سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
مهارت شغلی مدیر آموزشگاه

عالی

docx 1395 خرداد 16 حجم : 2 مگابایت صفحات : 1283500 تومان خرید و دانلود

مهارت شغلی مدیر آموزشگاه

مهمترین و برجسته ترین شاخص آموزش در آموزشگاه ها مدیریت بر آموزشگاه ها می باشد. مدیران معمولاً بر مبنای مبانی و اصول فلسفه آموزش و پرورش مدیریت را انجام می دهند. در نظام جمهوری اسلامی که نظام معتقد به اسلام و مردم پای بند اصول و مبانی توحید و جمهوری اسلامی هستند. مدیران هم اصول و مبانی مدیرت های اسلامی را عندالزوم پیاده می کنند. در سبک مدیریت ممکن است هدف گرا، انسان گرا، و یا میانی که ترکیبی از انسان گرایی و هدف گرایی است اعمال نمایند.

این فایل دارای فرمت word و کامل می باشد.
  
                                       موضوع:مهارت شغلی مدیر آموزشگاه
 
 فهرست
 مقدمه                                                                                                                           
 فصل اول                                                                                                                 
 1 ) توانایی تشخیص مفهوم مدیریت و اصول آن ؛                                                              
  1/1 ) آشنایی با مفهوم سیستم و انواع آن ( سیستم های باز و بسته و کارکردهای آن ها )؛        
  2/1 ) آشنایی با مفهوم سازمان و انواع آن و کارکردهای سازمانهای رسمی و غیررسمی ؛    
  3/1 ) شناسایی سبک های مدیریتی، آشنایی با اصول مدیریت و کاربرد آنها ؛                                  
 
فصل دوم                                                                                                                   
 2 ) توانایی تشخیص مفهوم مدیریت آموزش و کارکردهای آن                                          
 1/2 ) شناسایی : مفهوم آموزش و آموزشهای رسمی و غیررسمی سازمان نیافته ؛                               
 2/2 ) شناسایی ویژگی های آموزش های فنی و حرفه ای و شناسایی نقش سازمان                  
 آموزش فنی و حرفه ای در نظام آموزشی کشور ؛
  3/2 شناساییی مفهوم مدیریت آموزشی و اصول آن، جایگاه مدیریت آموزشی در                   
 آموزشگاههای فنی و حرفه ای و آشنایی با اصول مدیریت آموزشی و کارکردهای آن؛
 
 فصل سوم                                                                                                                    
 توانایی اجرای مقررات و آیین نامه های موسسات کارآموزی ؛
 شناسایی : ویژگی ها، قوانین و مقررات تأسیس ؛                                                                  
  فرایند اخذ مجوز ؛                                                                                                          
  اصول اجرای مقررات وآییم نامه های تأسیس آموزشگاههای فنی و حرفه ای ؛                                  
  آشنایی با مسایل و مسئولیت های حقوقی مدیریت آموزشگاه.                                            
 3 ) قوانین و مقرّرات تأسیس آموزشگاه های فنی و حرفه ای :                                                        
 
 فصل چهارم                                                                                                               
 توانایی برنامه ریزی و نظارت بر اجرای برنامه ها ؛                                                       
  1 . 4 ) دوره های اجرائی قابل اجرا در آموزشگاه ؛                                                                    
  2 . 4 ) اصول تشخیص و انتخاب کار در آموزشی آموزشگاه ؛                                         
  3 . 4 ) فرآیند برنامه ریزی آموزشی استاندار مهارت آموزشگاه ؛                                     
  4 . 4 ) اصول تدوین اهداف کلی و جزئی دوره آموزشی آموزشگاه ؛                                               
 5 . 4 ) اصول تحلیل محتوای دوره آموزشی آموزشگاه ؛                                                
  6 . 4 ) اصول تأمین امکانات آموزشی آموزشگاه ؛                                                       
  7 . 4 ) اصول مدیریت بر اجرای دوره های آموزشی آموزشگاه
 
فصل پنجم                                                                                                             
 توانایی ارزشیابی از دوره های آموزشی ؛                                                                       
  شناسایی :                                                                                                                    
  اصول ارزشیابی جامع و فراگیر ( ارزشیابی پایانی، نظرسنجی از فراگیر و مدرس)؛          
  اصول ارزشیابی از اثربخشی آموزشی.  
  
فصل ششم                                                                                                                   
 1 ) پایه های اساسی آیین نگارش ؛                                                                                             
  2 ) مقررات مکاتبات اداری ؛                                                                                       
  3 ) اصول استناد به قوانین و مقررات ؛                                                                       
  
فصل هفتم                                                                                                                
 توانایی برقراری روابط انسانی ؛                                                                                     
  - مفهوم ارتباط و عوامل تشکیل دهنده آن ؛                                                                
 -  عوامل موثر ارتباطی ؛                                                                                            
 -  موانع ارتباطی ؛                                                                                                           
  - اصول برقراری روابط انسانی ؛                                                                                     
  - آشنایی با اصول روان شناسی عمومی ؛                                                                         
  - آشنایی با جامعه شناسی عمومی.                                                                                             
 
فصل هشتم                                                                                                                 
 1 ) اصول مقدماتی حسابداری عمومی ؛                                                                             
  2 ) مراکز مالی و اداری مرتبط با آموزشگاه ؛                                                            
  3 ) تعرفه های آموزشی ؛                                                                                                   
 4 ) درآمد و هزینه ها ؛                                                                                                
  5 ) اصول نظارت بر امور مالی آموزشگاه.                                                              
 
 
فصل نهم                                                                                            
 توانایی پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و بهداشت کار ؛                                
  1 ) حوادث شغلی و علل بروز آنها ؛                                                                          
  2 ) بهداشت محیط کار با وسایل ایمنی و بهداشت کار وکاربرد آنها ؛                                           
  3 ) شناسایی اصول پیشگیری از حوادث و رعایت نکات ایمنی و حفاظتی                          
  بهداشت کار؛
 4 ) عوارض جانبی و اصول انجام کمک های اولیه ؛                                                                     
 5 ) آتش سوزی و اصول انجام آتش نشان ؛                                                                             
6) منابع و ماخذ                                                                                                      
 
 
مقدمه :
 
 تغییر ساختار زندگی اجتماعی از زندگی گروهی و محدود خانوادگی و ایلی و قبیله ای به زندگی در جوامع گسترده و متنوع در نهادها و سازمان ها با تکالبف و وظایف مختلف افراد و ایفای نقش انسانها در فرآیند اداری سازمان ها و نهاد به عنوان یک عضو از هزاران و میلیونها عضو باعث به وجود آمدن کارکردهایی در درون سیستم های سازمانی گردید و امروزه شاهد صدها اداره و سازمان و نهاد و موسسه و شرکت و ... هستیم که هر کدام با هدف ایفای بخشی از نیازهای اساسی و غیراساسی درصدد تأمین نیازهای متنوع و سیری ناپذیر انسانی در دنیای خاکی تحت عنوان ادامه زندگی تشکیل یافته اند و خود اعضای این تشکل ها در عین تأمین نیاز دیگران خود نیز از موهبت و امتیاز زندگی برخوردارند و روابط و مناسبات و رویکردها و کارکردها و نگرش ها و گرایش ها و انتظارات و توقعات و تکالبف و وظایف و ایفای نقش و برنامه ریزی و سازماندهی و نظارت و کنترل و ارزیابی ها و حتی شکل گیری و حیات و انحلال و تغییر هویت محتوایی و یا تقویت و توسعه حوزه کاری آنها همه و همه تحت عنوان آشنایی مدیریت مفهوم و تبیین می شود و خود مدیریت دارای پیچیدگی ها و شرایط و مقتضیات پیچیده و گوناگونی است که از زمان شکل گیری سازمان ها و نهادها تعاریف و وظایف و حیطه و شرح وظایف و فلسفه و معانی فراوانی برای مفهوم مدیریت به صورت نظریه و تئوری و مبانی و نحوه اجرا و محاسن ومعایب آورده اند. و امروزه مدیریت آنچنان اهمیت و اثربخش است که اگر همه مبانی و امکانات و بودجه و نیروی انسانی لازم در گردش و اداره مجموعه ای مهیا و برقرار باشد اما مدیریت و رهبری سازمان دارای دانش و معرفت مدیریت نباشد.
 
 علیرغم همه مقدمات و حتی اقبال از محصولات و کارکردها به زودی جایگاه خود را از دست خواهد داد. و برعکس اگر مجموعه ای فاقد امکانات لازم و منابع و مأخذ اولیه و فرآیند درونی سازمان هم آشفته و برون داد و نتایج و محصولات و تولیدی تقاضا و مقبولیت لازم را نداشته اما مدیریت آن دارای تدابیر رهبری و توانایی لازم در اداره همه جانبه مجموعه و عالم به شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی باشد. با اتخاذ اصول و روش های و متدها و سازماندهی های خاص و بکارگیری از عوامل انسانی در ساعات خاص برای مقام و منزلت خاصی باشد. به زودی شاهد اوج و شکوفایی مجموعه و جذب و جلب دیگران و توسعه و رشد فرآیند درونی سازمان و مجموعه در تولید و توزیع و ارائه خدمات و نیز رضایت شغلی کارکنان و بهره وری درونی سازمان و تأثیرگذاری در اجتماع می گردد. به همین دلیل در این گزارش به بخشی از تعاریف و زمینه ها و عوامل و کارکردهای درونی و بیرونی مدیریت در سازمانها و تشکل ها می پردازیم.
 
مهارت شغلی مدیر آموزشگاه
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست