سیما فایل دانلود نمونه سوال , دانلود پروژه
دانلود مقاله بررسی مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد فردی کارکنان رادیو

عالی

docx 1396 مهر 22 حجم : 2 مگابایت صفحات : 255000 تومان خرید و دانلود

دانلود مقاله بررسی مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد فردی کارکنان رادیو

 

دانلود مقاله بررسی مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد فردی کارکنان رادیو

 

چکیده :

تغییرات و چالش هایی که در محیط سازمان های امروزی در حال رخ دادن است بیانگر این واقعیت است که موفقیت و شکست سازمان ها تاثر از نقش کارکنان می باشد که از دانش ، مهارت ، توانمندی بالایی بر خورداند. مدیریت استراتژیک به عنوان روش مناسب در توانمند سازی کارکنان می باشد که باعث رشد و ارتقای کارکنان در راستای اهداف می گردد. در واقع می توان گفت مدیریت استراتژیک بر عوامل بسیاری مانند ایجاد و انگیزش، خلاقیت ، تعهد و رضایت شغلی کارکنان هر سازمان تاثیر سزایی دارد و با توجه به اهمیت منابع انسانی موجود در سازمان ها به این صورت نتیجه گیری می شود که برای مدیریت هر چه بهتر این منبع مهم و ارزشمند اعمال مدیریت استراتژیک در سازمان های بزرگ امری ضروری به حساب می آید.

در این پژوهش که در سلامت صدا (رادیو) صورت گرفته از طریق توزیع پرسشنامه و نیز جمع آوری اطلاعات کتابخانه ای ، بررسی ارتباط مدیریت استراتژیک و بهبود عملکرد فردی کارکنان پرداخته شده است بنابراین روش پژوهش توصیفی –کمی و نوه تحقیق میدانی بوده است. جامعه آماری تحقیق شامل مدیران را شد میانی بوده و نور گیری با روش تصادفی خوشه ای انجام شده است و هم چنین با کمک نرم افزار SPssو با استفاده از آن آزمون های در جمله ای، T  استودنت و فردین و نیز آمار توصیفی داده ها مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. در نهایت نتایج نشان داد مدیریت استراتژیک در رادیو منجر به بهبود متغیر های ایجاد انگیزش، تعهد، خلاقیت و رضایت شغلی گردیده است.

فصل اول (طرح پژوهش):

مقدمه –بیان مسئله و پژوهش –اهمیت مسئله و پژوهش –اهداف پژوهش -  پرسش های و فرضیه های پژوهش –قلمرو تحقیق روش انجام تحقیق و تکنیک های آماری مورد استفاده –محدودیت پژوهش

فصل دوم (مبانی نظری و پیشینه پژوهش) :

مقدمه –معرفی مدیریت استراتژیک –مفهوم مدیریت استراتژیک منابع انسانی –ارتباط اعمال مدیریت استراتژیک و ایجاد انگیزش کارکنان ارتباط اعمال مدیریت استراتژیک و تعهد کارکنان در سازمان –ارتباط اعمال مدیریت استراتژیک و خلاقیت در کارکنان –اعمال مدیریت استراتژیک و رضایت شغلی کارکنان

فصل سوم (روش شناسی پژوهش) :

قلمرو مکانی –معرفی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران –معرفی جامعه آماری –ابزار اندازه گیری –اجرای پژوهش –ابزار پرسشنامه ای مورد استفاده –مقیاس های اندازه گیری تحقیق –روش تحقیق

فصل چهارم (تجزیه و تحلیل اطلاعات) :

مقدمه و اطلاعات عمومی درباره نمونه آماری –تجزیه و تحلیل داده ها –بررسی و آزمون فرضیه های تحقیق

فصل پنجم : تجزیه و تحلیل و پیشنهاد هایی از زمینه پژوهش :

 

فصل اول

1 ) مقدمه

بیان مقدمه ای در رابطه با مدیریت استراتژیک و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نقش رضایت و انگیزش در کارکنان

1 . 2  ) بیان مسئله پژوهش :

1 . 3 )  اهمیت مساله و پژوهش :

بیان نظرات افراد جزء این که در کلیه سازمان ها به خصوص سازمان های بزرگ برای رسیدن به بهبود عملکرد سازمان بخش مهمی از آن در گر بهبود عملکرد فردی کارکنان آن سازمان است که این موضوع در بر گیرنده متغیر هایی چون انگیزش ، بهبود کیفیت مجهول ارائه شده، بهبود روابط درون سازمانی، افزایش تعهد و وفاداری پرسنل می باشد و در نهایت اعمال مدیریت استراتژیک می تواند با تاثیر بر روی آن ها در بهبود عملکرد فردی کارکنان نقش موثری داشته باشد.

1 . 4 )  اهداف پژوهش :

هدف اصلی : ارتباط بین مدیریت استراتژیک و بهبود عملکرد فردی کارکنان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

اهداف دیگر : بررسی ارتباط مدیریت استراتژیک و ایجاد و انگیزش کارکنان و در نتیجه بهبود عملکرد فردی آنان

اهداف دیگر : بررسی ارتباط مدیریت استراتژیک و ایجاد و خلاقیت کارکنان و در نتیجه بهبود عملکرد فردی آنان

اهداف دیگر : بررسی ارتباط مدیریت استراتژیک و ایجاد و تعهد کارکنان و در نتیجه بهبود عملکرد فردی آنان

اهداف دیگر : : بررسی ارتباط مدیریت استراتژیک و ایجاد و رضایت شغلی و در نتیجه بهبود عملکرد فردی آنان

1 . 5 . 1 . سئوال تحقیق :

آیا اعمال مدیریت استراتژیک با بهبود عملکرد فردی کارکنان رادیو در ارتباط است؟

1 . 5 . 2 )  فرضیه ها :

فرضیه اصلی اعمال مدیریت استراتژیک با بهبود عملکرد فردی کارکنان در ارتباطات.

1 . 5 . 2 . 2 )  فرضیه های فرعی :

بین اعمال مدیریت استراتژیک و ایجاد انگیزش در کارکنان ارتباط وجود دارد.

بین اعمال مدیریت استراتژیک و ایجاد تعهد کارکنان ارتباط وجود دارد.

بین اعمال مدیریت استراتژیک و ایجاد خلاقیت کارکنان ارتباط وجود دارد.

بین اعمال مدیریت استراتژیک و ایجاد رضایت شغلی ارتباط وجود دارد.

1 . 6)  قلمرو تحقیق :

قلمرو موضوعی : تئوری مدیریت استراتژیک و مدیریت بهبود عملکرد

قلمرو مکانی : صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران

قلمرو زمانی : 20/1/87 تا 30/10 / 87

1 . 6 . 4 )  جاو نمونه آماری :

مدیران و کارشناسان میانی و ارشد سازمان 117 نفر که 90 با نمونه گیری تصادفی انتخاب شدند

1 . 7 )  روش انجام تحقیق و تکنیک های آماری مورد استفاده :

یک تحقیق میدانی است ورزش که در انجام تحقیق استفاده شده روش توصیفی می باشند –با استفاده از پرسشنامه ، داده های آماری مورد نیاز گرد آوری و با استفاده از تکنیک های در مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.

آزمون مقایسه دو جمله ای –آزمون فرید من –آمار توصیفی –آزمون Tاستودنت جهت اعتبار فرضیات

1 . 8 )  تعاریف نظری و عملیاتی :

تعریف مدیریت استراتژیک از نظر افراد گوناگون ، انگیزه –رضایت شغلی ، تعهد و خلاقیت نیز از لحاظ نظری و عملیاتی بر اسا پژوهش های قبلی تعریف شده اند.

1 . 9)  محدودیت پژوهش :

حذف مدیران عملیاتی به دلیل عدم آگاهی از مدیریت استراتژیک –در سازمان صدا و سیما به دلیل مسائل امنیتی مشکل در تکمیل پرسشنامه وجود داشت.

فصل دوم مبانی نظری و پیشینه پژوهشی :

معرفی مدیریت استراتژیک –مفهوم مدیریت استراتژیک منابع انسانی میان روابط بین مدیریت استراتژیک منابع انسانی و استراتژی های منابع انسانی –بهبود عملکرد و عوامل موثر بر آن –برنامه هایی برای ایجاد انگیزش

بیان ساختار سازمانی و فرهنگ سازمانی –ارتباط بین اعمال مدیریت استراتژیک و خلاقیت در کار کنان سازمان –ارتباط بین اعمال مدیریت استراتژیک و رضایت شغلی –ارائه یک عدل جهت بهبود عملکرد فردی که موارد نظیر خلاقیت –تعهد ایجاد انگیزش –توانایی و رضایت شغلی و شفافیت نقش و زیر مجموعه های هر کدام را نشان می دهد.

فصل سوم : روش شناسی پژوهش :

قلمرو مکانی صدا و سیمای جمهوری اسلامی و تاریخچه آن و معرفی معاونت های آن

روش نمونه گیری: روش تصادفی خوشه ای و با توجه به جدول مورگان و استفاده از درون یابی تعداد اعضای نمونه آماری شخص گردید.

تعداد اعضای جامعه آماری : 116 با ساتفاده از درون یابی بین اعداد 86 و 92، تعداد اعضای نمونه آماری 90 نفری باشد. تحقیق میدانی –روش به کار رفته شده توصیفی است.

3 . 4  ) ابزار اندازه گیری :

اطلاعات کتابخنه ای اطلاعات پرسش نامه ای –نظر خبرگان برای پرسشنامه و پایایی سئوالات پرسشنامه با استفاده از تعیین آلفای کرو بناخ حاصل از آزمون همبستگی شاخص ها

3 . 5) اجرای پژوهش :

نخست استفاده از مجموعه کتب و مقالات منتشر شده و پایان نامه –سئوالات پرسشنامه

3 . 6  ) ابزار پرسشنامه ای مورد استفاده (پرسشنامه تنظیم شده) :

پرسش نامه با 68 سئوال طراحی و تنظیم شد شامل 14 شاخص ایجاد انگیزش ، 16 خلاقیت –12 رضایت شغلی، 18 تعهد کار کنان و بیان دو گروره مدیران توزیع شد. پس از یک ماه جمع آوری شد. به دلیل مشکلات و منع پاسخ مدیران ، تنها 50 پرسشنامه قابل استفاده بود.

3 . 7 )  مقیاس های اندازه گیری تحقیق :

چون موضوعاتی مانند انگیزش –تعهد کار کنان –رضایت شغلی به کار رفته شده است برای ارزیابی شاخص ها در پرسشنامه از طیف لکیرت تبعیت شد. لیکرت : مجموعه ای سئوالات است که بار نگرش یا ارزشی همه آن تقریباً یک ن تلقی می شود. پاسخگو مقیاس را که بین رو حد نهایی مانند –موافق –مخالف، علاقه –تنفر ورد –پذیرش محصورات بر حسب شدت یا ضعف نگرش خود بر می گزیند.

دانلود مقاله بررسی مدیریت استراتژیک و ارتباط آن با بهبود عملکرد فردی کارکنان رادیو
دریافت شماره تلفن همراه صرفا جهت پشتیبانی می باشد و برای تبلیغات استفاده نمیشود.
تمامی حقوق وب سایت برای سیمافایل محفوظ می باشد . ©
خرید هاست