سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
مقاله مدیریت و برنامه ریزی جامع شهری

عالی

docx 1395 آبان 27 حجم : 2 مگابایت صفحات : 363500 تومان خرید و دانلود

مقاله مدیریت و برنامه ریزی جامع شهری

اگر مدیریت، به درختی تشبیه شود که شاخه‌های گوناگونی، مانند مدیریت صنعتی، مدیریت مالی و چون اینها، دارد، یکی از شاخه‌های جدید این درخت، مدیریت شهری است. روشن است که مشخصات و ساختار نهادهای قانونی اداره کننده شهر، از کشوری به کشور دیگر، تفاوت دارد و هر جامعه‌ای، با توجه به ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی خود، تعریف یا تلقی ویژه ای از مدیریت شهری دارد. معیارهای شناسایی شهر، از گونه‌های غیر خود، به طور معمول، میزان جمعیت، شغل غالب مردم ساکن، وجود شهرداری و مواردی اینگونه بوده‌است. امروزه، شهرها، از دو جنبه، اهمیت یافته اند: یکی، بعنوان مرکز تجمع گروه عظیمی از مردم و دیگری بعنوان عمده ترین بازیگر نقش اقتصادی، در کل اقتصاد ملی. از اینرو، باید به مسائل و مشکلات آنها، توجه بیشتر و دقیق تر کرد. زیرا، در حالتی که برنامه‌ریزی دقیق و درست، سبب رشد اقتصادی، تثبیت سیاسی و افزایش مشارکت شهروندان درامور شهرها می‌گردد، شکست در حل مشکلات و مسائل شهری، سبب رکود اقتصادی، نارضایتی‌های اجتماعی و سیاسی، فقر، بیکاری و تخریب محیط زیست خواهد شد. ترکیب مدیریت و شهر، مفهوم ساماندهی به امور مربوط به برنامه ریزی، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات، هدایت و کنترل، در محدوده شهر را تداعی می‌نماید. مفهومی که در کشورهای مختلف به دلیل ساختارهای سیاسی و رویکردهای اقتصادی، نهادهای متفاوتی را با الگوهای متفاوتی در خود درگیر دارد. استرن steren، در سال ۱۹۹۳ میلادی، طی مقاله‌ای در نشریه شهرها Cities بیان می‌کند که اصول کلی برای فهم مدیریت شهری وجود ندارد و مفهوم اصلی این واژه بسیار گیج کننده‌است. مدیریت شهری با توجه به سلیقه‌ها، ادارک افراد و همچنین اقتضای سیاسی – اجتماعی زمانهای مختلف معانی متفاوت داشته‌است. چنانچه ما در زمان کنونی نیز این اختلاف معانی ومفهوم را کاملاً شاهد هستیم.

مقاله مدیریت و برنامه ریزی جامع شهری

مقدمه. ۳

ویژگی های برنامه ریزی جامع.. ۵

رویکرد سیستمی در برنامه ریزی شهری (ساختاری- راهبردی) ۷

جایگاه تصمیم سازی و تصمیم گیری در برنامه ریزی راهبردی.. ۱۲

مفاهیم کلیدی در فرآیند تصمیم سازی.. ۱۳

سطح برنامه ریزی راهبردی و برنامه ریزی اجرایی.. ۱۵

بررسی نحوه رویکرد به برنامه ریزی کاربری زمین.. ۱۷

نحوه رویکرد به برنامه ریزی کاربری زمین.. ۱۸

برنامه ریزی کاربری زمین در الگوی طرح های جامع.. ۱۸

برنامه ریزی کاربری زمین در الگوی برنامه ریزی راهبردی- ساختاری.. ۱۹

محصول نهایی طرح در طرح های جامع- طرح کالبدی و نقشه کاربری زمین.. ۱۹

روش های توزیع و تقسیم کاربری ها ۲۰

نحوه رویکرد طرح های ساختاری- راهبردی به اهداف اقتصادی- اجتماعی.. ۲۲

رفاه اجتماعی.. ۲۴

کیفیت زندگی.. ۲۵

عدالت اجتماعی.. ۲۶

تقویت زیرساخت های توسعه اقتصادی- اجتماعی.. ۲۶

حفاظت و بهره بردار از منابع و ارزش های طبیعی و فرهنگی.. ۲۷

تقویت هویت فضایی و هویت اجتماعی شهر. ۲۸

نحوه رویکرد به برنامه ریزی محلی و مشارکت عمومی.. ۲۹

جایگاه جامعه محلی.. ۳۰

نقش مشارکت… ۳۰

دستاوردهای برنامه ریزی ساختاری- راهبردی.. ۳۱

روش های تهیه و تصویب طرح های ساختاری.. ۳۲

شکل و محتوای طرح های توسعه و عمران شهری.. ۳۳

نحوه ارائه اسناد طرح های ساختاری- راهبردی.. ۳۳

نحوه تصویب طرح های ساختاری راهبردی.. ۳۴

نظام اجرا و مدیریت در طرح های ساختاری- راهبردی.. ۳۴

نحوه رویکرد به تحقق پذیری، نظارت و بازنگری طرح های توسعه شهری.. ۳۵

علل و روند تحولات برنامه ریزی شهری

برنامه ریزی شهری، به مفهوم امروزی خود در اوایل قرن بیستم در اروپا و آمریکا بنیاد گذاشته شد، ولی از آن زمان تاکنون تغییرات وسیع و عمیقی را به خود دیده است. برنامه ریزی شهری، با توجه به ماهیت شهری بودن تمدن معاصر، همواره تحت تأثیر عوامل سیاسی، اجماعتی و فکری بود و از این رو بررسی نظریه ها و روش های مربوط به آن، جدا از این زمینه ها، به درستی قابل شناخت و تبیین نیست. به طور کلی عوامل مؤثر در نحوه عمل و تحول برنامه ریزی شهری را در طول قرن بیستم به سه گروه به شرح زیر تقسیم بندی کرد:

الف- عوامل سیاسی – اقتصادی

—جنگ های جهانی و افزایش نقش مداخله دولت در اداره جامعه

 • —شکل گیری نظام دو قطبی در جهان و تقویت تمرکز گرایی
 • —فروپاشی شوروی و کاهش برنامه ریزی متمرکز
 • —پیدایش لیبرالیسم اقتصاد بازار
 • —گسترش دموکراسی و مفهوم جامعه مدنی

ب- جریان های فکری و فلسفی

—خودگرایی تحلیلی و نقد اثبات گرایی عملی

 • —پدیدارشناسی و نقد شناخت عملی
 • —نظریه عمومی سیستم ها و گسترش کل نگری
 • —نظریه های اجتماعی توسعه (کیفیت زندگی)
 • —جنبش محیط زیست و توسعه پایدار
 • —جنبش پسامدرنیسم و نفی اقتدارگرایی

پ- نظریه ها و تجارب برنامه ریزی شهری

—تبدیل برنامه ریزی شهری به روندهای قانونی و رسمی در اوایل قرن بیستم

 • —استفاده از انواع نظریه های علوم مختلف در برنامه ریزی شهری
 • —تأیید نظریه های سیاسی در برنامه ریزی شهری
 • —گسترش نقش مدیریت برنامه ریزی شهری

در واقع دو گروه اول و دوم، از جمله عوامل بیرونی محسوب می شوند که بر روند توسعه شهرنشینی و نحوه ساماندهی آن تأثیرگذار بود و گروه سوم در ردیف عوامل درونی قرار دارند، که به طور مستقیم در تحول و تعامل برنامه ریزی شهری دخالت داشته اند.

می توان گفت سراسر قرن 20 عرصه آزمون و خطای برنامه ریزی شهری بود، اما نکته بسیار مهم و درس آموز این است که میان دو نیمه اول و دوم قرن بیستم، تفاوت های اساسی در عرصه برنامه ریزی شهری مشاهده می شود. در نیمه اول قرن بیستم، اساس برنامه ریزی عمومی و برنامه ریزی شهری بر اولویت نقش دولت، برنامه ریزی متمرکز، تأکید بر مسائل اقتصادی و کالبدی استوار بود، و روش های اصلی آن از خردگرایی و علوم طبیعی و کاربردی بهره می گرفت.

این شیوه برنامه ریزی، بنا به محتوا و روش های خود به برنامه ریزی جامعه یا برنامه ریزی عقلایی معروف شد، که الگوی عملی آن به صورت طرح های جامع رواج جهانی پیدا کرده است اما در دهه 1960،  نظریه برنامه ریزی سیستمی در غرب رواج پیدا کرد و الگوی طرح‌های ساختاری- راهبردی جانشین طرح های جامع سنتی گردید. ولی خیلی زود همراه با شتاب گرفتن تحولات جامع غربی این شیوه برنامه ریزی نیز به سرعت در معرض تغییر و اصلاح قرار گرفت، به طوری که در طول دو دهه پایانی قرن بیستم و آستانه قرن 21 اینک نظریه ها و روش های نوینی در عرصه شهرسازی پدید آمد. که محورهای اصلی آن به سمت برنامه ریزی محلی، توسعه مشارکت، اعتلای کیفیت محیط، گسترش عدالت، و روش‌های دموکراتیک معطوف شده است.

سه الگوی اصلی برنامه رزی شهری غرب، از آغاز تا امروز به ترتیب زیر است:

الف- الگوی برنامه ریزی جامع و طرح های جامع

ب- الگوی برنامه ریزی سیستمی و طرح های ساختاری- راهبردی

ج- الگوی برنامه ریزی فرآیندی و دموکراتیک

ویژگی های برنامه ریزی جامع

برنامه ریزی جامع اصولاً بر خودگرایی و مبانی منطقی استوار است و در عرصه شهرسازی بیش از پیش به سمت اندیشه هنری و کالبدی گرایش دارد. در این گونه برنامه ریزی، اهداف و مقاصد برنامه ریزی از قبل توسط نمایندگان سیاسی و مدیران جامعه تعیین می شود و بنابراین در فرآیند برنامه ریزی جامع، موضوع تعمیم سازی و تعیین اهداف و سیاست ها اصولاً مطرح نیست. در این شکل از برنامه ریزی، طبق موازین عقلی و عملی (یعنی از طریق استقرا و قیاس) اطلاعات لازم در مورد شهر جمع آوری و مورد تحلیل قرار می گیرد.

حاصل کار طرح جامع است که به صورت کامل و جزئی وضعیت کاربری زمین را به حال و آینده به صورت نقشه های تفضیلی و ضوابط دقیق اجرایی معلوم می کند. این طرح جامع (Conprenexsive plan) یا طرح اصلی (Master plan) تقریباً به صورت قطعی و تغییر ناپذیر، به عنوان سند قانونی و الزام آور، مبنای اقدامات بخش خصوصی و عمومی شهر قرار می گیرد.

به طور کلی مجموعه نقایص و مشکلات طرح های جامع شهری را در سه عرصه نظریه، روش شناسی و اجرایی تقسیم کرد.

الف- مشکلات نظری در طرح های جامع

الگوی طرح های جامع، اصولاً بر مبنای نظری اثبات گرایی، کارکردگرایی و مطلق گرایی استوار است و بنابراین ذاتاً دارای محدودیت هایی است که نمی تواند شناخت درستی از شهر و راه های اصلاح آن نشان دهد. اهم این مشکلات نظری به قرار زیر است:

 • —عدم توجه کافی به ماهیت پیچیده و پویای شهر و مشکلات آینده نگری برای آن
 • —سردرگمی دانش شهرسازی میان رشته های مختلف علوم مهندسی، طبیعی و اجتماعی
 • —تعلیل برنامه ریزی جامع، برنامه ریزی کالبدی و عدم توجه به طراحی شهری
 • —عدم توجه کافی و روندهای تصمیم سازی و تعیین اهداف و سیاست ها
 • —عدم توجه کافی به اهرم های لازم برای نظارت و هدایت توسعه شهری
 • —عدم توجه کافی به اهداف کیفی، عدالت اجتماعی و ارزش های بومی

ب- مشکلات روش شناسی در طرح های جامع

—انجام مطالعات تفضیلی، پراکنده، غیرمنسجم و بی هدف

 • —تأکید بیش از حد بر روش های عملی، تجدیدی و ایستا
 • —ناپیوستگی میان مراحل برنامه ریزی، طراحی، اجرا و مدیریت
 • —تأکید بیش از حد بر معیارهای عملی، تقسیمات مصنوعی و یکسان سازی الگوها
 • —محصور کردن توسعه آتی شهر در چارچوب خشک و بی انعطاف نقشه کاربری زمین
 • —عدم توجه کافی به ویژگی های اجتماعات محلی و نیازهای آنها

ج- مشکلات اجرایی و مدیریتی

—عدم مشارکت شهروندان و گروه های ذی نفع در روند تهیه و اجرای طرح

 • —تبدیل طرح و توسعه شهری به مجموعه ای از ضوابط خشک اداری و رسمی
 • —عدم توجه کافی به امکانات اجرایی (مالی، فنی و سازمانی)
 • —ضعف اهرم های نظارت، پیگیری و اصلاح
 • —عدم استفاده از امکانات مردمی و محلی

نحوه رویکرد به تحقق پذیری، نظارت و بازنگری طرح های توسعه شهری

در الگوی برنامه ریزی ساختاری- راهبردی، اصولاً هدف نهایی تهیه طرح و برنامه، عملی ساختن پیشنهاداتی است که اولاً برای توسعه و عمران شهر لازم و مفید تشخیص داده شد و ثانیاً امکانات اجرا و تحقق آن وجود دارد و یا قابل حصول است. عوامل مؤثر در تحقق پذیری طرح های توسعه شهری، به طور کلی به دو نوع تقسیم می شود. اول، نحوه رویکرد به تعیین اهداف و سیاست ها است که می باید مبتنی بر واقع نگری، انعطاف پذیری و اصلاح پذیری باشد.

دوم، ارزیابی امکانات اجرایی (فنی، انسانی، مالی و...) است که می باید پیشنهادات طرح با توجه به آنها تعیین گردد. علاوه بر اینها از طریق نظارت و ارزیابی مستمر، می باید مناسبات متقابل میان طرح و شرایط اجرایی آن در نظر گرفته شود و در مواقع لازم با ایجاد اصلاحات و تغییرات لازم در اهداف، سیاست ها، روش ها و... به تحقق پذیری آن کمک کرد.

1- معیارهای تعیین اهداف و راهبردها

درطرح های ساختاری- راهبردی، معمولاً اهداف راهبردهای اصلی توسعه و عمران بر اساس خواست کارفرمایان و مسئولان و یا سلیقه کارشناسان، بلکه بر اساس مبانی و معیارهای زیر تعیین و تدوین می گردد:

الف- تدوین اهداف و راهبردها بر اساس اصول توسعه پایدار

ب- تدوین اهداف و راهبردها در چارچوب طرح های فرادست

پ- تدوین اهداف و راهبردها بر اساس نیازها، مشکلات و امکانات واقعی

2- انعطاف پذیری در برنامه ریزی و اجرا

طرح های توسعه شهری، هم از نظر اهداف و مقاصد و هم از نظر روش ها و وسایل اجرایی، می باید در انطباق یا طبیعت پویا و تحول پذیری شهر و شهروندان، تهیه گردد و به اجرا درآید. این امر مستلزم رعایت اصل انعطاف پذیری در مطالعات، پیشنهادات و روش های اجرایی در طرح های توسعه و عمران شهری است که به نوبه خود، مستلزم رعایت اصل بازنگری و اصلاح مداوم است.

3- بازنگری تحقق پذیری و امکان سنجی اجرای طرح های توسعه شهری

یکی از مفاهیم کلیدی در الگوی طرح های ساختاری- راهبردی، موضوع «تحقق پذیری» است، یعنی مطالعات و پیشنهادات طرح باید در راستا و چارچوب موضوعات و محورهایی صورت گیرد که در عمل بیشترین قابلیت و امکان را برای اجرا و تحقق داشته باشد. برای این منظور روش ها و فنون مختلفی ابداع شده است که برای شناسایی و سنجش امکانات تحقق طرح های توسعه شهری به کار می رود. از این نظر بخشی از مطالعات پایه در تهیه طرح های توسعه و عمران به (مطالعات امکان سنجی) اختصاص می یابد. به طور کلی در سنج تحقق پذیری طرح ها و برنامه های پیشنهادی بر اساس دو شاخص (تأثیرگذاری) و (کفایت) انجام می شود.

منظور از «تأثیر گذاری» این است که اقدامات انجام شده تا چه میزان در جهت اهداف مورد نظر عمل می کند و مفهوم «کفایت» برای آن است که میزان تأثیر گذاری تا حد لازم و کافی در نظر گرفته شود. چرا که یک برنامه می تواند مؤثر باشد ولی تأثیر آن به حد کفایت مورد نظر نرسد. مطالعات امکان سنجی از جهات مختلف صورت می گیرد:

 • —از نظر میزان موافقت اجتماع محلی با طرح و برنامه پیشنهادی
 • —از جهت راه حل های فنی و کارشناسی
 • —از جهت امکانات اقتصادی و مالی مورد نیاز
 • —و ...

4- نحوه بازنگری و اصلاح توسعه شهری

در الگوی طرح های ساختاری- راهبردی، برخلاف الگوی طرح های جامع، چون برنامه ها و طرح‌‌های توسعه و عمران در دو مقیاس راهبردی (طرح های ساختاری) و مقیاس اجرایی (طرح‌های محلی) تهیه می شوند و به صورت تدریجی و گام به گام به اجرا درمی آیند، در عمل کمتر نیاز به تجدید نظر اساسی پیدا می کنند. با وجود این، در طرح های ساختاری- راهبردی تمهیدات گوناگون برای بازنگری و اصلاح، چه در مقیاس ساختاری و چه در مقیاس محلی، اندیشیده شده است.

مقاله مدیریت و برنامه ریزی جامع شهری
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست