سیما فایلدانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
سیما فایل
پیشنهاد ما

سوالات استخدامی نمونه سوال پیام نور پروژه کارآفرینی گزارش کارآموزی آزمون آزمایشی دانلود پاورپوینت
پایان نامه جایابی بهینه منابع تولید پراکنده با الگوریتم ژنتیک
1 1 1 1 1
عالی
docx
1395 آذر 14
حجم : 4 مگابایت
صفحات : 137
14500 تومان
خرید و دانلود

پایان نامه جایابی بهینه منابع تولید پراکنده با الگوریتم ژنتیک


یروگاههای تولید پراکنده دارای ظرفیت تولیدی از چند کیلو وات تا 10 مگاوات هستند که جهت تولید انرژی الکتریکی در نقاط نزدیک به مصرف کنندگان به کار می روند ازانواع آنها می توان به سلول های خورشیدی ، پیل های سوختی ، میکرو توربین ها ، نیروگاههای بادی و اشاره کرد چنانچه این نیروگاه ها به شبکه متصل شوند ،اثرات مختلفی روی شبکه از جمله کاهش تلفات شبکه ، بهبود پروفیل ولتاژ و افزایش قابلیت اطمینان شبکه خواهند داشت عدم جایابی مناسب نیروگاه های تولید پراکنده در شبکه باعث افزایش تلفات و بالا رفتن هزینه های تولید و انتقال انرژی می شود بنابراین لازم است با روش های بهینه سازی ،جایابی این نیروگاه ها در شبکه انجام گیرد

 

جایابی بهینه منابع تولید پراکنده با الگوریتم ژنتیک و شبیه سازی آن

 

چکیده 
 فصل اول
 مروری بر انرژی های تجدید پذیر         2
 1- مقدمه                                        3
 2- تقسیم بندی انواع انرژی                               7
 3–اهمیت توجه به انرژی های پاک                    8
 4- انواع انرژی های تجدید شونده                      9
   4-1 –انرژی برق آبی                                       9
    4-2 - انرژی خورشیدی                                   10
    4-3 - انرژی باد                                            12
    4-4 - انرژی زمین گرمایی (ژئومترمال )            15
    4-5 - انرژی زیست توده                                16
    4-6 - انرژیهای دریایی                                    17
    4- 7- هیدروژن و پیل سوختی                        17
 5- خلاصه مشخصه های مهم منابع نوین انرژیهای تجدید پذیر                 18
 
 فصل دوم
 تاریخچه تولید پراکنده در جهان                   21
1-مقدمه                                                  22
2- تعریف منابع تولید پراکنده در کشورهای مختلف جهان      22
 3- کاربردهای منابع تولید پراکنده                                      23
 4- انواع تکنولوژیهای منابع تولید پراکنده                            24
    4-1- موتورهای رفت و برگشتی                                      25
    4-2- میکرو توربینها                                                      26
    4-3- توربینهای احتراق صنعتی                                       26
    4-4- پیلهای سوختی                                                    27
     4-5- سیستمهای فتوولتائیک                                        28
    4-6- سیستمهای توربین بادی                                        29
 5-دلایل رویکرد به منابع تولید پراکنده در دنیا                      29
 6-موانع و مشکلات توسعه منابع تولید پراکنده در دنیا           30
7- منابع تولید پراکنده در ایران                                           32
 7-1- دلایل رویکرد به منابع تولید پراکنده در ایران                 33
  7-2- پتانسیل منابع تولید پراکنده در ایران                          33
 8- بررسی برخی تجربیات جهانی                                         34
 8-1 - تجربه کشورآلمان در خصوص توسعه انرژیهای تجدید پذیر         34
 8-2 - تجربه کشور چین در رابطه با انرژیهای تجدید پذیر                    37
 
 فصل سوم
 تولیدپراکنده درسیستمهای توزیع انرژی ومقایسه آن با تولیدات متمرکز   39
 1- مقدمه                                 
 2- نحوه اتصال منابع تولید پراکنده به شبکه                       43
 2-1- مستقل از شبکه سراسری برق                                 43
 2-2- متصل به شبکه سراسری برق                                   43
 3- مزایای اساسی تولید پراکنده                                 44
    3-1–تامین توان                                        44
    3-2- توان اضطراری                                        44
    3-3- توزیع متعادل بار                                       45
    3-4- بهبود کیفیت توان و قابلیت اطمینان                              45
    3-5- بهبود پروفیل ولتاژ                                        45
    3-6- افزایش طول عمر تجهیزات                                    45
    3-7- کاهش تلفات                                      46
    3-8- تولید پراکنده و مسائل زیست محیطی                          46
 4- مشکلات اتصال DG  به شبکه توزیع                      48
    4-1- مشکلات قابلیت اطمینان و کیفیت توان                              48
    4-2- مسئله کنترل                                       50
    4-3- مسئله امنیت                                     51
    4-4- مسائل زیست محیطی                                   51
    4-5- ابعاد اقتصادی                                      51
 
فصل چهارم
 بررسی اقتصادی تولید پراکنده                    71
1- مقدمه                                     72
2- منابع انرژیهای تجدید پذیر و ویژگیهای اقتصادی آنها                   72
 3- بررسی اقتصادی تولید پراکنده در سیستم توزیع                      77
    3-1- آیا DGبرای شرکتهای توزیع توجیه اقتصادی دارد ؟                          77
    3-2- آیا DGاز لحاظ اقتصادی برای مشترکین مقرون به صرفه است ؟                77
    3-3- بررسی مسائل اقتصادی پروژه ها                                78
    3-4- مزایای اقتصادی DGاز دید مشترکان                           80
    3-5- مزایای اقتصادی DGاز دید شرکت توزیع                      81
 4- ارزیابی اقتصادی فن آوریهای تولید پراکنده                      83
 5- نمونه ایی از بررسیهای صورت گرفته در جهت گزینش بهینه اقتصادی منابع تولید پراکنده       83
 
فصل پنجم
اساس الگوریتم ژنیتک                     86
1- مقدمه                                      87
2- مفاهیم الگوریتم ژنتیک                            88
3- ژن و کروموزم                                    89
 4- تابع هدف                                   89
 5- جمعیت و نسل                                  89
 6- والدین و فرزندان                                   90
 7- بلوک دیاگرام الگوریتم ژنتیک                          90
 8- عملگرهای انتخاب ، برش و جهش                           92
 9- چند تابع هدف نمونه برای تحلیل به کمک الگوریتم ژنتیک                    93
 10- مفاهیم تکمیلی                                    94
 11- شباهتها و تفاوتهای GAبا روشهای قدیمی بهینه سازی                     100
 12- نکات مهم در هنگام کاربا GA                            101
 13- مزایای GA                                 101
 14- کاربردهای GA                              102
 
فصل ششم
جایابی بهینه DG بر اساس الگوریتم ژنتیک           103
1- مقدمه                                  104
 2- ضرورت جایابی نیروگاههای تولید پراکنده در شبکه              104
    2-1- جایابی نیروگاههای نامتمرکز(تولید پراکنده)- یک مثال                   105
 3-روشهای بهینه سازی در حل مسائل جایابی تولیدات پراکنده            108
    3-1- روش آنالیز حساسیت                               108
   3-2- روش برنامه ریزی پویا                               108
4- دلایل بکارگیری روش الگوریتم ژنتیک                     109
5- روش الگوریتم ژنتیک در جایابی بهینه نیروگاههای محلی                   109
     5-1- اعمال روش الگوریتم ژنتیک به مسئله جایابی بهینه نیرو گا ههای تولید پراکنده           109
     5-2- تهیه فلوچارت روش الگوریتم ژنتیک جهت جایابی بهینه                       111
 6- نتایج اجرای روش الگوریتمژنتیک برایشبکه45 شین   IEEE
         6-1-  نتایج اجرای برنامه پخش بار بدون حضور DG
        6-2- نتایج اجرای برنامه در حضور DG  با مشخصات(تعداد =2ومقدار =25/1 وتکرار=50 )        114
        6-3 - نتایج اجرای برنامه درحضور  DG بامشخصات  (تعداد=4ومقدار=25/1وتکرار=50)          116
      6-4-نتایج اجرای برنامه در حضور DG با مشخصات (تعداد=6ومقدار=25/1وتکرار=50)         118
      6-5- نتایج اجرای برنامه در حضور DGبا مشخصات(تعداد=5ومقدار=5/0وتکرار=50)      119
 7- تحلیل نتایج                                  120
  
 فصل هفتم
 نتیجه گیری و پیشنهادات                 122
 نتیجه گیری                               123
 منابع و مأخذ                                   124
 
 
 
چکیده
 
نیروگاههای تولید پراکنده دارای ظرفیت تولیدی از چند کیلو وات تا 10 مگاوات هستند که جهت تولید انرژی الکتریکی در نقاط نزدیک به مصرف کنندگان به کار می روند ازانواع آنها می توان به سلول های خورشیدی ، پیل های سوختی ، میکرو توربین ها ، نیروگاههای بادی و        اشاره کرد    چنانچه این نیروگاه ها به شبکه متصل شوند ،اثرات مختلفی روی شبکه از جمله کاهش تلفات شبکه ، بهبود پروفیل ولتاژ و افزایش قابلیت اطمینان شبکه خواهند داشت    عدم جایابی مناسب نیروگاه های تولید پراکنده در شبکه باعث افزایش تلفات و بالا رفتن هزینه های تولید و انتقال انرژی می شود بنابراین لازم است با روش های بهینه سازی ،جایابی این نیروگاه ها در شبکه انجام گیرد؛ بدین ترتیب که تعداد نیروگاههای تولید پراکنده ،محل نصب و ظرفیت آنها چنان تعیین شود که بیشترین کاهش تلفات شبکه با در نظر گرفتن قیود مسأله به وجود آید   
 
 در این پروژه از روش الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی مسأله استفاده شده است    پس از استخراج فلوچارت این روش در جایابی بهینه نیروگاه های تولید پراکنده ،برنامه های کامپیوتری تهیه شده و این برنامه روی شبکه 45 شین IEEEپیاده سازی و اجرا شده است نتایج بدست آمده از چند بار اجرای برنامه ،با یکدیگر مقایسه شده و مزایا و معایب آن بیان شده است  
 
 همچنین بدلیل اینکه نیروگاههای تولید پراکنده در شبکه های توزیع کاربرد بیشتری دارند مسئله جایابی بهینه این نیروگاهها برای یک شبکه توزیع واقعی 70 شین نمونه( فیدر قره آغاج شهرستان هشترود) پیاده سازی و اجرا شده است  
 
 نتایج بدست آمده بهبود پروفیل ولتاژ و کاهش تلفات در شبکه را نشان می دهد  


پایان نامه جایابی بهینه منابع تولید پراکنده با الگوریتم ژنتیک
ایمیل * موبایل *

دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.

محصولات خاص


 • pdf ویژه

  نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین 96

  نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین 96

  بسته نمونه سوالات استخدامی بانک کارآفرین در قالب فایل PDF همراه با پاسخنامه با بهترین کیفیت،مناسب جهت استفاده متقاضیان شرکت در آزمون استخدامی بانک کارآفرین

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات استخدامی صنایع فولاد ایران

  نمونه سوالات استخدامی صنایع فولاد ایران

  دانلود بسته ویژه نمونه سوالات استخدامی صنایع فولاد ایران در سال 1397 بهمراه پاسخنامه

 • pdf ویژه

  سوالات استخدامی مهمانداری هواپیمایی سال 97

  سوالات استخدامی مهمانداری هواپیمایی سال 97

  دانلود بسته ویژه نمونه سوالات عمومی و تخصصی استخدامی مهمانداری هواپیمایی سال 1397 بابهترین کیفیت بهمراه پاسخنامه

 • docx ویژه

  سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی سال96

  سوالات آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی سال96

  این محصول حاوی نمونه سوالات پر تکرار و مهم آزمون های استخدامی میباشد که با دروس اعلام شده در آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی مطابقت دارد. مطالعه این نمونه سوالات و آشنایی با نحوه طرح سوالات، شما را در قبولی در این آزمون استخدامی کمک بسزایی خواهد کرد.

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش 95

  دانلود سوالات آموزگار دوره ابتدایی آموزش و پرورش 95

 • pdf ویژه

  سوالات رشته نقشه کشی معماری سال 94 کنکور کاردانی فنی و حرفه ای

  سوالات رشته نقشه کشی معماری سال 94 کنکور کاردانی فنی و حرفه ای

 • docx ویژه

  دانلود نمونه سوال استخدامی ارتش

  دانلود نمونه سوال استخدامی ارتش

  نهادهای نظامی و انتظامی همواره جهت ارتقاء سطح کیفی و خدمت رسانی خود با برگزاری آزمون های استخدامی و جذب نیروی انسانی داوطلبان زیادی را که جویای کار و اشتغال هستند را به سمت خود می کشانند. مجموعه سوالات استخدامی ارتش که برای هر سه قوای مهم ارتش قابل دانلود و استفاده می باشد کامل ترین و یکی از محبوب ترین منابع سوال می باشدکه با افتخار خدمت شما ارائه می گردد.

 • docx ویژه

  دانلود سوالات استخدامی رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدامی رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

  دانلود دفترچه سوالات آزمون های ادوار گذشته وزارت آموزش پرورش شامل بیش از 200 سوال دروس عمومی به همراه پاسخنامه و نیز دفترچه سوالات رشته تخصصی هنرآموز صنایع سرامیک آموزش و پرورش

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی رشته کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

  دانلود سوالات استخدامی رشته کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

  دانلود دفترچه سوالات آزمون های ادوار گذشته وزارت آموزش پرورش شامل بیش از 200 سوال دروس عمومی به همراه پاسخنامه و نیز دفترچه سوالات رشته تخصصی کارشناس فناوری (IT) آموزش و پرورش

 • pdf ویژه

  نمونه سوال و دفترچه سوالات استخدامی رشته تخصصی کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش

  نمونه سوال و دفترچه سوالات استخدامی رشته تخصصی کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش

  لیست دروس و منابع آزمون کارشناس امور حقوقی آموزش و پرورش : مواد آزمون عمومی به شرح زیر تعیین میشود: (ICDL -1 فناوری اطلاعات (مهارتهای هفت گانه -2 ریاضی و آمار مقدماتی -3 زبان و ادبیات فارسی -4 معارف اسلامی -5 زبان انگلیسی عمومی -6 اطلاعات عمومی، دانش اجتماعی و حقوق اساسی -7 هوش و توانمندی های عمومی - آزمون به صورت چهار گزینهای و با احتساب یک سوم نمره منفی طراحی خواهد شد. - سؤالات معارف اسلامی مربوط به پیروان سایر مذاهب اسلامی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی و زیدی) مطابق تعالیم و احکام فقهی آنان طراحی خواهد شد. - اقلیتهای دینی مصرح در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از پاسخگویی به سوالات معارف اسلامی معاف بوده و در این صورت نمره مکتسبه این داوطلبان، بر اساس مجموع تراز شده سایر سوالات محاسبه خواهد شد. تذکر مهم: سوالات حیط ههای تخصصی آزمون مشترک بر اساس دانش و مهارت های تخصصی متناسب با خوش های شغلی یا مشاغل، با هماهنگی دستگاه های اجرایی و نظارت سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور، تهیه خواهد شد.

 • pdf ویژه

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی

  دانلود نمونه سوالات استخدامی مشاغل عملیات ریلی سال94 بهمراه پاسخنامه در قالب pdf

 • docx ویژه

  حل مسائل کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر

  حل مسائل کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر

  کتاب مدیریت سرمایه گذاری پیشرفته راعی و پویان فر جزو منابع کارشناسی ارشد و دکتری نیمه متمرکز مدیریت مالی محسوب می شود در این فایل به مسائل فصل ۲ الی ۸ این کتاب بصورت جامع و تشریحی پاسخ داده شده است.

 • pdf ویژه

  کتاب کدبندی و تصویرسازی واژگان ضروری تافل

  کتاب کدبندی و تصویرسازی واژگان ضروری تافل

  تافل (به انگلیسی: TOEFL) که برگرفته از سرواژگان Test of English as a Foreign Language به معنای آزمون انگلیسی به عنوان زبان بیگانه است، آزمونی است که میزان توانایی افراد را در زمینهٔ برقراری ارتباط به زبان انگلیسی در سطح دانشگاه‌ها و موسسات آموزشی می‌سنجد. این آزمون توسط مؤسسه ای‌تی‌اس (ETS) در دو نوع کاغذی و اینترنتی برگزار می‌شود و در بیش از نه هزار دانشگاه و مؤسسه از بیش از یکصدو سی کشور جهان مورد پذیرش قرار می‌گیرد. تافل اولین بار در سال ۱۹۶۴ برگزار شد و پس از آن تا کنون نزدیک به ۲۰ میلیون نفر در این آزمون شرکت کرده‌اند

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

  نمونه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش

  دانلود بسته ویژه سوالات آزمون استخدامی آموزش و پرورش مجموعه ی زیر شامل سوالات عمومی ، تخصصی و دفترچه های آزمونهای برگزار شده ۳ دوره قبلی آموزش و پرورش میباشد ، فرمت سوالات بصورت فایل PDF می باشد، تمامی سوالات بهمراه پاسخنامه هستند این سوالات مناسب متقاضیان استخدام اداره آموزش و پرورش می باشد.

 • pdf ویژه

  نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی

  نمونه سوالات آزمون اصلی آیین نامه راهنمایی و رانندگی

  20 مجموعه نمونه سوال آزمون آیین نامه راهنمایی و رانندگی همراه با پاسخنامه ویرایش جدید سال