سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود مقاله مقایسه اضطراب در بین کودکان دارای شب ادراری و کودکان عادی

عالی

docx 1396 مهر 22 حجم : 2 مگابایت صفحات : 896000 تومان خرید و دانلود

دانلود مقاله مقایسه اضطراب در بین کودکان دارای شب ادراری و کودکان عادی

   دانلود مقاله مقایسه اضطراب در بین کودکان دارای شب ادراری و کودکان عادی

 

چکیده                                                                                      1

مقدمه                                                                                      3

بیان مساله                                                                                4

اهداف تحقیق                                                                                      5

فرضیه تحقیق                                                                            8

علل بروز و ریشه ها اضطراب                                                       11     

آثار علایم و اضطراب                                                                  13

علایم جسمانی                                                                  14

علایم روانی                                                                               16

انواع اضطراب                                                                            18                                                   نقش اضطراب        20                               

ترس و اضطراب                                                              22

رابطه اضطراب با جنس                                                      23

دیدگاهای نظری درباره اضطراب                                         25

دیدگاه رفتار گرایی                                                            27

اختلالهای اضطراب تعصمیم یافته و هراس                                       28

تعریف اضطراب جنبه های وجلوهای مختلف آن                                 33

شیوه های بیان اضطراب                                                    38

انواع اضطراب                                                                            39

بحرانهای اضطرابی حاد                                                     41

واکنشهای اضطراب موقت                                                  44

اضطراب در سطح رفتار                                                     45

اضطراب فزون کنشی ، اختلال توجه                                                46

اضطراب و اختلالهای حرکتی                                                         47

نشانه های اضطراب در سطح بدنی                                                 48                                      دستگاه روانی                                                                             52

رشد روانی جنسی                                                            54

نوفرویدیها                                                                                57

کارل یونگ و روان شناسی تحلیلی                                        60

کارن هارنی                                                                               62

هری استاک سالیوان                                                                   63

اریک فرام                                                                                 64

هینزهارتمن                                                                               65

مارگارت ماهلر                                                                 66

حجم نمونه                                                                               70

ابزار تحقیق                                                                               71

بیان مساله                                                                                72

روش آماری                                                                                      73

مقدمه                                                                                      76

جدول 2-4 فراوانی مشاهده شده                                          77

بحث و نتیجه گیری                                                            79

پیشنهادات                                                                                81

محدودیت ها                                                                                       82

منابع و ماخذ                                                                               83     

 

چکیده

هدف از تحقیق حاضر مقایسه اضطراب در بین کودکان دارای شب ادراری و کودکان عادی حدو د 5-4 ساله منطقه 11 شهر تهران است .که در فرضیه عنوان شده بررسی و مقلسه اضطراب در بین کودکان دارای شب ادراری و کودکان عادی است که جامعه است که جامعه آماری کود کان که در حدود سنی 5-4 ساله در مهد کودک منطقه 11 هستند که جمعاً 1000 نفر هستند که 1400 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند که روش نمونه گیری به صورت طبقه ای بوده است و روش تحقیق استفاده شده  از طریق علی و مقایسه ای بوده است .که بعد از اجرای آزمون اضطراب بر روی کودکان وبه دست آوردن نمرات خام آنها از طریق روش x2ومقایسهاضطراب در دو گروه دارای شب ادراری و کودکان عاری بوده است و سطح معنی داری آن برابر 5% pjبوده است

 

«کلیات تحقیق»

مقدمه

اضطراب همان آگاهی نسبت به کشمکشهای حل و فصل نشده میان عوامل ساختاری شخصیت است برای نمونه ،کشمکش میان تمایلات نا خود آگاه و هنجارهای سر کوبگر ،تضاد میان تمایلات متفاوتی که هر یک سعی دارد. بر شخصیت فرد مسلط شود میان عوالم خیلاتی و تجربه جهان واقعی ،میان روند های معطوف به بزرگی و کمال و تجربه حقارت و کوچکی و نقص خویش میان آرزوی پذیرفته شدن از .جانب دیگران جامعه یا جهان هستی و احساس طرد شدن از جانب دیگران ، میان اراده معطوف بودن و سنگینی با وجود که برای فرد غیر قابل تحمل می نماید و آرزوی آشکار و پنهان نبودن را بر می انگیزد . تمام این کشمکش ها اعم از نا خود آگاه و نیز نیمه خود آگاه ،تصدیق شده یا نشده در لحظات نا گهانی یا مداوم اضطراب بروز می کند (تیلش به نقل از فرهاد پور -1379)بنابراین چون رشد روانی و فعالیتهای عضلانی یا حسی و حرکتی افراد با یکدیگر تفاوت فاحش دارند علل ابتدایی آنها به اطراب نیز نمی تواند یکسان باشد ثانیاًیک حالت عاطفی نظیر اضطراب نمی تواند نزد همه یکنواخت عمل کند بلکه با توجه به پیشینه و تربیت و خصوصیات خلقی و تجربیات فردی و هم چنین شرایط و موقعیتهای خاص مربوط به اولین تجربه ها شیوه انطباق یافتن عاطفه تغییرمی کند. که اینها می تواند در دوره کودکی باعث ایجاد عواملی مثل مکیدن و یا شب ادراری در کودک حضور پیدا کند که تمام این مسائل می تواند نشاًت گرفته از محیط خانه و یا طرز برخورد افراد دو خانواده در برقراری ارتباط با یک دیگر باشند . که اصطراب قانونی روانی است که براثر کش و قوس در زندگی چه برروی کودک و نوجوان و جوان و......پیش میآید .

بیان مساله

درمورد ایجاد اضطراب در بین کودکان که دارای شب ادراری می توان با قاطعیت گفت که شواهدی دارد که استعداد به اضطراب در دوران شد قبل از تولد پیدا می شود طوری که اتورانگ ضربه تولد را علت اولیه اضطراب تلقی می کردو نظریه رونکاری بر مسئله جدا شدن از مادر به عنوان منبع اضطراب تاکید می کند هنر به هیجانی حاصل از جدادیها نیز منبع اصلی اضطراب تلقی می شود که این اضطراب باید نیا آمدن فرزند دیگر و یا روابط بر والدین خودش را می تواند به چهره های مختلف را نشان بدهند که این نام برخی حالات عاطفی که فقط یک علت با یالا امل یک علت مسط دارند که باعث اضطراب می شود کودک کم تجربه به خیلی ساده تر از یک نزرگسال با تجربه اضطراب خودرا آشکار می کند علاوه بر تجربه عوالم متعددی در کتمان یا اظهار اضطراب دخالت دارند که اضطراب کودک به شکلهای گوناگون ضاهر می شود که خوابیدن بردن احساس خستگی ، گونه دیگری ، .......... وشب اداری که می تواند مسئله مهم باشد.

سوال مسئله

آیا رابطه میان اضطراب و شب ادارای در مقایسه با کودکان عادی وجود دارد؟

اهداف تحقیق

هدف از تحقیقحاضر مقایسه اضطراب در بین کودکان دارای شب ادراری و کودکان عادی است به این صورت است که کودکانی که شب ادراری دارند آیا اصطراب و ترس و دلهره شان بیشتر از کودکان عادی است یا نه هیچ تفاوتی ندارند و اصلاً عامل شب ادراری می تواند اضطراب نباشد .

اهمیت وضرورت تحقیق

امروزه سهم بسیاری از بودجه دولتها در کشور های پیشرفته صرف امور تحقیقاتی می شود مرکز فراوانی دست  اندکار این امر خطیر بوده و بخش عظیمی از سرمایه گذاریهای این جوامع را به خود اختصاص داده است و به صورت دراز مدت ،میان مدت و کوتاه مدت نتایج حاصل از توسعه مغز ها به بار می نشیند سهم تحقیقات آموزشی در این میان از اهمیت فراوان برخوردار است. و محور اساسی آن رشد استعدادها   آنها و آشنایی باوضعیت روانی ،هدایت و بهسازی و بهداشت روانی که انسانها را وادار کرد تا توسعه را درک کنند و از عواملی که باعث اصطراب می شوند چه در زمان کودکی و چه در زمان نوجوانی و جوانی که خود می تواند تاًثیر بسزایی بگذارد که امید است با راه حل اصولی بتوان این مشکلات روحی را در کودکان کم و کمتر کنیم .

«ادبیات و پیشینه تحقیق»

فرضیه تحقیق

بین اضطراب کودکان دارای شب ادراری و کودکان عادی تفاوت وجود دارد.

متغییرهاو واژها و مفاهیم

 شب ادراری                    کودکان عادی                                   اضطراب

تعاریف عملیاتی و نظر ی واژ ها و مفاهیم

شب ادراری به لغت به معنای ادرار کردن در جای خود در هنگام شب بدون اطلاع داشتن و یا حس کنتل که تعریف عملیاتی آن عبارتند از نمره ای است که آزمودنی ها از آزمون اضطراب بدست آورده اند .

کودکان عادی عبارتند از کودکانی هستند که هیچ مشکلی بخصوص در دفع ادرار خود در هنگام شب ندارند و به طور عادی شب را سپری می کند و عبارتند از نمره ای که آزمودنی ها از آزمون اضطراب بدست آورده اند .

اضطراب: عبارتند از یک حالت درونی روانی است که اضطراب در کودکان خود را با خوابیدن بدون احساس خستگی ، گوشه گیری ،پناه بردن به خیابانهاو دست زدن به کارهای بدون فکر  و موارد دیگر که توام با لرزش و نا هماهنگی در بین افکار و اعمال و بالاخره عبارتند از نمره ای است که آزمودنی از آزمون اضطراب بدست آورده است .

در دوران بلوغ ، نوجوان بیش از هر دوره دیگر از زندگی اش دستخوش هجوم احساسات است و دگرگونیها ، التهابها ، اضطرابها و جلو های غیر معمول و ظا هراً غیر عادی در او ظاهر می شود . اما هیچ جلو های نوجوانی بی معنی ، بی هدف و بیهوده نیست و اگر بزرگسالان را دچار خشم و ناراحتی می کند . دلیلش عدم آشنایی آنان با فلسفه وجود این گونه رفتار های نوجوان است ؛ در حالی که بسیاری از این رفتار ها نیازمند عکس العمل پسندیده و مناسب از سوی والدین و مربیان می باشد . اگر علل وجودی جلو های بلوغ را به درستی بشناسیم  و آنها را به نوجوان  بشنا سانیم ، هیچگاه در بر قراری ارتباط ، رهبری و ارشاد او دچار مشکل نخواهیم شد .

دانلود مقاله مقایسه اضطراب در بین کودکان دارای شب ادراری و کودکان عادی
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست