سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
مقاله برش پارچه های تاری و پودی

عالی

docx 1395 مهر 25 حجم : 3 مگابایت صفحات : 1137000 تومان خرید و دانلود

مقاله برش پارچه های تاری و پودی

پارچه های نساجی در هنگام استفاده های معمول و کاربرد های عملی ، مثل پوشش لباس ، مصارف خانگی و مصارف صنعتی ، تحت یک سری از تغییر شکل های پیچیده قرار می گیرد . این تغییر شکل ها شامل : افت پارچه ، چروک یا تا خوردگی ، کیفیت زیر دست ، خمش پذیری و دیگر اثراتی است که مرتبط با اصول زیبایی پارچه می باشند . پدیده برش، یکی از همین تغییر شکل های پیچیده است که در سطح پارچه اتفاق می افتد . به نظر می رسد که به این خصوصیت فیزیکی – مکانیکی پارچه به دلیل آنکه در ظاهر دیده نمی شود ، در قیاس با دیگر فرم های تغییر شکل پارچه ، کمتر توجه شده است . در حالی که باید اذعان نمود که قابلیت منحصر به فرد پارچه برای پوشش سطوح سه بعدی ، در گرو همین پدیده می باشد .

مقاله برش پارچه های تاری و پودی

مقدمه 1

فصل اول : رفتار عمومی برشی پارچه های تاری پودی 

  • تغییر شکلهای پیچیده پارچه و معرفی پدیده برش 5
  • تعریف برش پارچه (Shearing) 7

     1-2-1- طبیعت برش 7

     1-2-2- مسأله عملی برش 16

  • منحنی برش پارچه 20

     1-3-1- منحنی رفت و برگشتی برش ( دو طرفه ) 21

     1-3-2- منحنی برش یکطرفه 25

  • خصوصیات برش پارچه 28

    1-4-1- رفتار برش پارچه 28

    1-4-2 رابطه بین تغییر شکل برشی و خمشی پارچه 36

فصل دوم : روشهای آزمایشی برش پارچه های تاری پودی 

2-1- مقدمه 39

2-2- روش آزمایشی Cusick 44

2-3- روش آزمایشی KES (سیتم ارزیابی کاواباتا) 49

     2-3-1- مقدمه 49

     2-3-2- تاریخچه پیدایش دستگاه KES 50

     2-3-3- معرفی و شناخت آزمایش برش توسط دستگاه KES 52

2-4- روش آنالیز تصویری 59

فصل سوم : استفاده از روش آنالیز  المان محدود

در بررسی تغییر فرم برشی پارچه تاری پودی 66

3-1- مقدمه ای بر تجزیه و تحلیل تغییر شکل های پیچیده پارچه 67

    3-1-1- ساختمان پارچه و فرض پیوستگی آن 68

    3-1-2-  سیمای تغییر شکل پارچه 70

    3-1-3- اندازه گیری کرنش 72

    3-1-4-  اندازه گیری تنش 74

    3-1-5-  روابط تنش – کرنش 75

    3-1-6- حالتهای خاص 76

    3-1-7- بررسی اعتبار روابط 78

3-2- روشهای  المان محدود در مکانیک نساجی 80

3-2-1-  مقدمه 80

    3-2-2- اصول آنالیز المان محدود ( با استفاده از نتایج آزمایش KES) 81

      3-2-3- محاسبات تئوریک آنالیز برش 83

         3-2-3-1- تغییر شکل برش پارچه 83

         3-2-3-2- توزیع کرنش برشی  84

         3-2-3-3- توزیع تنش برشی 86

         3-2-3-4- عناصر ثابت در معادله 88

         3-2-3-5- مدول برشی 89

         3-2-3-6- روش محاسبة مدول برشی (C33) با استفاده از مدول کششی (C22 ) 91

فصل چهارم : خصوصیات برشی پارچه های تاری پودی در جهات مختلف پارچه 

4-1- مقدمه 93

4-2-  مدلسازی برای خصوصیات برشی غیرهمگون (آنیزوتروپیک ) 95

4-3- نمودارهای قطبی مدل برشی 97

     4-3-1-  صور عمومی‌ 97

     4-3-2- اثردانسیتة بافت بر روی برش پارچه 100

4-4- ارتباط بین سختی برشی و هیسترسیس در جهات مختلف پارچه 102

منابع و مراجع 105

مقدمه

   پارچه های نساجی در هنگام استفاده های معمول و کاربرد های عملی ، مثل پوشش لباس ، مصارف خانگی و مصارف صنعتی ، تحت یک سری از تغییر شکل های پیچیده قرار می گیرد . این تغییر شکل ها شامل : افت پارچه ، چروک یا تا خوردگی ، کیفیت زیر دست ، خمش پذیری و دیگر اثراتی است که مرتبط با اصول زیبایی پارچه می باشند .

پدیده برش، یکی از همین تغییر شکل های پیچیده است که در سطح پارچه اتفاق می افتد  . به نظر می رسد که به این خصوصیت فیزیکی – مکانیکی پارچه به دلیل آنکه در ظاهر دیده نمی شود ، در قیاس با دیگر  فرم های تغییر شکل پارچه ، کمتر توجه شده است . در حالی که باید اذعان نمود که قابلیت منحصر به فرد پارچه برای پوشش سطوح سه بعدی ، در گرو همین پدیده می باشد .

توانایی پارچه برای پذیرش تغییر شکل برشی ، یکی از ملزوماتی است  که پارچه می تواند به عنوان پوشاک ، بر بدن انسان انطباق داشته باشد ، بدون آنکه ایجاد احساس ناراحتی کند پارچه به عنوان جسمی جدایی ناپذیر از نیاز های بشری مورد استفاده های گوناگون قرار می گیرد ، بدون آنکه اغلب مصرف کنندگان – و یا حتی برخی کارشناسان علم نساجی – اطلاع داشته باشند که کاربرد های ویژه پارچه در قیاس با دیگر مواد جهان پیرامون ، به پدیده برش مربوط است . رفتار برشی پارچه
 – با توجه به منابع موجود – نسبت به دیگر خصوصیات  و رفتار های پارچه کمتر  مورد ارزیابی قرار گرفته است و البته تا کنون هیچ استاندارد اجرائی برای آن تعیین نگردیده است .

منظور از انتخاب این موضوع برای سمینار کارشناسی ارشد اینجانب ، آشنایی شنونده یا خواننده با مفاهیم اساسی برش ، این پدیده مهم فیزیکی مکانیکی پارچه و دخیل در کاربرد های معمول و روزمره پارچه می باشد .

برای نیل به این هدف ، در فصل اول مفهوم برش پارچه تاری پودی ، رفتار و منحنی مربوطه از نگاهی ساده در چند بخش مختلف به تفصیل تشریح می شود و در ادامه ارتباط برش با تغییر شکل خمشی پارچه ، روشن می گردد .

در فصل دوم ، به روش های آزمایشی مهمی که تا کنون برای ارزیابی خصوصیات  برشی  پارچه های تاری پودی در منابع ذکر شده اند ، پرداخته می شود ؛ که از این دست می توان به دستگاه آزمایش گر برشی Kawabata اشاره نمود که هم اکنون به عنوان روش پیشرو برای تعیین مقادیر مختلف برش ،  استفاده می گردد . همچنین در این فصل شیوه آنالیز تصویری برش پارچه که در سال 2005 ، به شیوه عکس برداری از پروسه برش مقادیر آن را ارزیابی می نماید ، نشان داده می شود .

در فصل سوم تغییر شکل برشی پارچه به وسیله روش تجزیه و تحلیل المان محدود (Finite Element Analysis ) بررسی می شود و مقادیر مختلف برش از جمله تنش برشی ، کرنش برشی و روابط آنها به وسیله محاسبات تئوریک آنالیزی بیان
می گردد .

در فصل چهارم مدل ریاضی ارائه شده برای خصوصیات برشی ذکر می گردد ؛ تا از طریق آن و نمودار های قطبی حاصله ، خصوصیات برشی پارچه تاری پودی در
جهت های مختلف تبیین گردد .

 تغییر شکلهای پیچیده پارچه و معرفی پدیده برش

   پارچه های نساجی در هنگام استفاده و کاربردهای عملی ، تحت یکسری تغییرشکلهای پیچیده قرار می گیرند که این تغییر شکلها شامل افت پارچه ( Drape) ، زیر دست پارچه (Handle ) ، چروک شدن (Wrinkle ) یا تا خوردگی (Crease) و دیگر اثراتی که مرتبط با زیبایی پارچه است، می باشد. واضح است که مصرف کنندگان پارچه ها ، بازرگانان و یا تولید کنندگان منسوجات ، این سری از کیفیتهای پارچه را بصورت ذهنی و با تجربه عملی ارزیابی می کنند، اما اگر یک کارشناس نساجی بخواهد خصوصیات فیزیکی – مکانیکی و کیفیتی پارچه را مورد مطالعه قرار دهد
می بایست این تغییر شکلهای پیچیده را بطور عملی بررسی نماید در واقع مطالعه مکانیک ساختمانی پارچه ، تمامی این موارد را در بر می گیرد. 

یکی از خصوصیات بارز و مهم منسوجات ، خصوصیات خمش پذیری و انعطاف آنها در مقایسه با دیگر مواد در جهان پیرامون می باشد این خصوصیت ویژه پارچه ، ناشی از مواد تشکیل دهنده آن ، یعنی الیاف می باشد بطوریکه وقتی پارچه خم می شود ، الیاف می توانند در کنار هم حرکتی نسبی داشته باشند این حرکت نسبی می تواند بین تک تک الیاف مجاور و یا بین دسته های الیاف مجاور (نخ ) رخ دهد در واقع پارچه
 – پارچه ای که در این تحقیق مورد مطالعه قرار گرفته است تاری پودی است –
می تواند تحت یک انحناء خم شود ؛ ولی اگر تحت دو انحناء یا بیشتر خم شود پدیده برش (Shear) ، رخ می دهد پس بطور کلی می توان این پدیده را بدین صورت توضیح داد : برش ، تغییر زاویه بین نخهای متقاطع است و همچنین به عنوان نتیجه خمش و تابیده شدن نخهای بین نقاط تقاطع نیز تعریف می شود.

برای مطالعه مکانیک تغییر شکلهای پیچیده لازم است ابتدا مطالعات آزمایشگاهی و تئوریهای تغییر شکل مورد توجه قرار گیرند سپس این تغییر شکلها را به شکلهای ساده تر تبدیل نمود و در نهایت مبانی علمی  رفتار پارچه تحت تغییر شکلهای ساده بکار گرفته شود. 

مکانیسم برش پارچه ، بر خصوصیات دیگر تغییر شکلهای پارچه مثل افتایش ، خم پذیری و انعطاف و کیفیت زیر دست پارچه تأثیر گذار است. این نوع تغییر شکل بر خصوصیات فیزیکی – مکانیکی عملیاتی مثل کشش و خمش که در جهتهای تار ، پود یا دیگر جهات فرعی پارچه کاملا ً غیر یکسان هستند نیز تأثیر گذار است. کلا ً مصارفی که در حین استفاده از پارچه ، تنش در دو محور یا چند محور دخیل هستند یا مصارفی که تنش در حین استفاده بیشتر از حالت عادی تنش وارده به پوشاک است خصوصیت برشی تأثیر گذار است و بنابراین قابل ملاحظه است که این رفتار مهم مورد مطالعه قرار گیرد زیرا خواص برش ، نقش بسیار مهمی در خصوصیات فیزیکی مکانیکی پارچه بر عهده دارد .

 تعریف برش پارچه (Shearing)

   در هنگام استفاده از پارچه زمانیکه پارچه، تحت تغییر شکلهای پیچیده قرار
می گیرد رفتار برشی که یکی از تغییرشکلهای مهم فیزیکی – مکانیکی در پارچه است می تواند روشن کننده خصوصیت اجرایی و عملی پارچه باشد تغییر شکل برشی یکی از خصوصیات بارز پارچه نساجی می باشد که دیگر مواد به شکل ورقه نازک مثل کاغذ یا پلاستیک ، چنین قابلیتی ندارند این ویژگی پارچه را قادر می سازد تا تغییر شکلهای پیچیده را متحمل شود و توانایی پوشش بدن انسان را داشته باشد . همچنین خصوصیت برشی روی خم پذیری ، انعطاف پذیری و زیر دست پارچه تأثیر گذار است و نه تنها برای پارچه های تاری پودی که برای انواع کامپوزیت های
- پارچه های ترکیبی – نساجی نیز از مسائل حائز اهمیت می باشد.

خصوصیات برش پارچه

 نتایج آزمایشهای خصوصیات برش ، بطور جامع در مقالات آقایان Eeg-dofsson& Morner  در سال (1957) ، Kilby (1961) ، Behre(1961) ، Lindberg(1961) ، Cusick(1961-62) و Treloar(1965)  آمده است .

در این بخش رفتار برشی پارچه های تاری پودی با توجه به تحقیقات در این زمینه آورده می شود و در ادامه رابطه بین تغییر شکل برش  و خمشی پارچه ذکر می گردد .

روش آزمایشی Cusick

   از قدیمی ترین ادوات آزمایشگر که برای اندازه گیری خصوصیات برشی پارچه استفاده می شود، می توان به دستگاه آزمایشگر ابداعی توسط Eeg-Olofsson و Morner اشاره نمود که در سال 1957 ساخته شد. این دستگاه خود به نوعی پیشرفته شدة دستگاه دیگری بود که توسط آقای Dreby در سال 1941 اختراع شد. Dreby بوسیلة دستگاه خود، زاویه بین دو طرف قسمت برش یافتة پارچه را در جایی که نمونه چروک می خورد، اندازه گرفت. 

اصول اولیة کار دستگاه پیشنهادی Eeg-Olofsson  و Morner بر این منوال است که نمونة مربعی شکل پارچه را تحت تنشی بسیار زیاد، برش می دهد و بدینوسیله، نیروی مقاومت ارائه شده توسط پارچه، اندازه گیری می شود. مکانیزم ابتدایی این دستگاه در شکل 20 آمده است. این دستگاه، طوری پارچه را تغییر فرم می دهد که طول دو طرف پارچه، بعد از برش، ثابت بماند و همانطور که در شکل (20) پیداست، ناحیه کوچک شود. اگر چروک نادیده انگاشته شود، طول نخها تغییر نمی کنند و در نتیجه تنش نخ بواسطة افزایش طول، زیاد نخواهد شد. اگر پارچه به فرم برشی که در شکل (21) نشان داده شده است، دچار تغییر فرم شود، نخهای عمودی طولشان زیاد می شود و به همین دلیل، تنش در آنها زیاد می شود.

دستگاه آزمایشگر برشی پیشنهادی آقای  Cusick که در سال 1961 به ثبت رسیده است، از یک فک در بالا تشکیل شده ( C ) که توسط دو لبة A و B نگاه داشته است.
( شکل 22 ) نمونة پارچه مستطیلی شکل در مرکز این فک قرار داده می شود. لبة پائینی پارچه، توسط فک پائین (E ) نگاه داشته شده است. و بطور کلی نمونه در وسط فکها بسته می شود تا تنش به طور متعادل تقسیم شود. نگه دارندة B ثابت است و لبة   A  توسط سیمی که مربوط به اندازه گیری کرنش می باشد، نگه داشته شده است. Eeg-Olofsson و Morner نشان دادند، زمانی که نیروی افقی S به فک پائینی اعمال شود، فک جابجا می شود، ولی تغییری در عکس العمل عمودی بین لبة A و فک پائین، رخ نمی دهد. اگر نیروی S به اندازه ای فک پائین را جابجا کند که نخهای جابجا شدة پارچه، با جهت عمود، زاویه ای بسازند ()، در این حالت نیروی S به اضافة H ، پارچه را تحت همان زاویه، برش می دهد، که این قضیه بطور کامل در شکل(23) مشهور است. اگر فاصله اولیة بین دو فک را L در نظر بگیریم، نیروی اعمال شده به پارچه برابر است با:  که برای ایجاد توازن، می بایست در جهت مخالف نیز نیروی خارجی اعمال گردد. در اینجا یک تغییر نیرو روی لبة چاقویی های A و B داریم. اگر این تغییر در عکس العمل،  باشد و فاصلة بین لبه های نگه دارنده، K در نظر گرفته شود، نیروی اعمال شده به پارچه برابر است با  مقدار بوسیلة دستگاه ارزیابی می گردد و مقدار K نیز از قبل مشخص است، با این حساب می توان مقدار نیروی اعمالی را محاسبه نمود.

وقتی پارچه در حین آزمایش، تحت تنش است، نیروی اعمالی روی پارچه، تا زمانیکه تغییرات تنش  عمودی در لبة پائینی- ناشی از نیروها- و تغییرات تنش عمودی ناشی از وزن گیرة پائینی دستگاه، بطور خطی توزیع شود، قابل اندازه گیری است. این حالت در شکل 24 قابل بررسی است. اگر نخهای افقی وجود نداشته باشند، تنش در نخهای عمودی، همراه با زاویة برش تغییر می کند.

 

مقاله برش پارچه های تاری و پودی
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست