سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
مقاله نقش تصاویر ماهواره‌ای بعنوان یک  ابزار قوی در امر اکتشاف و استخراج

عالی

docx 1395 بهمن 16 حجم : 13 مگابایت صفحات : 986000 تومان خرید و دانلود

مقاله نقش تصاویر ماهواره‌ای بعنوان یک ابزار قوی در امر اکتشاف و استخراج

مقاله نقش تصاویر ماهواره‌ای بعنوان یک  ابزار قوی در امر اکتشاف و استخراج

فصل اول: کانسارهای سرب و روی

1-1 مقدمه 1

2-1 ژئوشیمی و میزالوژی سرب 2

3-1 ژئوشیمی و میزالوژی روی 2

4-1 انواع کانسارهای سرب و روی 3

1-4-1 اسکارن 3

2-4-1 رگه‌ای 5

1-2-4-1 کانسارهای هیپوترمال 5

2-2-4-1 کانسارهای مزوترمال 6

3-2-4-1 کانسارهای زینوترمال 6

3-4-1 استراتاباند 8

1-3-4-1 تیپ دره می‌سی‌سی‌پی 8

2-3-4-1 لایه‌ای 10

3-3-4-1 ماسیوسولفاید 11

4-4-1 کانسارهای دگرگونی 13

5-1 کانسارهای سرب و روی مهدی آباد 15   

1-5-1 زمین‌شناسی کانسار سرب و روی مهدی آباد 15

1-1-5-1 سازند سنگستان 16

2-1-5-1 سازند تانت 16

3-1-5-1 سازند آب کوه 17

4-1-5-1 نهشته‌های کواترنر 17

فصل دوم: کلیات بر سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS

1-2 کلیات بر سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS 19

2-2 سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS 20

3-2 اهداف سیستم اطلاعات 22

4-2 عناصر و اجزای GIS 23

5-2 قابلیت های تحلیلی یک سیستم اطلاعاتی جغرافیایی 24

6-2 کاربرد‌های (GIS) 25

 1-6-2 استفاده از GIS  در برنامه ریزی شهری 62

 2-6-2 GIS در مدل‌سازی مانورهای نظامی 26

3-6-2 GIS در برخورد با سوانح طبیعی مانند زلزله 27

4-6-2 تکنولوژی GIS به همراه گیرنده های GPS در شرایط اضطراری نشت        

  نفت در آب دریا 27

 5-6-2 GIS در بررسی و ارزیابی فرسایش خاک 27

 6-6-2 GIS در علوم مهندسی عمران 28

7-2 GIS در اکتشاف معدن 28

1-7-2 تعیین مکان و محدودة پی‌جویی 29

2-7-2 تعیین مکان و محدودة اکتشاف نیمه تفضیلی 30

3-7-2 تعیین محدودة حفاری‌های اکتشافی 38

4-7-2 تعیین مکان و محدودة اکتشاف تفضیلی 31

 5-7-2 تعیین حمل تأسیسات و ماشین ‌آلات معدن 32

8-2 کاربرد GIS در مهندسی معدن (1) 32

9-2 کاربرد GIS در مهندسی معدن (2) 23

10-2 کاربرد GIS در مهندسی معدن (3) 34

فصل سوم: سنجش از دور

1-3 مقدمه 35

2-3 مبانی سنجش از دور 35

3-3 طیف الکترومغناطیس 37

4-3 مدارها 38

5-3 گزینش سیستم مناسب 40

فصل چهارم: نمایش داده‌ها

1-4 مقدمه 42

2-4 تعریف نقشه 42

3-4 عوارض نقشه 42

4-4 ساختار نقشه 43

5-4 مقیاس نقشه 43

6-4 سیستم تصویر نقشه‌ها 44

 1-6-4 سیستم تصویر لامیر 45

2-6-4 سیستم تصویر UTM 45

3-6-4 سیستم تصویر قطبی 45

7-4 نمایش داده‌های جغرافیایی 48

1-7-4 اطلاعات مکانی 48

 2-7-4 اطلاعات توصیفی 49

8-4 رقومی کردن 49

9-4 نشان دادن عارضه‌ها بر روی یک نقشه 50

1-9-4 عوارض فضایی 50

2-9-4 مدل رستری یا شبکه‌ای 52

3-9-4 مدل برداری 52

فصل پنجم: معرفی برخی نرم‌افزارها

1-5 نرم افزار Er mapper 54

2-5 نرم افزار Ilwis 55

3-5 نرم افزار Arc view 56

4-5 نرم افزارinfo Arc 57

فصل ششم: تهیه نقشه‌های پتانسیل معدن

1-6 تهیه نقشه‌های پتانسیل معدن 58

2-6 مدل مفهومی 60

1-2-6 مرحلة 1 63

2-2-6 مرحلة 2 64

3-2-6 مرحلة 3 68

فصل هفتم: اکتشاف سطحی کانسار سرب و روی مهدی آباد

1-7 اکتشاف سطحی کانسار سرب و روی مهدی آباد 69

 1-1-7 مرحلة اول 70

2-1-7 مرحلة دوم 71

3-1-7 مرحلة سوم 75

4-1-7 مرحلة چهارم 78

1-4-1-7 Map list 79

2-4-1-7 انتخاب تصویر کاذب 80

3-4-1-7 نمونه‌گیری 80

 4-4-1-7 Classify 81

فصل هشتم: مسائل کاربردی نرم افزار ilwis

1-8  ilwis (1)  سیستم مختصات Coordineate System 91

1-1-8 تصویرگیری نقشه 92

2-8  ilwis(2) زمینه (Domain) 93

3-8 ilwis (3) نمایش و رنگامیزی (Representation) 94

4-8 ilwis (4)  زین مرجع (Georefrence) 94

نتیجه‌گیری 96

پیشنهادات 97   

منابع 98

 

مقدمه

سرب در حدود 6 تا 7 هزار سال پیش در مصر و بین النهرین کشف شده است این فلز در شمار قدیمی ترین فلزهایی است که انسان آن را بکار برده است به این فلز در زبان انگلیسی Lead در عربی رصاص و در زبان پهلوی سرب گفته می شود در حدود 4000 سال پیش از میلاد مصری ها و سومری ها از سفید سرب برای آرایش استفاده می کردند در قرون وسطی از سرب به گستردگی در مصالح ساختمانی استفاده می شده است در ایران نیز سرب از اواخر هزاره سوم شناخته شده و چون ذوب کربنات های سرب آسان بوده است، معادن کربنات سرب زودتر مورد استفاده قرار گرفته اند

در حال حاضر مهمترین کاربردهای آن در باطری ها، کابل ها و بلبرینگ ها می باشد روی در سال 1746 بوسیله شیمیدان آلمانی بنام مارگراف کشف شده است این فلز برای مدت 2000 سال بعنوان یکی از اجزاء آلیاژ برنج در اروپا و آسیا مصرف می شده است در حدود 150 سال پیش از میلاد مسیح رومی ها از این فلز و آلیاژهای آن سکه تهیه می کردند امروزه بیشترین کاربرد روی در صنعت گالوانیزه، ترکیب آلیاژها و الکترونیک است معمولا سرب و روی با یکدیگر و با فلزاتی چون مس، طلا و نقره همراه می باشند همچنین کانسارهای سرب و روی با درصدهای متنوعی از این فلزات شناسایی شده اند (4، ص 5)

 ژئوشیمی و مینرالوژی سرب

بطور کلی چهار ایزوتوپ پایدار سرب با اعداد جرمی 204،206،207 و 208 وجود دارند که از بین آنها ایزوتوپ 208 با فراوانی 1/52% بیشترین ایزوتوپ سرب است ایزوتوپ‌های 206،207 و 208 محصولات نهائی متلاشی شدن اورانیوم و توریم می باشند سرب بطور کلی از لحاظ فراوانی در پوسته زمین در رتبه سی و چهارم قرار دارد، سرب دارای کلارک 3-10*6/1% می باشد، در حال حاضر بطور متوسط حداقل ضریب تجمع سرب برای تشکیل کانسارهای اقتصادی در حدود 2000 می باشد کلارک سرب از سنگهای باریک به سمت سنگهای اسیدی افزایش می یابد، بطوریکه میزان کلارک در سنگهای اوترابازیک 5-10*1% در سنگهای بازیک 4-10*8% و در سنگهای با منشأ ماگمایی اسیدی 3-10*2% می باشد (4)

کانی های اصلی سرب و درصد سرب در هر کدام به ترتیب زیر می باشد:

گالن با 6/86% سرب، جیمسونیت با 16/40% سرب، بولانگریت با 42/55% سرب، بورنیت با 6/42% سرب، سروسیت با 6/77% سرب و آنگلزیت با 3/68% سرب

 ژئوشیمی و مینرالوژی روی

روی دارای 5 ایزوتوپ پایدار است که اعداد جرمی آن 64، 66، 78، 80 می باشد که در این میان بیشترین ایزوتوپ آن ایزوتوپ 64 با فراوانی 9/48% می باشد روی از لحاظ فراوانی در رتبه بیست و سوم پوسته زمین قرار دارد کلارک روی تا حدودی بیشتر از سرب می باشد، میزان کلارک روی 3-10*3/8 و ضریب تجمع آن برای تشکیل کانسارهای اقتصادی 500 می باشد میزان کلارک روی از سنگهای ماگمائی با منشأ بازی به سمت سنگهای ماگمایی با منشأ اسیدی افزایش پیدا می کند میزان کلارک در سنگهای اولترابازیک 3-10*3% در سنگهای بازی 3-10*3/1% و در سنگهای اسیدی 3-10*6% می باشد میزان کلارک در سنگهای اسیدی خیلی نزدیک به میزان کلارک در پوسته است کانی های اصلی روی و درصد روی هر یک به صورت زیر می باشد:

اسفالریت با 67% روی، ورتزیت با 63% روی، اسمیت زونیت با 52% روی، همی مورفیت با 7/53% روی (4)

 انواع کانسارهای سرب و روی

بطور کلی انواع کانسارهای سرب و روی عبارتند از:

3-1) اسکارن

3-2) رگه ای

3-3) استراتاباند

3-4) دگرگونی

کانسارهای اسکارن:

چنانچه در دگرگونی مجاورتی موادی از توده نفوذی به سنگ میزبان افزوده شود، کانسارهای اسکارن پدید می آید بطور معمول کانی های منطقه اسکارن متنوع و فراوانند اسمیرنف این کانسارها را با توجه به مبانی مختلف به پنج گروه تقسیم کرده که در این میان به رده بندی بر مبنای ترکیب سنگ های دربرگیرنده توده نفوذی اهمیت بیشتری داده زیرا به اسکارن آهکی، اسکارن منیزیتی و اسکارن سیلیکاته اشاره می کند

امروزه این کانسارها را که از دیدگاه اقتصادی مورد توجه بسیاری از زمین شناسان قرار دارند بر مبنای نوع غالب و چیره و با ارزش موجود در آنها تقسیم بندی می کنند که در حقیقت دنباله رده بندی این کانسارها بر پایه نوع سنگ در بر گیرنده توده نفوذی است

اینودیک بورت کانسارهای اسکارن آهکی را به پنج گروه اسکارن های آهن، تنگستن، مس، سرب، روی و قلع تقسیم کرده است نکته قابل توجه این است که بر عکس کانی های موجود در اسکارن ها که ترکیبی پیچیده و متنوع دارند، کانه ها ، بطور معمول، سولفورها و اکسیدهایی با ترکیب ساده هستند از مهمترین سولفورهای موجود در اسکارن ها اسفالریت و گالن را می‌توان نام برد (4، ص 23)

کانسارهای اسکارن بیشتر به شکل ورقه، عدسی و یا رگه وجود دارند و دارای ضخامت چند ده متر و وسعت چندصد متر می باشند در هر صورت مورفولوژی سولفیدهای سرب و روی بر روی ترکیب اسکارن آهکی تأثیر گذاشته و آنها را بیشتر پیچیده می کند ماده معدنی در این موارد بیشتر به شکل عدسی، ستونی و یا پاکتی شکل دیده می شود شکل کانسار چندین صدمتر در طول و در امتداد گسترش پیدا می کند؛ همچنین ضخامت آن نیز 1 تا 10 متر و یا بیشتر می‌تواند وجود داشته باشد

مقاله نقش تصاویر ماهواره‌ای بعنوان یک ابزار قوی در امر اکتشاف و استخراج
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست