سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
اثرات و عوامل موثر بر طلاق

عالی

docx 1395 خرداد 15 حجم : 2 مگابایت صفحات : 755000 تومان خرید و دانلود

اثرات و عوامل موثر بر طلاق

طلاق يکي از غامض ترين پديده هاي اجتماعي عصر ما را از ديدگاه کساني که بيش از همه آنها لطمه مي بينند بررسي مي کند. پديده طلاق (راه حل) رايج و قانوني، عدم سازش زن و شوهر، فروريختن ساختمان خانواده، قطع پيوند زناشويي و اختلاف ارتباط پدرو مادر با فرزند، توجه اصلي به پيامدهاي طلاق و اثرات روحي، عاطفي، اجتماعي و اقتصادي آن بر فرزند است و در کنار آن به علل و موجبات طلاق اشاره ي کوتاهي کرده، سابقه ي طلاق به 20 قرن مي رسد. مذاهب عمده همانگونه که در زمينه ي ازدواج و روابط زن و مرد رهنمودها و معيارهايي مقرّر کرده اند به امکان قطع اين رابطه و نحوه ي آن نيز پرداخته اند امّا فقط در چند دهه ي اخير است که طلاق به عنوان يک مسأله ي جدي اجتماع مطرح است.

پایان نامه اثرات و عوامل موثر بر طلاق

توجه نمایید که این فایل با فرمت ورد بوده و قابل ویرایش است.

 

                                            فهرست مطالب :

فصل اول : کلیات تحقیق

    مقدمه ........................................................................................................................... 1 

    بیان مسئله ..................................................................................................................... 3

    اثرات و عوارض طلاق ................................................................................................. 6

    آثار اجتماعی طلاق ..................................................................................................... 7

    عوامل مؤثر بر طلاق .................................................................................................... 9

    راه حل مسئله ............................................................................................................. 11

    اهمیت و ضرورت تحقیق .......................................................................................... 13

    اهمیت تحقیق از لحاظ اجتماعی .............................................................................. 15

    اهمیت تحقیق از لحاظ شخصی ................................................................................ 17

    ضرورت تحقیق .......................................................................................................... 18

    اهداف تحقیق ........................................................................................................... 19

    هدف کلی ................................................................................................................. 20

 

فصل دوم : مبانی نظری و پیشینه تحقیق

     مبانی نظری .............................................................................................................. 21

    طلاق از دیدگاه اسلام ............................................................................................... 27

    طلاق از دیدگاه قرآن ............................................................................................... 29

    طلاق از دیدگاه مسیحیت .......................................................................................... 31

    تاریخچه طلاق ........................................................................................................... 33

    طلاق و انواع آن ....................................................................................................... 33

    پیشینه تحقیق .............................................................................................................. 35

    مدل ........................................................................................................................... 37

    فرضیه های تحقیق .................................................................................................... 38

    مفاهیم و متغیر ها ....................................................................................................... 38

 

فصل سوم : روش تحقیق

    روش تحقیق ............................................................................................................... 40

    نحوه انجام کار .......................................................................................................... 40

    جامعه آمار ی.............................................................................................................. 40

    جمعیت نمونه و شیوه نمونه گیری ............................................................................ 40

 

فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها و اطلاعات

    نمودار و جداول مربوط به طلاق ...................................................................... 65-41

 

فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات

    نتایج یافته ها .............................................................................................................. 66

    پیشنهادات ................................................................................................................... 69

    پرسشنامه ..................................................................................................................... 69

    منابع و مأخذ.............................................................................................................. 70

 

مقدمه

 

        وقتي که جغد طلاق بر آستانه ي خانه اي نشست و غبار غربت و تنهايي فضاي غمگين آشيانه اي را در خود گرفت، جوجه هاي بي پناه و سرگردان در جستجوي پدر و مادر خويش پرپر مي زنند. گاه در دامن مادر مي آويزند تا لانه را رها نکند و گاه پدر را صدا مي زنند تا براي هميشه ترکشان نگويد، زيرا آنان هنوز در آستانه ي پروازند، هنوز دهان گرسنگي خود را براي غذاي محبّت والدين گشوده اند، هنوز گرماي تن مادر را مي طلبند تا بال و پر بگشايند و در آسمان پاک و صاف خوشبختي اوج گيرند و زمزمه صدايشان دشت سرسبز زندگيشان را پراکند، ولي اکنون اين جغد طلاق است که بر سرشان فرود آمده و کابوس غربت و اندوه بر چشمان منتظرشان نشسته است. اينک پدر يا مادر کداميک پرواز را تا انتها به آنان خواهند آموخت؟ کداميک بال نوازش بر سر اين جوجگان بي پناه خواهد گسترد؟ کداميک فروغ محبّت را به لانه ي تاريک هدايت خواهد کرد؟ و اينها پرسشهايي است که کودک در جستجوي پاسخ آنان است.

او قانون نمي داند، او تنها مي خواهد به يک اندازه با هر دوتاي پدر و مادر باشد و از رنج بي پدري يا بي مادري به يک ميزان افسرده و نگران است.

فراموش نکنيم که طلاق يک فاجعه است امّا اگر تنها راه حل موجود باشد وظيفه داريم اثرات مخرب آنرا به حداقل برسانيم. کودکان قربانيان بلافصل طلاق والدين خويشند. اگر نتوانستيم فضاي مطلوب و شادي بخش خانوادگي را برايشان فراهم کنيم دست کم بايد بياموزيم که چگونه آنها را از صدمات ناشي از طلاق تا حد امکان در امان داريم.

طلاق يکي از غامض ترين پديده هاي اجتماعي عصر ما را از ديدگاه کساني که بيش از همه آنها لطمه مي بينند بررسي مي کند. پديده طلاق (راه حل) رايج و قانوني، عدم سازش زن و شوهر، فروريختن ساختمان خانواده، قطع پيوند زناشويي و اختلاف ارتباط پدرو مادر با فرزند، توجه اصلي به پيامدهاي طلاق و اثرات روحي، عاطفي، اجتماعي و اقتصادي آن بر فرزند است و در کنار آن به علل و موجبات طلاق اشاره ي کوتاهي کرده، سابقه ي طلاق به 20 قرن مي رسد. مذاهب عمده همانگونه که در زمينه ي ازدواج و روابط زن و مرد رهنمودها و معيارهايي مقرّر کرده اند به امکان قطع اين رابطه و نحوه ي آن نيز پرداخته اند امّا فقط در چند دهه ي اخير است که طلاق به عنوان يک مسأله ي جدي اجتماع مطرح است.

من با طرح اين مسأله و تحقيق در اين مورد و با بيان اينکه طلاق بلاي خانمان سوز است در صدد بررسي علل و عوامل اصلي اين پديده ي شوم برآمدم تا خوانندگان اين تحقيق اين مسأله را جدّي تر گرفته و راهکارهاي آنرا براي زندگي خود در نظر گيرند تا بتوانند خود را از دام اين بلا برهانند.

 

بيان مسئله: طلاق

طلاقدر لغت به معني گشودن گره و رها کردن است. در فقه اسلامي در تعريف طلاق گفته اند: طلاق عبارتست از زائل کردن قيد ازدواج با لفظ مخصوص. (صفائي، امامي، 1372، ص 259).

در حقوق امروز ايران طلاق ممکن است به حکم دادگاه يا بدون آن واقع شود و در تعريف آن مي توان گفت: طلاق عبارتست از انحلال نکاح دائم با شرايط و تشريفات خاص از جانب مرد يا نماينده ي قانوني او. بنابراين طلاق ويژه ي نکاح دائم است و انحلال نکاح منقطع از طريق بذل يا انقضاءِ مدت صورت مي گيرد. ماده ي 1139 قانون مدني در اين باره مي گويد: «طلاق مخصوص عقد دائم است وزن منقطعه با انقضاء مدّت يا بذل آن از طرف شوهر از زوجيت خارج مي شود. (همانجا، صص 259-260)

طلاق يکي از آسيب هاي اجتماعي است که در چند دهه ي اخير در اکثر کشورهاي جهان رشد روزافزوني داشته است. در ايران نيز طبق آخرين آمار مربوط به سازمان ثبت احوال کشور، کل موارد ثبت شده ي طلاق در مناطق شهري و روستايي ايران در سال 1371 معادل 33983 مورد بوده است که اين شاخص با حدود 80% افزايش در سال 1380 به 61013 مورد رسيده است. عمق مسأله زماني آشکار مي شود که نتايج پژوهشهاي متعدّد داخلي و خارجي در زمينه تأثيرات عميق روانشناختي، اجتماعي، اقتصادي و حتّي قانوني طلاق بر روي همه ي کساني که به نحوي در آن درگير هستند، در نظر گرفته شود.

با اين وجود، در جريان زندگي يک زوج، گاه شرايطي پيش مي آيد که طلاق، اين «مکروه ترين حلال خداوند» اجتناب ناپذير مي گردد. در چنين شرايطي همچون هر موقعيت استرس آور ديگري در زندگي، لازم است به مقابله با آن پرداخت و در جهت به حداقل رساندن آسيبها و عوارض ناشي از آن تلاش کرد. در اين ميان کودکان و نوجواناني که ناخواسته در معرض اين پديده قرار گرفته و ناچار به سازگارشدن و انطباق با چالشها و تغييرات ناشي از آن مي گردند، به لحاظ آسيب پذيري بيشتر، نياز ويژه اي به توجّه و مراقبت و اقدامهاي خاص دارند. (قديري، 1382، ص1)

چنانچه عملي در زندگي از جانب مرد ديده شود که ادامه ي زندگي زن با او صلاح نباشد يا موجبي در زن باشد که براي مرد ادامه ي زندگي سخت و مشکل باشد، اگر رفع آن علّت ممکن نباشد و مورد و زمينه براي طلاق مهيا باشد، طلاق امري شرعي و بي مانع است. در اين مورد زن و شوهر و خانواده ي طرفين از تشديد مسأله بايد بپرهيزند و از هرگونه سخن ناروايي نسبت به مرد يا زن يا خانواده ي هر يک از آن دو نفر خودداري کنند.

اختلاف مرد با همسرش اگر علّتي شرعي داشته باشد موجب اين نگردد که ديگران يا خود آن دو نفر دچار گناهان زبان از قبيل: غيبت، تهمت و تحقير و سرزنش و استهزاء گردند، که اين گونه گناهان باعث ازدياد شعله ي کينه ي زن و مرد و خانواده هاي آنان نسبت به يکديگر و باعث عذاب انسان در روز قيامت است.

متأسّفانه با پيش آمدن زمينه ي طلاق، درِ غيبت و تهمت و کينه توزي در خانواده ها باز مي شود و تعداد زيادي از افراد خانواده دچار اين گناهان سنگين و شقاوت بار مي گردند.

زن يک وقت زن زندگي نيست و تحمّل او براي مرد بسيار مشکل، يا مرد مردي است که در ضمن عقد شرايطي را با زن امضاء کرده که در صورت عملي نشدن آن شرايط زن حق طلاق داشته باشد و يا بالعکس. در اين وقت فقط بايد با آرامي و آرامش و بدون آلوده شدن به معصيت، طلاق صورت بگيرد، نه اينکه منجر به جار و جنجال و دعوا و کشيده شدن پاي دو خانواده به معرکه و تحقّق همه گونه معصيت حق و آبروريزي براي دو خانواده آبرودار شود. (انصاريان، 1375، صص 533-534).

طلاق مي تواند چنان تجربه ي دردناکي باشد که بسياري ازوالدين پاسخگويي به نيازهايکودکان خود را درست در زماني که خودشان به حمايت هيجاني و توجّه بيشتري نياز دارند، دشوار مي يابند. براي کمک به بچّه هايتان در سازگاري با طلاق، بايد ياد بگيريد که احساسات خودتان و شرايط جديد را اداره کنيد.

طلاق يک رويداد منحصر به فرد نيست، بلکه فرايندي است که در جنبه هاي مختلف آن در طول زمان آشکار مي گردد و اين مستلزم يک رشته تغييرات و سازمان يابيهاي مجدّد خانواده مي باشد که ممکن است چند سال طول بکشد. با رويدادها و هيجانهايي که به همراه اين تغييرات پديد مي آيند، نمي توان يک شبه برخورد کرد. سازگاري يافتن براي هر يک از اعضاء خانواده مستلزم زمان است.

جدايي و طلاق مي تواند طيف وسيعي از عواطف و هيجانهاي مختلف را برانگيزد. شما ممکن است احساسات خشم، انزوا، اضطراب، سرخوشي، افسردگي، گناه، از دست دادن کنترل، ترس، بي کفايتي و ناامني را تجربه کنيد. ممکن است به توانايي خود در برخورد با نيازهاي فرزندانتان ترديد نماييد، زيرا همزمان با فشار نيازهاي خودتان هم مواجه هستيد، گاهي اوقات والدين ممکن است احساس کنند که در مورد بچّه هايشان کوتاهي کرده و در ارزشمندي و کفايت خود شک کنند. بايد دانست که اين هيجانها و دشواريها، بخش طبيعي عبور از جريان جدايي و طلاق محسوب مي شوند. (قديري، 1382، صص 17-18).

تمام و احتمالاً بسياري از طلاق گرفتن ها راحت و آسان نيست. تعداد اندکي از طلاق ها به رشد متقابل تمام افراد درگير مي انجامد. طلاقي که به طور دوجانبه انتخاب شود و همزمان با رشد زندگي دو طرف به وقوع بپيوندد و به دلايل يکسان به آزادي بيشتر جهت رشد تمام افراد بيانجامد «طلاق بر حق» است. کار باليني ام نشان داده که «طلاق برحق» بي نهايت نادر است. «طلاق به ناحق» زماني که يک يا هر دو طرف احساس درماندگي مي کنند، يعني وقتي که به طور دوجانبه رشدي صورت نمي گيرد، هنگامي که خشم و سرزنش، احساس بي عدالتي و کمبود احترام به خود گريبان گير هر دو عضو شده است، به نظر مي رسد طلاق «به ناحق» براي يکي از والدين يا هر دو رخ مي دهد، در حاليکه «طلاق بر حق» به طور دوجانبه انتخاب مي شود، تصميمي که طي زمان و به دليل واضح و اظهار شده در چهارچوب کلنهاد خانواده تکامل يافته است. (گنجي زاده، 1379، صص 627-628).

 

اثرات و عوارض طلاق:

با اينکه طلاق به حکم ضرورت براي اجتناب از مخاطراتي پذيرفته شده است، مع هذا چون از عوامل گسيختگي و پاشيدگي کانون خانواده است، به ناچار عواقب اجتماعي آنرا بايد انتظار داشت، زيرا طلاق در نظر جرم شناسان در واقع از عوامل جرم زا محسوب مي شود، ميزان طلاق را در يک جامعه مي توان به مثابه معيار عدم ثبات و تزلزل اجتماعي تلقي کرد، از نظر جرم شناسان نتايج وخيم طلاق را بايد به اين شرح بررسي نمود:

1- اثر طلاق در مردان و زنان که فاقد فرزند هستند.

2- اثر طلاق در فرزندان.

3- زيانهاي اجتماعي طلاق

درمردان اثرات طلاق اين است که آنان را افرادي

اثرات و عوامل موثر بر طلاق
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست