سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین و افسردگی کودکان

عالی

docx 1396 مهر 20 حجم : 2 مگابایت صفحات : 1287500 تومان خرید و دانلود

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین و افسردگی کودکان

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین پرخاشگری و افسردگی در بین دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی شهرستان ابهر که فرضیه عنوان شده عبارتند از اینکه بین پرخاشگری و افسردگی رابطه معنی داری وجود دارد

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین و افسردگی کودکان 

 
 
چکیده 7
 
فصل اول:کلیات تحقیق8
 
مقدمه 9
 
بیان مسئله 10
 
اهمیت و ضرورت تحقیق11
 
فصل دوم: پیشینه و ادبیات تحقیق13
 
پرخاشگری14
 
انواع پرخاشگری18
 
علل وانگیزه های پرخاشگری22
 
کروموزمهای جنسی و پرخاشگری25
 
نظریه یادگیری اجتماعی30
 
پرخاشگری چگونه یادگرفته می شود 35
 
کنترل پرخاشگری 41
 
اختلال دوقطبی47
 
دیس وتایمی و سیکلوتایمی51
 
سیکوتیک در برابر نوروتیک 53
 
افسردگی قطبی 65
 
نظریه های مربوط به افسردگی67
 
نقش وراثت در اختلالات دو قطبی 72
 
الگتروشوک درمانی76
 
نظریه های روان یویایی 81
 
نظریه یادگیری 86
 
نظریه شناختی 93
 
بی پناهی آموخته شده اولیه97
 
فصل سوم:روش تحقیق 100
 
جامعه آماری101
 
روش آماری مربوط به فرضیه ها103
 
فصل چهارم: یافته ها وتجزیه وتحلیل داده ها 105
 
فصل پنجم: بحث نتیجه گیری 113
 
پیشنهادات 116
 
محدودیت117
 
منابع وماخذ 118
 
 
چکیده:
 
هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین پرخاشگری و افسردگی در بین دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی شهرستان ابهر که فرضیه عنوان شده عبارتند از اینکه بین پرخاشگری و افسردگی رابطه معنی داری وجود دارد که جامعه مورد مطالعه دانش آموزان مقطع پنجم ابتدایی شهرستان ابهر است که از بین 1350 نفر، 70نفر بصورت روش نمونه گیری طبقه ای و به عنوان حجم نمونه انتخاب گردیده که پرسشنامه های افسرگی و پرخاشگری بر روی آنها اجرا گردیده است که بعد از اجرای پرسشنامه در بین آزمودنیها و بدست آوردن نمرات خام از طریق روش آماری ضریب هم بستگی آمار را بدست آورده که نتایج بدست آمده حاکی از آن است که بین افسردگی و پرخاشگری رابطه معنی داری وجود دارد و سطح معنی داری آن برابر05/0p>است.
 
 فصل اول
 
کلیات تحقیق
 
 
مقدمه :
 
پرخاشگری یکی از پدیده های مهم روانی ـاجتماعی است که قسمت اعظم تاریخ مدون انسان پیرامون آن رقم خورده است. برخی سپیده دم تاریخ را با بیان قتل هابیل بدست قابیل آلوده به پرخاشگری و خشونت می دانند. کوالسکی بر اساس پژوهشهای انجام شده خود می نویسد: از 5600 سال پیش تا امروز بشر فقط 292 سال در صلح و صفا گذارنیده و بقیه را در جنگ و ستیز بوده است اگر تاریخ انسان را ورق بزنیم پر از خونخواری و قتل و غارت و کشتار و بزرگترین افتخار قهرمانان تاریخ این بوده است که توده های گسترده تری از انسانها را کشته یا به کشتن داده اند. از آن سردار رومی می توان نام برد که چهل هزار غلام را در روم به صلیب کشیده است. که تمام این موارد نمونه هایی بارز از پرخاشگری در ایران و جهان بوده است که به طور گسترده خود را نشان می دهد ولی پرخاشگری امروزه در مدارس و حتی در خانواده و خانه ها در بین زنان و مردان خود را نشان می دهد که به صورت زنی که از شوهر خود انتقاد می کند یا مردی که حضور همسرش را در یک مهمانی نادیده می گیرد و تمام این موارد که می تواند در زندگی زناشویی باعث پرخاشگری شود و بدون در نظر گرفتن فرزندان که چه ضربه ای به روحیات آنها خواهد خورد و تمام این نوجوانان و جوانان سرخورده می تواند حاصل این زندگی های بدون برنامه باعث پرخاشگری به دلیل خشم یا برای هیجان ایجاد نمی شود. بلکه هدف به دست آوردن پاداشهای مطلوب مثل پول یا کالای با ارزش است و تمام این موارد ممکن است که در نظر فرد دیگر امری نامطلوب جلوه کند که تمام مشکلات را بوجود آورد و پرخاشگری ناشی از خشم که این نوع پرخاشگری عموماَ با علائم برانگیختگی هیجانی و اغلب ناشی از ناکامی است که در زندگی زوجین دیده می شود که تمام موارد را می تواند در گوشه گیری و انزواطلبی فرزندان و به گونه ای افسردگی تاثیر بگذارد که این مسأله باعث می شود کودک بعدها دچار ناراحتیها می شود که عامل اصلی ناراحتی خود را در والدین خود می دانند.
 
 بیان مسئله:
 
پرخاشگری را رفتاری تعریف کرده اند که هدف آن صدمه زدن به خود یا دیگری باشد و آنچه در این تعریف حائز اهمیت است، قصد و نیت رفتار کننده است یعنی آسیب رسانیدن تصادفی به شخص دیگر، پرخاشگری نیست در عمل بسیاری از پژوهشگران ترکیبی از این دو تعریف را به کار می برند رفتاری که به دیگران آسیب می رساند به خصوص وقتی که کودک بداند رفتارش به دیگری آسیب می رساند همه مسأله ای مثلاَ در زندگی زناشویی یا محل کار و ... دیگر می تواند باعث پرخاشگری فرد شود ولی در محیط خانواده و پرخاشگری در بین زنان و مردان باید در نظر داشته باشیم که ضربه نهایی به فرزند خانواده وارد نشود زیرا گاهی بعضی از رفتارها باعث اختلال رفتاری و روانی کودکان می شود مانند افسردگی، بیش فعالی، گوشه گیری، شب ادراری و... که اینها در وهله اول وظیفه والدین کودک است که زندگی و محیط خانه را محیطی امن و آرام برای فرزند بوجود آورند تا مشکلات روحی و روانی به سراغ آنها نیاید.
 
 اهداف تحقیق:
 
هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین و حالتپرخاشجویانه مادران و پدران با یکدیگر می تواند باعث افسردگی کودکان شود رفتاری مثل گوشه گیری و انزوا و تنهایی را در کودکان گسترش می دهد یا نه و آیا بین کودکان افسرده و کودکان عاری از لحاظ پرخاشگری تفاوت وجود دارد یا نه و آیا کودکان پرخاشگر بیشتر دچار افسردگی می شوند یا نه؟
 
اهمیت و ضرورت تحقیق:
 
زیست شناسان بر این باورند بیشترین تغییراتی که هنگام پرخاشگری در بدن و اعمال آن روی می دهد همانهایی است که هنگام به کار افتادن امیال جنسی به وقوع می پیوندد پرخاشگری در زندگی زناشویی می تواند مشکلاتی را به همراه آورد که این مشکلات می تواند بیشتر گریبانگیر فرزند خانواده شود به این صورت که عدم برخورد صحیح همسران نسبت به یکدیگر و مشاجره در نزد کودک می تواند تاثیر منفی بر روی فرزند داشته باشد که امید است با تحقیقات انجام شده بتوان در ایجاد رابطه صمیمانه والدین راه حلهایی را بوجود آورد تا باعث رشد و شکوفایی فرزند خانواده در جهت مثبت باشیم. همواره ناکامی در خانواده و محیط خانواده می تواند در پرخاشگری زوجین نقش داشته باشد که تصور نابجا و نادرست از ناکامی و نرسیدن به آرزوهایی از زندگی که تمام این مسائل با نگرش درست و عاقلانه می تواند از بین برود.
 
فرضیه تحقیق:
 
بین پرخاشگری والدین و افسردگی کودکان رابطه معنی داری وجود دارد .پرخاشگری در بین والدین دارای کودکان افسرده بیشتر از کودکان غیر افسرده است.
 
متغیرهای تحقیق: کودکان پرخاشگر بیشتر از کودکان عادی دچار افسردگی می شوند.
 
پرخاشگری والدین متغیر مستقل
 
افسردگی کودکان متغیر وابسته
  
واژه ها و مفاهیم و تعاریف عملیاتی:
 
افسردگی عبارت است از یک اختلال رفتاری و روانی که شامل گوشه گیری و انزواطلبی و عدم برخورد با دیگران و عدم هم صحبت شدن و ارتباط برقرار کردن و احساس گناه داشتن و بالاخره عبارتند از نمره ای است که آزمودنی از آزمون افسردگی یک بدست آورده است.
  پرخاشگری عبارت است حالت خصمانه ای که با دیگران انجام داده و ضربات روحی و جسمی که به فرد مقابل وارد کرده و ضربه وارد کردن به دیگران و آسیب رساندن به دیگران و بالاخره عبارتند از نمره ای است که آزمودنی از آزمون پرخاشگری بدست آورده است.
دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین پرخاشگری والدین و افسردگی کودکان
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست