سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدا و آثار آن بر مدیریت شهری

عالی

docx 1395 خرداد 14 حجم : 18 مگابایت صفحات : 17010000 تومان خرید و دانلود

بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدا و آثار آن بر مدیریت شهری

با رشد جمعيت و ازدياد تراکم انسان ها در مناطق مسکوني به حجم مواد زائد افزوده شد و طبيعت هم به آساني گذشته نمي توانست اين مواد را در خود استحاله کند لذا لازم بود که اين مواد از محيط زندگي دور شود بعد از انقلاب صنعتي و رشد سريع مصنوعات بشر و توليد مواد شيمبايي، کيفيت مواد زائد

توجه : این مقاله کامل بوده و آماده پرینت می باشد 
نکته : این مقاله دارای پرسشنامه می باشد 
 
 
موضوع :
 
بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدا و آثار آن بر مدیریت شهری
 
فهـرسـت مـطالـب
 
چکيده
 
مقدمه
 
فصل اول: کليات تحقيق
 
1-1)طرح مسأله
1-2)ضرورت و اهميت تحقيق
1-3)اهداف کلي تحقيق
1-4)پيشينه تحقيق
1-5)سوالات تحقيق
1-6)فرضيات تحقيق
1-7)روش و مراحل تحقيق
1-8)کاربرد و نتايج تحقيق
1-9)تنگناها و محدوديتهاي تحقيق 
فصل دوم: مباني نظري تحقيق
 
 
2-1) تعاريف و مفاهيم                                                                                       9
2-1-1) تعريف پسماند                                                                                     9
 
2-1-1-1) تعريف تفکيک از مبدأ پسماند                                                               9
 
2-1-2) تعريف و مفهوم مديريت                                                                        9
 
2-1-2-1)برنامه ريزي                                                                                        10 
 
2-1-2-2)سازماندهي                                                                                         10
 
2-1-2-3)نظارت10 
 
2-1-2-4) انگيزش10
 
2-1-3) تعريف مديريت شهري                                                                             11 
 
2-1-4) تعريف شهر و مفاهيم آن                                                                          11 
 
2-2) نظريه هاي مربوط به پيدايش شهرها                                                            13 
 
2-2-1)نظريه هيدروليک (مفهوم مازاد توليد)                                                        13 
 
2-2-2)نظريه اقتصادي (شهر به عنوان يک بازار)                                                  14 
 
2-2-3)نظريه شهر به عنوان يک پايگاه نظامي و دفاعي                                          15 
 
2-2-4) نظريه مذهبي ، گسترش معابد و عبادتگاه ها                                                15 
 
2-3) اشکال شهر16 
 
2-3-1) شهر خطي                                                                                               16
 
2-3-2) شهر قطاعي                                                                                             17
 
2-3-3) شهر شطرنجي                                                                                          17
 
2-3-4) شهر ستاره اي                                                                                          18
 
2-3-5) شهر چندهسته اي                                                                                     19 
 
2-4)تاريخچه ، طبقه بندي پسماندها و اثرات غير بهداشتي آن                                19 
 
2-4-1)تاريخچه مديريت پسماند                                                                        19 
 
2-4-2)طبقه بندي(پسماندهاي جامد مواد زائد جامد) شهرياز نظر منابع توليد          22 
 
2-4-2-1)زباله هاي شهري                                                                                 22
 
2-4-2-1-1) زائدات غذائي يا پسماندهاي تر                                                         22 
 
2-4-2-1-2)آشغال يا زباله هاي خشک(قابل بازيافت)                                         22 
 
2-4-2-1-3)خاکستر                   22 
 
2-4-2-1-4) پسماندهاي دفني و غيرقابل بازيافت                                                  22
 
2-4-2-1-5) پسماندهاي مخاطره آميز                                                              23
 
2-4-2-1-6) زائدات ناشي از تخريب و ساختمان سازي                                       23 
 
2-4-2-1-7)خاک،نخاله ولجن حاصل از فعاليتهاي عمراني ويارفت و روب ونظافت معابر وانهار 23
 
2-4-2-1-8)سرشاخه و زائدات باغباني                                                               23 
 
2-4-2-2)زباله هاي صنعتي                                                                                23 
 
2-4-2-3)زباله هاي خطرناک                                                                              24 
 
2-4-2-4)زباله هاي بيمارستاني                                                                           24 
 
2-4-2-4-1)زباله هاي عفوني                                                                             25 
 
2-4-2-4-2)زباله هاي پاتوبيولوژيکي                                                                  25 
 
2-4-2-4-3) زباله هاي داروئي                                                                           25 
 
2-4-2-4-4) راديو اکتيو                                                                                     26 
 
2-4-2-4-5) ساير موارد                                                                                    26 
 
2-4-3)اثرات بهداشتي و زيست محيطي زباله                                                       26 
 
2-4-3-1)خطرات ناشي از دفع زباله به طريق غيربهداشتي و آثار آن                      28 
 
2-4-3-1-1)حشرات(مگس)                                                                          28
 
 2-4-3-1-2)جوندگان (موش)                                                                        29
 
 2-4-3-1-3)آلودگي آب                                                                                  29
 
2-4-3-1-3-1)روش مستقيم                                                                              30
 
2-4-3-1-3-2)روش غير مستقيم                                                                        30
 
2-4-3-1-4)آلودگي هوا                                                                                    31
 
2-4-3-1-5)آلودگي خاک                                                                                  32
 
 فصل سوم: بررسي و شناخت محيطي، فيزيکي، جغرافيايي، طبيعي وانساني ( شرايط جغرافيائي در طرح تفکيک از مبدأ ) منطقه22 شهر تهران
 
3-1)مطالعات جغرافياي طبيعي                                                                            35
 
3-1-1)موقعيت جغرافيايي                                                                                  35
 
3-1-2)زمين شناسي                                                                                           37
 
3-1-3)زلزله                                                                                                      37
 
3-1-3-1)راندگي (گسله) شمال تهران                                                              38
 
3-1-4)ژئومورفولوژي                                                                                        38
 
3-1-5)وضعيت توپوگرافي و شيب بندي منطقه                                                    39
 
3-1-6)جريانهاي آب و هوائي مؤثر بر منطقه                                                        40
 
3-1-7)وضعيت شاخص هاي اقليمي                                                                   40
 
3-1-7-1)دما (درجه حرارت)                                                                            40
 
3-1-7-2)بارش                                                                                                 44
 
3-1-7-3)رطوبت نسبي                                                                                     45
 
3 -1-8)باد                                                                                                       46 
 
3-1-9)منابع آب                                                                                                48
 
3-1-9-1)منابع آب سطحي                                                                                48
 
3-1-9-1-1)رودخانه کن                                                                                   48
 
3-1-9-1-2) رودخانه (مسيل) چيتگر                                                                  49
 
3-1-9-1-3) رودخانه (مسيل) وردآورد                                                           49 
 
3-1-9-2)منابع آب در سازند سخت                                                                   50
 
3-1-9-3)منابع آب در آبخوان هاي آبرفتي                                                          50
 
3-1-10)خاک50 
 
3-1-11)پوشش گياهي                                                                                       50 
 
3-1-11-1)مراتع                                                                                               50
 
3-1-11-2)پارکهاي جنگلي                                                                                51 
 
3-1-11-2-1)پارک جنگلي چيتگر                                                                      51 
 
3-1-11-2-2)پارک جنگلي خرگوش دره                                                            51 
 
3-1-11-2-3)فضاي سبز و پارکها                                                                      51 
 
3-1-12)پوشش جانوري                                                                                52
 
3-1-13)ويژگي هاي زيست محيطي منطقه 22                                                     53 
 
3-2)مطالعات کالبدي منطقه 22                                                                           53 
 
3-2-1) شرايط منطقه2253
 
3-2-2)گونه شناسي فضاي شهري و معماري (تحليل تيپولوژيک وضع موجود)          54
 
3-2-2-1) تيپ يک: الگوي متعارف شهرک گلستان ( راه آهن )                               54 
 
3-2-2-2) تيپ دو : شهرک چشمه                                                                      54 
 
3-2-2-3) تيپ سه : شهرک دهکده المپيک                                                            55 
 
3-2-2-4) تيپ چهار:شهرک لاله                                                                                 56 
 
3-2-2-5) تيپ پنج: شهرک دانشگاه شريف                                                            57 
 
3-2-3)مطالعات اکولوژيک وفضاي کالبدي                                                             58 
 
3-2-4) زمينه هاي اجرائي در مطالعات کالبدي                                                        63 
 
3-3)مطالعات جغرافياي انساني منطقه 22                                                             63 
 
3- 3- 1)بررسي جمعيت منطقه و تحولات آن                                                      64 
 
3- 3- 2)تحولات بعد خانوار و ساختارسني- جنسي جمعيت                                65 
 
3- 3- 3)جمعيت وپراکندگي آن 68
 
3- 3- 4)سواد و آموزش                                                                        70
 
3-3 - 5)ميزان فعاليت (اشتغال)                                                                       70
 
3-3 - 6)رشد طبيعي ، ميزان مهاجرت و مبدأ مهاجرت به منطقه22                         71 
 
3-3 - 7)برآورد جمعيت منطقه 22 در آينده و پيش بيني آن                                  72
 
3- 3- 8)وضعيت اقتصادي منطقه 22                                                                  74
 
4)فصل چهارم : بررسي روند طرح تفکيک پسماند‌هاي جامد شهري از مبدأ ونقش و جايگاه آن در مديريت مواد زائد شهري
 
4-1) نقش فرهنگ و آموزش در توسعه سيستم‌هاي تفکيک پسماندهاي جامد شهري   78
 
4-1-1)توسعه فرهنگي وآموزشي شهروندان جهت تفکيک پسماندهاي جامدشهري ازمبدأ 79
 
 4-1-2) توسعه فرهنگي وآموزشي طرح تفکيک ازمبدأ پسماندهاي جامدشهري براي انجمن هاي مردمي82
 
 4-1-3) برنامه هاي آموزشي طرح تفکيک ازمبدأ پسماندهاي جامدشهري ويژه مسؤلين و مديريت شهري 84
 
4-1-4)نحوه انجام تبليغات و پيش بيني برنامه هاي تشويقي مناسب                       85
 
4-1-5)کمک به اقتصادکلان جامعه(منافع اقتصادي ناشي ازتفکيک مواددرمنطقه22)    86
 
4-1-5-1) روش هاي ارزيابي هزينه ها و منافع محيط زيست                                  87 
 
4-1-5-1-1) روش تحليل هزينه - فايده                                                             88 
 
4-1-5-1-2) روش تحليل هزينه –مؤثر                                                                89 
 
4-2)مديريت مواد زائد جامد                                                                               90 
 
4-2-1)ضرورت توجه به استراتژي در مديريت مواد زائد جامد                              91 
 
4-2-1-1)اجتناب از توليد زباله                                                                           93
 
4-2-1-2)کاهش توليد زباله                                                                                93 
 
4-2-1-3)استفاده مجدد                                                                                      94
 
4-2-1-4)بازيافت                                                                                                     94 
 
4-2-1-5)بازيابي (استحصال)                                                                             95 
 
4-2-1-6)تصفيه و دفع                                                                                      96 
 
4-2-2)عناصر موظف و مؤثر در سيستم مديريت مواد زائد جامد شهري                  96
 
4-2-2-1)توليد                                                                                           97 
 
4-2-2-1-1) عوامل موثر در توليد زبانه                                                                  98 
 
4-2-2-2)ذخيره، پردازش و اداره در محل                                                           100 
 
4-2-2-3)جمع‌آوري                                                                                          101 
 
4-2-2-3-1) وضعيت موجود جمع آوري در شهر تهران                                         102 
 
4-2-2-4)حمل و نقل (انتقال)                                                                            105 
 
4-2-2-5)بازيافت و پردازش                                                                             105 
 
4-2-2-5-1)تفکيک از مبدأ و نقش آن در بهداشت جامعه                                     107 
 
4-2-2-5-2 )تفکيک از پسماندهاي جامد شهري در مقصد                                   108 
 
4-2-2-6)دفع مواد زائد جامد                                                                             109 
 
4-2-2-6-1)سوزاندن                                                                                         110 
 
4-2-2-6-2)دفن بهداشتي و روش هاي آن                                                         112 
 
4-2-2-6-3)کمپوست به عنوان روش دفع                                                           114
 
4-2-3)نقش کاهش زباله در مبدأ و اثرات آن در مديريت پسماندهاي جامد شهري 115
 
4-2-3-1)شيوه‌هاي کاهش زباله در مبدأ توليد115
 
4-2-3-1-1)استفاده مجدد از کالا و محصول                                                        115 
 
4-2-3-1-2) افزايش دوام اجناس توليدي                                                           116 
 
4-2-3-1-3) مصرف مواد با توجه به بسته‌بندي کالاها                                           116 
 
4-2-3-1-4)کاهش ميزان سميت در ترکيب زباله                                                  117 
 
4-3) ويژگي هاي نظام فني و اجرائي جمع آوري پسماندهاي جامد شهري (خشک) از مبدأ درشهرداري تهران(منطقه22)  117 
 
 
 
فصل پنجم : جمع بندي و نتايج (آزمون فرضيه ها و ارائه پيشنهادات)
 
5-1) آزمون فرضيات تحقيق                                                                                  120 
 
5-1-1) بررسي فرضيه اول                                                                                    120 
 
5-1-2) بررسي فرضيه دوم                                                                                   121
 
5-1-3) بررسي فرضيه سوم                                                                                   122 
 
5-2) نتيجه گيري                                                                                                     123
 
5-2-1) شناسائي مشکلات                                                                                    124
 
5-2-1-1) مشکلات مربوط به مديريت پسماندهاي خشک                                      125 
 
5-2-1-2) مشکلات مربوط به مشارکت شهروندي                                                  125 
 
5-2-1-3) مشکلات موجود در همکاري بخش خصوصي وکاهش تصدي گري شهرداري 126 
 
5-2-2) ارا ئه پيشنهادات                                                                                       126 
 
5-2-2-1) کاهش در مبدأ                                                                                     127 
 
5-2-2-2) بهبود روشهاي ساختاري و مديريت                                                       128 
 
5-2-2-3) مشارکت شهروندان                                                                              129 
 
5-2-2-4) توسعه بخش خصوصي و کاهش تصدي گري                                         130 
 
فهرست منابع                                                                                                       131 
 
پيوست                                                                                                              135
 
فهرست جداول
 
3-1- جدول ميانگين آمار درجه حرارت ايستگاه مهر آباد (بر حسب سانتي گراد) 24 ساله 42 
 
3-2- جدول ميانگين آمار درجه حرارت ايستگاه کريم آباد کرج (بر حسب سانتي گراد) 24 ساله43 
 
3-3- جدول ميانگين آمار درجه حرارت ايستگاه باغ گياه شناسي (بر حسب سانتي گراد) 18 ساله44
 
3-4- جدول رژيم بارندگي در ايستگاه مهرآباد                                                45 
 
3-5- جدول آمار نم نسبي ايستگاه مهرآباد و باغ گياه شناسي 25 ساله                       46 
 
3-6- جدول ميانگين درازمدت سرعت متوسط درصد ديده باني در جهات مختلف و فصول سال ايستگاه مهرآباد 47 
 
3-7- جدول درصد جهت بادهاي غالب در ايام سال                                               48 
 
3-8- جدول نتايج سرشماري عمومي نفوس و مسکن در سال 1385                         65
 
3-9- درصد تحولات بعد خانوار در منطقه 22 سالهاي 1359-1385                          66
 
3-10- جدول ساختار جمعيت در منطقه 22 شهر تهران در سال 1385                      67
 
3-11- جدول مساحت ، جمعيت و تراکم جمعيتي در سطح نواحي و محلات منطقه 2269
 
3-12- جدول جمعيت و درصد 6 سال به بالا و با سواد منطقه22 ، سرشماري سال 1385 70 
 
3-13- جدول جمعيت بيکار يا جوياي کار شهر تهران و منطقه و درصد آنها در سال 1385 71
 
3-14- جدول تحولات جمعيت ، رشد طبيعي و مهاجرت در منطقه 22 در سالهاي 1385-136572 
 
3-15- جدول مقايسه جمعيت و تراکم در منطقه 22 ، و شهر تهران با توجه به توصيه هاي طرح جامع73
 
3-16- جدول نسبت اشتغال در گروههاي شغلي سال 1385 (به درصد)                    75 
 
3-17- جدول توزيع شاغلين در منطقه 22 بر حسب اشتغال درون منطقه اي و اشتغال برون منطقه اي 76
 
فهرست نقشه ها
 
3-1 نقشه طرح جامع منطقه 22 شهرداري تهران                                                      36 
 
3-2 نقشه تقسيمات شهري به صورت ناحيه اي –محله اي منطقه 22                        60
 
3-3 نقشه موقعيت شهرکهاي منطقه 22 براساس طرح تفصيلي                                  61 
 
3-4 نقشه شبکه معابر منطقه 22                                                                              62 
بررسی طرح تفکیک پسماندهای جامد شهری از مبدا و آثار آن بر مدیریت شهری
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست