سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
پروژه بررسی زیبایی شناسی معماری مدرن

عالی

docx 1395 خرداد 14 حجم : 6 مگابایت صفحات : 1117000 تومان خرید و دانلود

پروژه بررسی زیبایی شناسی معماری مدرن

رساله حاضر تحت عنوان «بررسي زيبايي‌شناسي معماري مدرن»، تلاشي است براي بازنمايي ترسيمي ديگر از سيماي معماري مدرن. مي‌توان گفت كه زيبايي‌شناسي معماري مدرن، شاخصه‌اي از آن است كه تحت بيشترين انتقادات قرار گرفته و عمده اين انتقادات در مورد عدم توجه به فرهنگ و سنت در معماري مدرن به ويژه در زيبايي‌شناسي آن است. محور اصلي بحث اين رساله، بررسي و تحليل اين نقد است و سعي بر آن دارد تا با نقد آثاري از معماري مدرن به فهم درستي يا نادرستي اين نقد قدمي نزديكتر گردد. آنچه كه اهميت اين رساله و موضوع آن را مشخص مي‌سازد اين است كه علي‌رغم انتقاد از زيبايي‌شناسي معماري مدرن، در مورد عدم توجه آن به فرهنگ و سنت، از سوي صاحبنظران و منتقدان سبك‌هاي معماري پس از مدرن، امروزه شاهد آن هستيم كه زيبايي‌شناسي سبكهاي معماري نه‌تنها فرهنگ‌گريز و سنت‌زدا هستند، بلكه تا حد افكار شخصي نزول يافته‌اند. مي‌توان گفت معضل تمام سبكهاي معماري رايج امروزه در زيبايي‌شناسي آنها نهفته است.

                                              فهرست مطالب

فهرست تصاویر ..........................................................................................              7

فهرست جداول و نمودارها .........................................................................                9

مقدمه..................................................................................................................... 10

1- طرح موضوع....................................................................................................... 12

    1-1- اهداف.......................................................................................................... 13

    1-2- فرضيه.......................................................................................................... 13

    1-3- روش تحقيق................................................................................................. 14

    1-4- متدولوژي تحقيق........................................................................................... 16

2- مباني نظري............................................................................................................ 17

   2-1- نظريه زيبايي‌شناسي گشتالت............................................................................ 17

          2-1-1- اصول تركيب..................................................................................... 18

          2-1-2- نظم و بي‌نظمي.................................................................................. 19

          2-1-3- تناسبات و طرحواره‌ها........................................................................ 19

          2 -1-4- گشتالت بيان.................................................................................... 20

          2 -1-5- اصول و معيارهاي نظريه گشتالت....................................................... 21

3- بررسي نمونه‌هاي موردي......................................................................................... 22

   3-1- ويلاساوا........................................................................................................ 22

          3-1-1-اصول تركيب...................................................................................... 23

          3-1-2- نظم و بي‌نظمي.................................................................................. 26

          3-1-3- تناسبات و طرحواره‌ها........................................................................ 27

          3-1-4- گشتالت بيان...................................................................................... 30

   3-2- كليساي رونشان.............................................................................................. 32

          3-2-1-اصول تركيب...................................................................................... 33

          3-2-2- نظم و بي‌نظمي.................................................................................. 36

          3-2-3- تناسبات و طرحواره‌ها........................................................................ 37

          3-2-4- گشتالت بيان...................................................................................... 38

   3-3- ويلا فارنزورث............................................................................................... 41

          3-3-1-اصول تركيب...................................................................................... 42

          3-3-2- نظم و بي‌نظمي.................................................................................. 45

          3-3-3- تناسبات و طرحواره‌ها........................................................................ 45

          3-3-4- گشتالت بيان...................................................................................... 47

   3-4- خانه آبشار..................................................................................................... 49

          3-4-1-اصول تركيب...................................................................................... 51

          3-4-2- نظم و بي‌نظمي.................................................................................. 53

          3-4-3- تناسبات و طرحواره‌ها........................................................................ 54

          3-4-4- گشتالت بيان...................................................................................... 57

   3-5- كليساي نور.................................................................................................... 59

          3-5-1-اصول تركيب...................................................................................... 60

          3-5-2- نظم و بي‌نظمي.................................................................................. 63

          3-5-3- تناسبات و طرحواره‌ها........................................................................ 65

          3-5-4- گشتالت بيان...................................................................................... 66

4- بررسي نتايج....................................................................................................... 70

فهرست منابع........................................................................................................... 77

پیوست1 .......................................................................................................     80

پیوست2 .................................................................................................................82

پیوست3 ................................................................................................................84

پیوست4 .................................................................................................................86

پیوست5 ...................................................................................................................91.

 

                                             فهرست تصاویر

 

تصویر 3- 1- ویلا ساوا – جبهه شمالی……………………………………     21

تصویر 3- 2- ویلا ساوا – ساختار فضایی………………………………….    23            

تصویر 3- 3 – ویلا ساوا – ترکیب فضایی طبقه همکف ……………………../  23               

تصویر 3- 4 – ویلا ساوا – رامپ………………………………………..       24                                         

تصویر 3- 5 – ویلا ساوا – پله گرد…………………………………………  24

تصویر 3- 6 – ویلا ساوا – بازشوها و دست انداز بام…………………………..  25

تصویر 3- 7 – ویلا ساوا – بام….………………………………………….  26

تصویر 3- 8 – ویلا ساوا – جبهه ورود………………………………………  28

تصویر 3- 9 – کلیسای رونشان -  فرم پلاستیک بنا……………………………   31

تصویر 3- 10 – کلیسای رونشان – موقع………………………………........   32

تصویر 3- 11 – کلیسای رونشان- ورودی و جبهه شمالی……………………….  33

تصویر 3- 12 – کلیسای رونشان – پلان مجموعه……………………………..   34

تصویر 3- 13 – کلیسای رونشان – دید داخلی از بازشوهای دیوار جنوبی………….   36

تصویر  3-14 – کلیسای رونشان – حجم بیرونی تداعی گر قلعه است…………….   38

تصویر 3- 15 – ویلا فارنزورث – پلان…………………………………….    40

تصویر 3- 16 – ویلا فارنزورث – فضای زندگی ساده بین دو ورقه آویزان بتونی........   41

تصویر 3- 17  – ویلا فارنز ورث – سادگی و زیبایی آبستره……………….........  43

تصویر 3- 18 – ویلا فارنزورث – تداخل فضایی محیط بیرونی و درونی…………..  45

تصویر 3- 19 – ویلا فارنزورث – فضای داخلی و انعطاف پذیری آن…………….   47

تصویر 3- 20 – خانه آبشار – معبدی در دامن طبیعت…………………………    49

تصویر 3- 21 – خانه آبشار – پلان………………………………………..    49

تصویر 3- 22 – خانه آبشار – مقاطع و نماها………………………………..     51

تصویر 3- 23 – خانه آبشار – ترکیب افقی حجم……………………………..    53

تصویر 3- 24 – خانه آبشار – استفاده از دیوارهای روستایی…………………….    55

تصویر 3- 25 – خانه آبشار – ترکیب معنایی عناصر اولیه………………………    57

تصویر 3- 26 – کلیسای نور – پلان و مقاطع………………………………..    58

تصویر 3- 27 – کلیسای نور – هندسه فضا و ترکیب نور………………………    60

تصویر 3- 28 – کلیسای نور – ترکیب دو فضای برآمده از شبکه…………………   62

تصویر 3- 29 – کلیسای نور – کیفیت معنایی فضای داخلی……………………..   63

تصویر 3- 30 – کلیسای نور -  تجربه فضایی فرهنگ ذن : نسبت میان معماری و نور…. 64

تصویر 3- 31 – کلیسای نور – تقابل تجرید هندسی و طبیعت……...…………….  66

تصویر 3- 32 – کلسیای نور – طرحواره…………………………………….   68

­تصویر 4- 33 – آثار منتخب معماری مدرن……..……………………………   69

 

فصل اول

     1- طرح موضوع

امروزه گفتن «مرگ بر معماري مدرن» بسيار متداول است. اين در حالي است كه اين نهضت در تحولات معماري نقش وسيعي داشته و با توسعه افكار اجتماعي ـ سياسي صد سال اخير همگام بوده است. نهضت جديد با الهام از جنبش‌هاي اجتماعي و نوع دوستانه[1] قرن نوزدهم ميلادي، انقلاب صنعتي و تحولات سياسي و هنري  كه به همراه آن ظهور كرد، الگوهاي معماري مورد استفاده در طراحي ساختمانها، محلات مسكوني، و زير‌ساخت‌هاي شهري را دگرگون ساخت. اين نهضت فن‌آوري جديد ساختمان را معرفي كرده و آن توسعه داد؛ و شايد مهمتر از آن، معماران و طراحان محيط را به مسائل اجتماعي طراحي مسكن و فضاهاي عمومي متوجه ساخت. در امر آموزش، از نهضت مدرن رويكردهاي كهنه دانشگاهي دوري جست و بيشتر آثار معماري آن به پيروي از اصول طراحي پيشگامان نهضت ساخته شد. بسياري از ساختمانها و مكانهاي شهري كه به اين ترتيب به وجود آمدند فضاهاي بسياري دلپذيري هستند. در عين حال بسياري از انگاره‌هاي مدرنيسم، آن گونه كه پيش‌بيني مي‌شد، به انجام نرسيدند. اصول زيبايي‌شناسي معماري مدرن، يكي از ابعاد اين سبك معماري است كه نتوانست مقبوليت اجتماعي پيدا كند. بسياري از منتقدان معماري مدرن، دليل اصلي اين عدم مقبوليت را سنت‌زدايي و فرهنگ‌گريزي اين سبك معماري مي‌دانند. اين نحوه تفكر را مي‌توان در مكاتب پس از مدرن، كه به جاي ايجاد تغييرات بنيادين فكري به ارائه شيوه‌هاي نوين زيبايي‌شناسي بودند، مشاهده نمود.

نكته‌اي كه قابل توجه به نظر مي‌رسد، اين است كه هيچ كدام از اين مكاتب نيز نتواستند آن چنان كه بايد ـ حتي تا حد معماري مدرن ـ مقبوليت يابند. معماري مدرن، در دوران خود، در اكثريت ممالك و فرهنگ‌ها رسوخ نمود و آثار مدرن در تمام نقاط دنيا قابل مشاهده بود؛ ولي قريب به اتفاق مكاتب معماري پس از مدرن چنين فراگيري را نداشته‌اند.

با توجه به اين كه معماري مدرن در كشور ما نيز به كار گرفته شده است، جاي آن است كه بسي چند به معيارهاي زيبايي‌شناسي آن توجه شود و كوركورانه نظريات منتقدين در اين مورد پذيرفته نشود.

اين رساله تلاش بر اين دارد تا اصول زيبايي‌شناسي معماري مدرن را از طريق بررسي آثاري از آن، از فرهنگها و نقاط مختلف، به وسيله يكي از نظريه‌هاي ريبايي‌شناسي مطرح، يعني نظريه «گشتالت»، مورد تحليل قرار دهد.

 

1-1- اهداف

اين رساله سعي بر آن دارد تا با بررسي آثار معماري مدرن ساخته شده در فرهنگهاي مختلف، تاثير يا عدم تاثير فرهنگ را بر اصول زيبايي‌شناسي معماري مدرن بررسي نمايد.

ـ آيا معماري مدرن يك سبك با معيارهاي زيبايي‌شناسي خاص و معين است يا يك سبك با قوانين زيبايي‌شناسي منعطف و متغير؟

- آيا فرهنگ و سنت بر معماري مدرن و معيارهاي زيبايي‌شناسي آن موثر بوده است يا خير؟

- آيا معماري مدرن در ايران تحت تاثير فرهنگ و سنت آن قرار گرفته و يا همان گونه با هويت غربي خود مورد استفاده قرار گرفته است؟

امروزه اين بحث مطرح است كه معماري مدرن به دليل عدم توجه به فرهنگ و سنت، با بحران مواجه گرديد. آيا اين مساله بطور كامل صحيح است و يا اينكه برداشتهاي نادرستي كه بعضي فرهنگها از آن نمودند اين شبهه را به وجود آورده است؟

 

1-2- فرضيه

فرض اين رساله بر اين است كه معماري مدرن و بطور خاص معيارهاي زيبايي‌شناسي آن، علي‌رغم گفته‌هاي منتقدين، وابسته به فرهنگ و سنت و متاثر از آنها بوده است.

با توجه به زمان و مكان پيدايش معماري مدرن، كه دوران انقلاب صنعتي و اروپاي غرب بوده است، مي‌توان اين مساله را چنين تحليل نمود كه فرهنگ آن دوره يك فرهنگ نوگرا و سنت‌زدا بوده است. صنعت و توليدات آن، اجتماع و نحوه تفكر آن را تحت تأثير آني قرار داده بود و پس از قرون متمادي سلطه سنت، مردم خواستار تجدد بوده‌اند. معماري مدرن نيز با توجه به اين فرهنگ نو و صنعت (شيوه‌هاي نوين ساخت، مصالح نو و...) خواسته‌هاي مردم را اجابت نمود.

ساير فرهنگها و تمدنهايي كه معماري مدرن در آنها رسوخ نمود، از جمله اروپاي شرقي، خاور دور (بالاخص ژاپن) و ايران، به دليل اين كه تاثيرات اين انقلاب صنعتي هنوز فرهنگ و سنت آنها را تحت تاثير قرار نداده بود و يا بدين دليل كه فرهنگ و سنت آنها بسي ريشه‌دارتر از اين بود كه اين تحولات نوين بخواهد تغييري در آنها ايجاد نمايد، در كاربرد معماري مدرن دچار بحران شدند.

از نمونه‌هاي موفق تلفيق فرهنگ و اصول معماري مدرن، مي‌توان ايالات متحده، در سالهاي آغازين كاربرد معماري مدرن در آن، را نام برد. با توجه به استقلال نو پاي اين كشور از ممالك اروپاي غربي، اصول معماري مدرن با محافظه‌كاري بكار گرفته شد و آن را مطابق با فرهنگ و نيازهاي خود تغيير دادند، كه نتيجه يك معماري موفق بود. اگر چه پس از ورود معماران اروپاي غربي به اين كشور، ساخت و سازهايي متفاوت از دوره نخست و مشابه اروپاي غرب انجام گرفت.

 

1-3- روش تحقيق

در اين بخش روش تحقيق انجام گرفته در مورد اين رساله، به اختصار توضيح داده خواهد شد.

هر رساله تحقيقي داراي موضوع، اهداف، فرضيه‌ها (زمينه‌ها)، چهارچوب نظري، مدل مفهومي، آزمون مدل، مباني نظري و ... مي‌باشد. در مورد اين پارامترها براي رسيدن به نتايج مطلوب مي‌بايست از روشهاي شناخته شده تحقيق، استفاده شود. اين پارامترها در مورد اين رساله، در زير توضيح داده شده است.

عنوان رساله: بررسي زيبايي‌شناسي در معماري مدرن

اهداف: آيا معماري مدرن يك سبك معماري با اصول زيبايي‌شناسي خاص و معين است و يا يك سبك معماري با اصول زيبايي‌شناسي منعطف و متغير؟

آيا فرهنگ و سنت در معماري مدرن و اصول زيبايي‌شناسي آن موثر بوده است يا خير؟

عدم مقبوليت معماري مدرن در ايران به چه دليل بوده است؟ آيا معماري مدرن در ايران از فرهنگ و سنت آن تاثير پذيرفت؟

نظريه: معماري مدرن و بالاخص اصول زيبايي‌شناسي آن، از فرهنگ و سنت متاثر بوده است.

اصول زيبايي‌شناسي معماري مدرن، بسته به زمان و مكان مورد استفاده متفاوت بوده است.

معماري مدرن هرگاه از فرهنگ و سنت تأثير پذيرفته، نتيجه آثار معماري موفق‌تري بوده است.

معماري مدرن در ايران به دليل عدم استفاده صحيح از اصول آن و عدم تطبيق آن با باورها و فرهنگ اجتماع، مقبوليت عمومي نيافت.

چهارچوب نظري: در اين رساله، آثارمنتخب معماري مدرن در چهارچوب اصول نظريه زيبايي‌شناسي گشتالت، مورد تحليل و بررسي قرار خواهند گرفت.

 

 بخشی از فصل دوم

2- مباني نظري

 

بررسي و تحليلهاي مقايسه‌اي نيازمند يكسري پارامترهاي پايه براي مقايسه است. با توجه به اين كه در اين رساله، بر آنيم تا با مقايسه و تحليل زيبا‌يي‌شناسي آثاري چند از معماري مدرن به نتايج برسيم، لذا لازم است با انتخاب يكي از نظريه‌هاي زيبايي‌شناسي، اصول و معيارهاي آن براي مقايسه بكار گرفته شود.

مي‌توان نظريه‌هاي زيبايي‌شناسي را به چهار گروه عمده تقسيم نمود:

1) زيبايي‌شناسي تجربي                    3) زيبايي‌شناسي فرمي

2) زيبايي‌شناسي حسي                      4) زيبايي‌شناسي نمادين

با توجه به اين كه زيبايي‌شناسي فرمي، دل مشغولي اصلي طراحان و در زمانهاي مختلف موضوع بحث تاريخ معماري، طراحي شهري و طراحي منظر بوده، لذا انتخاب يكي از نظريه‌هاي زيبايي‌شناسي وابسته به اين نوع به جا به نظرمي‌رسد.

در اين مورد، نظريه زيبايي‌شناسي «گشتالت» با توجه به همزمان آن با دوران مدرن، انتخاب شده است.

 

2-1- نظريه زيبايي‌شناسي گشتالت (زيبايي‌شناسي فرمي)

هر طراح ناچار است در مورد ساختار هندسي محيط تصميم بگيرد. گاهي كيفيت هندسي محيط به تنهايي موضوع مورد نظر طراحي است. نقش و تاثير اشكال آن، تناسبات، ريتم، مقياس، پيچيدگي، رنگ و سايه روشن محيط ساخته شده و طبيعي، موضوع زيبايي‌شناسي فرمي است. موضوع، لذتي است كه مردم از الگوهاي مختلف جهان به خاطر خود الگوها دريافت مي‌كنند و نه براي مقاصد ابزاري يا معاني تداعي كننده آنها.

نكات اساسي زيبايي‌شناسي فرمي كه در آموزش طراحي كاربرد دارد، هنوز همان ديدگاههاي مدرسان مدرسه باوهاوس در دهه 1930 ميلادي است و عمدتا بر توجيه نظريه گشتالت مبتني است.

اگر چه نوشته‌ها و اصول اخير در مورد زيبايي‌شناسي فرمي، در محتوا و محدوده متفاوت‌اند، ولي امكان ارائه مدل كلي از آنها وجود دارد. اين مدل با توجه به عناصر اصلي هندسه محيط شروع و با در نظر گرفتن اين عناصر و كاربرد آنها در تركيب دنبال مي‌شود.

 

2-1-1- اصول تركيب

در بيشتر برنامه‌هاي درسي، پايه و اصول طراحي كه درس مقدماتي زيبايي‌شناسي فرمي در مدارس طراحي است، عنصر اصلي طراحي «نقطه» معرفي مي‌شود. نقاط با پيوستن به يكديگر بافتها يا «خطوط» را مي‌سازند؛ خطوط باهم گروه شده و «سطوح» را تشكيل مي‌دهند، و از تركيب سطوح، «احجام» ساخته مي‌شوند. محيط با اين عناصر تجزيه مي‌شود و طراح از زمان طراحي ظاهر بصري و نماي ساختمان، از تركيب آنها استفاده مي‌كند. واضح است كه اعتبار اين گونه فكر كردن به محيط سه بعدي پايين است.

قوانين سازماندهي بصري گشتالت، مباني تحليل عناصر با تركيب ساده يا پيچيده را فراهم مي‌آورد. سازمان‌دهنده تمام اين قوانين، قانون برجستگي[1] است كه بر اساس آن، در سازماندهي روانشناختي، يك تركيب بصري به اندازه‌اي «خوب» است كه شرايط مناسب اجازه مي‌دهد. از اين نظر «خوب» واژه‌اي ارزشي نيست. «اشكال خوب» داراي تقارن[2]، جامعيت[3]، وحدت[4]، هماهنگي[5]، نظم[6]، ايجاز[7]، نهايت سادگي[8] هستند. فرم وقتي به نهايت سادگي مي‌رسد كه براي عناصر سازنده آن كاربردي وجود داشته باشد. بنابراين در شكل دادن به كل تركيب، توجه به عناصر سازه‌اي ضروري است. بعضي از عناصر سازه‌اي براي حفظ فرم مورد نيازند و بعضي عناصر به غناي آن مي‌افزايند.

مدارك تجربي قابل توجهي مويد اين فرضيه است كه فرمهاي ساده منظم كه عناصر تكرارشونده دارند، راحت‌تر ديده مي‌شوند. با استفاده از قوانين سازماندهي بصري گشتالت، به وجود آوردن فرمهاي ساده معماري آسان است. از سوي ديگر، چيزي در نظريه گشتالت وجود ندارد كه فرم «خوب» را برابر محيط «خوب» بداند، ولي اين برابري باور هنجاري بسياري از طراحان بوده و هست.

 

بخشی از فصل سوم

3- بررسي نمونه هاي موردي (آزمون مدل)

 در اين فصل هر يك از آثار منتخب معماري مدرن، در چهارچوب اصول نظريه زيبايي‌شناسي گشتالت، مورد تحليل قرار خواهند گرفت.

 3-1- ويلا ساوا[1]

ويلا ساوا، واقع در پواسي ـ سور- سين[2]، يكي از مهمترين آثار لوكوربوزيه، معمار فرانسوي سوئيسي‌الاصل مي‌باشد. اين بنا طي سالهاي 30-1928 ساخته شد                                       

تصویر 3-1- ویلا ساوا جبهه شمالی

 زماني كه ويلا ساوا ساخته شد، پواسي شهر كوچكي در شمال غربي پاريس بود. سايت ويلا، علفزاري واقع در حومه شهر و يك ملك شخصي به مساحت حدود دوازده هكتار بود و داراي چشم‌اندازهاي مناسبي به سوي شمال و غرب بود. همانند ساير كارهاي لوكوربوزيه، ويلا ساوا واقعه‌اي انزوايي در زندگي خلاق او نبود، بلكه تكميل كننده تفكري بشمار مي‌آمد كه او براي اولين بار در سال 1922 در خانه «سيتروئن[3]» بكار برده بود. و پختگي آن را سي سال بعد در «مجموعه مسكوني مارسي[4]» مشهده مي‌كنيم. بطور اخص ويلا براي خانواده ساوا يا مكان به خصوصي طراحي نگرديده بود: از همان سال 1925 كوربو تعبيري شاعرانه از مثلث مورد علاقه‌اش يعني پيلوتي، مكعب و سقف فضاي سبزدار داشت و مي‌خواست آن را در «ويلا ماير[5]» در نزديكي پاريس بسازد. پروژه‌اي كه در خطوط زيباي طراحي باقي ماند. اما ويلا ساوا، گذشته از ريشه‌هاي تاريخي، ساخته شد و اهميتش بيشتر از ساختمانهاي قبلي گرديد و شايد در پنجاه درصد از ساختمانهاي مدرن بعدي نيز تأثير گذاشت.

ويلا ساوا كاملترين اثري بود كه اصول و عقايد كوربو را در ساختن به وسيله بتون و شيشه به مرحله تحقق در آورد و او را از مرحله جوانان انقلابي به مرحله استادان با تجربه سوق داد.

در ادامه به تحليل اين اثر لوكوربوزيه، بر اساس اصول نظريه زيبايي‌شناسي گشتالت مي‌پردازيم.

3-1-1- اصول تركيب

ويلا ساوا مكعبي است خاكستري‌رنگ از بتون آرمه، به ضلع بيست متر، كه توسط دوازده ستون بتون آرمه گرد معلق مانده است. اين بناي متقارن، يك مكعب كامل نيست بلكه در جوانب جنوب‌شرقي و جنوب‌غربي قسمتهايي از آن برداشته شده تا آفتاب به داخل فضا نيز نفوذ كند.

لوكوربوزيه در ساخت اين بنا قصد داشت تا يك مكعب را بر فراز علفزار قرار دهد؛ هندسه انساني بر فراز هندسه طبيعت؛ بنا به صورت يك فرم افقي در ميانه يك مكان افقي. كوربو قصد داشت تا يك تاكيد ممتد را نسبت به اين فرم فراهم آورد.

 

 

پروژه بررسی زیبایی شناسی معماری مدرن
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست