سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
گزارش کارآموزی کشاورزی

عالی

docx 1395 خرداد 14 حجم : 2 مگابایت صفحات : 553500 تومان خرید و دانلود

گزارش کارآموزی کشاورزی

ترویج و آموزش کشاورزی نوعی آموزش غیر رسمی به روستائیان و علاقمندان به کشاورزی برای آشنائی و استفاده از فناوری‌های نو جهت افزایش تولید و بهره وری و درآمد و ارتقای سطح زندگی تولیدکنندگان کشاورزی و رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و روستائی است. ترویج کشاورزی یاری هدفدار در تصمیم‌گیری و شکل گیری نظرات تعریف شده است. کارشناسان آن را نوعی مداخله گری ارتباطی حرفه‌ای می‌‌دانند که توسط یک نهاد به منظور ایجاد تغییرات داوطلبانه رفتاری در کشاورزان با فرض داشتن منافع جمعی یا اجتماعی بنا می‌شود.

ترویج و آموزش کشاورزی

هدف‌هاي ترويج

خصوصي سازي، راهکاري در روند توسعه ترويج کشاورزي

خصوصي سازي ترويج کشاورزي

ترویج و آموزش کشاورزی

ترویج و آموزش کشاورزی نوعی آموزش غیر رسمی به روستائیان و علاقمندان به کشاورزی برای آشنائی و استفاده از فناوری‌های نو جهت افزایش تولید و بهره وری و درآمد و ارتقای سطح زندگی تولیدکنندگان کشاورزی و رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و روستائی است.

ترویج کشاورزی یاری هدفدار در تصمیم‌گیری و شکل گیری نظرات تعریف شده است. کارشناسان آن را نوعی مداخله گری ارتباطی حرفه‌ای می‌‌دانند که توسط یک نهاد به منظور ایجاد تغییرات داوطلبانه رفتاری در کشاورزان با فرض داشتن منافع جمعی یا اجتماعی بنا می‌شود.

هدف‌های ترويج

هدف ترویج کشاورزی رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و ارتقاء سطح زندگی کشاورزان بویژه کشاورزان خرده مالک و تهیدست است تا از طریق آشنائی با یافته‌های پژوهشی و فناوری بصورت ساده و کاربردی بتوانند با افزایش تولید و کاهش هزینه و کسب درآمد بیشتر سطح زندگی خود و خانواده را فراهم نمایند. ترویج کشاورزی در کشورهای در حال توسعه برای رسیدن به اهداف توسعه کشاورزی و روستائی یکی از عناصر ضروری است که بیشتر در قالب نظامهای دولتی و اخیرا در برخی کشورها بصورت فعالیتهای ترویج خصوصی کشاورزان را تحت آموزش به روشهای مختلف قرار می‌دهند. البته در کشور ما این هدف آنگونه که انتظار میرود محقق نگردیده است زیرا کارشناسان ما پس از تحصیل به خاطر کم تجربگی و تئوریک بودن مطالب درسی تدریس شده در دانشگاه اکثرا یا بیکارند یا هنگام ورود به عرصه کار و در عمل به جای کمک به رشد و توسعه کشاورزی و ترویج کشاورزی بین کشاورزان به پشت میز نشینانی تئوری پرداز و آمارساز مبدل می شوند که حتی کشاورزان نیز بر ناکار آمدی بسیاری از آنان در عرصه عمل به علوم آموخته شان شاهدند. و توجه به نابسامانی ها و عدم پیشرفت چشمگیر در این عرصه تاییدی بر این مدعااست .

خصوصي سازي، راهکاري در روند توسعه ترويج کشاورزي

1) مقدمه

ترويج کشاورزي بخش دولتي در ده سال گذشته در بسياري از کشورهاي جهان اعم از کشورهاي صنعتي و در حال توسعه از لحاظ محدوديتها و مسائل مربوط به منابع مالي و تحت پوشش قرار نگرفتن اکثريت وسيعي از کشاورزان مورد انتقاد جدي محافل اقتصادي و سياسي بوده و نقش آن بعنوان تنها متولي انتقال تکنولوژي کشاورزي زير سؤال قرار گرفته است. چالشهايي که در شرايط کنوني، ترويج دولتي را تحت تاثير قرار ميدهند، در واقع آثار و علائم نيروهاي وسيعتر و بازتاب دگر گونيهاي حاصله در ديگر ابعاد زمينه هاي اقتصادي- اجتماعي ميباشند. جهت گيري هاي جديد سياسي در سطح جهاني، راهبردها و سياستهاي اقتصادي و مالي و پيشرفتهاي تکنولوژيکي چند سال اخير سبب پديد آمدن تحولات عمده اي نظير کاهش خدمات بخش دولتي ؛ تمرکز زدايي در تصميم گيري ها و مشارکت بيشتر حکومتهاي محلي و تشکلهاي بهره برداران خصوصي ، مشروعيت يافتن بيشتر اقتصاد مبتني بر بازار در بخش وسيعي از جهان و تشويق ابتکارات و فعاليتهاي خصوصي گرديده است. اين تحولات به نوبه خود بخش کشاورزي و به تبع آن ترويج را در ابعاد و صور گوناگون تحت تاثير و تغيير قرار داده اند. گرچه ماهيت نيروهاي تحول بخش و دامنه آهنگ تغييرات در کشور هاي مختلف، متفاوت است، ولي به عقيده بسياري از صاحب نظران مهمترين و تعيين کننده ترين عامل تحول ترويج جهاني در شرايط کنوني همان تجديد نظر در چگونگي تامين منابع مالي لازم براي ارائه خدمات موثر ترويجي و نحوه کنترل و نظارت بر نحوه هزينه کردن آن است. اين موضوع در قالب مفاهيم ، راهبردها و سياستهايي چون ًخصوصي سازي ً ،ً تجاري کردن  ً  ، ً پايداري اقتصادي ً و ً کاهش هزينه ً بعنوان يکي از مباحث اساسي در محافل علمي و سياستگذاري ترويج بين المللي مطرح بوده است( حسيني،1375).

 تجربه چندين دهه تلاشهاي توسعه اي با رويکرد بالا به پايين و نتايج بدست آمده در کشورهاي در حال توسعه، نشان مي دهد که اين رهيافت در يافتن راه حل مشکلات روستايي از قبيل فقر، بيکاري، نابرابري، مهاجرت، فرسايش منابع طبيعي و نابودي منابع توليد، با شکست روبرو شده است. به زعم کارشناسان، اين رهيافت در کار توسعه روستايي واقع گرا، پايدار و دراز مدت نبوده است و در سالهاي اخير ناکار آيي رهيافت بالا به پايين، ذهنيت کارشناسان و برنامه ريزان را به چالش کشيده و آنچه امروز در قالب رهيافتهاي پايين به بالا مطرح مي شود، حاصل دگرگوني در پندارهاي نادرست گذشته در مورد رهيافت متعارف از بالا به پايين است (چيما و دنيس، 1373). امروزه سياستگذاران به فراست دريافته اند که برنامه هاي توسعه روستايي بايد از رهيافتي پيروي کنند که ضمن تأمين اهداف مورد نظر در سطح ملي، باعث ايجاد تحرک و پويايي در جامعه روستايي شود تا در آينده اينگونه جوامع براي انتقال به مراحل نوين توسعه، آمادگي لازم را بدست آورند. جوهره رهيافت جديد، بر مبناي تمرکز زدايي و سپردن کار مردم به مردم در بستري از مشارکت واقعي مي باشند. اهميت اين رهيافت، سازمانهاي ملي و بين المللي را بر آن داشته است تا با ابعاد فرصتهايي در قالب کارگاههاي آموزشي، سمينارها و کنفرانسها، به تبادل تجارب و تبيين ابعاد مختلف رهيافت پايين به بالاي توسعه مبتني بر تمرکز زدايي بپردازند (فائو، 1371).

بخش کشاورزي، يکي از منابع اصلي اشتغال زايي و تامين درآمد در بسياري از کشورهاي جهان، بخصوص در کشورهاي در حال توسعه به حساب مي آيد و در اين زمينه، عهده دار تامين امنيت و سلامت غذايي بعنوان هدف ملي مي باشد. امروزه کشاورزي نه تنها بعنوان تامين کننده نيازهاي معيشتي مردم، بلکه بعنوان زمينهاي مناسب در جهت تامين و توليد کالاهاي صادراتي به منظور تامين ارز و سامان دهي امور اقتصادي، بعنوان بخشي تجاري در اقتصاد جهاني چه براي کشورهاي کم درآمد و چه براي کشورهاي پردرآمد عمل مي کند. بدليل اهميت بخش کشاورزي، انجام تحولات سازنده در راستاي حصول پايدار اهداف برشمرده شده در اين بخش مورد توجه همگان است(sanis,1990). در اين راستا دو چالش پيش روي توسعه پايدار بخش کشاورزي وجود دارد:

1)پاسخ مطلوب به نيازهاي رو به رشد جمعيت انبوه متقاضي محصولات بخش کشاورزي در کشورهاي در حال توسعه و حصول پايدار اهداف ملي در زمينه سلامت و امنيت غذايي، کاهش فقر و پايداري زيست محيطي.

2) کارآمد بخش کشاورزي از طريق افزايش بهره وري توليد و استفاده از مزيتهاي نسبي موجود در اين بخش براي حضور موثر در بازارهاي جهاني، به نحوي که موتور محرکه براي تمام بخشهاي اقتصادي جامعه به حساب آيد (1994، Brown).

اطلاعات و دانش فني در ساز و کار هاي توليد و بازاريابي بخش کشاورزي بعنوان فاکتورهاي مهم هم پاي زمين، نيروي کار و سرمايه عمل مي کند و ترويج کشاورزي، تامين و يا تسهيل گري کارکرد بهينه اين عامل مهم را در بخش کشاورزي بر عهده دارد و تحولات صورت گرفته، قطعاً مي تواند بر ساختار و کارکرد ترويج کشاورزي تاثير بگذارد (1994، Antholt).بعلاوه، بعد از جنگ سرد، فشاربراي تعديلات ساختاري و اصلاحات اقتصادي و شناخت اثرات منفي گسترش ناپايدار بخش کشاورزي (متبلور شده در انقلاب سبز) نظير تخريب محيط زيست، لزوم انجام تغييراتي را در اين بخش، به منظور حرکت بسوي توسعه جامع و پايدار، بيش از پيش نمايان ساخت و در اين راستا تغييرات ساختي- کارکردي به شکل طراحي مجدد سيستم مالي و تمرکز زدايي نهادي به منظور جبران کمبودهاي حاصل از گسترش بيش از حد دولت نظير فقدان نيروي انساني متخصص، کمبود و اتلاف منابع ملي و ظرفيت سازماني محدود، در دستور کار دولتها قرار گرفته است. تحولات صورت گرفته در بخش کشاورزي و ساختار دولتي منجر به تحت فشار قرار دادن ساختار دولتي ترويج کشاورزي در جهت تغيير سازنده شده است؛ اين فشارها، هم از سطح بالا (سياستهاي ملي) و هم از سطح پايين (کشاورزان و نهادهاي آنها) نشأت گرفته است؛ بعلاوه از بدو نهادينه شدن کارکردهاي ترويجي، تاکنون تغيير و تحولات مداومي در اهداف، روشها . رهيافتها و سازمانهاي ترويجي به شکل انتقال فناوري، مشاوره، اطلاع رساني و تسهيل يادگيري و غيره رخ داده است. همچنين، زمينه سازي براي حضور کارآمد بخش سوم- کشاورزان و مشارکت نهادينه شده آنها در قالب سازمانها و اتحاديه ها- به طور فزاينده مورد توجه قرار گرفته است که اين امر در واقع به معناي واگذاري مسئوليت بيشتر به مخاطبان و استفاده کنندگان از خدمات ترويج با تفويض بهينه اختيارات به آنها در رويه اي مشارکتي و تعاملي مي باشد. بهر حال، بهبود مشارکت تمام نيروهاي درگير چه از بخش خصوصي (اعم از انتفاعي يا غيرانتفاعي) و چه از بخش سوم، مورد توجه است و تحولات محسوسي حاصل بازتابهاي انتقادات موجود بر غلبه ناکارآمدي بخش دولتي و بعنوان خطمشي هايي در جهت هدايت فرايندهاي بخش خصوصي در تمام زمينه ها از ترويج کشاورزي به چشم مي خورد و در اين راه، بدليلهاي گوناگوني چون تعديلات ساختاري خصوصي سازي و استفاده منسجم از راهبردهاي مشارکتي در جهت تمرکز زدايي برنامه ريزي شده مورد آزمون قرار گرفته اند. (چيما و دنيس، 1373).

گزارش کارآموزی کشاورزی
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست