شرایط احراز مشاغل:

تعیین خصوصیات تجربیات و مهارتهایی که متصدی شغل باید داشته باشد که فقدان شرایط احراز مشاغل به لحاظ تجربی و تحصیلی باعث عدم اجرای صحیح بودجه بندی عملیاتی می گردد (سعادت، 1380)

نظام تشویق و تنبیه:

ابزارهای مهمی که مدیران می توانند با استفاده از آن، انگیزش کارکنان را به سمت اهداف سازمان هدایت کنند نبود نظام های تشویق و تنبیه برای انگیزش کارکنان باعث عدم اجرای صحیح بودجه بندی عملیاتی می گردد (پناهی، 1384)

نظام حقوق و مزایای مناسب:

تناسب حقوق و مزایا با هزینه زندگی و نوع حجم کار می باشد بعلت عدم تناسب حقوق و مزایا با هزینه زندگی و نوع حجم کار باعث عدم اجرای صحیح بودجه بندی عملیاتی می گردد (سعادت، 1380)

1-13- محدودیتهای تحقیق

    در خصوص تحقیق حاضر، محدودیتی به شرح ذیل قابل ذکر می باشد:

کمبود اطلاعات در زمینه بودجه بندی عملیاتی در کتابخانه دانشگاهها و سازمانهایی همچون مدیریت و برنامه ریزی و دفتر پژوهش مجلس و سایر دستگاههای اجرایی یکی از محدودیتهای این پژوهش می باشد

1-14- جمع‌بندی و نتیجه‌گیری

در فصل اول ابتدا طرح تحقیق ارائه شده است که در این طرح، مسئله اصلی و مشکل بیان شده سپس اهداف تحقیق که شامل 1- شناسایی موانع و مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی  2- اولویت بندی هر یک از عوامل  3- ارائه راهکار مناسب برای حل مشکل ارائه گردیده است و همچنین فرضیه های تحقیق، روش جمع آوری اطلاعات، جامعه آماری و غیره بیان شده است

پایان نامه بررسی مشکلات پیاده سازی بودجه بندی عملیاتی در بانکهای سپه
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست