سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
پایان نامه جایابی بهینه منابع تولید پراکنده با الگوریتم ژنتیک

عالی

docx 1395 آذر 14 حجم : 4 مگابایت صفحات : 13714500 تومان خرید و دانلود

پایان نامه جایابی بهینه منابع تولید پراکنده با الگوریتم ژنتیک

یروگاههای تولید پراکنده دارای ظرفیت تولیدی از چند کیلو وات تا 10 مگاوات هستند که جهت تولید انرژی الکتریکی در نقاط نزدیک به مصرف کنندگان به کار می روند ازانواع آنها می توان به سلول های خورشیدی ، پیل های سوختی ، میکرو توربین ها ، نیروگاههای بادی و اشاره کرد چنانچه این نیروگاه ها به شبکه متصل شوند ،اثرات مختلفی روی شبکه از جمله کاهش تلفات شبکه ، بهبود پروفیل ولتاژ و افزایش قابلیت اطمینان شبکه خواهند داشت عدم جایابی مناسب نیروگاه های تولید پراکنده در شبکه باعث افزایش تلفات و بالا رفتن هزینه های تولید و انتقال انرژی می شود بنابراین لازم است با روش های بهینه سازی ،جایابی این نیروگاه ها در شبکه انجام گیرد

 

جایابی بهینه منابع تولید پراکنده با الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی آن

 

چکیده 
 فصل اول
 مروری بر انرژی های تجدید پذیر         2
 1- مقدمه                                        3
 2- تقسیم بندی انواع انرژی                               7
 3–اهمیت توجه به انرژی های پاک                    8
 4- انواع انرژی های تجدید شونده                      9
   4-1 –انرژی برق آبی                                       9
    4-2 - انرژی خورشیدی                                   10
    4-3 - انرژی باد                                            12
    4-4 - انرژی زمین گرمایی (ژئومترمال )            15
    4-5 - انرژی زیست توده                                16
    4-6 - انرژیهای دریایی                                    17
    4- 7- هیدروژن و پیل سوختی                        17
 5- خلاصه مشخصه های مهم منابع نوین انرژیهای تجدید پذیر                 18
 
 فصل دوم
 تاریخچه تولید پراکنده در جهان                   21
1-مقدمه                                                  22
2- تعریف منابع تولید پراکنده در کشورهای مختلف جهان      22
 3- کاربردهای منابع تولید پراکنده                                      23
 4- انواع تکنولوژیهای منابع تولید پراکنده                            24
    4-1- موتورهای رفت و برگشتی                                      25
    4-2- میکرو توربینها                                                      26
    4-3- توربینهای احتراق صنعتی                                       26
    4-4- پیلهای سوختی                                                    27
     4-5- سیستمهای فتوولتائیک                                        28
    4-6- سیستمهای توربین بادی                                        29
 5-دلایل رویکرد به منابع تولید پراکنده در دنیا                      29
 6-موانع و مشکلات توسعه منابع تولید پراکنده در دنیا           30
7- منابع تولید پراکنده در ایران                                           32
 7-1- دلایل رویکرد به منابع تولید پراکنده در ایران                 33
  7-2- پتانسیل منابع تولید پراکنده در ایران                          33
 8- بررسی برخی تجربیات جهانی                                         34
 8-1 - تجربه کشورآلمان در خصوص توسعه انرژیهای تجدید پذیر         34
 8-2 - تجربه کشور چین در رابطه با انرژیهای تجدید پذیر                    37
 
 فصل سوم
 تولیدپراکنده درسیستمهای توزیع انرژی ومقایسه آن با تولیدات متمرکز   39
 1- مقدمه                                 
 2- نحوه اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه                       43
 2-1- مستقل از شبکه سراسری برق                                 43
 2-2- متصل به شبکه سراسری برق                                   43
 3- مزایای اساسی تولید پراکنده                                 44
    3-1–تامین توان                                        44
    3-2- توان اضطراری                                        44
    3-3- توزیع متعادل بار                                       45
    3-4- بهبود کیفیت توان و قابلیت اطمینان                              45
    3-5- بهبود پروفیل ولتاژ                                        45
    3-6- افزایش طول عمر تجهیزات                                    45
    3-7- کاهش تلفات                                      46
    3-8- تولید پراکنده و مسائل زیست محیطی                          46
 4- مشکلات اتصال DG  به شبکه توزیع                      48
    4-1- مشکلات قابلیت اطمینان و کیفیت توان                              48
    4-2- مسئله کنترل                                       50
    4-3- مسئله امنیت                                     51
    4-4- مسائل زیست محیطی                                   51
    4-5- ابعاد اقتصادی                                      51
 
فصل چهارم
 بررسی اقتصادی تولید پراکنده                    71
1- مقدمه                                     72
2- منابع انرژیهای تجدید پذیر و ویژگیهای اقتصادی آنها                   72
 3- بررسی اقتصادی تولید پراکنده در سیستم توزیع                      77
    3-1- آیا DGبرای شرکتهای توزیع توجیه اقتصادی دارد ؟                          77
    3-2- آیا DGاز لحاظ اقتصادی برای مشترکین مقرون به صرفه است ؟                77
    3-3- بررسی مسائل اقتصادی پروژه ها                                78
    3-4- مزایای اقتصادی DGاز دید مشترکان                           80
    3-5- مزایای اقتصادی DGاز دید شرکت توزیع                      81
 4- ارزیابی اقتصادی فن آوریهای تولید پراکنده                      83
 5- نمونه ایی از بررسیهای صورت گرفته در جهت گزینش بهینه اقتصادی منابع تولید پراکنده       83
 
فصل پنجم
اساس الگوریتم ژنیتک                     86
1- مقدمه                                      87
2- مفاهیم الگوریتم ژنتیک                            88
3- ژن و کروموزم                                    89
 4- تابع هدف                                   89
 5- جمعیت و نسل                                  89
 6- والدین و فرزندان                                   90
 7- بلوک دیاگرام الگوریتم ژنتیک                          90
 8- عملگرهای انتخاب ، برش و جهش                           92
 9- چند تابع هدف نمونه برای تحلیل به کمک الگوریتم ژنتیک                    93
 10- مفاهیم تکمیلی                                    94
 11- شباهتها و تفاوتهای GAبا روشهای قدیمی بهینه سازی                     100
 12- نکات مهم در هنگام کاربا GA                            101
 13- مزایای GA                                 101
 14- کاربردهای GA                              102
 
فصل ششم
جایابی بهینه DG بر اساس الگوریتم ژنتیک           103
1- مقدمه                                  104
 2- ضرورت جایابی نیروگاههای تولید پراکنده در شبکه              104
    2-1- جایابی نیروگاههای نامتمرکز(تولید پراکنده)- یک مثال                   105
 3-روشهای بهینه سازی در حل مسائل جایابی تولیدات پراکنده            108
    3-1- روش آنالیز حساسیت                               108
   3-2- روش برنامه ریزی پویا                               108
4- دلایل بکارگیری روش الگوریتم ژنتیک                     109
5- روش الگوریتم ژنتیک در جایابی بهینه نیروگاههای محلی                   109
     5-1- اعمال روش الگوریتم ژنتیک به مسئله جایابی بهینه نیرو گا ههای تولید پراکنده           109
     5-2- تهیه فلوچارت روش الگوریتم ژنتیک جهت جایابی بهینه                       111
 6- نتایج اجرای روش الگوریتمژنتیک برایشبکه45 شین   IEEE
         6-1-  نتایج اجرای برنامه پخش بار بدون حضور DG
        6-2- نتایج اجرای برنامه در حضور DG  با مشخصات(تعداد =2ومقدار =25/1 وتکرار=50 )        114
        6-3 - نتایج اجرای برنامه درحضور  DG بامشخصات  (تعداد=4ومقدار=25/1وتکرار=50)          116
      6-4-نتایج اجرای برنامه در حضور DG با مشخصات (تعداد=6ومقدار=25/1وتکرار=50)         118
      6-5- نتایج اجرای برنامه در حضور DGبا مشخصات(تعداد=5ومقدار=5/0وتکرار=50)      119
 7- تحلیل نتایج                                  120
  
 فصل هفتم
 نتیجه گیری و پیشنهادات                 122
 نتیجه گیری                               123
 منابع و مأخذ                                   124
 
 
 
چکیده
 
نیروگاههای تولید پراکنده دارای ظرفیت تولیدی از چند کیلو وات تا 10 مگاوات هستند که جهت تولید انرژی الکتریکی در نقاط نزدیک به مصرف کنندگان به کار می روند ازانواع آنها می توان به سلول های خورشیدی ، پیل های سوختی ، میکرو توربین ها ، نیروگاههای بادی و        اشاره کرد    چنانچه این نیروگاه ها به شبکه متصل شوند ،اثرات مختلفی روی شبکه از جمله کاهش تلفات شبکه ، بهبود پروفیل ولتاژ و افزایش قابلیت اطمینان شبکه خواهند داشت    عدم جایابی مناسب نیروگاه های تولید پراکنده در شبکه باعث افزایش تلفات و بالا رفتن هزینه های تولید و انتقال انرژی می شود بنابراین لازم است با روش های بهینه سازی ،جایابی این نیروگاه ها در شبکه انجام گیرد؛ بدین ترتیب که تعداد نیروگاههای تولید پراکنده ،محل نصب و ظرفیت آنها چنان تعیین شود که بیشترین کاهش تلفات شبکه با در نظر گرفتن قیود مسأله به وجود آید   
 
 در این پروژه از روش الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی مسأله استفاده شده است    پس از استخراج فلوچارت این روش در جایابی بهینه نیروگاه های تولید پراکنده ،برنامه های کامپیوتری تهیه شده و این برنامه روی شبکه 45 شین IEEEپیاده سازی و اجرا شده است نتایج بدست آمده از چند بار اجرای برنامه ،با یکدیگر مقایسه شده و مزایا و معایب آن بیان شده است  
 
 همچنین بدلیل اینکه نیروگاههای تولید پراکنده در شبکه های توزیع کاربرد بیشتری دارند مسئله جایابی بهینه این نیروگاهها برای یک شبکه توزیع واقعی 70 شین نمونه( فیدر قره آغاج شهرستان هشترود) پیاده سازی و اجرا شده است  
 
 نتایج بدست آمده بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات در شبکه را نشان می دهد  
پایان نامه جایابی بهینه منابع تولید پراکنده با الگوریتم ژنتیک
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست