سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
مقاله پارک ساعی

عالی

docx 1395 بهمن 1 حجم : 3 مگابایت صفحات : 9610000 تومان خرید و دانلود

مقاله پارک ساعی

پارک ساعی تهران در سال 1324 به صورت پارک جنگلی توسط مهندس کریم ساعی استاد دانشگاه تهران ، بنیانگذار جنگلداری نوین و مدیر عامل بنگاه جنگلها سابق بنیان گذاشته شد. پس از توسعه شهر تهران در سال 1337 توسط شهرداری تهران مورد بهره برداری قرار گرفت .

مقاله پارک ساعی 

چکیده                                                                                           1

مقدمه                                                                                            3

فصل اول : کلیات                                                                         

1- هدف از انجام تحقیق   5

1-2- پیشینه تحقیق                                                                           6

1-3- روش کار و تحقیق                                                                    7     

فصل دوم : ضرورت پارکهای شهری ومعرفی پارک ساعی تهران   

2-1- اهمیت پارکهای شهری                                                              11

2-1-1-کاهش دما وافزایش رطوبت نسبی                                               12     

2-1-2- تغییرمیکروکلیما                                                                   12     

2-1-3- مقابله با جزایر گرما                                                              12

2-1-4- کاهش میزان سرب در هوا                                                       13     

2-1-5- کاهش موثرآلودگی شیمیایی هوا                                                13     

2-1-6- کاهش آلودگی صدا                                                              13

2-1-7- تولیداکسیژن و جذب دی‌اکسیدکربن                                           14

2-1-8- کنترل تشعشعات وباز تاب نور                                                 14

2-1-9 کنترل ترافیک                                                                       14

2-1-10-زیبایی آفرینی                                                                              14

2-1-11-معماری شهرها                                                                   15     

2-1-12- جذب فون                                                                       15

2-1-13- کنترل باد                                                                         15     

2-1-14- تفرجگاه                                                                         15     

2-1-15- تاثیر روانی                                                                      15

2-1-16- ذخیره انرژی                                                                    16

2-1-17- برگاب                                                                           16     

2-1-18- درختان و سیلاب                                                               17     

تاریخچه 18     

فرازهایی از اندیشه مرحوم ساعی پرچمدار فضای سبز در ایران 19

ویژگیهای جغرافیایی                                                             23     

2-4-1- موقعیت                                                                           23     

2-4-2- توپوگرافی                                                                         23     

2-4-3- وسعت                                                                            25     

جمعیت استفاده کننده 25     

فصل سوم: فضای سبز موجود در پارک 

3-1- درختان و درختچه ها                                                               44     

3-1-1- سوزنی برگان                                                                     44

3-1-2- پهن برگان همیشه سبز                                                           44

3-1-3 – پهن برگان خزان دار                                                            44

3-1-3-1- پهن برگان درختچه ای خزان دار                                            45

3-1-3-2- پهن برگان درختی خزان دار                                                 47

3-1-4- وضعیت گونه های درختی و درختچه ای موجود                                      47

3-1-4-1- توده های سوزنی برگ                                                        47     

3-1-4-2- تک کاشتهای سوزنی برگ                                                   48

3-1-4-3- توده های برگ پهن همیشه سبز                                             48     

3-1-4-4- تک کاشتهای برگ پهن همیشه سبز                                         48

3-1-4-5- توده های برگ پهن خزان دار                                                         49

3-1-4-6- تک کاشتهای برگ پهن خزان دار                                           49

3-2- گلها و گیاهان علفی                                                                 49     

3-2-1- توده های گلکاری شده                                                          53

فصل  چهارم: سایر اجزای تشکیل دهنده  پارک                                             

4-1- ورودیها و معابر                                                                     56

4-2- خدمات ضروری  پارک                                                            58

4-2-1- شبکه آبرسانی                                                                     58

4-2-2- شبکه روشنایی                                                                    58

4-2-3- سرویس های پذیرایی و بهداشتی                                              60     

4-2-4- مبلمان و سایر ملزومات                                                                   61

4-2-5- شبکه گاز شهری                                                                  61     

4-2-6- شبکه ایمنی                                                                       62     

4-2-7- امور اجرایی                                                                       62     

4-2-7-1- نیروی انسانی متخصص                                                      62     

4-2-7-2- نیروی انسانی فنی                                                             63

4-2-7-3- نیروی انسانی حفاظتی                                                        63     

4-2-7-4- نیروی انسانی متغیر                                                           63

4-3- خدمات رفاهی و تفریحی پارک                                                   64

4-3-1- زمین بازی کودکان                                                               64     

4-3-2- باغ ژاپنی                                                                          64     

4-3-3- تراسهای سرو شیراز،کاج تهران و چنار                                        65

4-3-4- تپه گل                                                                             65     

4-3-5- قطعات جنگلکاری                                                               66     

4-3-6- عرصه های پیاده روی                                                           66

4-3-7- امکانات ورزشی                                                                  66     

4-3-8 – محوطه کناری فرهنگسرای سرو                                                         66

4-3-9- ساختارهای آبی                                                                   66     

4-3-9-1- آبنمای موزیکال                                                               66     

4-3-9-2- آبنمای سه طبقه                                                                69     

4-3-9-3- آبنمای گلابی شکل                                                           69

4-3-9-4- آبنمای استوانه ای مقابل ورودی شرقی                                     71

4-3-9-5- حوض سنگی فرهنگسرا                                                      71

4-3-9-6- حوضچه پشت کلینیک گل و گیاه                                           71

4-3-10- بخش حیات وحش                                                            72

4-3-11- کلینیک گل و گیاه                                                              76     

4-3-12- گلخانه                                                                           76     

4-3-13- محدوده آموزشی حروف الفبای فارسی                                               76

4-3-14- فرهنگسرای سرو                                                               77

4-3-15- مجتمع تفریحی خانه کودک                                                   79     

4-3-16- اماکن اداری                                                                     79     

4-4- روند دگرگونیهای کاربری اراضی در پارک                                       81

فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری                                                       

5-1- ارزیابی وضعیت کلی  پارک                                                        90

5-1-1- ارزیابی از جهت کاربریهای موجود                                             90

5-1-2- ارزیابی از جهت امکانات موجود                                               90

5-1-2-1- ارزیابی از جهت نوع امکانات موجود                                       90

5-1-2-2- ارزیابی از جهت کیفیت امکانات بررسی شده                              91     

5-2- بررسی تعارضات و ضرورت بازنگری در طراحی                               93     

5-3- ضرورت باز نگری در استفاده بهینه                                                         96     

5-3-1- از دید زیست محیطی                                                            96     

5-3-2- از دید امنیتی                                                                      97     

5-3-3- از دید اقتصادی                                                                   98     

5-3-4- از دید هزینه‌های جاری نگهداری                                               99     

5-4- چکیده آراء و نظرات مختلف شهروندان نسبت به استفاده از  پارک           100    

5-5- ارائه پیشنهادات اصلاحی                                                           102    

5-5-1- تکمیل و ارتقاء کیفی سرویس های خدماتی                                  102    

5-5-2- ایجاد سرویس های بهداشتی جدید و برقراری دریافت وجه مختصر

برای سرویس دهی بهتر                                                                                         102

5-5-3- پراکنش و تعدد سکوهای آبخوری                                              103    

5-5-4- ایجاد امکانات استحمام                                                          103    

5-5-5- ایجاد نمازخانه و جایگاه نیایش                                                 104    

5-5-6- ایجاد غرفه های فروش مواد خوراکی متناسب با وسعت  پارک             104    

5-5-7- ایجاد غرفه های کوچک در جهت رفع نیازمندیهای عمومی                 105    

5-5-8- ایجاد ایستگاههای مطبوعاتی                                                    105    

5-5-9- نصب باجه های تلفن و صندوق پستی                                        106    

5-5-10- ایجاد بازارهای هنری و ورزشی                                               106    

5-5-11- ایجاد امکانات تفریحی متناسب با شرایط اجتماعی و اقتصادی            107    

5-5-12- ضرورت ایجاد پایگاههای ارشادی                                            107    

منابع و مآخذ                                                                                110    

چکیده

مجموعه ای را که پیش رو دارید شامل یک سلسله اطلاعات واقعی در ارتباط با پارک ساعی تهران می‌‌باشد که در چندین بخش تقسیم گردیده است. از آنجاکه بررسی فضای سبز موجود در یک پارک از دیدگاه زیست محیطی در اولویت نگرش به آن قرار دارد در اولین مطالعات درون این پایان نامه به بررسی فضای سبز موجود در پارک پرداخته شده است. فضای سبز پارک مورد مطالعه در قالب درختان ، درختچه ها، گلها و گیاهان علفی جای گرفته است که بنا بر اهمیت بالاتر درختان و درختچه ها در مطالعات زیست محیطی به این دسته از گیاهان عنایت بیشتری شده است و انواع موجود، آمار و پراکندگی  درختان و درختچه ها تعریف گردیده است. پس از آن گلها و گیاهان علفی ذکر شده است که در نهایت فضای سبز موجود در پارک را تشکیل داده است. بعد از این فعالیتها اجزای تشکیل دهنده پارک به لحاظ داشتن وسعت مطلب در دو گروه خدمات ضروری و خدمات رفاهی و تفریحی پارک تقسیم شده است و بررسی هرکدام از زیر مجموعه های این دو گروه بر حسب امکانات موجود و مطالعات صورت پذیرفته بخش عمده مطالعات را به خود اختصاص داده است .همان طور که می‌‌دانید بعد از هر کار صورت پذیرفته ای ، ارزیابی و چگونگی پیشرفت و یا رشد نزولی آن از عمده فعالیتهای لازم برای بررسی صحت عملکرد آن می‌‌باشد. در این پایان نامه نیز تا حدودی به این امر پرداخته شده است . ارزیابی پارک از جهات مختلف و نتیجه این مطالعات به همراهی بررسی تعارضات موجود در پارک از جمله فعالیتهای صورت گرفته است. با توجه به نتایج حاصله از ارزیابی و بررسی تعارضات موجود از دیدگاه زیست محیطی و طراحی منظر در نهایت به ارائه پیشنهادات  اصلاحی در راه حل  و یا بهبود تنگناها و مشکلات موجود در پارک پرداخته شده است. هدف عمده از ارائه این پیشنهادات بالا بردن کیفیت استفاده از پارک، آموزش بهینه استفاده کردن پارک برای مسئولان امر، رضایت خاطر بازدیدکنندگان و ساختن محیط  زیستی سالم  و سبز بوده است.

بدان امید که مجموعه تقدیمی‌‌که برای نخستین بار در زمینه فضای سبز شهری در قالب پایان نامه دانشجویی در مقطع کارشناسی رشته مهندسی  محیط زیست تنظیم یافته است همواره گام کوچکی در راه اعتلای سبز بودن، سبز اندیشیدن، طبیعت گرایی و انسان دوستی  بردارد. عشق به سبز بودن، عشق به طبیعت، عشق به روشنی آبها و عشق به آفتاب پر فروغ زندگی تقدیم بر رهروان راستین سبز زیستن باد.

مقدمه

آنچه که بررسی زیست محیطی نامیده می‌‌شود در نگاهی عمیقتر فراتر از آن است که  بتوان در مدتی کوتاه به صورت کامل به آن دست پیدا کرد . در تهیه این پایان نامه مسائل و دشواریهای خاصی از جمله کمبود منابع کتابخانه ای، دقیق نبودن آمار و اطلاعات ارائه شده از طرف سازمانهای مرتبط و پراکندگی و عدم انسجام گزارشات موجود در ارتباط با پارک سبب گردید که کار طولانی تر شود. همکاریهای مسئولین پارک و ارائه آماری که به دست آوردن آنها بسیار وقتگیر و مشکل بود و از همه مهمتر کمک بی‌دریغ  آنها در مطالعات میدانی از جمله محاسن کار محسوب می‌‌گردند. در این پایا ن نامه به بررسی اجزای تشکیل دهنده پارک پرداخته شده و سپس به ارزیابی و در نهایت بررسی تعارضات و ارائه چندین راهکار اصلاحی پرداخته شده است.

هدف از انجام تحقیق

با عنایت به نیازمندیهای روز افزون جامعه به توسعه فضاهای سبز شهری لزوم آگاهی و شناخت عمیقتر  نسبت به این قبیل اماکن از کلیه جهات  بر انسانها مفروض  است. همانطور که بر همگان واضح است شناخت و داشتن آگاهی بیشتر در بارة یک پارک سبب ایجاد انگیزه و علاقه در ارتباط با آن پارک می‌‌گردد و بازدید کنندگان امکان استفاده بهینه از پارک را می‌‌یابند و این نکته از آنجا اهمیت بیشتری پیدا می‌‌کند که سبب ارتقاء سطح کیفی و بهبود آن می‌‌گردد. در این ارتباط هدف اساسی از کالبد شکافی و تشریح اجزای پارک ساعی به عنوان یک الگوی بارز و قابل  تعمیم در سایر پارکهای شهری در قدم اول، ایجاد شور و انگیزه  مضاعف و تشدید احساس مسئولیت‌پذیری در کلیه آحاد جامعه در امر شناخت، حفظ، نگهداری و پاسداری از این کانونها به عنوان باغها و سرمایه های ملی بوده و در قدمهای بعدی با توجه به بروز یک سلسله از توهمات نسبت به حقیقت  ذاتی و موجودیت پارکهای شهری ، رکود و یکنواختی حاکم بر جو و بافت بازدیدکنندگان و به خصوص کمبود مراکز فرهنگی و تفریحی، تشویق و ترغیب اولیای امور نسبت به  بررسیهای همه جانبه و تدوین برنامه‌های اصولی در راه غنی سازی این کارگاههای فرهنگساز کشور مطمع نظر می‌باشد. با امید به آنکه بتوان با ساخت محیطهایی هرچند کوچک در بناسازی پایه های یک جامعه سالم شریک بود.

اهمیت پارکهای شهری

مهمترین اثرات پارکها در شهرها ، کارکردهای زیست محیطی آنهاست که شهرها را به عنوان محیط زیست جامعه انسانی معنی دار کرده و با مقابله با اثرات سوء گسترش صنعت و کاربری نادرست تکنولوژی از یک سو و بالا بردن سطح زیبایی از سوی دیگر سبب افزایش کیفیت زیستی شهرها  می‌‌شوند. با توجه به اینکه گسترش از یک سو ارتباط با تکنولوژی و از سوی دیگر مرتبط با آلودگی است  و از آن نیز گریزی نیست برای تداوم آن باید کلیه عوامل لازم به کار گرفته شوند. مؤلفه های اثرات گسترش در شهرها به طور گوناگونی نظام زیستی شهرها را می‌‌توانند مختل کنند. فضای مناسب در شهرها یکی از عوامل مؤثر در کاهش این اثرات بوده و به ویژه در رابطه با گرد وغبار و آلودگیهای شیمیایی پارکهای شهری، ریه های تنفسی شهرها به شمار می‌‌روند. مجموعه اثرات فضای سبز حضور آنها را در شهرها اجتناب ناپذیر می‌‌کند به طوری که بدون وجود آن ممکن نیست شهرها پایدار باقی بمانند. مجموعه اثرات فضای سبز رامی‌‌توان به طور خلاصه به قرار زیر جمع بندی کرد  .

2-1-1- کاهش دما و افزایش رطوبت نسبی

فضای سبز در شکل چیره درختی به علت گسترش سطح برگی قابل توجه خود نسبت به سایر اشکال گیاهی می‌‌تواند از طریق تعریق سبب افزایش رطوبت نسبی ، کاهش دما و تلطیف هوا شود. یک تک درخت به تنهایی به اندازه ده کولر هوا را مطبوع و خنک می‌‌کند. درختان دما را کاهش داده، هوا را به حرکت و جریان وامی‌‌دارند و از خشکی هوا جلوگیری می‌‌کنند. عمل تعریق  در درختان با جذب کالری همراه است و به همین جهت سبب کاهش دما می‌‌شوند. بدین سان نواری از گیاهان به پهنای 50 تا 100 متر گرما را 3 تا 4 درجه نسبت به مرکز شهر کاهش می‌‌دهد و در عین حال 50 درصد بر  رطوبت هوا می‌‌افزاید  .تفاوت دمایی که از این راه حاصل می‌‌شود موجب کاهش اندکی در فشار هوا می‌‌شود که خود ثمره صعودهوای گرم بر بالای مناطق ساختمانی و مسکونی شهر است. کاهش در فشار هوا ، بادهایی به سرعت 12 کیلومتر در ساعت را پدید می‌‌آورد و همین بادها کافی است تا هوای یک شهر بزرگ را در عرض یک ساعت کاملاً تجدید کرده ، خنک و تلطیف کند. این پدیده   بسیار مهم است. زیرا معمولاً بالای نقاط مرکزی شهرهای خیلی گرم قشری از هوای آلوده به شکل گنبد تشکیل می‌‌شود و جریان هوای خنکی که از مناطق سرسبز شهر برمی‌‌خیزد با این گنبد هوای آلوده به رویارویی می‌‌پردازد. افزون بر این جریان هوای خنک که تمایل به فرود آمدن دارد بر سر راه خود گرد و غبار معلق  در هوا را نیز به سوی خاک می‌‌راند.

یک چمن معمولی 3 تا6 بار بیش ازیک زمین برهنه گردوغبار جذب می‌‌کند ولی یک درخت30 تا60 بار بیشترهمین کاررا انجام می‌‌دهد . فضای سبزشبه جنگلی به عنوان باد شکن قادر است یک چهارم تا یک ششم از گردوغبار را در پشت باد پناه کاهش دهد .

2-1-2- تغییرمیکروکلیما

مهمترین نقش فضای سبز ودرختان بالا بردن سطع آسایش شهروندان از راه تغییر درمیکروکلیما است .پارکهای شبه جنگلی از این نظر دارای ثمر بخشی بیشتری هستند. حداکثر و حداقل دما در داخل توده جنگلی نسبت به فضای باز مجاورمتعادلتر است. کاهش دما  و خنک شدن شهرها، به خودی خود سطح آسایش مردم را بالا می‌‌برد .

2-1-3- مقابله با جزایر گرما

هم اکنون پژوهشگران نواحی شهری را جزایر گرما نام نهاده اند. زیرا سطوح تیره زمین در شهرها 3 تا5 در جه سانتی گراد بیش از زمینهای مجاور گرمای خورشید را درطول روز جذب می‌‌کنند و از این راه در 30 درصد از آلودگیهای هوا سهیم می‌‌باشند.اثر غیر مستقیم درختان در  کاهش دمای هوا باعث صرفه جویی در هزینه انرژی و همچنین کاهش آلودگی می‌‌شود. در شهرهایی که پوشش درختی خوبی دارند انرژی خورشید باعث بهبود چرخه‌های طبیعی آب، هوا و مواد غذایی می‌‌شود. در شهرهای فاقد درخت که سطح بیشتر زمین را ساختمانها و سیستمهای لوله کشی پوشانده اند ، چرخه‌های طبیعی کوتاه شده و اختلال در جابه جایی انرژی آنها را به جزایر گرما تبدیل می‌‌کند که به نوبه خود باعث افزایش ناراحتی عمومی‌‌و افزایش آلودگی های شهر می‌شود.

2-1-4- کاهش میزان سرب در هوا

درختان در کاهش میزان سرب به ویژه در حاشیه جاده ها و شاهراهها نقش مؤثری دارند. مقایسه تطبیقی درختان با سایر اشکال گیاهی نظیر گیاهان علفی و گیاهان زراعی نشان می‌‌دهد که درختان ده تا بیست برابر گیاهان علفی و دو برابر گیاهان زراعی می‌‌توانند توان رسوبگیری داشته باشند. در مناطق پر ترافیک، شهرهای انبوه و شاهراهها اهمیت درختان در جذب میزان سرب هوا که از اگزوز ماشینها پراکنده می‌‌شود بسیار دارای اهمیت است. 

2-1-5- کاهش مؤثر آلودگی شیمیایی هوا

پارکها به ویژه در شکل چیره درختی می‌‌توانند در کاهش آلودگیهای شیمیایی هوا بسیار مؤثرباشند. برای بهره وری از این کارکرد درختان باید ضمن استفاده از گونه های غیر حساس و مقاوم در صورت صدمه دیدن ترمیم و احیاء آنها نیز همیشه مد نظر قرار گیرد.

2-1-6- کاهش آلودگی صدا

فضای سبز به ویژه درختان در کاهش آلودگی صدا بسیار مؤثر است و می‌‌توان در صورت برخورداری از گونه های مناسب و کاشت اصولی تا 4 دسی بل صدا را کاهش داد.این نقش درختان در شهرهای بزرگ و بزرگراهها دارای اهمیت زیادی است .

2-1-7- تولید اکسیژن و جذب  دی اکسید کربن

درختان، با این دو کارکرد خود نقش مؤثری در بهبود شرایط زیست محیطی ایفا می‌کنند. اگرچه در مقیاس کلان از نظر ایجاد توازن اکسیژنی نقش درختان و فضای سبز نمی‌‌تواند قابل ملاحظه باشد ولی در مقیاس خرد شهری قابل چشم پوشی نیست. جالب توجه است که هر درخت راش با دید زیستی متوسط به اندازه سه برابر حجم دو اتاق یک نفره می‌‌تواند دی اکسید کربن از هوا پاک سازی کند در حالی که 40-30 متر مربع از درختان می‌‌توانند اکسیژن مورد نیازیک نفر را تامین کنند.

2-1-8- کنترل تشعشعات و بازتاب نور

پارکها در شهرها ضمن کنترل تشعشعات خورشید از بازتاب نورهای مزاحم و خیره کننده نیز می‌‌توانند جلوگیری کنند.

2-1-9- کنترل ترافیک

آرایش فضای سبز در محورهای درون شهری عامل مؤثری در کنترل ترافیک به شمار می‌‌رود . کاشت اصولی درختان در مکانهای مناسب به عنوان نشانه های آشنا در هدایت رفت و آمد بسیار مؤثر است.

2-1-10- زیبایی آفرینی

زینت شهرها و مطلوبیت آنها برای زیست مدیون زیبایی آفرینی فضای سبز در اشکال متنوع خود است. پارکها حقارت شهرها را به عنوان پدیده انسان ساخت در برابر سیستمهای طبیعی تا حدی متعادل می‌‌کنند.

2-1-11- معماری شهرها

فضای  سبز جایگزین مناسبی برای سایر مصالح مورد استفاده در معماری جهت تقسیم فضای ایجاد حفاظ، خلوتگاه ، فضای خصوصی و غیره به شمار می‌‌رود. علاوه بر این به عنوان کاتالیزور عامل مهمی‌‌در ایجاد پیوند و ارتباط منطقی بین ساختمانها و ابنیه به شمار می‌‌رود.

2-1-12- جذب فون

پارکها طبیعت بیجان شهرها را به سوی سیستمهای طبیعی سوق داده و سبب جذب فون ویژه ای می‌‌شوند که فضای بیروح آنها را قابل تحمل تر می‌‌کند.

2-1-13- کنترل باد

فضای سبز به ویژه درختان در صورت کاشت مناسب و هدفمند یعنی ترکیب گونه ای وآرایش مناسب می‌‌تواند در هدایت باد به ویژه در تابستان جهت خنک کردن در بخشهای مورد نظر و تغییر جهت آن در سمت دلخواه بسیار مؤثر باشد.

2-1-14- تفرجگاه

فضای سبز در شکل گیری هرگونه سیستم تفرجگاهی مؤثر بوده وعامل موثری درگذران فراغت مردم به شمار می‌‌رود . ایجاد سایه ، چشم انداز ، تلطیف هواوهوای پاک جدا از زیبایی از جمله عواملی می‌‌باشند که در شکل گیری تفرجگاههاحضور فضای سبز بویژه‌ پارکهای شهری راغیرقابل اجتناب می‌‌کنند .

2-1-15-تاثیرروانی

پارک و به ویژه رنگ سبز یا تغییرات فصلی آن دارای اثرات روانی بسیار مؤثری است . در تحقیقی که در زمینه اثرات روانی درختان و فضای سبز روی دورة

مقاله پارک ساعی
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست