سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
پایان نامه  روشهای موجود برای بررسی شبکه حمل و نقل بعد از بروز زلزله

عالی

docx 1395 بهمن 1 حجم : 3 مگابایت صفحات : 12414000 تومان خرید و دانلود

پایان نامه روشهای موجود برای بررسی شبکه حمل و نقل بعد از بروز زلزله

پایان نامه  روشهای موجود برای بررسی شبکه حمل و نقل بعد از بروز زلزله

1 مقدار 2

1-2 اهداف و دست آوردهای پروژه‌ 5

2 بررسی کارهای انجام شده تاکنون 8

2-1 عملکرد اجزای شبکه بصورت مستقل 9

2-1-1 عملکرد فیزیکی و آسیب پذیری 10

2-1-2 کارآیی 11

2-2-1 ازائة معیارهای کارایی 11

2-2-2 بررسی تأخیرهای وارد از خرابی 17

2-2-3 اولیت دهی پلها برای بازسازی 20

2-3عملکرد کلی شبکة حمل و نقل 23

2-3-1 بررسی معیارهای کارایی شکبة تخریب شده 24

2-3-3 برآوردتأخیرهای وارده از خرابی 35

2-3-4 ارزیابی سیستم بیمارستانی منطقه‌ای 38

2-3-5 ارزیابی ریسک منطقه‌ای 42

2-3-6زمان جمع شدن افراد امداد رسان 47

2-4سفرهای ترافیکی بعد از زلزله 50

2-4-1-رابطة بین حجم سفرها و بازسازی بعد از زلزله 50

4-1 عملکرد شبکه‌های حمل و نقل ایران در زلزله‌های گذشته 54

4-2 عملکرد شبکه های ح0مل و نقل دنیا در زلزله های اخیر 55

4-2-1زلزله کوبه ژاپن 1995 56

4-2-1-1 پلها و راههای اصلی کوبه 57

4-2-1-2 راه آهن کوبه 59

4-2-1-3 سیستم متروی کوبه 60

4-2-1-4 فرودگاههای اطراف کوبه 60

4-2-2 لزله نورث ریج کالیفرنیا آمریکا 1994 60

4-2-3 زلزله لوما پریتا، آمریکا 1989 61

4-2-4 زلزله ارمنستان 1988 62

4-2-5 زلزله کاستاریا 1991 63

4-2-6 زلزله مکزیکوسیتی، مکزیک 1995 63

4-2-7 زلزله فیلیپین 1990 63

4-2-8 زلزله ازمیت ترکیه 1999 63

5ستاریوی زلزله 68

5-1کارهای انجام شده دردنیا در زمینه طراحی برمبنای سناریوی زلزله 69

5-2پارامترهای موثر در تعریف سناریو 69

5-2-1 زلزله 70

5-2-2 مقیاس اندازه گیری زلزله 72

5-2-3 آنالیز زلزله 72

5-2-4 پهنه بندی لرزه ای 72

5-2-5 روش‌ پهنه بندی حرکات زمین تحت اثر زلزله 73

5-2-5-1 لرزه خیزی 73

5-2-5-2 کاهش شدت حرکات زمین در اثر دورشدن از مرکز زلزله 73

5-2-5-3اثرات وضعیت محل برروی حرکات زمین لرزه 74

5-2-6بررسی اثرات وضعیت محل برای پهنه بندی با دقت کم 74

5-2-7بررسی اثرات وضعتی محل برای پهنه‌بندی با دقت کم 74

5-2-8 بررسی اثرات وضعیت محل برای پهنه‌بندی با دقت زیاد 75

5-2-9کارهای انجام شده در دنیا درزمینه پهنه‌‌بندی لرزه 76

6 تقاضا 79

6-1 سفرهای خدماتی 80

6-2 سفرهای امدادی 82

6-3 برآورد مجروحین 84

6-3-1 ناحیه بندی ساختمانها 85

6-3-2 طبقه بندی ساختمانها 86

6-3-3 برآورد آسیبهای وارده به ساختمانها 86

6-3-4 نسبت تلفات انسانی 91

6-3-4-1 اعتبار سنجی تلفات برای شهرتهران 95

6-3-4-2  برآورد تلفات برای شهرتهران 96

7 بررسی رفتارهای انسانی 99

7-1 رفتار  رانندگان در هنگام وقوع زلزله 100

7-1-1 عوامل موثر در وضعیت رفتار رانندگان 100

7-1-2 مشکلات احتمالی ناشی از رفتار رانندگان وعوامل تشدید کنندة‌آن 102

7-1-2-1اشغال سطح خیابانها 102

7-1-2-4 بروز تصادفات احتمالی 103

7-1-2-5 وسایل نقلیه رها شده 104

7-1-2-6 هراس ناشی از زلزله و عواقب آن 104

7-1-2-7 افزایش طول سفرها دراثر عدم اطلاع 104

7-1-3 راههای مواجهه با این مشکلات 104

7-1-3-1 آموزش و اطلاع رسانی 105

7-1-3-2 تخلیه و بازگشایی مسیر 105

7-2 رفتار رانندگان در استفاده از شبکه بعد از زلزله 106

7-3 رفتار نیروهای امنیتی و امدادی 107

7-4 رفتار نیروهای مدیریت امدادی و انتظامی 111

8 برآورد عرضه 115

8-1 برآورد شبکة حمل و نقل بعد از زلزله 115

8-1-1 اجزاء شبکه 115

8-1-1-1 راهها 115

8-1-1-2  تقاطعات 117

8-1-1-3 پلها 119

8-1-2 پارامترهای ارزیابی شبکه 120

8-1-3 خرابی‌های مستقیم شبکه‌حمل و نقل بعد از زلزله 121

8-1-3-1 خرابی بدنة راه 122

8-1-3-2 تونل 124

8-1-3-3  خرابی پل 125

8-1-3-4 منحنیهای شکنندگی یا خرابی پلها 126

8-1-4 خرابی های غیر مستقیم شبکه حمل و نقل بعداززلزله 130

8-1-4-1 خرابی تأسیسات جانبی مسیر 131

8-1-4-2  عوامل ترافیکی 131

8-2 برآورد مراکز امداد رسانی 132

8-2-1 پارامترهای مهم برای ارزیابی مراکز امدادی 133

8-2-2 ظرفیت پذیرش مجروح 134

8-2-3 عملکرد بیمارستان بعد از زلزله 135

8-2-4 خرابی بیمارستانها 136

9 توزیع 140

9-1 شبیه سازی 140

9-1-1 روشهای ضریب رشد 142

9-1-2 ضریب رشد بکنواخت 143

9-1-3 روش میانگین ضریب رشد 143

9-1-4 مدل فراتر 144

9-1-5 مدل دیترویت 145

9-1-6 ضرایب رشد با محدودیت دوگانه (روش فورنیس) 145

9-1-7 مزایا و معایب ضریب رشد 146

9-1-8 مدل جاذبه 147

9-1-9 محدودیتهای مدل جاذبه 149

9-1-10 مدل فرصت بینابینی 150

9-2 توزیع به کک مدلهای برنامه ریزی خطی 152

9-3 مقایسة بین مدلهای توزیع 155

10 مدلهای تخصیص 159

10-1 تخصیص به روش هیچ یاهمه (کوتاهترین مسیر) 160

10-1-1 الگوریتم کوتاهترین مسیر 161

10-2 تخصیص تعادل ی (ظرفیت محدود) 162

10-2-1 روند تخصیص افزایشی 164

10-2-2 روند با سرعت تغییرات زیاد و کم 165

10-3-3 روند میانگین متوالی 165

10-3 تخصیص احتمالاتی 166

10-3-1 تخصیص احتمالاتی برمبنای شبیه‌سازی 166

10-3-2 تخصیص احتالاتی نسبی 168

10-4 روش برنامه ریزی خطی 168

10-5 روشMcLaughiln 169

11 تحلیل ریسک 171

11-1 شبیه سازی مونت کارلو 171

11-1-1 مزایای نمونه سازی مونت کارلو 173

11-2 نمونه سازیLatin Hyper cube یا LHS 173

11-3 مقایسه بین نمونه سازیLHS و مونت کارلو 175

11-4 توابع توزیع برای شبیه سازی 176

11-4-1 توابع توزیع 177

11-5- دقت برآوردهای احتمالاتی 177

12 ارائه مدل 182

12-1 سناریوی زلزله 182

12-2 برآورد تقاضا 184

12-3 برآورد عرضه 188

12-3-1 برآورد شبکه حمل ونقل 189

12-3-2-1 @ Risk 192

12-4-1 الگوریتم کوتاهترین مسیر 194

12-4-2 برنامه ریزی خطی 195

12-4-3 نرم افزار مدل 196

12-4-4 قابلیت توسعه 197

12-4-4-1 درنظر گرفتن ترافیک غیرامدادی رسانی 197

12-4-4-2 درنظرگرفتن وضعیت کنترل برترافیک 198

12-4-4-3 در نظر گرفتن احتمالی ظرفیت مراکز امدادشده رسانی 199

12-4-4-4 درنظردرنظرگرفت احتمالی ظرفیت مراکز امداد رسانی 199

12-4-4-5  مبداء و مقصدها مجازی 199

12-4-4-6 استفاده از تابع ارزش زمان 199

12-5 ارزیابی شبکه 200

12-5-1 ارزیابی کل شبکه 202

12-5-2 ارزیابی اجزاء شبکه 204

12-5-2-1 تحلیل حساسیت 204

13 بکارگیری مدل 202

13-1 شبکه ساده با یک مبداء و مقصد 208

13-1-1 روندانجام تحلیل شبکه 209

13-2 شبکه متشکل از چند مبداء‌و مقصد 212

13-2-1 نتایج تحلیل 214

14- پیشنهادات برای کارهای آینده 219

چکیده 

بروز زلزله های شدید بخصوص در شهرهای بزرگ می تواند آسیبهای انسانی گسترده‌ای را بهمراه آورد شکبه حمل و نقل برای نجات جان و مجروحین زلزله را ارائه سریع و خدمات درمانی به آنان ، نقش اساسی دراد لذا از شبکه حمل و نقل بعنوان شریان حیاتی نامرده می‌شود برای کاهش آسیبهای انسانی احتمالی زلزله در هر شهر یا منطقه‌ای نیازمند به ارزیابی عملکرد شبکه حمل و نقل در پاسخگویی به تقاضا، برای سفرها ی امدادی بعد از زلزله می باشیم تا بتوایم ضمن کسب آمادگی لازم برای مقابله با بحران، اولویت بندی اجزاء شبکه را از نظر بازسازی تعیین نماییم

در این سمینار به  ارزیابی عملکرد شبکه حمل و نقل برای انجام سفره های امدادی بعد از بروز زلزله با توجه به عرضه و تقاضا پرداخته شده است روش ارائه شده دارای پنج مرحله است

ابتدا سناریو های مختلف زلزله تعین می گردد سپس میزان آسیبهای احتمالی شبکه  حمل و نقل و وضعیت مراکز امدادی (عرضه) و تعداد مجروحین (تقاضا) شبیه سازی می گردد برای اینکار از نمونه سازی مونت کارلو و LHS  و توابع خرابی اجزاء آسیب‌ دیده شبکه بدست می آید در مرحله بعدی توزیع و تخصیص سفرها انجام می‌شود و سرانجام معیارهای ارزیابی شبکه، مانند زمان سفر برای هر سناریو برآورد می گردد در این سمینار شبکه های مختلفی مورد تحلیل قرار گرفته است به کمک این روش می توان ضمن ارزیابی شبکه حمل و نقل بعد از زلزله، به برآوردی از وضعیت بحران بعد از زلزله دست یافت همچنین مسیرها را اولیت بندی نموده و برای توسعه یا ایجاد دست یافت همچنین مسیرها را اولیت بندی نوده و برای توسعه یا ایجاد راههای جدید تصمیم گیری کرد مراکز امدادی موجود را از نظر انجام تقویت اولیت بندی کرده و یا مراکز امدادی جدید را امکان یابی کرد، برای اولیت بندی کرده و یا مراکز امدادی جدید را مکان یابی کرد برای مدیریت بحران و کنترل ترافیک پیش‌‌بینیها لازم انجام داده و تاثیر آنها را در عملکرد اجزاء شبکه حمل و نقل محاسبه کرد این روش جدای از زلزله می تواند در مورد دیگری که شبکه حمل و نقل اعم ا شهری یا منطقه ای در معرض آسیب و کاهش ظرفیتهای احتمالی قرای می گیرد مانند بارش باران یا برف سنگین و بروز تصادفات یا بمبارانهای هوائی مورد استفاده قرار گیرد

  مقدمه

زلزله های اخیری که در شهرهای  بزرگ دنیا، درکشورهای چون ترکیه (1992)، تایوان، ژاپن (1995)، آمریکا (1994)، مزیک (1990)، ارمنستان (1986) روی داده است، یادآور وضعیت خطرناکی است که در صورت وقوع زلزله درشهرهای بسیار بزرگ می تواند رخ دهد امروزه با وسعت گرفتن شهرها و افزایش تراکم شهری بخصوص درشهرهای واقع درکشورهای در حال توسعه، این خطر بیشتر خود را نشان می دهد زیرا بسیاری از این شهرها از شبکه مناسب حمل و نقل شهری برخوردار نیستند و یا در مناطق با زلزله خیزی بالا قرار گرفته اند بعلاوه اکثریت ساختمانهای مسکونی و خدماتی برمبنای آئین نامه ها ساختمانی مقاوم در برابر زلزله  ساخته نشده‌اند بروز زلزله ای با شدت بالا در این ابر شهرهامی تواند حجم بالای تلفات انسانی و در عین حال آسیب گسترده امدادی و از بین رفتن شبکه حمل و نقل شهری را در پی داشته باشد مدیریت بحران، بخصوص در ساوات و روزهای اولیه حادثه، برای کاهش ضایعات انسانی، دارای اهمیت بالایی است این مسئله در زلزله ارمنستان (1986) بگو نه ای و در زلزله کوبه ژاپن (1995) به صورتی دیگر کاملا دیده شد  برای برنامه ریزی و آمادگی در برابر این وضعیت داشتن برآوردی از شدت تخریب و آسیبها، میزان نیازها و نحوة پاسخگویی مهم می باشد و در این راستا نقش شبکه‌‌های حیاتی بویژه حمل و نقل دارای اهمیت زیادی خواهد بود

در خلال قرن بیستم بیش از 1000 زلزله منجر به تلفات انسانی در دنیا ثبت شده است در حدود 5/1 تا 2 میلیون نفر در این زلزله ها جان خود را از دست داده اند (Pomonis et al 1993) حدود یک سوم از این تلفات در چین بوده است که بزرگترین زلزلزه ثبت شده  در تایخ در آن رخ داده است زلزله تانگشتان چین در سال 1976 در حدود 000/250 تا 000/750 کشته برجای گذاشت این زلزله در نیمه های شب و در شهری که یک میلیون نفر از مردم آن در خانه ها غیر مقاوم خود خوابیده بودند، 90%  خانه ها مسکونی و 75% ساختمانهای صنعتی تخریب شدند در زلزله کانزو چنین در سال 1920 بیش از 000/180 نفر کشته شدند و اکثر آنان در اثر شکست شیب و لغزش زمین در زیرخاک مدفون گشتند

آسیبهای غیر مستقیم زلزله هم تلفات بالایی به بار می آورد نمونه آن آتش سوزی ناشی از  زلزله بزرگ کانتو ژاپن در سال 1923 می باشد که باعث تخریب شهرهای توکیو و یوکوهاما گردید در این زلزله 000/160 نفر کشته شدند بروز آتش سوزی وسیع بعلت وقوع زلزله در حوالی ظهر بود در آن زمان در حدود یک میلیون اجاق ذغالی  در خانه های چوبی برای تهیه غذا روشن بودند و این وضعیت باعث آتش سوزی وسیع گردید

وضعیت ساختمانها با هم در تلفات انسانی نقش زیادی دارد در زلزله سال 1992 ارزینکان ترکیه 547 نفر زنده ماندند، بسیاری از آنها به علت اینکه در هنگام وقوع زلزله درمسجد محل خود نماز می خواندند از آسیب مصون ماندند، ساختمان این مسجد تازه ساز و مقاوم در برابر زلزله بود برعکس در زلزله سال 1993 در ایالت ماهار اشترای هند، زلزله ای با همان بزرگی باعث کشته شدن 8000 نفر مردمی شد که در خانه های  غیر ایمن خود در خلال روز خوابیده بودند زلزله جدای از تلفات انسانی خود آثار تخریبی زیادی دارد زلزله های اخیر در  شهرهای بزرگ دنیا واقع در کشورهای  توسعه یافته خسارتهای فراوان اقنتصادی وارد کرده است زلزله سال 1994 نورث ریج آمریکا 20 میلیارد دلار و زلزله سال 1995 کوبن ژاپن 100 میلیارد دلار خسارت ایجاد نمود

کشور ما یکی از خطرناکترین موقعیتها را در برابر زلزله دارا می باشد عدم امکان پیش‌بینی وقوع آن، ضعف ساختانها و تأسیسات شهری در برابر زلزله و عدم آمادگی لازم برای مدیریت بحرانی تاکنون باعث  شده است که تلفات بالای انسانی را در زلزله های اخیر داشته باشیم زلزله اردبیل و مشکین شهر در شمال ایران با بزرگی 55 درسال 1376 اتفاق افتاد و مرگ 800 نفر و ویررانی 850 خانه مسکونی را در برداشت زلزله بیرجند با بزرگی 3 و 7 در شرق ایران در هان سال باعث 1568 نفر کشته و ویرانی کامل 650 و 13  خانه گشت در سال 1369 زلزله یکی از معروفترین زلزله ها در سالهای گذشته است که در اثبر آن منطقه آی به وسعت 000/600 کیلومتر مربع به لرزه در آمد و 000/30 کیلومتر مربع را در محوره در سفید رود شامل سه شهر لوشان، منجیل و رودبار را به کلی تخریب کرد وبه منطقه روستائی وسیعی شامل 1600 روستا آسیب عمده وارد نمود بیش از 214000 واحد مسکونی 200 مرکز بهداضتی، دو بیارستان 297/1

 مدرسه و تعداد زیادی واحدهای تجاری، 68 کارخلانه صنعتی و همچنین اراضی تاسیسات کشاورزی، شبکه های ارتباطی و شبکه های نفت، گاز، آب، برق وتلفن دچار آسیبهای کلی گردید میزان تلفات و آسیبهای انسانی درچندسال اخیر ایران را در جمله کشورهای آسیب پذیر دنیا از نظر زلزله قرار داده است  درحالی که در زلزله های نامبرده کانونهای زلزله و گسترده تاثیر آن بیشتر مناطق با تراکم مسکونی پایین را در برمی گرفته است بروز همین زلزله ها در مناطق مسکونی شهرها پرجمعیت کشور ما آثار بسیار وسیعی را در برخواهد داشت

شهر تهران به عنوان پایتخت کشور، مزکز تصمیم گیری مدیریت نیروهای امداد و نجات در زلزله های گذشته بوده است اما خود این شهر در صورتی که یک زلزله9 نسبتا شدیدی در آن رهخ دهد با مسائل بسیاری مواجه خواد شد برمبنا مطالعات پهنه بندی زلزله ای شهر تهران که با پشتبانی آژانس همکاریهای بین المللی ژاپن JICA انجام شده است برای تهران دوره بازگشت زلزله 150 سال را پیش بینی‌کرده اند در حالیکه از ‌آخرین زلزله تهران 170 سال می گذرد در این شهر و اطراف آن سه گروه گسل وجود دارد که هر کدام می تواند زمینه بروز یک زلزله بزرگ باشد

شهر تهران گستره وسیعی را در بر می گیرد متوسط تراکم جمعیت آن 110 نفر درهر هکتار می باشد در حالی که در بعضی مناطق شهری این تراکم در حدود 350 نفر در هکتار می رسد جمعیت شهر بر مبنای آمار 1375 برابر 165/742/6 نفر است که این آمار در طول روز کاری بالاتر نیز می رود نزدیک به 46% از ساختمانهای قدیمی بوده و باقیمانده ساختمانها نیز لزوما از وضعیت سازه ای خوبی برخوردار نیستند و در بعضی مناطق این نسبت به 75% می رسد

این در حالی است که در بعضی از مناطق تهران مانند منطقه 17 که جمعیتی در حدود 000/290 را شامل می گردد، تنها دو بیمارستان و یک ایستگاه آتش نشانی قرار دارد کوچه های 3 و 6 متری، درصد بالایی از کل مسیرهای شهری این منطقه را دربر می گیرد

 فضاهای باز و قابل دسترسی در این منطقه محدود می باشد قدمت زیاد ساختمانها و کیفیت ساختمانی پایین و تراکم بالای جمعیت بیانگر فاجعه ای خواهد بود که در صورت بروز زلزله در این گونه مناطق خواهیم داشت بررسی های انجام شده توسط JICA نشان می دهدکه بروز زلزله ای به بزرگی 7 و 6 ریشتر توسط گسل ری می‌ تواند 000/380 کشته بر جای بگذارد و در مناطقی مانند 12 و 11 شهر تهران، آمار کشته شدگان نزدیک به 15 تا 20 درصد کل جمعیت ساکن این منطقه خواهد بود

بررسی های دیگر نیز که در مورد شهر تهران انجام شده است، آمار مشابهی از زلزلة احتمال ی شهر تهران ارائه می دهند بر طبق یکی از این بررسیها در شهر تهران وقوع زلزله با بزرگی بیش از 7 ریشتر محتمل است و در سطوح شهر می تواند حداکثر شتاب g برابر با 4/0 را ایجاد کند در این صورت نسبت خرابی در حدود 60% خواهد بود و ساختمانهای مسکونی و سیستم شریانهای حیاتی بیش از 4 هفته از کار خواهد بود و در حدود 6/1 میلیون نفر آسیب دیده و 000/400 نفر نیز خواهند مرد در تهران 145 بیمارستان وجود دارد واز 27 ایستگاه آتش نشانی در سال 1370، 4 عدد از آنها غیر مقاوم، 18 تای  آنها نیمه مقاوم و 5 تای آنها مقاوم بوده ‌اند احتمال خرابی بعضی از پلهای بتنی روگذر وجود دارد (1991 Eshgi) در صورت بروز زلزله احتمال قطع برق کل شهر تهران بسیار بالا می باشد خرابی در ایستگاههای برق قدیمی تر می تواند تمامی عملکرد شبکه را تحت تاثیر قرار دهد (1991 Eshgi) و بازسازی آن تا یک سال ممکن است طول بکشد تهران پایتخت و مرکز تصمیم گیری کشور بوده و نزدیک به 71% نیروی کاری کشور شامل ادارات دولتی، وزارتخانه ها و دیگر سازمامخا در آن واقع شده اند که به دیگر بخش های دیگرکشور سرویس می دهند آسیب به این سیستم می تواند آثار منفی اجتماعی در برداشته و حتی بر ساختار حکوتی تاثیر بگذارد مانند آنچه در بنگلادش بعد از سیل در 1974 اتفاق افتاد و یا آنچه بعد از زلزله 1972 نیکاراگوا و خشکسالی 74-1972 اتیوپی رخ داد

اگر چه نمیتوان جلوی بروز زلزله را گرفت ولی می توان شدت آسیب های احتمالی را کاهش داد امروزه در دنیا بطور وسیعی برای کاهش بلایا تلاش می گردد مناطق و شهرهای در معرض آسیب،  دارای برنامه های مدیریت بحران بوده و با انجام اقدامات مختلف خود را مهیا برای مقابله با بروز حوادث  می کنند مردم کشور ما نیز مستحق این توجه و تلاش در جهت افزایش سطح ایمنی زندگی آنان می‌باشند وباید نجات جان افراد و خانواده آنها در صورت بروز زلزله های احتما لی مورد توجه قرار گیرد

بعد از بروز زلزله از جمله با اهمیت ترین مسائل مطرح امداد رسانی و نجاتمجروحین باقیمانده از حادثه است مطمئنا دسترسی نیروهای امداد به ساختمانهای تخریب شده اهمیت زیادی دارد برای انجام آن وجود راههالی و مسیرهایی بین مراکز امداد و محلهای تخریب  شده مهم خواهد بود نقش  و ارزش هر مسیر با توجه به موقعیت آن در زمان بعد از زلزله و نقشی که تاکنون برای ما روشن است که با بروز زلزله های  محتمل گسلهای اطراف تهران تعداد قابل توجهی از پلها تخریب خواهد شد، بر اثر عوامل مختلف راهها بسته می گردد و همچنین شدت آسیب در بعضی مناطق شهر به مراتب بیشتر خواهد بود اما هنوز برداشت درستی از انواع مشکلات و نحوه برخورد با آن وجود ندارد اندازه گیری زمان سفر درطول شبکه بعد از زلزله و یا زمانهای دسترسی و امداد برای مناطق مختلف نمایانگر وضعیت بحران است در مناطقی که میزان آسیبهای بلاتر باشد، مسیرهای منتهی به آن مناطق دارای ارزش بیشتری خواهد بود سعی ما ارائه روش جدیدی برای ارزیابی شبکه حمل و نقل بعد از بروز زلزله با توجه به عرضه و تقاضا است

پایان نامه روشهای موجود برای بررسی شبکه حمل و نقل بعد از بروز زلزله
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست